Besluitenlijst 23 augustus 2022

Openbare besluitenlijst

Voorzitter: J. Broekema
Aanwezigen: J. Broekema, B. J. ten Oever, M.F. Rasker, A. Smit, C. Staal en W. Meijerman

Bespreekpunten openbaar

1 Vaststellen van het verslag van de vergadering d.d. 12 juli 2022
Besluit: Vastgesteld.

2 Voortgangsrapportage proeftuin Lariks-Beek e.o.  (117448-2022)
De gemeente Assen werkt aan een aardgasvrije wijk Lariks. Elk half jaar maken we een voortgangsrapportage. Hierin beschrijven we de stand van zaken van de aanpak om te komen tot een aardgasvrije wijk en wat er geleerd wordt in dit proces.

Voorgesteld besluit:
1.1 Kennisnemen van de voortgangsrapportage proeftuin Lariks-Beek e.o. en deze ter informatie met de raad delen met de begeleidende brief;
Besluit:
Aangehouden.

3 Werkbezoek Poznan 16-18 oktober (117415-2022)
De burgemeester van Poznan heeft de gemeente Assen uitgenodigd om deel te nemen aan een forum over stedelijke ontwikkeling. Sprekers zijn op 17 en 18 oktober onder andere Barcelona, Birmingham, Hannover en Brno. Als bijlage is het voorlopige programma opgenomen. Er is een mogelijkheid om een actieve bijdrage te leveren aan het forum. Als ingestemd wordt met dit voorstel, zullen we de ambtelijke organisatie vragen om in overleg met de wethouder af te stemmen of wij bijvoorbeeld een toelichting zullen geven over het stadskwartier. Daarnaast is Assen uitgenodigd om de marathon van Poznan te bezoeken op 16 oktober. De uitnodiging is bijgevoegd. Er is een mogelijkheid om twee marathonlopers in te schrijven. 
Wij gaan kijken of wij voor de editie van 2022 een Asser afvaardiging kunnen organiseren. Anders zullen wij dat voor 2023 uitzetten.

Voorgesteld besluit:
1.1 De uitnodiging van Poznan accepteren en deel te nemen aan het Forum over stedelijke ontwikkeling en de marathon van Poznan te bezoeken;
1.2 De wethouder Sport en/of de wethouder Stadskwartier met ambtelijke ondersteuning af te vaardigen;
Besluit: Conform.

4 Beslissing op bezwaar weigeren herziening bestemmingsplan Weverstraat 2 (136179-2022)
Op 17 februari 2022 heeft de gemeenteraad op voorstel van uw college besloten de aangevraagde herziening van het bestemmingsplan Stadsbedrijvenpark te weigeren. Het belangrijkste argument was dat de aanvraag onvoldoende concreet was. Tegen dit besluit is door Retailplan namens de eigenaren van het perceel Weverstraat 2 bezwaar gemaakt.

Voorgesteld besluit:
1.1 De raad voor te stellen om een beslissing op bezwaar te nemen inzake de weigering om het bestemmingsplan Stadsbedrijvenpark te herzien conform het als bijlage opgenomen concept-besluit op bezwaar.
Besluit: Conform, met redactionele wijzigingen in het besluit op bezwaar onder redactie van wethouder Staal.

5 Brief aan raad gunning Inloopvoorziening GGZ (117534-2022)
In 2021 is de aanbesteding Inloopvoorziening GGZ/(L)VB uitgezet omdat het huidige contract met Cosis (nu aan de Brink 42) afliep. Eind 2021 is de aanbesteding ingetrokken en in 2022 opnieuw uitgezet waarbij de inschrijvers werd gevraagd zelf een kostprijsberekening aan te leveren. Deze aanbesteding is eind juli definitief gegund aan het Leger des Heils. 
Zij gaan tussen nu en eind 2022 op zoek naar een geschikt pand waarbij de Rolderstraat 104 en het overnemen van het pand aan de Brink 42 de genoemde opties zijn. Tot die tijd zal er in nauwe samenwerking met Cosis en het Leger des Heils aan een warme overdracht gewerkt worden voor de bezoekers.

Voorgesteld besluit:
1.1 Akkoord met versturen brief aan de raad met informatie over de gunning en de mogelijke verhuizing van de Inloopvoorziening GGZ/(L)VB en het versturen van een persbericht;
Besluit: Conform.

6 Beantwoording raadsvragen Assen Centraal m.b.t. Formaldehyde (98096-2022)
De fractie van Assen Centraal heeft vragen gesteld over de aanwezigheid van formaldehyde in woningen in Assen. Met bijgevoegd “Sjabloon beantwoording raadsvragen” worden deze vragen beantwoord.
Voorgesteld besluit:
1.1 In te stemmen met de beantwoording van de door fractie Assen Centraal gestelde raadsvragen met betrekking tot formaldehyde via bijgevoegd beantwoordingssjabloon;
Besluit: Conform.

