Besluitenlijst 21 februari 2023

Voorzitter: M. Out
Aanwezigen: J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

Bespreekstukken openbaar

1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 14 februari 2023
Besluit: Vastgesteld

2 Raadsbrief uitvoering motie Voedselbank (18778-2023)
Op donderdag 10 november 2022 is in de gemeenteraad unaniem de motie ‘Ondersteuning voor de Voedselbank’ aangenomen. In de motie wordt het college gevraagd om binnen 3 maanden een eerste terugkoppeling te geven van de voortgang van de uitvoering. Bijgevoegde raadsbrief voorziet daarin.
Besluit:
1.1 De raad met bijgevoegde concept brief te informeren over de voortgang van de uitvoering van de motie Voedselbank

3 Beantwoording Raadsvragen over Disc-golf (18415-2023)
In Assen zijn er een aantal initiatiefnemers die zich hebben verenigd in de werkgroep Disc Golf Assen. Deze groep is o.a. in gesprek met Mijn Buurt Assen en de gemeente Assen, over een door hen opgesteld projectplan. De fracties van GroenLinks, PvdA en D66 Assen hebben schriftelijke vragen gesteld over dit initiatief.
Besluit:
1.1 De raadsvragen van de fracties van GroenLinks, PvdA en D66 Assen over Disc-Golf te beantwoorden volgens het bijgevoegde format.

4 Beantwoording raadsvragen vergunningsprocedure zonnepark A28 (18410-2023)
De fractie Lijst de Rijke heeft vragen gesteld over de vergunningsprocedure rondom het zonnepark aan de A28. Met bijgevoegd “Sjabloon beantwoording raadsvragen” worden deze vragen beantwoord.
Besluit:
1.1 In te stemmen met de beantwoording van de door fractie Lijst de Rijke gestelde raadsvragen met betrekking tot de vergunningsprocedure rondom het zonnepark aan de A28 van energiecoöperatie GOED.

5 Beantwoording vragen fractie GroenLinks over de wachttijden huishoudelijke hulp (18212-2023)
Naar aanleiding van een publicatie in het Dagblad van het Noorden van 23 januari 2023 zijn vragen gesteld door de GroenLinks fractie over de wachttijden huishoudelijke hulp. De fractie geeft aan het belangrijk te vinden dat de wachttijden zo kort mogelijk zijn, zodat iedereen toegang heeft tot deze diensten. Er zijn vragen gesteld om meer informatie te krijgen over de huidige situatie en wat het College doet om de wachttijden te verkorten.
Besluit:
1.1 De raadsvragen van de fractie van GroenLinks met betrekking tot de wachttijden huishoudelijke hulp te beantwoorden met bijgaand sjabloon.

6 Beantwoording vragen Fractie Stadspartij PLOP over laadpalen (18301-2023)
De fractie van de Stadspartij PLOP heeft een aantal vragen gesteld ten aanzien van de plaatsing van laadpalen voor elektrische auto's. De fractie vraagt of het college laden aan lantaarnpalen willen overwegen. Het college beantwoordt deze vragen op basis van het vigerende beleid en huidige inzichten.
Besluit:
1.1 De vragen van de Stadspartij PLOP fractie aangaande laadpalen voor elektrische auto’s te beantwoorden met bijgaande concept-beantwoording.

7 Haalbaarheidsonderzoek openlucht zwembad (18405-2023)
De afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een openluchtzwembad. Dit onderzoek vloeit voort uit de motie Openluchtzwembad van november 2021 waarmee de raad het college vroeg een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar wat reëel is in omvang, bezoekers, locatie en geld. De hoofdlijnen van dit onderzoek zijn op 19 januari jongstleden aan de raad gepresenteerd.
Besluit:
1.1 Kennis nemen van de rapportage Haalbaarheidsonderzoek openluchtbad en de bijbehorende exploitatieprognoses openluchtbad Assen;
1.2 Bijgaande conceptbrief aan de raad sturen, met voornoemde rapportage als bijlage.

8 Jaarafsluiting 2022; overhevelen niet bestede budgetruimte van 2022 naar 2023 (18261-2023)
In het kader van de jaarafsluiting 2022 moet vastgesteld worden of er sprake is van niet of deels niet bestede budgetruimte die voor verdere beleids- en planuitvoering naar 2023 moet worden overgeheveld. Voor het overhevelen van niet-bestede budgetruimte die in het volgend begrotings-/exploitatiejaar voor (verdere) uitvoering van vastgesteld beleid beschikbaar moet blijven zijn in de “financiële verordening” spelregels opgenomen. Dit voorstel dient ter invulling daarvan.
Besluit:
1.1 Bij de resultaatbestemming in de jaarrekening 2022 uitgaan van de geïnventariseerde budgetoverheveling 2022-2023 van totaal € 1.977.000.
1.2 Voor dit bedrag de “reserve jaarovergang 2022-2023” vormen en deze dekken uit de algemene reserve.
1.3 De raad hierover informeren en melden dat definitieve besluitvorming over de budgetoverheveling c.a. plaats vindt bij de behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2022 (op 6 juli 2023)

