Besluitenlijst 22 november 2022

Voorzitter    M. Out
Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

BESPREEKSTUKKEN OPENBAAR

1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 15 november 2022
Besluit: Vastgesteld.
2 Raadsvragen van de fractie van Stadspartij Plop over Nijlandstraat 4-6 (152183-2022) *Aangehouden 8 november 2022
Voorgesteld besluit:
1.1 De schriftelijke vragen van Stadspartij Plop met betrekking tot de ontwikkeling van de Nijlandstraat 4-6 met bijgevoegde brief te beantwoorden.
Besluit: Conform, met redactionele wijzigingen.
3 Raadsbrief over ontwikkelingen GKB Drenthe (154740-2022) * Aangehouden 15 november 2022
Voorgesteld besluit:
1.1 De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken rond de mogelijke vervreemding van de tweedelijnsschuldhulpverlening, door middel van bijgevoegde raadsbrief.
Besluit: Conform, met redactionele wijzigingen.
4 Ontwikkelingen MaasStee in Pittelo (157482-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Het bestuur van de MaasStee ondersteunen door de inzet van een procesbegeleider voor de periode van anderhalf jaar.
1.1.1 De kosten hiervan ad € 40.000 dekken uit de resterende middelen preventiefonds 2022.
1.2 Ondersteunen van bewonersinitiatief de MaasStee, door het mogelijk maken van ontmoeting, kook- en samen eten activiteiten met het faciliteren van een vernieuwde keuken.
1.2.1 De kosten hiervan ad 50.000 dekken uit de resterende middelen van het preventiefonds 2022.
1.3 In navolging van de herstelagenda Assen na corona het financieel tekort van de MaasStee over het jaar 2022 te compenseren met een maximum van € 15.000.
1.3.1 De kosten hiervan dekken uit de corona herstelmiddelen.
Besluit: Conform.
5 Huisvesting RENN-4 (Spoedaanvraag) - (157311-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 De huisvestingsaanvraag van Renn-4 voor het plaatsen van tijdelijke lokalen t.b.v. De Atlas op terrein Epe 83 in te willigen;
1.2 Hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van € 433.024,- (dekking begroting 2023/2024);
1.3 De aanpassingskosten € 63.000,- voor de huisvesting van een deel van de leerlingen van de Atlas in het gebouw Salland -Zuid aan te merken als huisvestingsvoorziening en aan Renn-4 te vergoeden (dekking begroting 2023/2024);
1.4 Te bepalen dat het bouwheerschap in handen is van RENN-4.
Besluit: Conform, met redactionele wijzigingen.
6 Beantwoording raadsvragen Assen Centraal QR-codes (157136-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 De vragen van de fractie ASSEN CENTRAAL over het gebruik van QR-codes met bijgaande brief te beantwoorden.
Besluit: Conform.
7 12e begrotingswijziging 2022 en 1e begrotingswijziging 2023 (157210-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 De 12e begrotingswijziging 2022 laten vaststellen door de raad.
1.2 De 1e begrotingswijzing 2023 laten vaststellen door de raad.
Besluit:
Conform. Vastgesteld in de vergadering van  29 november 2022.
                                        
, burgemeester
, secretaris

CONFORMSTUKKEN OPENBAAR

8 P&C kalender 2023 (157144-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 In te stemmen met de bestuurlijke planning en controlcyclus 2023;
1.2 De planning via bijgaande conceptbrief ter kennis te brengen aan de accountantscommissie.
Besluit: Conform.
9 Eenmalige bijdrage Buurthuizen (157082-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Een financiële compensatie aan te bieden aan de negen buurthuizen in Assen.
1.2 Het aangevraagde budget van € 9.000 van Provincie Drenthe hiervoor beschikbaar te stellen.
1.3 De raad te informeren met bijgaande concept raadsbrief.
Besluit: Conform.
10 Belastingverordeningen en tarieven 2023 (157228-2022)
Voorgesteld besluit:
•    De belastingverordeningen inclusief tarieven 2023 welke als bijlagen bij dit collegevoorstel zijn gevoegd ter vaststelling aan de raad voor te leggen.
•    De raad te verzoeken om de tarieventabel behorende bij belastingen, heffingen en rechten 2022 in te trekken per 1 januari 2023.
Besluit: Conform.
11 Raadsbrief over transportschaarste (156767-2022) * Vastgesteld in de schriftelijke ronde 16 november 2022
Vastgesteld in de schriftelijke ronde 16 november 2022.