Besluitenlijst 24 januari 2023

Voorzitter: M. Out
Aanwezigen: J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

Bespreekstukken openbaar

1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 17 januari 2023
Besluit: Vastgesteld.
2 Beantwoording schriftelijke vragen Assen Centraal over huisdierenwelzijn (8818-2023)
Op 21 december 2022 heeft de raadsfractie van Assen Centraal schriftelijke vragen gesteld aan het College.
Besluit: 1.1 De schriftelijke raadsvragen van Assen Centraal over huisdierenwelzijn conform bijgevoegd sjabloon te beantwoorden.
3 Paviljoen Baggelhuizerplas, schriftelijke vragen Assen Centraal (8792-2023)
RTV Drenthe heeft op 11 januari jl. een bericht gepubliceerd over het paviljoen Baggelhuizerplas. Naar aanleiding daarvan heeft Assen Centraal hierover een aantal schriftelijke vragen gesteld.
Besluit: 1.1 De vragen van Assen Centraal te beantwoorden via bijgevoegd memo en deze via de griffie te versturen naar alle raadsfracties.
4 4e Gemeentelijke Opvanglocatie Oekraïners (9137-2023)
Sinds 4 maart 2022 is de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) geactiveerd waarmee ontheemden uit Oekraïne opvang en voorzieningen krijgen in Nederland en andere EU-landen. De Europese Commissie heeft op 14 oktober 2022 aangekondigd dat de Richtlijn Tijdelijke Bescherming met een jaar in ongewijzigde vorm wordt verlengd. Dit betekent dat ontheemden uit Oekraïne in Nederland in ieder geval tot 4 maart 2024 bescherming genieten onder de RTB. De RTB geeft ontheemden uit Oekraïne
Besluit: 1.1 Akkoord te gaan met het gereed maken van de gecombineerde panden Oostersingel 23 en Oostersingel 25 voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne.
1.2 Akkoord te gaan met een opvangperiode vanaf 1 juli 2023 tot 4 maart 2024 waarbij de einddatum in lijn is met de geldigheid van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van het Rijk.
1.3 Akkoord te gaan met het informeren van omwonenden en de gemeenteraad via bijgevoegde brieven en de media via bijgevoegd persbericht.

Vastgesteld in de vergadering van 31 januari 2023.
                                        
, burgemeester
, secretaris

CONFORMSTUKKEN OPENBAAR

5 Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten gemeente Assen 2023 (8862-2023)
In overleg met de Koninklijke Horeca Nederland wordt jaarlijks voorgesteld om een aantal collectieve festiviteitendagen aan te wijzen zoals bedoeld in artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Assen (APV).
Op deze aangewezen dagen zijn de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer niet van toepassing.
Besluit: 1.1 Het college besluit om het Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten gemeente Assen vast te stellen voor de volgende dagen:
        1. Vrijdag 27 januari 2023 Bluesnacht;
        2. Zaterdag 28 januari 2023 Bluesnacht;
        3. Zondag 26 april 2023 Koningsnacht;
        4. Donderdag 22 juni 2023 TT festival;
        5. Vrijdag 23 juni 2023 TT festival;
        6. Zaterdag 24 juni 2023 TT festival;
        7. Zondag 25 juni 2023 TT festival;
        8. Oktober 2023 Popronde (datum thans nog niet bekend).
6 Instelling gemeentelijke stembureaus en centrale stemopneming (8896-2023)
In verband met de wijziging van de Kieswet dient er ter vaststelling van de verkiezingsuitslag voor iedere verkiezing een gemeentelijk stembureau ingesteld te worden. De stembureaus houden zitting op donderdag 16 maart 2023. Zo nodig op vrijdag 17 maart 2023.Tevens verzorgen de gemeentelijke stembureaus de centrale stemopneming.
Besluit:
1.1 Voor de verkiezingen van de leden Provinciale Staten van Drenthe, de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, het waterschap Hunze en Aa’s en het waterschap Drents Overijsselse Delta een gemeentelijk stembureau in te stellen.
1.2 De heer F. Hoeksema tot voorzitter, de heer R.J. de haan tot lid tevens plaatsvervangend voorzitter, de heer J. Asemota, mevrouw M. Eilander, mevrouw H. Aalders, de heer M. Saptenno en mevrouw S. Orru tot lid van de gemeentelijke stembureaus te benoemen.
1.3 De Bonte Wever, stadsbroek 17, 9405 BK te Assen, vanaf donderdag 16 maart 09.00 uur tot en met 23:59 uur en vrijdag 17 maart het stadhuis, Noordersingel 33, 9401 JW te Assen vanaf 08.00 uur tot en met 17.00 uur als zittingslocatie van de gemeentelijke stembureaus aan te wijzen.
1.4 De gemeentelijke stembureaus het aantal stemmen dat op iedere kandidaat van een lijst is uitgebracht (centrale stemopneming) vast te laten stellen.
7 Uitvoerings- en Handhavingsstrategie Drenthe 2022-2026 (8883-2023)
De Uitvoerings- en handhavingsstrategie van Drenthe 2022-2026 (hierna: UHD 2022-2026) omvat de uitvoeringstaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) die de Drentse gemeenten en de provincie Drenthe verplicht en facultatief hebben overgedragen aan de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (hierna: RUD Drenthe). De UHD 2022-2026 is tot stand gekomen met inbreng van alle Drentse gemeenten, de provincie Drenthe én de RUD Drenthe. De UHD 2022-2026 is opgesteld op basis van de huidige werkafspraken en beleid.
Besluit:  Aangehouden.
8 Uitvoeringsovereenkomst GKB 2023 (8854-2023)
Jaarlijks sluit de gemeente Assen een uitvoeringsovereenkomst met de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) over de diensten die zij in het betreffende jaar verwacht af te nemen en het bijbehorende budget.
Besluit:
1.1 De Uitvoeringsovereenkomst 2023 tussen de Gemeentelijke Kredietbank en de gemeente Assen vast te stellen.
9 Actualisatie Integraal beleid vergunningverlening, toezicht en handhaving gemeente Assen (9092-2023)
Met het oog op de ontwikkelingen van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) werd de looptijd van het Integraal beleid vergunningverlening, toezicht en handhaving gemeente Assen tot eind 2021 verlengd. Daarnaast startten de Noord-Drentse gemeenten in 2021 een gezamenlijk traject om te komen tot een nieuwe uitvoerings- en handhavingsstrategie (U&H-strategie) als beoogd opvolger van het VTH-beleid. Onder andere de voorbereidingen op de implementatie van de nieuwe wetten, het herhaaldelijk uitstellen van het invoeringsmoment ervan en de krapte binnen de personele formatie, leidden tot een andere prioriteitstelling, waardoor dit traject bij de gemeenten stil kwam te liggen.
Het traject om te komen tot afronding van de U&H-strategie zal begin 2023 worden hervat, zodat uiterlijk op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet deze strategie is vastgesteld. Voor de tussenliggende periode wordt een update van het VTH-beleid op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voorgesteld.
Besluit:
1.1 Het Integraal beleid vergunningverlening, toezicht en handhaving gemeente Assen vast te stellen;
1.2 De raadsbrief vast te stellen en met de bijlage (VTH-beleidsdocument) ter kennisneming aan te bieden aan de gemeenteraad.