Besluitenlijst 25 april 2023

Voorzitter M. Out
Aanwezigen J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal
1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 18 april 2022
Besluit: Vastgesteld.
2 Antwoordbrief aan de raad over het openbare toilet (39385-2023)
In het centrum van Assen staat een openbaar toilet. Over de huidige situatie heeft de fractie van GroenLinks / PvdA een drietal vragen gesteld. Deze vragen zijn in bijgaande brief beantwoord.
Besluit: De Brief aan de raad versturen naar aanleiding van de drie vragen van GroenLinks / PvdA over het openbare toilet in het centrum
3 Beantwoording schriftelijke vragen VVD – Wet goed verhuurderschap (39543-2023)
Op 5 april 2023 heeft de raadsfractie van de VVD Assen schriftelijke vragen gesteld aan het college over de Wet goed verhuurderschap.
Besluit: 1.1 De schriftelijke raadsvragen van de VVD Assen over de Wet goed verhuurderschap conform bijgevoegd sjabloon te beantwoorden.

4 Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Drents Archief (39479-2023)
De jaarstukken bieden een goed inzicht in de activiteiten die het Drents Archief heeft uitgevoerd. De begroting biedt het financiële kader voor 2024. Concept begroting en jaarstukken zijn op 5 april door het algemeen en dagelijks bestuur van het Drents Archief vastgesteld.
Besluit: 1.1 De jaarstukken 2022 beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad.
1.2 De gemeenteraad met bijgaand raadsvoorstel te adviseren geen zienswijze in de dienen over de begroting van het Drents Archief voor 2024.
5 Jaarstukken 2022 en Ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027 Publiek Vervoer (39541- 2023)
De gemeente Assen is sinds eind 2017 deelnemer van de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Publiek Vervoer verzorgt voor de deelnemers primair het contractbeheer en de doorontwikkeling van het Wmo- en leerlingenvervoer en daarnaast ook het participatievervoer en de hub-taxi.
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de ontwerpbegroting voor het volgende jaar voorgelegd aan de gemeenteraden waarbij zij, binnen 8 weken, een zienswijze naar voren kunnen brengen. De zienswijze wordt met de ontwerpbegroting voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van Publiek Vervoer dat de begroting vaststelt. De jaarstukken worden ook jaarlijks aangeboden aan de gemeenteraden. Het is gebruikelijk om de ontwerpbegroting gelijktijdig met de jaarstukken aan te bieden.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief en de jaarstukken 2022 van de
gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer.
1.2 Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief en de ontwerpbegroting 2024-2027 van de
gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer.
1.3 De raad te adviseren geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024-2027.
6 Jaarverslag Algemene commissie bezwaarschriften (39438-2023)
Jaarlijks brengt de commissie een jaarverslag uit over de aan haar voorgelegde
bezwaarschriften waarover de commissie uw college, de burgemeester en de raad
adviseert.
Besluit:
1.1 Kennisnemen van het jaarverslag van de Algemene commissie bezwaarschriften.
7 Nota van Uitgangspunten omgevingsplan Assen (39562-2023)
Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Eén van de instrumenten onder de wet is het omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving en kan worden gezien als directe opvolger van bestemmingsplannen en verordeningen over de fysieke leefomgeving.
Besluit:
1.1 De raad voor te stellen:
De Nota van Uitgangspunten omgevingsplan Assen vast te stellen.
8 Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2023 (39558-2023)
Met het derde uitvoeringsprogramma werkt de gemeente aan de ambities die de
gemeenteraad in de kadernota Kunst en Cultuur heeft vastgesteld. In het programma zijn de ambities uit de cultuurnota vertaald in concrete activiteiten en prioriteiten. Daarbij wordt voortgebouwd op de resultaten van de eerste twee jaren van uitvoering. Deze resultaten komen op hoofdlijnen aan de orde in het uitvoeringsprogramma.
Besluit:
1.1 De verschillende activiteiten voor 2023 uit het uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur
te realiseren.
1.2 Het uitvoeringsprogramma ter informatie aan de gemeenteraad en culturele
organisaties te sturen.
