Besluitenlijst 24 juni 2024

Voorzitter    M.L.J Out
Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 18 juni 2024
Besluit: Vastgesteld.

2 Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks fractie naar aanleiding van opzeggen huurovereenkomst Noabershop (52287-2024)
Naar aanleiding van een artikel in de Asser Courant op 28 mei heeft GroenLinks op 30 mei ’24 schriftelijke vragen gesteld op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde over het opzeggen van de huurovereenkomst van de Noabershop per januari 2025. Bij dit voorstel vindt u de gestelde vragen en de beantwoording. U wordt gevraagd in te stemmen met de beantwoording en de het versturen daarvan aan de raad.
Besluit:
1.1 De schriftelijke vragen van GroenLinks gesteld op 30 mei 2024 te beantwoorden met bijgevoegde beantwoording.

3 Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks fractie over roekenbeheer (52123-2024)
De raadsfractie van GroenLinks heeft vragen gesteld over het roekenbeheer. In de bijgaande conceptbeantwoording worden de vragen beantwoord.
Het vervolg van het roekenbeheer voor de periode najaar 2024-voorjaar 2025 zal met de provincie (bevoegd gezag) worden besproken. Het huidige roekenbeheerplan, op basis waarvan wij ontheffing hebben gekregen voor het roekenbeheer, is daarbij het kader.
Besluit:
1.1 Akkoord gaan met bijgevoegde conceptbeantwoording van de raadsvragen.

4 Incidentele evenementen en culturele activiteiten (52184-2024)
In de periode januari – april 2024 zijn voor incidentele evenementen en de activiteiten kunst en cultuur respectievelijk zes en acht subsidieaanvragen ingediend. Het gaat hierbij om de subsidieregeling Evenementen (2017) en de Subsidieregeling Activiteiten Kunst en Cultuur gemeente Assen 2023.
De evenementen die subsidie krijgen voldoen aan de subsidiecriteria en hebben volgens de commissie toegevoegde waarde voor het aanbod in Assen. In afwijking op dit advies wordt de subsidieaanvraag van The Bake Shop wel gehonoreerd.
De culturele activiteiten zijn zeer divers. Vier evenementen krijgen van de adviescommissie een negatieve beoordeling. In afwijking op het advies wordt de subsidieaanvraag van stichting Illustere Figuren en Wabi Sabi wel gehonoreerd.
Besluit:
1.1 Subsidies toe te kennen voor de volgende evenementen: programmering Buitentheater Tivoli van st. Maria in Campis, een Cannonballstoernooi, cultuur-historische activiteiten van K.V. de Narren van Pitlo, een concertenreeks door het Drent Symfonie Orkest & Meppeler Kamerkoor Cigale en stichting The Bakeshop voor een showcase voor jong poptalent voor een totaal bedrag van €9.798,-.
1.2. Subsidies toe te kennen voor de een kunstproject Minerva van stichting Kunsten Klassiek aan de Vaart, de Opa en Oma-dagen van het Drents Archief, Binnenstad Assen 1809 door Veste Producties, theatervoorstellingen van stichting Wabi Sabi, de randprogrammering bij de Assensail een de theatervoorstellingen van stichting Ilustere Figuren voor een totaalbedrag van € 39.000-.
1.3 Bij de subsidieaanvraag van stichting Illistere Figuren gebruik te maken van de hardheidsclausule.
1.4 De subsidieaanvragen van Evenementenbureau Niquell, Stichting Het Bommel en Tom Poes Museum en stichting Somer af te wijzen.

5 Koersdocument mobiliteitsbeleid tot 2040 (52293-2024)
Besluit: Aangehouden.

6 Ontwerp omgevingsvergunning, omzetten van agrarisch perceel naar Bosland kadastraal bekend sectie AB, nummer 142 te Assen (O2023-1085) (52115-2024)
Stichting Zeijerwiek en omgeving, eigenaar van het desbetreffende perceel ASN00-AB142, is voornemens om het agrarisch perceel tussen het Meestersveen en de zandwinplas, nabij Zeijen, om te vormen naar een bos met een natuurlijk systeem. De beoogde ontwikkeling past niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. Om het bosperceel te kunnen realiseren is een afwijking van het bestemmingsplan nodig. Dit is mogelijk op grond van artikel 2.1, lid 1 van de Wabo in combinatie met artikel 2.12 lid 1 sub c van de Wabo.
Besluit:
1.1 Via een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Herziening artikel 30 Wro’;
1.2 Te besluiten dat er geen milieueffectrapport (MER) dient te worden opgesteld omdat er geen bijzondere omstandigheden aanwezig zijn;
1.3 De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stuken conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) te publiceren en gedurende 6 weken ter inzage te leggen;
1.4 Het onder 1.1 genoemde besluit als definitief besluit aanmerken wanneer er geen zienswijzen zijn ingediend.

