Besluitenlijst 23 mei 2023

Voorzitter    M. Out
Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal
    
1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 23 mei 2023
Besluit: Vastgesteld.

2 Instellen Asser energieloket (51358-2023)
In de Transitievisie Warmte is aangegeven dat de gemeente een aanpak voor energiebesparing en hernieuwbare opwek in de woningvoorraad ontwikkelt, waarmee we Assenaren informeren, motiveren en activeren bij het aardgasvrij-ready maken van hun woning. Dit is verder uitgewerkt in een plan van aanpak altijd goed maatregelen. Dit plan van aanpak bevatte het voorstel om een Asser energieloket te ontwikkelen om onze ondersteuning dicht bij de inwoners en in de wijken in te richten. Dit voorstel is inmiddels uitgewerkt in een projectvoorstel. Hierin geven wij aan op welke wijze wij in samenwerking met onze partner Mijn Buurt Assen vorm en inhoud geven aan het Asser energieloket. Het voorstel is om op vijf plaatsen in de stad locaties in te richten van waaruit het Asser E-team vanaf september 2023 huurders en woningbezitters gaat ondersteunen bij verduurzaming van de eigen woning. Ook Verenigingen van Eigenaren en particuliere huurders kunnen bij dit loket terecht. Het voorstel is om de Asser energieloketten op de volgende locaties te vestigen:
• Markehuus Peelo - voor de wijken Peelo, Noorderpark en Marsdijk
• BIC Dingspelstraat - voor de wijken Pittelo en Lariks
• Duurzaamheidscentrum - voor de wijken Centrum en Assen West
• MFA Kloosterveste - voor de wijk Kloosterveen
• De Schulp - voor de wijk Assen–Oost
Besluit:
1.1 Een Asser energieloket in te stellen op vijf locaties in de stad.
1.2 Op jaar basis een budget van € 762.000,- beschikbaar te stellen voor het Asser energieloket tot en met 2025.
1.3 De raad hierover te informeren met bijgaande concept raadsbrief.

3 Startnotitie beleid voor jongeren (51626-2023)
Binnen college en gemeenteraad bestaat de wens om deze bestuursperiode extra aandacht aan jongeren in Assen te besteden. Om tegemoet te komen aan deze ambities wordt een integrale aanpak uitgewerkt. Deze aanpak verbindt de verschillende beleidsterreinen die van belang zijn voor jongeren. Essentieel onderdeel van deze integrale aanpak is de inbreng van jongeren zelf. Waar mogelijk denken, praten en beslissen zij mee over beleid dat hen raakt en de inzet van middelen. Voor een groot aantal beleidsonderwerpen is in kaart gebracht wat de effecten voor jongeren zijn en in hoeverre betrokkenheid van jongeren kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het specifieke beleidsonderwerp. 
Deze concept startnotitie is de opmaat naar een definitieve startnotitie waarover college en gemeenteraad na de zomer een besluit nemen. Deze startnotitie legt de gezamenlijke kaders en uitgangspunten voor jongerenparticipatie vast.
Besluit:
1.1 Wethouder Broekema te vragen om de concept startnotitie 'Beleid voor jongeren' samen met de Raadswerkgroep Jongeren uit te werken tot een gezamenlijk voorstel aan de gemeenteraad.

4 Vaststellen jaarverslag/-rekening 2022 en aanbieden aan de gemeenteraad (48421-2023)
De uitvoering van de begroting 2022 is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 40,4 miljoen. Dit betreft het rekeningresultaat voor resultaatbestemming. Ten opzichte van de begroting is dit resultaat € 29,2 miljoen gunstiger. In de bijgestelde begroting (prognose Voortgangsrapportage) was namelijk sprake van een overschot van € 11,2 miljoen. We stellen voor € 17,2 miljoen van dit exploitatieresultaat specifiek te bestemmen. Het resterende resultaat van € 12 miljoen vloeit terug naar de algemene reserve. Tezamen met het positieve begrotingsresultaat van € 11,2 miljoen bedraagt de totale toevoeging aan de algemene reserve op basis van het jaarrekeningresultaat 2022 daarmee € 23,2 miljoen. De accountantscontrole 2022 is nog niet volledig afgerond. De controle zit in een afrondende fase. Om die reden is er nog geen controleverklaring bij de jaarrekening 2022 afgegeven. Wel ligt er een concept accountantsverslag. Hieruit komen geen bevindingen naar voren die nog in de concept jaarstukken 2022 verwerkt moeten worden. De accountant is voornemens om een afkeurende verklaring voor rechtmatigheid en een goedkeurende verklaring voor getrouwheid af te geven. Het op een onjuiste wijze toepassen van de EU-aanbestedingsregels en onrechtmatig verstrekte subsidies liggen ten grondslag aan deze afkeurende verklaring. De concept jaarstukken 2022 kunnen definitief worden vastgesteld (inclusief bestemming van het resultaat) en worden toegezonden aan de raad. Mocht de accountant in de afronding van de controle nog op materiële bevindingen stuiten, dan wordt dat alsnog verwerkt in de jaarstukken en wordt de raad hierover middels een addendum geïnformeerd.
Besluit:
1.1 Het jaarverslag/-rekening 2022 met inbegrip van resultaatbestemming definitief vast te stellen;
1.2 Kennis te nemen van het concept Accountantsverslag 2022;
1.3 In te stemmen met de conceptbrief aan de raad als reactie op het Accountantsverslag 2022;
1.4 Het jaarverslag/-rekening 2022 en de concept accountantsverslag incl. reactie aan te bieden aan de raad;
1.5 Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 grondbedrijf.

