Besluitenlijst 27 juni 2022

Openbare besluitenlijst

Voorzitter: M. Out
Aanwezigen: J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal
Toelichting: Naar Haarlem voor VNG congres 27, 28 en 29 juni.    

BESPREEKSTUKKEN OPENBAAR

1 Vaststellen van het verslag van de vergadering d.d. 21 juni 2022
Besluit: Vastgesteld.

2 Subsidies evenementen en incidentele activiteiten kunst en cultuur (88328-2022)
Voor de subsidieronde januari t/m april 2022 voor incidentele evenementen en de activiteiten kunst en cultuur zijn respectievelijk elf en acht voorstellen ingediend. De evenementen die subsidie krijgen, hebben volgens de commissie toegevoegde waarde voor het aanbod in Assen.
Voor de subsidieaanvragen onder de subsidieregel Activiteiten kunst en cultuur brengt de commissie een positief advies uit voor: Kunst en Klassiek aan de Vaart, Summerswing Konmakandra, het Asser Mannen Koor en het TT Pop Up Museum. In afwijking op het advies worden ook de subsidieaanvragen van Museum Van Loon en de Huus van de Toal gehonoreerd.

Voorgesteld besluit:
1.1 Gedeeltelijk in te stemmen met de adviezen van de commissie evenementen en de subsidie voor incidentele evenementen toe te kennen aan Winters Assen, 4 Mijl festival, Gluren bij de Buren, het Tivoli Zomerprogramma en het WK Horizon en in totaal hiervoor €31.690 beschikbaar te stellen;
1.2. Het advies van de commissie evenementen voor de incidentele activiteiten kunst en cultuur deels over te nemen en subsidie te verlenen voor: Kunst en Klassiek aan de Vaart, Summerswing Konmakandra, het Asser Mannenkoor, TT Pop Up Museum, het Van Loon Museum en Huus van de Toal en in totaal hiervoor €26.000 beschikbaar te stellen;
1.3. Bij de subsidieaanvragen van het Huis van de Toal en het Asser Mannenkoor gebruik te maken van de hardheidsclausule.
Besluit: Aangehouden.

Vastgesteld in de vergadering van 5 juli 2022.
, burgemeester
, secretaris

CONFORMSTUKKEN OPENBAAR

3 Vaststelling bestemmingsplan Paviljoen Baggelhuizerplas (56487-2022)
Op 8 maart 2022 heeft uw college ingestemd met het plan en besloten het ontwerp bestemmingsplan zes weken ter inzage te leggen. In deze periode zijn twee zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn van antwoord voorzien, en leiden tot aanpassing van bijlage 4 (stikstofdepositie-onderzoek paviljoen Baggelhuizerplas) van het bestemmingsplan. Daarnaast is er een ambtshalve wijziging doorgevoerd op de verbeelding. Geadviseerd wordt om de raad voor te stellen de zienswijzen te beantwoorden conform de Nota zienswijzen en het bestemmingsplan met in achtneming van de hiervoor genoemde aanpassingen gewijzigd vast te stellen.
Voorgesteld besluit:
1.1 In te stemmen met de nota zienswijzen voor het bestemmingsplan ‘Paviljoen Baggelhuizerplas’;
1.2 Het bestemmingsplan 'Paviljoen Baggelhuizerplas' met het identificatienummer NL.IMRO.0106.99BP20211002L-C001 gewijzigd vast te stellen;
1.3 Geen exploitatieplan vast te stellen.
Besluit: Conform.