Besluitenlijst 25 oktober 2022

Voorzitter: M. Out
Aanwezigen: J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

BESPREEKSTUKKEN OPENBAAR

1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 11 oktober 2022
Besluit: Vastgesteld.
2 Visie klimaatadaptatie  (146965-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 De Visie klimaatadaptatie ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad;
Besluit: Aangehouden.
3 Opgave dienstverlening (146875-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Besluiten om over te gaan tot uitvoeringsprogramma dienstverlening (periode 2022-2026);
1.2 Voor de concretisering van het uitvoeringsprogramma vragen we een vaststelling van ambitieniveau Basis met als vergezicht Maximaal;
1.3 De Raad te informeren met de brief in bijlage 3;
Besluit: Conform, met redactionele wijzigingen.
4 Beantwoording schriftelijke vragen VVD inzake autobranden (147088-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 De schriftelijke vragen van de VVD inzake de autobranden te beantwoorden met bijgevoegde brief;
Besluit: Conform.
5 Beantwoording schriftelijke vragen Stadspartij PLOP over de Singelpassage (147040-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 De schriftelijke vragen van Stadspartij PLOP over de Singelpassage te beantwoorden met bijgevoegde brief;
Besluit: Conform, met redactionele wijzigingen.
6 Beantwoording raadsvragen D66 (147119-2022)
Voorgesteld besluit:
1. De schriftelijke raadsvragen van de fractie van D66 over gelijke kansen door een rijke schooldag conform bijgevoegd sjabloon te beantwoorden.
Besluit: Conform.
7 Nazending: Maatregelenpakket energieprijzen: huishoudens (148616-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 In 2022 een aanvullende eenmalige energietoeslag uit te keren aan huishoudens met een inkomen tussen 120% en 130 % van het sociaal minimum.
1.2 De wijziging van de ‘beleidsregel eenmalige energietoeslag’ - behorende bij deze aanvullende eenmalig energietoeslag - vast te stellen.
1.3 Een bedrag van € 600.000 beschikbaar te stellen voor deze eenmalig aanvulling van de energietoeslag en dit te dekken uit de resterende rijksmiddelen landelijke energietoeslag en de resterende middelen uit het Meedoen beleid 2022, onderdeel participatie.
1.4  Een communicatiecampagne op te starten die inwoners actief oproept om zich te melden bij het ‘Noodfonds’ als ze vastlopen.
1.5 Eenmalig € 600.000 extra beschikbaar te stellen voor de individuele bijzondere bijstand, zodat er voldoende middelen zijn om inwoners die vastlopen te helpen. Dit te dekken uit de resterende rijksmiddelen landelijke energietoeslag en de resterende middelen uit het Meedoen beleid 2022, onderdeel participatie.
Besluit: Conform.
Vastgesteld in de vergadering van  1 november 2022.
, burgemeester
, secretaris

CONFORMSTUKKEN OPENBAAR

7 Subsidieaanvraag SIW Internationale Vrijwilligersprojecten (147215-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Een subsidie van 500,00 Euro te verlenen aan SIW Internationale Vrijwilligersprojecten conform bijgevoegde brief;
Besluit: Conform.
8 Onderzoek toegankelijkheid en respijt mantelzorgers (146839-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Trendbureau Drenthe opdracht geven een onderzoek uit te voeren naar respijtzorg en de toegankelijkheid van mantelzorg regelingen;
1.2 De ontvangen subsidie van het ministerie van VWS voor de toegankelijkheid mantelzorg regelingen in te zetten ter dekking van het onderzoek en de uitwerking van de aanbevelingen;
Besluit: Conform.
9 Brief Actium sociale woningbouw Havenkwartier (147159-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 De bijgevoegde brief aan Actium over het perspectief ontwikkeling Havenkwartier vast te stellen en verzenden naar Actium.
Besluit: Conform.
10 Subsidie evenementen vierde kwartaal 2022 (140831-2022) * Vastgesteld in de extra vergadering van 13 oktober jl.
Besluit: Conform.
11 Indexatie tarieven (maatregelenpakket) * Vastgesteld in de schriftelijke ronde op 14 oktober jl. (142732-2022)
Besluit: Conform.
12 Beantwoording raadsvragen D66 energiekosten sportverenigingen (144228-2022) * Vastgesteld in de schriftelijke ronde op 14 oktober jl.
Besluit: Conform.