Besluitenlijst 26 april 2022

Openbare besluitenlijst

Aanwezig: M.L.J. Out  - burgemeester, H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders T. Dijkstra - secretaris
Afwezig:        

OPENBARE BESPREEKSTUKKEN

O1 Onderwerp Vaststellen van het verslag van de vergadering van 19 april 2022.
Besluit Vastgesteld.


O2  Onderwerp Bezoekersmarketing. (Z54934-2022)  
Voorstel Uitvoering te geven aan het besluit Stadsmarketing door een subsidie van € 550.618,- beschikbaar te stellen aan Vaart in Assen als penvoerder voor de uitvoering van de bezoekersmarketing 2022 en 2023.  
Beknopte toelichting Op 1 maart 2022 is het college van B&W akkoord gegaan met het plan voor stadsmarketing ‘Verbind, verleid en bouw door- naar een optimale stadsmarketing voor Assen’ inclusief plan en begroting voor Bezoekersmarketing.
Er is besloten om in 2022 en 2023 te starten met de uitvoering hiervan met een subsidiebeschikking.  
Besluit Conform. 


O3  Onderwerp Startnotitie Evenementenbeleid. (BB/169)  

Voorstel 
1.1 Kennis te nemen van de startnotitie evenementen.
1.2 In te stemmen met de voorgestelde uitwerking voor de volgende vijf onderdelen:
•    de visie op evenementen;
•    de inrichting en uitvoering van de organisatie;
•    de mogelijkheden en voorwaarden waaronder evenementen georganiseerd mogen worden;
•    de subsidieregeling voor evenementen;
•    de budgetstromen voor evenementen. 
Beknopte toelichting Vanuit het team Ontwikkeling en Advies is er een verkenning gedaan naar het ontwikkelen van evenementenbeleid. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met de evenementencoördinator vanuit Vaart in Assen (hierna: VIA) en de betrokken medewerkers vanuit de gemeente. Vanuit deze verkenning is er een startnotitie geschreven. De startnotitie is besproken met VIA en de betrokken beleidsterreinen. Zij hebben aangegeven zich te kunnen vinden in de voorgestelde aanpak. Op basis van deze startnotitie willen we graag de opdracht ophalen bij uw college om evenementenbeleid op te stellen.  
Besluit  Conform, redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Pauwels.

O4  Onderwerp Eenmalige energietoeslag. (BB/173)  

Voorstel  
1.1 De ‘Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Assen 2022’ vast te stellen.
1.2 In afwijking van het collegebesluit van 22 maart jl. de eenmalige energietoeslag nu reeds open te stellen voor alle huishoudens in de gemeente Assen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.
1.3 In te stemmen met de voorgestelde werkwijze voor het verstrekken van de eenmalige energietoeslag.
1.4 De gemeenteraad via bijgevoegde raadsbrief te informeren over dit besluit.  
Beknopte toelichting Het Kabinet heeft op 10 december 2021 laten weten dat het, naast de verlaging van € 400,- op energiebelasting voor alle huishoudens met een gemiddeld verbruik, voor minima een eenmalige energietoeslag van circa € 200,- per huishouden wilde gaan verstrekken. Deze toeslag wordt uitbetaald door gemeenten. Als juridisch ‘voertuig’ wordt gebruik gemaakt van categoriale bijzondere bijstand. Hiervoor dient de Participatiewet gewijzigd te worden.  
Besluit Conform.


O5  Onderwerp Verduurzamen gemeentelijk vastgoed. (BB/174)  