5 Verantwoordingsrapportage & krediet Stadskwartier (51588-2023)
Op 17 februari 2022 heeft de gemeenteraad kennis genomen van het ‘Uitvoeringsprogramma Assen Centraal[1]’ en een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van€ 1,0 miljoen. Op basis van dit raadsbesluit zijn we aan de slag gegaan met de voorbereiding van de projecten die in het uitvoeringsprogramma zijn genoemd.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de ‘Verantwoordingsrapportage Stadskwartier Assen 2023’;
1.2 Een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van€ 1,0 miljoen voor de verdere voorbereiding van de ontwikkeling van het Stadskwartier;
1.3 Het voorbereidingskrediet te dekken uit de subsidie van de Nationale Woningbouwimpuls.

6 Aanbieding jaarverslag Raad voor de Cliëntenparticipatie Assen (51082-2023)
De Raad voor de Cliëntenparticipatie adviseert het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet (Pw) en de Jeugdwet. Dat doet de RCPA vanuit een onafhankelijke positie en vanuit het perspectief van het cliëntenbelang. Jaarlijks informeert de RCPA het college en de gemeenteraad over haar werkzaamheden door het aanbieden van het jaarverslag.
Besluit:
1.1 Door het versturen van bijgaande brief de Raad voor de Cliëntenparticipatie (RCPA) bedanken voor haar jaarverslag over 2021.
1.2 Het jaarverslag van de RCPA met bijgaande brief ter informatie aanbieden aan de gemeenteraad.

7 Aanpassing op de Samenwerkingsovereenkomst Jeugdhulpregio Drenthe (48723-2023)
De Jeugdhulpregio Drenthe is een samenwerkingsverband van de 12 Drentse gemeenten. De wijze van samenwerken is op 12 december 2018 overeengekomen, vastgelegd in een samenwerkings-overeenkomst en er is door de 12 afzonderlijke colleges een besluit over genomen. Deze samenwerkingsovereenkomst vormt in zijn algemeenheid onvoldoende (juridische) basis voor samenwerking en behoeft aanpassing gelet op de ontwikkelingen in de Jeugdhulpregio.
Besluit:
1.1 In te stemmen met het addendum op de Samenwerkingsovereenkomst Jeugdhulpregio Drenthe van 12 december 2018.
1.2 Het bijbehorende mandaatbesluit, machtigings- en volmachtenbesluit vast te stellen.

8 Behoefte onderzoek padel, tennis en indoor tennis (50972-2023)
Op het gebied van padel en tennis leven er op dit moment meerdere vragen. De Tennisvereniging Amelte wil graag padelbanen aanleggen om daarmee nieuwe leden aantrekken. Bij ATV de Hertenkamp heeft de gemeente enkele jaren terug 2 padelbanen aan laten leggen na groot onderhoud van enkele tennisvelden, waar bij 1 tennisveld is opgeofferd voor padel, daarnaast ligt de wens voor nog 2 extra padelbanen. Landelijk groeit het spelen van Padel. Ook in Assen lijkt er een behoefte aan meer padelbanen te zijn. Particulieren melden zich bij de gemeente met hun intentie om padelbanen aan te leggen en te exploiteren. Na het verdwijnen van de tennishal bij een commerciële aanbieder in Assen, wordt de roep van tennissers die daar eerder gebruik van maakten groter om indoor tennis in Assen nieuw leven in te blazen.
1.2 De kosten hiervan te dekken uit het budget incidentele ruimte - onvoorzien.
Besluit:
1.1 Een bedrag van € 25.000 vrij te maken voor een onderzoek, inclusief een advies, naar de behoefte in Assen:
· aan padelbanen ;
· aan tennisbanen;
· aan indoor tennis;
en de gevolgen die dit kan hebben voor het gemeentelijk accommodatiebeleid op dit gebied.
1.2 De kosten hiervan te dekken uit het budget incidentele ruimte - onvoorzien.

