Besluitenlijst 22 maart 2022

Openbare besluitenlijst

Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester, H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders, T. Dijkstra - secretaris
Afwezig:        

OPENBARE  BESPREEKSTUKKEN

O1  Onderwerp  Vaststellen van het verslag van de vergadering van 15 maart 2022.        
Besluit   Vastgesteld.

O2  Onderwerp  Beantwoorden raadsvragen D66 tiny houses. (Z22533-2022)  
Voorstel   
In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van de door de fractie van D66 ingediende raadsvragen over Voortgang flexibel wonen en tiny houses is grote zorg van D66 Assen.  
Beknopte toelichting  De fractie van D66 heeft vragen gesteld over de Voortgang flexibel wonen en tiny houses. D66 ziet in het creëren van tijdelijke woningen die verplaatsbaar zijn waardoor tijdelijk braakliggende grond goed wordt gebruikt een belangrijke oplossing voor het tekort aan betaalbare woningen. Zij wil graag weten wat hier in Assen aan wordt gedaan. Ook is zij benieuwd naar de voortgang van de pilot tiny houses.  
Besluit  Conform.

O3  Onderwerp  Raadsvragen VVD -  zelfbewoningsplicht en het antispeculatiebeding. (Z25837-2022)  
Voorstel  De raadsvragen van de VVD over de zelfbewoningsplicht en het antispeculatiebeding conform bijgevoegd sjabloon te beantwoorden.  
Beknopte toelichting  Op 21 februari jl. heeft de raadsfractie van de VVD schriftelijke vragen gesteld aan het college. Via dit voorstel worden deze beantwoord.  
Besluit  Conform.

O4  Onderwerp  Middelen voor inzet Vaart Welzijn in aanpak energiearmoede. (BB/96)  
Voorstel  
1.1    Een bedrag van € 49.000 ter beschikking te stellen aan Vaart Welzijn voor inzet in de aanpak energiearmoede.
1.2    De benodigde middelen vrij te geven uit de resterende steunmiddelen 2021 van het Rijk voor de gevolgen van corona.    Eind vorig jaar is het Plan van aanpak Energiearmoede opgesteld (vastgesteld in collegevergadering d.d. 26 oktober 2021). Met de voorgestelde aanpak bieden we op korte termijn een eerste groep minderdraagkrachtige huishoudens in Assen ondersteuning bij het verduurzamen van hun woning. Dit moet voor deze huishoudens leiden tot verlaging van de energierekening en een betere energetische kwaliteit van hun woning.    
Besluit Conform.

O5  Onderwerp  Jaarverslag 2021 kwaliteitsteam Wmo en Jeugdwet gemeenten Noord- en Midden Drenthe. (BB/94)  
Voorstel   
1.1    Kennisnemen van het jaarverslag 2021 kwaliteitsteam Wmo en Jeugdwet gemeenten Noord- en Midden Drenthe.
1.2    Het jaarverslag ter kennisname versturen aan de gemeenteraad met bijgevoegde brief.  
Beknopte toelichting  Met dit collegevoorstel wordt het jaarverslag 2021 kwaliteitsteam Wmo en Jeugdwet gemeenten Noord- en Midden Drenthe (NMD) aan u en de gemeenteraad voorgelegd. Jaarlijks dienen de kwaliteitsmanagers vanuit het meldingsprotocol 'Calamiteiten en Geweld' aan de colleges van burgemeesters en wethouders te rapporteren en dient deze rapportage ter kennis te worden gebracht aan de betrokken gemeenteraden.  
Besluit  Conform, met redactionele wijziging.

