Besluitenlijst 26 september 2023

Voorzitter    M. Out
Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal
    
1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 19 september 2023
Besluit: Vastgesteld

2 Beantwoording schriftelijke vragen fractie SP m.b.t. Private Equity in de jeugdzorg (90436-2023) *Aangehouden 19 september 2023
Raadslid mevrouw Van Brakel heeft op 17 juli 2023 namens de SP-fractie vragen gesteld over Private Equity in de jeugdzorg.
Bij dit voorstel vindt u de gestelde vragen en de beantwoording. U wordt gevraagd in te stemmen met de beantwoording en de het versturen daarvan aan de raad.
Voor de beantwoording is afstemming geweest met NMD Samenwerking.
Besluit:
1.1 De beantwoording van de schriftelijk vragen van de SP fractie over private equite in de jeugdzorg te verzenden aan de gemeenteraad.

3 Programma Sociale Stad Assen 2023 - 2026 (92702-2023)
In het Bestuursakkoord Dichtbij en Daadkrachtig (2022-2026) is het volgende opgenomen: ‘We willen dat Assen in 2030 nog meer dan nu een sociale stad is, waar mensen oog hebben voor elkaar. En waar we dat ook actief stimuleren. Maatschappelijke initiatieven ondersteunen we. We investeren in voorzieningen waar mensen zich nu al verenigen. Zorgvragen signaleren we zo vroeg mogelijk en pakken we – waar dat kan – in de directe omgeving op met aandacht voor waar écht behoefte aan is. (…)’
Het bestuurakkoord geeft samen met belangrijke landelijke opgaven richting aan de opgaven in het sociaal domein voor deze collegeperiode.
Besluit:
1.1 Programmaplan Sociale Stad Assen 2023–2026 vast te stellen;
De gemeenteraad via bijgaande brief het programmaplan ter informatie aan te bieden.

4 Herziening indeling bedrijventerreinen (92690-2023)
De gemeenten moeten aan de provincies informatie over de bedrijventerreinen aanleveren t.b.v. IBIS (Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem), een landelijk dekkend systeem van informatie over bedrijventerreinen.
Op dit moment komt de indeling van de bedrijventerreinen niet overeen met de werkelijkheid (vooral met de ingebruikname van Werklandschap Assen-Zuid). De indeling is dus aan herziening toe.
Ook de namen moeten vastgesteld worden. De namen in dit voorstel zijn akkoord bevonden door de Commissie Naamgeving Openbare Ruimten.
Besluit:
1.1 De herziene wijk-en buurtindeling van de gemeente Assen vast te stellen

5 Uurtarief pedagogisch beleidsmedewerker VE 2024 (92664-2023)
Per 1 januari 2022 zijn aanbieders van voorschoolse educatie (VE) verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker in te zetten. Gemeenten dienen deze medewerkers te financieren. Het Rijk heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld aan de gemeenten.
Conform artikel 4 van de ‘Subsidieregeling inzet pedagogisch beleidsmedewerker gemeente Assen’ stelt het college jaarlijks vóór 15 oktober het uurtarief vast. Bij het bepalen van het uurtarief wordt in principe aangesloten bij de CAO Kinderopvang, tenzij het college anders bepaalt.
Besluit:
1. Het uurtarief van de pedagogisch beleidsmedewerker VE voor subsidiejaar 2024 vast te stellen op 46,50 euro.

6 Vaststellen programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 (93543-2023)
Op 11 juli en 11 en 20 september heeft u de concept-begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 besproken. U heeft tijdens deze besprekingen over de programmabegroting 2024 ook richting gegeven aan de voorliggende keuzes en een dekkingsplan samengesteld.
Op 6 en 9 november behandelt de raad de programmabegroting 2024.
Besluit:
1.1 De concept-beleidsteksten voor de programmabegroting 2024 (inleiding, hoofdpunten beleid,
financiële vooruitzichten, programma's, paragrafen en financiële begroting) vast te stellen;
1.2 De programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 inclusief uw gemaakte keuzes en
het bijbehorend financieel dekkingsplan 2024-2027 vast te stellen;
1.3 Kennis te nemen van de onzekerheden voor de toekomst;
1.4 De programmabegroting 2024 middels bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de
Gemeenteraad;
1.5 In te stemmen met het bijgevoegde persbericht ten behoeve van de media.

Vastgesteld in de vergadering van 3 oktober 2023.

, burgemeester
, secretaris