Besluitenlijst 21 maart 2023

Voorzitter: M. Out
Aanwezigen: J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

Bespreekstukken openbaar

1. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 14 maart 2023
Besluit: Vastgesteld.

2. Voortgangsdocument RES-regio Drenthe 2023 (27809-2023)
In januari 2022 heeft u de Notitie op weg naar RES 2.0 vastgesteld en aan de raad ter informatie aangeboden op 4 februari 2022. Hierin stond beschreven welke stappen we zetten richting de RES-regio Drenthe 2.0. In die notitie en in de RES 1.0 wordt gesproken over een RES 2.0. Wanneer bij het uitvoeren van de Regionale Energiestrategie nieuwe inzichten ontstaan die leiden tot het aanpassen van regionale ambities of het vaststellen van nieuwe regionale kaders voor toekomstige ontwikkelingen, spreken we nog steeds over een RES 2.0. Echter, is dat op dit moment in de RES-regio Drenthe niet aan de orde en spreken we daarom over het voortgangsdocument RES-regio Drenthe 2023.
Met het voortgangsdocument RES-regio Drenthe wordt de nadruk gelegd op de uitvoering van projecten die bijdragen aan onze ambitie tot 2030.
Besluit:
1.1 In te stemmen met het 'voortgangsdocument RES-regio Drenthe 2023' en deze ter kennisneming naar de raad te sturen middels bijgaande brief.

3. Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks over de Sociale Winkel Assen (27686-2023)
Op 10 februari 2023 heeft de raadsfractie van GroenLinks schriftelijke vragen gesteld aan het College over de Sociale Winkel Assen.
Besluit:
1.1 De schriftelijke raadsvragen van GroenLinks over de sociale winkel Assen conform bijgevoegd sjabloon te beantwoorden.

4. Beantwoording schriftelijke vragen VVD - Hertenkamp (27867-2023)
Op 3 februari 2023 heeft de raadsfractie van de VVD Assen schriftelijke vragen gesteld aan het college over de Hertenkamp in Assen aan de Dr. Nassaulaan.
Besluit:
1.1 De schriftelijke raadsvragen van de VVD Assen over de Hertenkamp conform bijgevoegd sjabloon te beantwoorden.

5. Beantwoording schriftelijke vragen VVD en Stadpartij PLOP inzake veiligheid centrum Assen (27788-2023)
Ondernemers in de binnenstad maken zich zorgen over de veiligheid in het centrum van Assen. VVD Assen en Stadspartij PLOP vragen gezamenlijk aandacht voor de veiligheid in het centrum van Assen. Zij doen het college een aantal suggesties en reiken een aantal aandachtspunten aan.
Besluit:
1.1 De schriftelijke vragen van de VVD en Stadspartij PLOP inzake de veiligheid in het centrum van Assen te beantwoorden met bijgevoegd document.

6 Vaststelling VTH-Jaarverslag 2022 en -Uitvoeringprogramma 2023 (27905-2023)
Er geldt een wettelijke plicht om voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) binnen het omgevingsrecht een sluitende beleids- en uitvoeringscyclus te hebben. Dit met als doel waarborgen te bieden voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.
De cyclus omvat een actueel VTH-beleid, VTH-uitvoeringsprogramma en VTH-jaarverslag. Het uitvoeringsprogramma en jaarverslag moeten jaarlijks door het college worden vastgesteld. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen stelde u op 24 januari 2023 een actualisering van het VTH-beleid vast en worden u nu het VTH-Jaarverslag 2022 en VTH-Uitvoeringsprogramma 2023 ter vaststelling aangeboden.
Besluit:
1.1 Het VTH-Jaarverslag 2022 en VTH-Uitvoeringsprogramma 2023 vast te stellen.
1.2 Het VTH-Jaarverslag 2022 en VTH-uitvoeringsprogramma 2023 ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad.
1.3 Het VTH-Jaarverslag 2022 en VTH-Uitvoeringsprogramma 2023 aan te bieden aan de provincie.

7. Het vervangen en saneren van kunstgrasvelden (25868-2023) * Aangehouden 14 maart 2023
In 2022 stond de vervanging van 6 kunstgrasvelden inclusief infill in de planning. Daarnaast zouden nog 4 velden in de periode van 2023-2025 volgen.
Tegelijkertijd was er al langer sprake van de nodige ophef over de Styreen Butadieen Rubber (SBR) infill. Deze infill soort ligt ook in de velden in Assen. SBR infill is gemaakt van gemalen autobanden en dit kan voor milieuschade zorgen. Daarnaast was er ook maatschappelijk veel ophef over het saneren en opslaan van de vervangen matten inclusief de infill.
Door de kunstgrasvelden te vervangen en ook de verontreinigde grond te saneren voldoen we aan onze milieukundige zorgplicht. We houden hiermee ook de sport- en bodemkwaliteit in tact.
Besluit:
1.1 Thermo Plastisch Elastomeer (TPE) te gebruiken als infill bij het vervangen van 9 kunstgrasvelden;
1.2 Een aanvullend uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van €3.650.000 ( 3.115.000 + 535.000);
1.3 De extra uit de investering van € 3.115.000 voortvloeiende kapitaallasten van €287.000 op te nemen in de begroting 2024 meerjarenschijf 2025 en verder (programma Vastgoed);
1.4 De niet activeerbare saneringskosten van €535.000 te dekken uit de Algemene reserve;
1.5 Een amortisatiereserve te vormen van € 3.115.000 ten laste van de Algemene reserve;
1.6 Uit de gevormde amortisatiereserve met ingang van 2025 gedurende 15 jaar een bedrag € 287.000 ten gunste te brengen van de exploitatie.
Vastgesteld in de vergadering van 28 maart 2023.
                                        
, burgemeester
, secretaris

Conformstukken openbaar

8. Beleidsregels verwijdering fout gestalde fietsen (27780-2023)
Overlast door verkeerd geparkeerde fietsen op het station is al geruime tijd een doorn in het oog. In een aanwijsbesluit – dat eind 2022 door uw college is genomen - is het parkeren van fietsen rondom het stationsgebied verboden. Tijdens het opstellen van dit aanwijsbesluit is gebleken dat het wegsleepbeleid erg verouderd is.
Sinds 2007 hanteert de gemeente Assen beleid dat ziet op het wegslepen van fietsen rondom het Stationsplein. In dit beleid staan de regels over wat wel en niet mag bij het wegslepen van fietsen.
Tussen 2007 en nu is er echter veel veranderd, maar de beleidsregels lopen achter de feiten aan. Zo is in 2010 de APV grondig aangepast, is in 2018 is het gehele Stationsplein op de schop gegaan en is de mandatering gewijzigd. Dus: de beleidsregels zijn toe aan een opfrisbeurt.
Besluit:
1.1 - De “Beleidsregels verwijdering fout gestalde fietsen Assen” vast te stellen.

9. Procesbrief aan de raad over doorfietsroute (27703-2023)
Er is aan de raad toegezegd een proces brief te schrijven in het eerste kwartaal van 2023 over de de stand van zaken van het fietspad, de doorfietsroute. Technisch ligt er een oplossing die doorgerekend is door een extern bureau en akkoord is bevonden.
Besluit:
1.1 Procesbrief aan de raad versturen over de voortgang van de doorfietsroute langs het havenkanaal, dit in aansluiting op de brief van 9 januari 2023.