O6  Onderwerp  Eenmalige energietoeslag. (BB/101)  
Voorstel   
1.1    Het college keert - vooruitlopend op de definitieve aanpassing van de Participatiewet en de ontvangst van de daarbij behorende middelen in het gemeentefonds - de eenmalige energietoeslag al uit aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum, die op 1 januari 2022 bekend waren bij WPDA.
1.2    De eenmalige energietoeslag ambtshalve te verstrekken als categoriale bijzondere bijstand aan deze doelgroep, waarbij als voorwaarde geldt dat de betreffende huishoudens ook daadwerkelijk woonlasten hebben.
1.3    Stelt het uit te keren bedrag per huishouden voor vorengenoemde doelgroep vast op € 800. De eerste € 200 wordt zo spoedig mogelijk overgemaakt aan huishoudens die via WPDA een Participatiewetuitkering ontvangen en wordt voorlopig gedekt uit eigen middelen. De betaling van de overige € 600 per huishouden vullen we in, nadat we de middelen voor deze regeling van het Rijk hebben ontvangen.
1.4    Voor het uitkeren van de eenmalige energietoeslag aan de overige minima in Assen te wachten op de definitieve wetswijziging, kaders en het beschikbare budget vanuit het Rijk.  
Beknopte toelichting  Het Kabinet heeft op 10 december 2021 laten weten dat het, naast de verlaging van € 400 op energiebelasting voor alle huishoudens met een gemiddeld verbruik, voor minima een eenmalige energietoeslag van circa € 200 per huishouden wilde gaan verstrekken. Deze toeslag wordt uitbetaald door gemeenten. Als juridisch ‘voertuig’ wordt gebruik gemaakt van categoriale bijzondere bijstand. Hiervoor dient de Participatiewet gewijzigd te worden.
Gelet op het groeiende aantal signalen dat we van samenwerkingspartners ontvangen over huishoudens die in de problemen komen als gevolg van stijgende energiekosten, wordt voorgesteld om als gemeente Assen ook vast over te gaan tot uitkering van een (deel van) de eenmalige energietoeslag.   Besluit Conform.

O7  Onderwerp  Verlenging COA noodopvang Expohal. (BB/100)  
Voorstel   
1.1    In te stemmen met het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om tijdelijke opvang voor asielzoekers in de Expo Hal te verlengen tot en met 31 augustus 2022.
1.2    In te stemmen met het addendum bij de bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een noodopvangcentrum in Assen.
1.3    De gemeenteraad en de omwonenden te informeren over de verlenging met bijgaande brieven.  
Beknopte toelichting  Op 24 november jl. heeft het COA ons gevraagd om tijdelijke noodopvang in te richten in de Expo Hal, om zo bij te dragen aan een oplossing voor de kritieke situatie die in Ter Apel is ontstaan. Het college heeft toen besloten om het verzoek van het COA om humanitaire redenen en uit maatschappelijke verantwoordelijkheid te honoreren. In eerste instantie voor opvang gedurende drie weken voor maximaal 500 personen, met een mogelijkheid om te verlengen tot 31 maart. Omdat de nood bleef, is de periode tot 31 maart inderdaad gebruikt. De opvang op deze locatie verloopt goed. Inmiddels heeft het COA ons verzocht om de termijn opnieuw te verlengen.  
Besluit  Conform, met redactionele wijziging.

O8  Onderwerp  Raadsvragen Groen-Links tegemoetkoming gestegen Energiekosten. (Z25818-2022)  
Voorstel  De raadsvragen van GroenLinks over de tegemoetkoming voor gestegen energiekosten conform bijgevoegd sjabloon te beantwoorden.  
Beknopte toelichting  Op 21 februari jl. heeft de raadsfractie van GroenLinks schriftelijke vragen gesteld aan het college. Via dit voorstel worden deze vragen beantwoord.  
Besluit  Conform, met redactionele wijziging onder redactie van wethouder Broekema.

Vastgesteld in de vergadering van 29 maart 2022.
 , burgemeester
, secretaris

OPENBARE  CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 10 t/m 17 maart 2022)

O9  Onderwerp  Raadsbrief Convenant Optimaal Leven. (BB/98)  
Voorstel   De raad te informeren over het  Convenant Optimaal Leven d.m.v. bijgaande brief.  
Beknopte toelichting In Drenthe is enkele jaren geëxperimenteerd met integrale hulpverlening voor inwoners met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) binnen het project Optimaal Leven. In Assen, Emmen, Midden-Drenthe en Hooge-veen-De Wolden zijn Optimaal Leven Teams ingericht. De proeftuinperiode is eind 2021 afgelopen. Voorstel is om de raad d.m.v. bijgaande conceptbrief te informeren over de afronding van de proeftuinperiode en de structurele inbedding van Optimaal Leven.

O10  Onderwerp  Intentieverklaring Thorbecke. (BB/95)  
Voorstel   1.1    In te stemmen met de intentieverklaring.
1.2    De burgemeester te  verzoeken om wethouder Bergsma volmacht te verlenen om de intentieverklaring met de Thorbecke Academie namens de gemeente te ondertekenen.  
Beknopte toelichting  Eind 2020 heeft de Thorbecke Academie zich gevestigd in Assen. Dit is een resultaat van een intensieve samenwerking. Deze samenwerking wordt voortgezet met concrete afstudeeropdrachten, stages en onderzoeksopdrachten waar de gemeente opdrachtgever van is. Om de samenwerking te bezegelen is bijgaande intentieverklaring opgesteld. 14 april a.s. vindt de feestelijke ondertekening van de intentieverklaring plaats.