9 Benoeming lid Raad voor de Cliënten Participatie Assen (51036-2023)
In de verordening voor de adviesraden in het sociaal domein is het volgende artikel opgenomen; Het college benoemt op voordracht van de raden de voorzitter en leden. Het college kan alleen om zwaarwegende redenen afwijken van de voordracht van de desbetreffende raad.
De Raad voor de Cliënten Participatie Assen draagt Mevrouw Roelina Anje Ensing-Feijen voor als nieuw lid.
Besluit:
1.1 Bekrachtigen van de benoeming van een nieuw lid van de Raad voor de Cliënte Participatie Assen door het versturen van bijgaande brief.

10 Bijdrage LDP International B.V. (50991-2023)
LDP International B.V. heeft de gemeente Assen, net als vorige jaren, een voorstel gedaan om zichtbaar te worden tijdens een aantal evenementen die zij organiseren in Assen. De evenementen trekken veel bezoekers uit binnen- en buitenland en zijn reputatie bevestigend voor Assen als motorsportstad. Vanwege het commerciële karakter hiervan is subsidiëring lastig gebleken. Wel bestaat de wens om deze voor Assen belangrijke partij te ondersteunen met een bijdrage en deze te koppelen aan activiteiten die aansluiten bij de ambities op het gebied van de bezoekersmarketing. Het gaat onder andere om advertenties en aankleding van het circuit. Het voorstel van LDP International B.V. heeft landelijke dekking en is interessant om meer te verbinden aan de stad Assen. De gemeentelijke bijdrage vertalen we in een inkoopopdracht.
Besluit:
1.1 Jack’s Racing Day, Classic GP Assen en Jack’s Int.Drenthe Rally te ondersteunen op onderdelen met een bijdrage van €35.000,-.

11 Centraal Loket ontheffingen zero emissie zone (51141-2023)
In het Klimaatakkoord uit 2019 is afgesproken dat de 30-40 grootste gemeenten in Nederland een zero emissie zone voor stadslogistiek gaan invoeren. Gemeente Assen heeft in 2020 het besluit genomen om hieraan deel te nemen en met ingang 1 januari 2025 een zero emissie zone in te voeren in de binnenstad. In de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek hebben het Ministerie van IenW en de deelnemende gemeenten afgesproken dat ze samenwerken aan een zo uniform mogelijk ontheffingensysteem door middel van een Centraal Loket dat namens de deelnemende gemeenten geharmoniseerde ontheffingen afhandelt. Dit ontzorgt gemeenten bij de behandeling en beoordeling van ontheffingen, maakt het ontheffingenproces eenduidig voor de aanvragende ondernemers, maakt middels mandaten mogelijk dat ontheffingen voor alle zero emissie zones gaan gelden en vermindert de administratieve last voor beiden. Het hanteren van uniforme ontheffingen en het instellen van een Centraal Loket waar alle gemeenten met een zero emissie zone aan deelnemen is ook onderdeel van het advies van de Raad van State. Met het ondertekenen van deze intentieovereenkomst spreekt het college de intentie uit om geharmoniseerd ontheffingenbeleid op te stellen voor de zero emissie zone en het Centraal Loket te mandateren om deze ontheffingen te verlenen.
Besluit:
1.1 De Intentieovereenkomst Centraal Loket Ontheffingen nul-emissiezones voor 2 juni 2023 te ondertekenen.

12 Manifest ‘Samen op weg naar een Drentse Circulaire (grondstoffen) Economie’ (51143-2023)
Tijdens het symposium ‘Afval- en Grondstoffen in een Circulaire Economie’ op 15 februari 2023 is op bestuurlijk niveau gesproken over de ambities op het gebied van afval, grondstoffen, circulariteit en de gemeentelijke samenwerking op voornoemde thema’s. Daarnaast is gezamenlijk teruggeblikt op de uitgevoerde activiteiten evenals de behaalde successen vanuit het vorige manifest ‘Samen op weg naar gemiddeld 100 kg huishoudelijk restafval in Nederland’
Besluit:
1.1 De burgemeester te verzoeken om wethouder Rasker volmacht te verlenen om het manifest ‘Samen op weg naar een Drentse Circulaire (grondstoffen) Economie’ namens de gemeente te ondertekenen, tijdens de vergadering van VDG EKM.