9 Omgevingsvergunning snellaadstation verzorgingsplaats Peelerveld (39581-2023)
Fastned heeft een aanvraag gedaan voor de bouw van een snellaadstation op
Verzorgingsplaats Peelerveld, langs de A28. De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van twee laadeilanden met in totaal 8 snelladers. Het snellaadstation bestaat uit verharding, een overkapping en de laadinstallaties. Ook wordt een technische installatie gerealiseerd. In de technische zone worden de nutsvoorziening (transformator), meterkast en overige technische installaties geplaatst.
Het projectgebied ligt aan de zuidzijde van de A28 Utrecht - Groningen, aan de
Verzorgingsplaats Peelerveld tussen afslag 33 en 34 te Assen. Het projectgebied is
momenteel een met gras begroeide (en regelmatige gemaaide) berm en is onbebouwd. Aan de andere kant van de snelweg, bij verzorgingsplaats Zeijerveen, is ook een aanvraag voor een snellaadstation ingediend. Hiervoor is een apart collegevoorstel voorbereid. De beoogde ontwikkeling past niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. Om het snellaadstation te realiseren is een afwijking van het bestemmingsplan nodig. Dit is mogelijk op grond van artikel 2.1, lid 1 van de Wabo in combinatie met artikel 2.12 lid 1 sub a 3 van de Wabo.
Besluit:
1.1 Via een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van het bestemmingsplan 'Buitengebied
Herziening artikel 30 Wro' voor de bouw van een snellaadstation op het terrein van
Verzorgingsplaats Peelerveld.
1.2 De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken conform afdeling 3.4
Algemene wet bestuursrecht te publiceren en gedurende 6 weken ter inzage te leggen.
1.3 Het onder 1 genoemde besluit als definitief besluit aanmerken wanneer er geen zienswijzen zijn ingediend.
10 Omgevingsvergunning snellaadstation verzorgingsplaats Zeijerveen (39570-2023)
Fastned heeft een aanvraag gedaan voor de bouw van een snellaadstation op
Verzorgingsplaats Zeijerveen, langs de A28. De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van twee laadeilanden met in totaal 8 snelladers. Het snellaadstation bestaat uit verharding, een overkapping en de laadinstallaties. Ook wordt een technische installatie gerealiseerd. In de technische zone worden de nutsvoorziening (transformator), meterkast en overige technische installaties geplaatst. Het projectgebied ligt aan de binnenzijde van verzorgingsplaats Zeijerveen, welke is gelegen aan de noordzijde van de A28 Utrecht - Groningen, tussen afslag 34 Assen - Noord en afslag 33 Assen - West. Het projectgebied is momenteel een met gras begroeide (en regelmatige gemaaide) berm en is onbebouwd. Aan de andere kant van de snelweg, bij verzorgingsplaats Peelerveld, is ook een aanvraag voor een snellaadstation ingediend. Hiervoor is een apart collegevoorstel voorbereid. De beoogde ontwikkeling past niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. Om het snellaadstation te realiseren is een afwijking van het bestemmingsplan nodig. Dit is mogelijk op grond van artikel 2.1, lid 1 van de Wabo in combinatie met artikel 2.12 lid 1 sub a 3 van de Wabo.
Besluit:
1.1 Via een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van het bestemmingsplan 'Buitengebied Herziening artikel 30 Wro' voor de bouw van een snellaadstation op het terrein van Verzorgingsplaats Zeijerveen.
1.2 De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken conform afdeling 3.4
Algemene wet bestuursrecht te publiceren en gedurende 6 weken ter inzage te leggen.
1.3 Het onder 1 genoemde besluit als definitief besluit aanmerken wanneer er geen zienswijzen zijn ingediend.
11 Raadsbrief inzake toezegging 22.02, kunst in de openbare ruimte (39472-2023)
Op 19 mei 2022 is de nieuwe Verordening percentageregeling beeldende kunst en
vormgeving gemeente Assen 2022 vastgesteld. Deze was onderdeel van het raadsvoorstel Kunst in de openbare ruimte.
Tijdens de bespreking is gevraagd of zonneparken vallen onder het begrip gemeentelijke infrastructurele werken. Daarop is toegezegd dat uit te zoeken en zo nodig de verordening op een later moment aan te passen. deze toezegging is in de toezeggingen lijst opgenomen onder nummer 22.02.
Besluit:
1.1 de raad te informeren met bijgaande brief over de afhandeling van de toezegging
22.02, kunst in de openbare ruimte.
Vastgesteld in de vergadering van 9 mei 2023.