7 GWRP verlengen met een jaar tot 31 december 2025 (52138-2024)
Besluit: Aangehouden.

8 Verzoek Veiligheidscampus Universiteit van het Noorden (52028-2024)
In het Bestuursakkoord en in de Asser Ambitie Agenda willen we het onderwijsaanbod van de stad vergroten met opleidingen die gekoppeld zijn aan Asser werkgevers en projecten. Dat gaat goed. Assen is door het ministerie aangewezen als lesplaats voor Integrale Veiligheidskunde en de opleiding Veiligheid & Vakmanschap is van Groningen naar Assen verhuist. Voor toekomstige ontwikkelingen is het van belang om dit proces te versterken. Daarom willen wij aan de bestuurders van de Universiteit van het Noorden vragen om Assen nadrukkelijker op de kaart te krijgen. Concreet: door Assen de status van Veiligheidscampus toe te kennen en de ontwikkelingen van de TechHub/Samen Innoveren Assen te erkennen. Bij de voorbereiding op dit verzoek hebben wij nauw samengewerkt met DC/Terra, NHL/Stenden en Hanzehogeschool Groningen. Wij hebben van hen en van de Rijksuniversiteit Groningen ook input mogen ontvangen.
Besluit:
1.1 De bestuurders van de Universiteit van het Noorden, met bijgaande brief, te vragen om Assen de status van Veiligheidscampus toe te kennen en om Assen nadrukkelijker de positioneren in de kennisinfrastructuur Noord Nederland.

9 Jaarverslag gemeentearchivaris 2023 en managementrapportage informatiehuishouding 2024 (52141-2024)
De gemeentearchivaris rapporteert jaarlijks aan de gemeente over de staat van de informatiehuishouding en geeft daarbij een aantal adviezen om risico’s te beperken en te zorgen voor een verbetering van de informatiehuishouding.
De provincie wil dat de gemeente jaarlijks zelf ook een eigen oordeel geeft over de stand van haar informatiehuishouding en welke beheersmaatregelen nodig zijn. Dit is beschreven in de managementrapportage 2024. Deze rapportage is afgestemd met de gemeentesecretaris.
Met de provincie zijn in Q1 2024 afspraken gemaakt over te nemen acties op het gebied van kwaliteit van informatie en het vernietigen van informatie dat is opgenomen in het centraal archiveringssysteem (E-suite). Daarnaast is afgesproken dat de opzet en het beheer van een informatieplattegrond (in welke belangrijkste beheersystemen is welke informatie opgenomen) dit jaar wordt afgerond.
Behaalde resultaten van deze 3 thema’s vormen een belangrijk onderdeel van de beoordeling van de provincie eind dit jaar.
Er is een goede samenwerking over de informatiehuishouding van de gemeente tussen de gemeente, de gemeentearchivaris en de provincie.
Besluit:
1.1 Het jaarverslag van de gemeentearchivaris over 2023 voor kennisgeving aan te nemen.
1.2 De managementrapportage kwaliteit archief- en informatiebeheer 2024 voor kennisgeving aan te nemen.
1.3 De raad over de stand van zaken met betrekking tot de informatiehuishouding te informeren met bijgaande brief aan de raad.

10 Subsidie ATV de Hertenkamp asielzoekers en Oekraïners (52165-2024)
ATV de Hertenkamp geeft sinds drie jaar tennisles aan asielzoekers van het AZC in Assen. De tennisvereniging heeft hiervoor een subsidie ontvangen van o.a. Frisse Start en Stila tot en met april 2024. ATV de Hertenkamp wil het komend jaar de tennislessen aan 15 asielzoekers voortzetten en deze lessen uitbreiden met lessen padel. Daarnaast wil ze deze lessen aanbieden aan geïnteresseerde Oekraïense ontheemden.
Besluit:
1.1 ATV Hertenkamp een subsidie te verlenen van € 3.272,- voor het organiseren van tennis- en padellessen voor asielzoekers op het AZC.
1.2 Het verzoek om een subsidie voor het organiseren van tennis- en padellessen voor Oekraïense ontheemden af te wijzen.

11 Opdracht Ouderactiviteiten VVE (52109-2024)
Ouderactiviteiten vve zijn bedoeld om ouders – met name ouders van kinderen met een ‘vve-indicatie’ – vaardigheden aan te leren hoe zij thuis de ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren en bewust te maken van hun belangrijke rol hierbij.
Besluit:
1.1 Vaart Welzijn opdracht te geven om ouderactiviteiten VVE te coördineren en organiseren.
1.2 In de periode 2024-2026 jaarlijks € 170.000,- beschikbaar te stellen vanuit de doeluitkering onderwijsachterstandenbeleid.
Vastgesteld in de vergadering van 2 juli 2024.