Besluitenlijst 27 juni 2023

Voorzitter    M. Out
Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 20 juni 2023
Besluit: Vastgesteld.

2 Beantwoording vragen inzake Smart City (61749-2023)
Op 26 mei 2023 heeft het college een inwonersbrief ontvangen waarin een aantal vragen worden gesteld over de stand van zaken m.b.t. Smart City in Assen.
Deze brief is ook aan de gemeenteraad verzonden en is behandeld tijdens de raadsvergadering op 15 juni 2023. De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering aangegeven graag een afschrift te willen ontvangen van de schriftelijke reactie. Met deze antwoordbrief voldoen wij aan dat verzoek.
Besluit:
1.1 Bijgaande antwoordbrief aan de heer J. Vissers te verzenden en de brief in afschrift aan de gemeenteraad te sturen.

3 Citydressing Van Gogh tentoonstelling (61480-2023)
Vaart in Assen organiseert in samenwerking met het Drents Museum en ondernemers dat de binnenstad rond de blockbuster over Van Gogh helemaal in stijl wordt gebracht. Dit doen ze op dezelfde manier en met dezelfde kwaliteit als rond de tentoonstelling over Frida Kahlo en dat was een succes. In het bijgevoegde projectplan worden de activiteiten beschreven.
Besluit:
1.1 Een subsidie van € 40.000 te verstrekken aan Vaart in Assen als bijdrage in de kosten van de citydressing rond de expositie over Van Gogh in het Drents Museum.
1.2 De subsidie te dekken uit de post onvoorzien 2023

4 School als Wijk Groningen (61648-2023)
De gemeente Westerkwartier heeft namens alle Groninger gemeenten de gemeente Assen gevraagd om bij te dragen aan de voorziening “School als Wijk” (SAW) in Groningen. Het gaat over de inzet van welzijnswerk op mbo-locaties in Groningen. De reden dat Assen een bijdrage wordt gevraagd is dat jaarlijks ruim 1200 studenten woonachtig in Assen naar een mbo-opleiding gaan in Groningen en gebruik maken van deze preventieve voorziening.
Van de gemeente Assen wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd. Zie ook bijlage 1 (Brief van wethouder Nederveen, gemeente Westerkwartier) en bijlage 2 (rekenmodel).
Besluit:
1.1 Deel te nemen aan de Groningse voorziening School als Wijk (SAW) op mbo-locaties voor het schooljaar 2024 tot en met het jaar 2027 en hiervoor jaarlijks een bijdrage beschikbaar te stellen.

5 Uitgangspunten grondbedrijf begroting 2024 (58825-2023)
De voorbereiding van de begroting 2024 wordt opgestart, waaronder ook de begroting voor het gemeentelijk grondbedrijf. Daartoe worden alle vastgestelde grondexploitaties geactualiseerd. Vervolgens ontstaat een totaalbeeld (consolidatie) en wordt een meerjarenperspectief opgesteld.
Besluit:
1.1 De uitgangspunten grondbedrijf 2024 zoals opgenomen in de bijlage bij dit collegevoorstel, vast te stellen.

6 Verlengen Energietuin en ontwikkelen Messchenveld II (61916-2023)
In 2011 is het bestemmingsplan vastgesteld voor het totale gebied van werklandschap Assen-Zuid waarin het gebied ten westen en ten oosten van Graswijk is bestemd als bedrijventerrein. In 2017 hebben college en raad de keuze gemaakt om een tijdelijk zonnepark te ontwikkelen aan de oostkant van Graswijk, omdat er, op dat moment, weinig vraag was naar bedrijfskavels. De bestemming zou ‘bedrijventerrein’ blijven en het was dan ook de bedoeling de grond uiteindelijk te verkopen. In 2018 is de omgevingsvergunning voor het zonnepark verleend en in 2019 hebben de gemeente en Bronnen van Ons (BVO) een overeenkomst tot het vestigen van een recht van opstal ondertekend voor het gebruik van de grond, hierna te noemen; de overeenkomst. De termijn voor het opstalrecht is daarin gesteld op 16 jaar en gaat in na de ondertekening van de notariële akte waarmee het opstalrecht wordt gevestigd. In de overeenkomst is afgesproken dat een verzoek om het vestigen van een opstalrecht uiterlijk 4 jaar na het ontvangen van de SDE+ beschikking wordt gedaan door BVO. Dat is op 12 juli 2023. Indien er uiterlijk op 12 juli 2023 geen verzoek is gedaan ter vestiging van het opstalrecht, zijn er over en weer tussen partijen geen verplichtingen meer. 
Besluit:
1.1 De termijn van het recht van opstal voor de Energietuin Assen Zuid te verlengen met 4 jaar;
1.2 Opdracht verlenen voor de verkenning v/d doorontwikkeling van Messchenveld II ten behoeve van het vestigen van bedrijven, in combinatie met grootschalige hernieuwbare energieopwekking;
1.3 De raad te informeren over het verlengen van het recht van opstal voor de Energietuin Assen Zuid en de gevolgen daarvan op de grondexploitatie van Werklandschap Assen Zuid;
1.4 Besluiten om op de bijlagen 1 en 2 bij dit voorstel geheimhouding op te leggen op grond van artikel 87 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 tweede lid onder b van de Wet Open Overheid.

