Besluitenlijst 24 mei 2022

BESPREEKSTUKKEN OPENBAAR

1 Vaststellen van het verslag van de vergadering d.d. 17 mei 2022.
Besluit: Vastgesteld.

2 Plan van aanpak altijd-goed maatregelen (BB/210)
De gemeente Assen wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Met als uiteindelijke doel om 2,5 miljoen woningen te isoleren. In ons plan van aanpak altijd-goed maatregelen hebben we een vergelijkbare ambitie opgenomen, namelijk dat we met de aanpak altijd-goed maatregelen inwoners stimuleren om aan de slag te gaan met verduurzaming van hun eigen woning. Tegelijk willen we er met onze aanpak voor zorgen dat iedere inwoner van Assen de mogelijkheid heeft om altijd-goed maatregelen te nemen.
Voorgesteld besluit:
1.1 In te stemmen met van het Plan van aanpak altijd-goed maatregelen.
1.2 Aan de raad voor te stellen in te stemmen met het Plan van aanpak altijd-goed maatregelen.
Besluit:
Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Dekker.

3 Bestemmingsplan Voormalig Acmesa-terrein (Z39529-2021)
Voorgesteld wordt om te verduidelijken wat het bestemmingsplan mogelijk maakt. In de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan is op pagina 12 een impressie van de bouwhoogte aan de Rolderstraat opgenomen die niet actueel meer was (zie afb 3). Door deze te vervangen door een impressie die aansluit op het beoogde plan (zie afb. 4) en door het verduidelijken van de bouwregels en verbeelding wordt die duidelijkheid geboden.
De verduidelijking van de bouwregels en verbeelding is de enige (beperkte) formele wijziging in het bestemmingsplan die leidt tot gewijzigde vaststelling. Beslispunt 1.2 van het raadsbesluit voorziet daarin.
Voorgesteld besluit:
1.1 De benodigde hogere grenswaarde geluid voor het bestemmingsplan Voormalig Acmesa-terrein conform eerder voorstel te verlenen op basis van bijgevoegd besluit;

1.2 De gemeenteraad voor te stellen:
1. De ingediende zienswijzen te beantwoorden conform bijgaande ‘Nota zienswijzen bestemmingsplan Voormalig Acmesa-terrein’ en deze nota toe te zenden aan de reclamanten;
2. Het bestemmingsplan Voormalig Acmesaterrein met het identificatienummer NL.IMRO.0106.00BP20209000B-C001 als volgt gewijzigd vast te stellen:
3. In de verbeelding de “Specifieke Bouwaanduiding – peil” te verwijderen;
4. De in de verbeelding in het bouwvlak aan de Rolderstraat opgenomen invulling van de maatvoeringsaanduiding ‘maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)’ te wijzigen van 16,5 meter en 20 meter in respectievelijk 18,5 meter en 22 meter.
5. In de regels artikel 1.31 als volgt te wijzigen:
o lid c wordt geschrapt;
o lid d wordt vernummerd tot lid c en de tekst “onder a, b en c genoemde peilen” wordt gewijzigd in “onder a en b genoemde peilen”.
6. Het beeldkwaliteitplan Acmesa Assen vast te stellen als toetsingskader voor Welstand en/of Ruimtelijke kwaliteitstoets;
7. Geen exploitatieplan vast te stellen.
Besluit: Conform.

4 Raadsvragen D66 Impulsaanpak Winkelgebieden (Z55490-2022)
D66 informeert of uw college voornemens is een subsidieaanvraag in te dienen bij het subsidieprogramma ‘Impulsaanpak Winkelgebieden’ bij het Ministerie van Economische Zaken. Verder vraagt zij daar een korte toelichting bij. In het bijgevoegde format worden de vragen beantwoord.
Voorgesteld besluit:
1.1 De schriftelijke vragen van D66 met betrekking tot het subsidieprogramma ‘Impulsaanpak Winkelgebieden’ van het Ministerie van Economische Zaken met bijgevoegd sjabloon te beantwoorden.
Besluit: Conform.

Vastgesteld in de vergadering van 31 mei 2022.
, burgemeester
, secretaris

CONFORMSTUKKEN OPENBAAR

5. Goedkeuren subsidieaanvraag gevelverbetering (Z22646-2022)
De Stimuleringsregeling Binnenstad Assen is in september 2021 opgeheven. Wel kunnen er op dit moment nog incidentiele subsidies worden toegekend t.b.v. gevelvernieuwingen. Deze aanpak is in de Voortgangsrapportage Binnenstadsfonds 2021 aan uw college voorgelegd. Het betreft een incidentele subsidie op grond van artikel 4:23, lid 3 van de Algemene wet bestuursrecht.
Vanwege de ligging van het pand in het transformatiegebied, wordt de aanvraag van Gedempte Singel 15+17 voorgelegd aan uw college.
Voorgesteld besluit: 1.1 In te stemmen met subsidieaanvraag Gedempte Singel 15 + 17
Besluit: Conform.

6. Benoeming leden adviescommissie (BB/209)
Voor de subsidieregelingen incidentele evenementen en culturele activiteiten adviseert de adviescommissie de gemeente over de toe te kennen subsidie. De commissie bekijkt daarbij vanuit haar eigen expertise in hoeverre evenementen en activiteiten voldoende kwaliteit hebben en in hoeverre ze een toevoeging zijn aan het bestaande aanbod in Assen. De commissie kan organisatoren ook adviseren om de samenwerking te zoeken met andere partijen of het evenement of activiteit te verbeteren. Met de benoeming van de drie nieuwe leden telt de commissie in totaal vier leden. De commissie komt vier maal per jaar bij elkaar.
Voorgesteld besluit: Het benoemen van de drie nieuwe leden van de adviescommissie evenementen, kunst en cultuur:
Besluit: Conform.