Besluitenlijst 21 juni 2022

Openbare besluitenlijst

Voorzitter M. Out
Aanwezigen J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

Bespreekstukken openbaar

1 Vaststellen van het verslag van de vergadering d.d. 14 juni 2022
Besluit: Vastgesteld.

2 Kaderbrief 2023 (85024-2022)
De kaderbrief is de opmaat naar de samenstelling van de begroting 2023 en meerjarenraming 2024 -2026. In de kaderbrief schetst u de ontwikkelingen voor de komende periode.
De uitgangspunten voor de samenstelling van de begroting 2023 en meerjarenraming 2024- 2026 zijn in een bijlage toegevoegd.
Daarnaast zijn er een aantal informerende bijlagen bij dit voorstel gevoegd, die meer gedetailleerd inzicht geven in de autonome ontwikkelingen en de nieuw beleidsontwikkelingen.
Voorgesteld besluit:
1.1 De Kaderbrief 2023 vast te stellen en inclusief de bijlagen te verzenden aan de raad;
1.2 De wijziging van de programmabegroting 2022 vast te stellen;
1.3 De financieel technische uitgangspunten voor de begroting 2023 vast te stellen;
Besluit: Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie wethouder Smit.

Vastgesteld in de vergadering van 27 juni 2022.

, burgemeester
, secretaris

Conformstukken openbaar

3 G40 Jaarrekening 2021 (84165-2022)
Het Dagelijks Bestuur van de G40 wil graag een besluit van ons college over de jaarrekening en het jaarverslag van de G40. Het bestuur heeft gevraagd om het besluit uiterlijk 30 juni a.s. kenbaar te maken. De voorzitter heeft de gemeenten gevraagd om dit per mail te doen.
Voorgesteld besluit:
1.1 De jaarrekening en het jaarverslag 2021 G40 vaststellen.
Besluit: Conform.

4 Handhavingsstrategie TT festival 2022 (80335-2022) * Vastgesteld in schriftelijke ronde 15 juni 2022.
Bij overtredingen heeft u een zogeheten beginselplicht tot handhaving. Daarom wordt aan u voorgesteld, net zoals bij voorgaande edities van de TT week, de handhavingsstrategie vast te stellen. Op deze wijze is duidelijk in welke gevallen wij in ieder geval handhavend optreden, op welke wijze wij dit willen doen en welke handhavingsmiddelen wij daarvoor inzetten.
Nieuw dit jaar is het verbod op lachgas (zowel het voorhanden hebben als verkoop). Dit aspect is daarom ook opgenomen in de handhavingsstrategie. Daarnaast is de handhavingsstrategie uitgebreid met de overtredingen die plaats kunnen vinden op de tijdelijke campings. Hiervoor was al een kader geldig, maar deze was verouderd en niet meer passend bij de huidige situatie.
Voorgesteld besluit:
1.1 Intrekken handhavingskader Witten en oprotgebod onruststokers.
1.2 Vaststellen Handhavingsstrategie TT week 2022.
Besluit: Conform.

5 Brief raad resultaat aanbesteding onderwijsroute Wet inburgering 2021 (85216-2022) * Vastgesteld in schriftelijke ronde 15 juni 2022.
De afgelopen periode hebben we de raad verschillende keren zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd over de aanbesteding van de onderwijsroute. We hebben aangegeven de raad op de hoogte te houden van eventuele ontwikkelingen. De aanbesteding is nu afgerond. Het resultaat willen we delen met de raad.
Voorgesteld besluit:
De gemeenteraad te informeren over het resultaat van de aanbesteding onderwijsroute Wet
inburgering 2021 middels bijgevoegde brief.
Besluit: Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Broekema.