7 Beantwoording raadsvragen Groen Links-fractie over het vlaggenprotest (109491-2022)
Sinds een aantal weken vindt in Assen een vlaggenprotest plaats en zijn aan de lichtmasten aan de Balkenweg, Europaweg-Zuid en een klein stukje Hoofdlaan omgekeerde vlaggen bevestigd. Naar aanleiding hiervan heeft Groen Links vragen gesteld.
Voorgesteld besluit:
De schriftelijke vragen van Groen Links over het vlaggenprotest conform bijgevoegde brief beantwoorden;
Besluit: Conform.

8 Beantwoording schriftelijke vragen SP en CU over gokreclames (93187-2022)
De fracties van de ChristenUnie en SP hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college over gokreclames.
Voorgesteld besluit:
1.1 De vragen van de ChristenUnie en SP met bijgevoegd sjabloon te beantwoorden;
Besluit: Conform.

Vastgesteld in de vergadering van 30 augustus2022.
, burgemeester
, secretaris

Conformstukken openbaar

9 Raadsbrief voortgang Groenvisie en Visie klimaatadaptatie (101132-2022) * Conform na schriftelijke ronde 14 juli 2022
De raad wordt geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkeling van de Groenvisie en Visie klimaatadaptatie en over het ingezette participatietraject. Bovendien nodigen we raadsleden uit om deel te nemen aan de fietsroute.
Voorgesteld besluit:
1.1 Met bijgevoegde brief, over de voortgang van de Groenvisie en Visie klimaatadaptatie en het daarbij behorende participatietraject, de raad te informeren en de raadsleden uit te nodigen deel te nemen aan de fietsroute als onderdeel van het participatietraject;
Besluit: Conform.

10 Brief Minister van der Wal i.a.a. LTO (100798-2022) * Conform na schriftelijke ronde 14 juli 2022
De brief is gericht aan de minister voor Natuur en Stikstof, mevrouw van der Wal, en niet aan het kabinet. Na contact met het ministerie van Algemene zaken is dit de werkwijze gebleken bij het versturen van een brief aan het kabinet. Deze wordt enkel doorgezonden aan de vakminister.
Naast de brief aan de minister en de toelichtende brief aan LTO, zal een delegatie van het college in gesprek gaan met LTO naar aanleiding hun brief en de reactie hierop van het college.
Voorgesteld besluit:
De bijgevoegde brief over het stikstofbeleid te verzenden aan minister van der Wal en in afschrift en met toelichtende brief te verzenden aan LTO en de gemeenteraad;
Besluit: Conform.

11 Huisvesting ISK (uitbreiding) 2e etage (118209-2022) * Conform via schriftelijke ronde 16 augustus 2022
Door de extra vluchtelingen en asielzoekers is de ISK-afdeling snel vol gestroomd. Daarom is gekeken naar extra uitbreidingsmogelijkheden voor de ISK.
Als mogelijkheid is gekeken naar extra ruimte in het pand aan de Industrieweg 14/16. In het pand wordt de 1e etage al gehuurd voor het onderwijs. Het is wenselijk om -naast de 1e etage- nu ook de 2e etage te gaan huren t.b.v. deze vorm van onderwijs.
Voor deze extra huur heeft de makelaar een aanbieding gedaan: deze is in overeenstemming met de overeenkomst die voor de 1e etage is gesloten.
Voorgesteld besluit:
1.1 In te stemmen met het huren van de 2e etage aan de Industrieweg 14-16 voor een periode van 1 jaar met daarbij de mogelijkheid van verlenging;
1.2 De locatie beschikbaar te stellen t.b.v. het onderwijs van de Internationale Schakelklas (ISK);
1.3 De kosten voor het schooljaar 2022-2023 ad € 60.000 inclusief BTW in 2022 ten laste te brengen van de post Onderwijshuisvesting;
1.4 Dekking kan worden gevonden in de nog te ontvangen rijksbijdragen voor de opvang van Oekraïners en de extra te ontvangen middelen in de algemene uitkering voor onderwijshuisvesting in verband met het hogere aantal leerlingen;
Besluit: Conform.