9 Stichting TT Week - Evaluatie TT Festival 2022 (18289-2023)
De organisatie van het TT Festival edities 2020-2023 is belegd bij de Stichting TT Week Assen. Dit is vastgelegd in een concessieovereenkomst tussen de Stichting en de gemeente Assen. De Stichting is in september 2019 officieel van start gegaan.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de evaluatie TT Festival 2022 van de Stichting TT Week Assen;
1.2 De evaluatie TT Festival 2022 van de Stichting TT Week met bijgevoegde brief aan de gemeenteraad te sturen.

10 Subsidie incidentele evenementen en culturele activiteiten (18230-2023)
In de periode september – december 2022 zijn voor het jaar 2023 voor incidentele evenementen en de activiteiten kunst en cultuur respectievelijk zeven en acht voorstellen ingediend. De evenementen die subsidie krijgen voldoen aan de subsidiecriteria en hebben volgens de commissie toegevoegde waarde voor het aanbod in Assen. Ze adviseert € 9.570,- hiervoor beschikbaar te stellen. Ze adviseert de voorstellen van LDP en Epic Youth af te wijzen. Voor de subsidieaanvragen onder de subsidieregel Activiteitenkunst en cultuur brengt de commissie een positief advies uit voor: orkest Somer, Vocalin Drenthe, popkoor Blending, kamerorkest Divertimento en muziekvereniging Oranje. Hiervoor adviseert zij € 14.635,-beschikbaar te stellen. Voor de Joseph Wrensinski Stichting, Rudy Lanjouw en Koorschool Drenthe adviseert de commissie deze af te wijzen.
Besluit:
1.1 Gedeeltelijk in te stemmen met de adviezen van de commissie evenementen en de subsidies voor incidentele evenementen toe te kennen aan Maria in Campis, Hunebras en Kenniscafé. In totaal een bedrag van €9.570,-.
1.2 Het advies van de commissie evenementen voor de incidentele activiteiten kunst en cultuur deels over te nemen en subsidie te verlenen voor: orkest Somer, Vocalin Drenthe, popkoor Blending, kamerorkest Divertimento en muziekvereniging Oranje. En voor de subsidieaanvraag van Rudy Lanjouw gebruik te maken van de hardheidsclaussule. In totaal een bedrag van €15.635,-.

Vastgesteld in de vergadering van 7 maart 2023.
, burgemeester
, secretaris

Conformstukken openbaar

11 Aanvraag subsidie Drents Sportgala (18465-2023)
Ieder jaar organiseert Sport Drenthe het Drentse Sportgala, vanuit één van de schouwburgen die Drenthe rijk is. In 2023 is dat in de schouwburg Ogterop in Meppel op 6 maart aanstaande. In de categorieën sportman, sportvrouw, sporttalent en sportploeg kunnen alle gemeenten hun titelfavoriet uit het jaar 2022 nomineren. Een selectiecommissie (50%) kiest samen met de inwoners van Drenthe (50%) de beste kandidaat uit voor de titel in de genoemde categorieën.
Besluit:
1.1 Sport Drenthe te subsidiëren met een bedrag van € 2000,- voor de organisatie van het Drents Sportgala.

12 Vaststelling stemlocaties, vaststelling vergoeding stembureauleden, mandaatverlening benoeming ondersteuners (18396-2023)
Middels dit collegebesluit worden de stemlokalen voor de Provinciale- en Waterschapsverkiezingen vastgesteld. Tevens worden de vergoedingen voor de stembureauleden vastgelegd. Daarnaast wordt aan de adviseur burgerzaken ter benoeming van ondersteuners van de gemeentelijke stembureaus mandaat verleend.
Besluit:
1.1 De voorgestelde locaties conform bijlage 1, als stemlocaties voor de Provinciale- en Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 vast te stellen.
1.2 De stemlokalen stadhuis en Werkplein Drentsche Aa tevens als stemlocatie voor kiezers van het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest en Drents Overijsselse Delta aan te wijzen.
1.3 De stemlocaties ’t Markehuus, het Noorderlicht en IJsvereniging Peelo tevens als stemlocatie voor kiezers van het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest aan te wijzen.
1.4 De vrijwilligersvergoeding conform bijlage 2 voor de stembureauleden vast te stellen.
1.5 Aan de adviseur burgerzaken ter benoeming van ondersteuners van de gemeentelijke stembureaus mandaat te verlenen.