Voorstel  1.1 De raad voor te stellen het afwegingskader verduurzamen vastgoed vast te stellen conform bijgevoegd raadsvoorstel.
1.2 De raad voor te stellen in te stemmen met verrekening van het voordeel van de energielasten op basis van prijspeil 2021.
1.3 Kennis te nemen van een investering van € 57.200 t.b.v. de bewustwordingscampagne en deze te dekken uit het meerjarig investeringsbudget voor verduurzamen gemeentelijk vastgoed.
1.4 Kennis te nemen van een investering van € 73.680 t.b.v. de energiemonitor en deze te dekken uit het meerjarig investeringsbudget voor verduurzamen gemeentelijk vastgoed. 
Beknopte toelichting Op 17 december 2020 heeft de raad het Masterplan klimaat neutraal gemeentelijk vastgoed vastgesteld en ingestemd met een voorbereidingskrediet voor het uitvoeringsplan 2021-2023. In het Masterplan is de visie en aanpak voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed tot aan 2040 beschreven.  De raad heeft als ambitie gesteld om in 2040 een klimaatneutrale vastgoedportefeuille te hebben en in 2050 als gemeente geheel CO2-neutraal te zijn, met als tussendoel de CO2-uitstoot met 40% te reduceren tussen 2020-2030.  
Besluit Conform.

Vastgesteld in de vergadering van 10 mei 2022.
, burgemeester
, secretaris

OPENBARE  CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 14 t/m 21 april 2022)

O6 Onderwerp Jaarverslag 2021 Ombudscommissie. (BB/171)  

Voorstel  1.1 Kennis te nemen van het jaarverslag van de Ombudscommissie.
1.2 Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief van het jaarverslag 2021 door de Ombudscommissie aan de gemeenteraad.    Jaarlijks brengt de Ombudscommissie verslag uit aan uw college en aan de gemeenteraad. In dit jaarverslag wordt een weergave gegeven van de verrichte werkzaamheden van de Ombudscommissie in 2021. Het jaarverslag is al ter kennisname aangeboden aan de raad.


O7 Onderwerp Voortzetting samenwerking We the North. (BB/172)  

Voorstel  1.1 In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst We the North.
1.2 De burgemeester te verzoeken wethouder Bob Bergsma volmacht te verlenen om deze overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen.  
Beknopte toelichting De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en de gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden zetten hun samenwerking op het gebied van cultuur voort. Daarom hebben ze besloten tot 2025 te blijven samenwerken in We the North. Met de voortzetting van de samenwerking  willen de overheden de positieve resultaten op het gebied van onder andere film, theater en popmuziek uit de eerste periode borgen. De focus ligt de komende jaren op talentontwikkeling en innovatie.


O8 Onderwerp Brieven aan raad en omwonenden inzake bouwhoogte  Acmesa. (Z39529-2021)  

Voorstel 1.1 Omwonenden van het Acmesaterrein door het verzenden van bijgaande brief te informeren over de kwestie rond de bouwhoogte van het appartementengebouw op de hoek Rolderstraat – Prins Hendrikstraat.
1.2 De gemeenteraad te informeren over de kwestie rond de bouwhoogte van het appartementengebouw op de hoek Rolderstraat – Prins Hendrikstraat door het verzenden bijgaande raadsbrief. 
Beknopte toelichting Ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan voor het Acmesaterrein is verwarring ontstaan over de maximale bouwhoogte van de te realiseren appartementen op de hoek Rolderstraat – Prins Hendrikstraat. Tijdens de collegevergadering van 5 april is uw college hierover bijgepraat door de projectleider. Tijdens die vergadering is besloten de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen maatvoering te hanteren als uitgangspunt voor het vervolg. Tevens is besloten de omwonenden en de gemeenteraad hierover te informeren.


O9 Onderwerp Opvang Oekraïense vluchtelingen. (BB/167)  

Voorstel  1.1 De voorbereidende werkzaamheden voor opvang van Oekraïense vluchtelingen aan de voormalige Arendshorst te pauzeren.
1.2 De panden Eemland 1 en Lauwers 1 gereed te laten maken voor opvang van Oekraïense vluchtelingen.
1.3 De gemeenteraad te informeren via bijgevoegde brief.  
Beknopte toelichting Door de oorlog in Oekraïne zijn veel mensen op de vlucht, op zoek naar een veilig onderkomen. Op 28 februari heeft de gemeenteraad het college via een brief opgeroepen om in Assen actief op zoek te gaan naar mogelijkheden voor opvang van deze vluchtelingen. Uw college heeft reeds akkoord gegeven op het gereed maken voor opvang van de voormalige Arendshorst aan de Klenckestraat en het Univé-pand aan de Jan Bommerstraat.