12 Start procedure Zonnepark Balkendwarsweg/A28 West (118227-2022)
Deze aanvraag past binnen het door de gemeenteraad op 19 oktober 2018 vastgestelde 'Beleidskader zonneparken in Assen". Met name de beleidsuitgangspunten '3 keer lokaal' en ruimte voor biodiversiteit staan daarin centraal. Daaraan voldoet het initiatief. Bovendien is deze locatie expliciet aangewezen in het beleidskader.
Om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen moet de uitgebreide procedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden doorlopen. Daarvoor is in sommige gevallen een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad noodzakelijk. Met de gemeenteraad is afgesproken dat dit in ieder geval bij de realisering van zonneparken wordt gedaan.
Voorgesteld besluit:
1.1 De raad voorstellen een voorlopige verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een zonnepark op de locatie Balkendwarsweg/Afrit A28 Assen West conform bijgevoegd raadsvoorstel.
1.2 De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende ruimtelijke onderbouwing gedurende zes weken ter inzage leggen nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over het afgeven van een voorlopige verklaring van geen bedenkingen.
1.3 In te stemmen met bijgaande anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemers en de gemeente.
Besluit: Conform.

13 Aanwijzing eendaagse buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) (117402-2022)
Het aanstaande bruidspaar Josanly Elsera Salakory en Sharrona Joyes Sibbald heeft verzocht hun huwelijk op 1 oktober 2022 te laten sluiten door mevrouw Belia Christina Johanna Rozendaal.
Voorgesteld besluit:
1.1 Mevrouw Belia Christina Johanna Rozendaal aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag.
Hiertoe het bijgaande concept aanwijsbesluit te ondertekenen;
Besluit: Conform.

14 Benoemen wethouders in besturen gemeenschappelijke regelingen (117523-2022)
Uit oogpunt van onder andere efficiency zijn sommige overheidstaken in een gemeenschappelijke regeling ondergebracht. De gemeente Assen is via zijn bestuursorganen deelnemer in verschillende gemeenschappelijke regelingen.
Overige deelnemers van deze regelingen zijn veelal collega-gemeenten en in een enkel geval de provincie Drenthe of het Rijk. Via vertegenwoordiging in het dagelijks of algemeen bestuur borgen de deelnemers hun verantwoordelijkheid voor de overgedragen overheidstaken.
Met het vertrek van het oude college en de komst van het nieuwe college met zijn wethouders is het nodig de vertegenwoordiging van Assen in deze besturen te actualiseren. Dit voorstel voorziet hierin.
Nota bene: Burgemeester Out vertegenwoordigt de gemeente Assen in het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe en het algemeen bestuur van het Drents Archief. Hier vindt geen wijziging in plaats.
Voorgesteld besluit:
1.1 Wethouder Staal te benoemen in het dagelijks bestuur van het Werkplein Drentse Aa en wethouder Smit in het algemeen bestuur van het Werkplein Drentse Aa;
1.2 Wethouder Staal te benoemen in het dagelijks bestuur van de Gemeentelijke Kredietbank Drenthe en wethouder Smit in het algemeen bestuur van de Gemeentelijke Kredietbank Drenthe;
1.3 Wethouder Smit te benoemen in het dagelijks bestuur van de GGD Drenthe;
1.4 Wethouder Ten Oever te benoemen in het dagelijks bestuur van het Drents Archief;
1.5 Wethouder Rasker te benoemen in het algemeen bestuur van het Recreatieschap Drenthe;
1.6 Wethouder Ten Oever te benoemen in het algemeen bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe;
Besluit: Conform.

15 Kappen monumentale boom inzake ontwikkeling zorggebouw De Slingeborg (117461-2022)
Aangezien het zorggebouw “De Slingeborg “ gelegen aan de Slinge 1 niet meer voldoet aan de huidige eisen is deze aan vervanging toe. Wij zijn al enige tijd in gesprek met Interzorg om een gebouw te realiseren die enerzijds past binnen het groene karakter van onderhavige locatie en anderzijds voldoet aan de hedendaagse eisen van een zorggebouw. Daarbij is het behoud van de treurwilg en de monumentale eik vanaf het begin de insteek geweest. Omdat het gebouw aan de huidige eisen moet voldoen om kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen borgen met een sluitende exploitatie is er weinig speelruimte. Er is dan ook gekeken of het gebouw dusdanig gepositioneerd kan worden dat de monumentale boom behouden kan blijven. Daarnaast is onderzoek gedaan naar het eventueel verplaatsen van de monumentale boom. Helaas is gebleken dat zowel inpassing als verplaatsing niet mogelijk is.
Interzorg heeft met nadruk aangegeven dat er weinig ruimte is in de planning. Als de vergunning voor De Slingeborg te lang op zich zal laten wachten heeft dit ook consequenties voor de totale vastgoedplanning binnen Interzorg en de financiële situatie van de organisatie. Gezien het grote maatschappelijke belang dat hieraan ten grondslag ligt wordt uw college verzocht om in te stemmen met de kap van de monumentale boom en de naastgelegen boom.
Voorgesteld besluit:
1.1 Het kappen van een monumentale boom en tweede naastgelegen boom ten behoeve van vervangende nieuwbouw en uitbreiding van het zorggebouw De Slingeborg;
Besluit: Conform.