13 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen 2023 (51252-2023)
De gemeente is op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet verplicht verordeningen vast te stellen ten aanzien van deze wetten. In de verordening worden door de raad de kaders vastgesteld, waarna door het college nadere regels (uitvoeringsregels) worden vastgesteld ter uitwerking van deze kaders. Op 26 januari 2023 is de wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp vastgesteld door de raad. Wijzigingen in de verordening en de huidige uitvoeringspraktijk maken het noodzakelijk dat ook de nadere regels gewijzigd worden. Daarom wordt nu een voorstel tot vaststellen van nieuwe nadere regels voorgelegd aan het college. De huidige nadere regels worden ingetrokken.
Besluit:
1.1 De nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen 2023 (bijlage 1) vast te stellen.
1.2 De nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen 2020 inclusief bijlagen in te trekken met ingang van de datum van publicatie van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen 2023.
1.3 Kennis te nemen van het advies van de Participatieraad en de Raad voor Cliënten Participatie Assen (RCPA) (bijlage 4) en bijgevoegde conceptbrief (bijlage 5) als reactie te versturen.
1.4 De gemeenteraad en adviesraden met bijgevoegde raadsbrief (bijlage 6) te informeren over de nieuwe nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2023.

14 Provinciale Regietafel asiel & vluchtelingen Drenthe (51291-2023)
De asiel- en vluchtelingenketen in Nederland staat onder druk en de effecten hiervan komen dagelijks tot ons. Binnen deze keten zijn diverse organisaties actief die met een eigenstandige rol, taak en bevoegdheid werken aan de opgaven die zich in deze keten voordoen. Om tot een goede en efficiënte invulling van deze taken te komen is het wenselijk om elkaar met regelmaat te zien en te spreken. Dit gesprek wordt in Drenthe gevoerd aan de provinciale regietafel (PRT).
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de notitie Provinciale regietafel Asiel & Vluchtelingen Drenthe.
1.2 In te stemmen met de in de notitie voorgestelde werkwijze.

15 Raadsvoorstel concessie lokale omroep (50988-2023)
Iedere vijf jaar moeten lokale publieke omroepen een concessie aanvragen bij het commissariaat voor de media. 
In november loopt de huidige concessie van Omroep Assen als lokale omroep af. Het afgelopen half jaar konden organisaties zich melden om de functie als lokale omroep te vervullen. Behalve Omroep Assen zijn er geen organisaties geweest die zich hiervoor gemeld hebben. Het commissariaat voor de media vraagt nu de gemeenteraad om wettelijk advies uit te brengen over het verlengen van de concessie en hiervoor de omroep te toetsen aan de vereisten van de mediawet voor wat betreft programmering en samenstelling van de programmaraad. Uit de informatie van Omroep Assen blijkt dat de omroep aan die eisen voldoet. Hiermee kan de gemeenteraad het commissariaat positief adviseren over verlenging van de concessie.
Besluit:
1.1 De gemeenteraad voor te stellen een positief advies te geven over de verlenging van de concessie aan omroep Assen.

16 Subsidie Informatiepunt Overheid (IDO) 2023 (51117-2023)
Vanaf 1 januari 2023 ontvangt de gemeente van het Rijk de financiering voor de het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) en hiermee wordt de gemeente verantwoordelijk voor een IDO/de IDO’s in haar gemeente. De bibliotheek DNK heeft aan de gemeente verzocht deze middelen te ontvangen, zodat het IDO in 2023 in De Nieuwe Kolk verder kan. In bijlage 2 wordt door DNK aangegeven wat zij in 2023 gaan doen binnen het IDO.
Voor de jaren 2024 - 2025 -2026 wordt aan de Bibliotheek DNK gevraagd een projectplan in te dienen
Besluit:
1.1 Een subsidie te verlenen van € 66.282 ten behoeve van het IDO aan de Bibliotheek DNK voor 2023;
1.2 Een aanvraag in te dienen voor de extra middelen Bibliotheek die vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld in 2023 en 2024 en deze in te zetten voor de realisatie van IDO’s in de wijken.

17 Evaluatie verhoogd tarief toeristenbelasting (51027-2023)
In de raadsvergadering van 19 december 2019 heeft wethouder Pauwels toegezegd de effecten van de verhoging van de toeristenbelasting te evalueren en de Raad hierover uiterlijk 31 december 2020 in te lichten. Vanwege het coronavirus heeft het TT festival in 2020 en 2021 geen doorgang kunnen vinden in de gebruikelijke vorm en is er geen verhoogd tarief toeristenbelasting (€3,00) opgelegd. Vorig jaar, 2022, heeft het TT weer plaatsgevonden en is voor de eerste keer het verhoogde tarief geheven. Daarom is er een kwalitatieve evaluatie uitgevoerd. Hiervan is de raad per brief op 9 december geïnformeerd. In deze evaluatie is aangegeven dat de cijfermatige terugkoppeling volgt zodra de gegevens bekend zijn. Inmiddels zijn deze gegevens bekend. Hierover is een informerende brief voor de raad opgesteld.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de evaluatie van het verhoogde tarief toeristenbelasting en de raad met bijgevoegde brief over de evaluatie te informeren.
Vastgesteld in de vergadering van 5 juni 2023.

, burgemeester
 , secretaris