7 Algemene voorwaarden en toewijzingscriteria huur gemeentelijke binnensportaccommodaties (61657-2023)
Gemeente Assen beschikt over diverse binnensportaccommodaties welke incidenteel dan wel voor een langere periode verhuurd worden. Op de verhuur van deze sportaccommodaties zijn de algemene bepalingen van toepassing. De huidige algemene bepalingen dateren van 2014. Zowel de gemeente, in haar hoedanigheid van verhuurder, als de huurders hebben behoefte aan algemene voorwaarden die aansluiten bij de verhuur heden ten dage, denk aan de versoepelde annuleringsvoorwaarden. Daarnaast worden er bij het inroosteren van de aanvragen toewijzingscriteria gehanteerd. De huidige toewijzingscriteria dateren van begin jaren negentig. Ook voor deze criteria geldt dat zowel de verhuurder als de huurder behoefte hebben aan criteria die beter aansluiten bij de huidige situatie van verhuur van gemeentelijke binnensportaccommodaties.
Besluit:
1.1 In te stemmen met nieuwe algemene voorwaarden betreffende verhuur van gemeentelijke binnensportaccommodaties;
1.2 In te stemmen met toewijzingscriteria voor de verhuur van gemeentelijke binnensportaccommodaties.
8
    Financiële bijdrage projectplan communicatie- en educatie nationaal park Drentsche Aa (2024-2027) (61509-2023)
In opdracht van het Ministerie van LNV verzorgt het Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) de communicatie en educatie in de twintig Nederlandse Nationale Parken. IVN fungeert daarbij als onafhankelijke partij binnen de parkorganisaties. Daarbij wordt samengewerkt met lokale vrijwilligersnetwerken, kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven. De activiteiten van IVN dragen bij aan een betere betrokkenheid van inwoners, met name kinderen en jongeren, bij de nationale parken. Communicatie en educatie worden ingezet als middel om bewoners en bezoekers van de nationale parken te betrekken bij de natuur, het landschap en de cultuurhistorie.
Besluit:
1.1 Een financiële bijdrage te leveren aan de uitvoering van het projectplan communicatie en educatie Nationaal Park Drentsche Aa (2024-2027);
1.2 Hiervoor een jaarlijks terugkerend bedrag (tot en met 2027) budget beschikbaar te stellen van €7.000 en de verwerking hiervan te betrekken bij de begroting van 2024 en verder.

9 Subsidie 2023 Stichting Internationale Vrijwilligersprojecten  (61520-2023)
Stichting Internationale Vrijwilligersprojecten (SIW) organiseert sinds lange tijd natuurprojecten in Nationaal Park Drentsche Aa (NPDA). Naast natuuronderhoud is één van de doelstellingen om de contacten tussen de vrijwilligers en inwoners in het gebied te stimuleren. De gemeenten Assen, Aa & Hunze en Tynaarlo end e organisatie van het nationaal park dragen hier jaarlijks aan bij.
Deze zomer organiseert SIW voor ongeveer twintig jongeren van over de hele wereld een natuurproject voor Staatsbosbeheer in het nationaal park (Oudemolen). SIW wil internationale jongeren de kans geven om kennis te maken met dit bijzondere natuurgebied en hen te laten bijdragen aan het duurzame onderhoud ervan. SIW wil deelnemers van hun vrijwilligersprojecten uitdagen om enerzijds te reflecteren op hun impact en anderzijds gesprekken tussen de deelnemers en de lokale gemeenschap op gang brengen.
Besluit:
1.1 De subsidieaanvraag ad € 1.000 van de Stichting Internationale Vrijwilligersprojecten voor een natuurproject in 2023 toe te kennen;
1.2 Hiervoor eenmalig budget beschikbaar te stellen van €1.000 en dit budget te dekken uit het programma Wonen (Wonen beleid).

10 Subsidieaanvraag gevelverbetering Marktstraat 20 (61489-2023)
De Stimuleringsregeling Binnenstad Assen is in september 2021 opgeheven. Tot 31 december 2022 konden er incidentiële subsidies worden toegekend t.b.v. gevelvernieuwingen. Deze aanpak is in de Voortgangsrapportage Binnenstadsfonds 2021 aan uw college voorgelegd. Het betrof een incidentiële subsidie op grond van artikel 4:23, lid 3 van de Algemene wet bestuursrecht. De incidentiële liep op 31 december 2022 af. Op 20 december 2022 hebben wij uw college gevraagd om tot 1 juli 2023 een financiële reservering te maken á €75.000 t.b.v. de gevelverbeteringen van de Kruisstraat 13 en de Marktstraat 20. Inmiddels is er een voorstel ingediend m.b.t. de Marktstraat 20. Om financiële redenen heeft de indiener ervoor gekozen om geen voorstel in te dienen voor de Kruisstraat 13.
Vanwege de ligging van het pand in het transformatiegebied, wordt de aanvraag van Marktstraat 20 voorgelegd aan uw college. Wij adviseren u om, onder voorwaarden, in te stemmen met deze subsidieaanvraag.
Besluit:
1.1 In te stemmen met de subsidieaanvraag gevelverbetering voor de Marktstraat 20 (Vanderveen) á €30.000.
Vastgesteld in de vergadering van 4 juli 2023.
                                        
, burgemeester
, secretaris