16 Bijdragen LDP evenementen en Midnightwalk (117481-2022)
Bij de behandeling van de aanvragen van subsidies voor incidentele evenementen zijn drie evenementen afgewezen. Zij voldoen volgens de adviescommissie evenementen namelijk niet aan de criteria voor evenementensubsidies. Omdat deze evenementen in het verleden wel ondersteund werden en de gemeente de evenementen als waardevolle toevoeging op het aanbod ziet, is net als in eerdere jaren toch besloten wel aan de evenementen bij te dragen.
Door middelen vrij te maken voor sponsoring en het opstellen van een kader voor sponsoring wil de gemeente het instrumentarium voor het ondersteunen van initiatieven uitbreiden. Het gaat dan om initiatieven die niet direct voor subsidiëring in aanmerking komen maar wel bijdragen aan de beleidsdoelen van de gemeente.

Voorgesteld besluit:
1.1 Een bijdrage van € 31.000 te verstrekken aan LDP International BV voor de organisatie van Jacks Racing Day en de Classic Rally;
1.2 Een bijdrage van € 6.000 te verstrekken aan de stichting Midnightwalk voor de organisatie van de Midnightwalk;
1.3 Een bedrag van € 50.000 in de begroting voor 2023 op te nemen voor sponsoring;
1.4 Opdracht te geven voor het uitwerken van een kader voor sponsoring;
Besluit: Gewijzigd vastgesteld, De besluitpunten 1.3 en 1.4 vervallen.
1.3 Een bedrag van € 50.000 in de begroting voor 2023 op te nemen voor sponsoring;
1.4 Opdracht te geven voor het uitwerken van een kader voor sponsoring;

17 Starten procedure wijzigingsplan Taarloseweg 45 te Ubbena (118290-2022)
Het realiseren van een aanzienlijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse van de Taarloseweg 45 en bijdragen aan de regionale woningbouwopgave door twee woningen toe te voegen in een buurgemeente.
Voorgesteld besluit:
1.1 Het ontwerpwijzigingsplan conform de eisen van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken ter inzage leggen;
1.2 Bijgaande anterieure overeenkomst aan te gaan met de initiatiefnemer;
Besluit: Conform.

18 Start procedure Mestbassin Veldweg Zeijerveld (118292-2022)
In 2021 is door de initiatiefnemer het verzoek ingediend om op een locatie aan de Veldweg te Zeijerveld een mestbassin te mogen realiseren. Het realiseren van een dergelijk mestbassin op circa 1.200 meter afstand van het bedrijfsperceel voorkomt onnodige transportbewegingen en het aanwenden van mest kan plaatsvinden onder de meest gunstige omstandigheden.
Het mestbassin past niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied, Herziening artikel 30 WRO’. 
Om medewerking te kunnen verlenen moet een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure worden doorlopen. In het mandaatbesluit van de gemeente Assen is aangegeven dat de vergunningverlening zelf gemandateerd is aan de organisatie, maar dat het college wel zelf de inhoudelijke afweging wil maken. Dit voorstel beoogt een besluit van uw college over die afweging.
Voorgesteld besluit:
1.1 In beginsel medewerking te verlenen aan de aangevraagde omgevingsvergunning voor een mestbassin aan de Veldweg te Zeijerveld door het starten van een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
1.2 De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende ruimtelijke onderbouwing en bijlagen gedurende zes weken ter inzage te leggen;
1.3 Instemmen met het verlenen van de omgevingsvergunning wanneer geen zienswijzen worden ingediend;
Besluit: Conform.

19 Vaststellen bestemmingsplan Maranathakerk (40336-2022)
Het bijdragen aan een goed woon- en leefklimaat in het Noorderpark door een in onbruik geraakte locatie te her ontwikkelen en 43 appartementen in de sociale huursector toe te voegen.
Voorgesteld besluit:
1.1 De gemeenteraad voor te stellen:
1. De ingediende zienswijze te beantwoorden conform bijgaande 'Nota zienswijzen bestemmingsplan Voormalige locatie Maranathakerk, Nobellaan 140 Assen' en deze nota toe te zenden aan de indiener;
2. Het bestemmingsplan 'Voormalige locatie Maranathakerk, Nobellaan 140 Assen' met identificatienummer NL.IMRO.0106.02BP202110008-C001 ongewijzigd vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
1.2 De benodigde hogere grenswaarde geluid voor het bestemmingsplan 'Voormalige locatie Maranathakerk, Nobellaan 140 Assen' vast te stellen conform bijgaand besluit;
Besluit: Conform.