Besluitenlijst 27 september 2022

Voorzitter M. Out
Aanwezigen J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal
 

BESPREEKSTUKKEN OPENBAAR

1 Vaststellen van het verslag van de vergadering d.d. 20 september 2022
Besluit: Vastgesteld.

2 Vaststellen programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 (134194-2022)
Op 13 en 21 september heeft u de concept-begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 besproken. U heeft tijdens deze besprekingen over de begroting 2023 ook richting gegeven aan de voorliggende keuzes. Op 7 en 10 november behandelt de raad de programmabegroting 2023. U heeft verder aangegeven dat u samen met de raad een maatregelenpakket Inflatie wil vormgeven. U heeft hiervoor een opdracht verstrekt om hiervoor de benodigde informatie te verzamelen. Deze informatie wordt ook beschikbaar gesteld aan de raad en betrokken bij de behandeling van de programmabegroting 2023.
Voorgesteld besluit:
1.1 De concept-beleidsteksten voor de programmabegroting 2023 (inleiding, hoofdpunten beleid, financiële vooruitzichten, programma's, paragrafen en financiële begroting) vast te stellen;
1.2 De programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 inclusief uw gemaakte keuzes en het bijbehorend financieel dekkingsplan 2023-202 vast te stellen;
1.3 Kennis te nemen van de onzekerheden voor de toekomst
1.4 De programmabegroting 2023 middels bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de gemeenteraad
1.5 In te stemmen met het bijgevoegde persbericht ten behoeve van de media;
Besluit: Aangehouden.

3 Raadsvragen van de fracties van de CU en de PvdA over Armoedeval (133576-2022)
De fracties van de ChristenUnie en de PvdA maken zich grote zorgen over armoedeval in de winter. Met de hoge inflatie en in het bijzonder de stijgende energieprijzen zullen veel mensen de rekening niet meer kunnen betalen. Zij hebben daarom schriftelijke vragen aan het college gesteld.
Voorgesteld besluit:
1.1 De vragen van de fracties van de ChristenUnie en PvdA met bijgaande brief te beantwoorden
Besluit: Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouders Broekema en Staal.

4 Participatie: projectbrief en doorontwikkeling visie (133732-2022)
In mei 2021 heeft de raad de visie op inwonersparticipatie ‘Samen maken we Assen sterk’ vastgesteld. Hierin staat hoe wij inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere partijen willen betrekken bij beleid en initiatieven van de gemeente. In het bijbehorende realisatieplan staat hoe deze visie geborgd kan worden tot en met mei 2023. In dit realisatieplan staat ook de opdracht om een plan van aanpak voor overheidsparticipatie op te stellen, waarin wordt omschreven hoe wij de initiatieven van inwoners willen ondersteunen of mede mogelijk maken.
Om de uitvoering van het realisatieplan te regisseren is het tijdelijke Ontwikkelteam Participatie (OTP) in het leven geroepen. Het team heeft de opdracht gekregen om als basis hiervoor een projectbrief op te stellen.
Bij de uitvoering van deze opdracht kwam naar voren dat nieuwe ontwikkelingen en ervaringen die we inmiddels hebben opgedaan aanleiding geven om een doorontwikkeling van de visie op te stellen, en deze ter informatie aan de gemeenteraad te sturen.
Voorgesteld besluit:
1.1 In te stemmen met de doorontwikkeling van de visie op inwonersparticipatie.
1.2 In te stemmen met de projectbrief en het plan van aanpak voor de uitvoering van participatie.
1.3 De gemeenteraad te informeren over de doorontwikkeling van de visie met de brief in de bijlage.
1.4 Als college dit jaar het gesprek voeren over de invulling van de ambitie om op meer terreinen zeggenschap bij de inwoners neer te leggen.
Besluit: Conform.

5 Inbesteding schoonmaak gemeentelijke gebouwen (133817-2022)
Op 8 juli 2021 nam de gemeenteraad van Assen een motie aan om te komen tot de inbesteding van de schoonmaakwerkzaamheden in gemeentelijke gebouwen. Met het plan van aanpak “Inbesteding Schoonmaakwerk” geeft het college hieraan invulling. In het plan zijn de gevolgen van inbesteding globaal uitgewerkt en staat een algemene beschrijving van de gewenste situatie en een aanpak om die te bereiken. Een projectorganisatie gaat aan de slag met de realisatie hiervan. Voor uitvoering van het project en de inbesteding zelf zijn extra financiële middelen nodig. Het college vraagt de gemeenteraad deze beschikbaar te stellen.
Voorgesteld besluit:
1.1 Uitvoering te geven aan het plan van aanpak “inbesteding schoonmaak”.
1.2 De raad voor te stellen het benodigde budget op te nemen in de begroting voor het zelf uitvoeren van de reguliere schoonmaakwerkzaamheden in panden waar de schoonmaak in opdracht van de gemeente Assen plaatsvindt. Het gaat om de volgende bedragen: 2024 €182.000, 2025 €322.000, 2026 €346.000.
1.3 De raad voor te stellen om eenmalig € 150.000 beschikbaar te stellen voor uitvoering van het plan van aanpak.
Besluit: Aangehouden.

6 Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van Assen Centraal m.b.t. stankoverlast de Markt (133639-2022)
Er zijn schriftelijke vragen gesteld aan het college over stankoverlast op de Markt. De vragensteller vermoed dat de stankoverlast wordt veroorzaakt door het minder goed functioneren van het gemeentelijke rioolstelsel. Er wordt gevraagd welke maatregelen er door het college worden genomen om de stankoverlast tegen te gaan, de termijn waar binnen de stankoverlast wordt opgelost en of ondernemers worden geïnformeerd over de werkzaamheden die plaats moeten vinden om het probleem op te lossen. Op deze concrete vragen is nog geen antwoord te geven. Eerst moet worden onderzocht wat de exacte oorzaak is van het stankprobleem.
Voorgesteld besluit:
1.1 De vragen van de fractie van Assen Centraal met bijgaand sjabloon beantwoording raadsvragen te beantwoorden
Besluit: Conform.

7 Beantwoording raadsvragen Stadspartij PLOP (133616-2022)
Op 23 augustus jl. heeft de raadsfractie van Stadspartij PLOP schriftelijke vragen gesteld aan het college. Via dit voorstel worden deze vragen beantwoord.
Voorgesteld besluit:
1.1    De schriftelijke raadsvragen van fractie van Stadspartij PLOP over de ouderbijdrage in het onderwijs conform bijgevoegd sjabloon te beantwoorden
Besluit: Conform, met redactionele wijzigingen.

Vastgesteld in de vergadering van 4 oktober 2022.
, burgemeester
, secretaris

CONFORMSTUKKEN OPENBAAR

8 Wijzigingsverordening Wmo en Jeugd (133642-2022)
Ervaringen uit de praktijk en de indexering van de tarieven pgb hebben ertoe geleid dat de verordening aangepast moet worden. Het gaat hier voornamelijk om het verhelderen van artikelen en wegnemen van interpretatieruimte. Er zijn geen grote beleidswijzigingen doorgevoerd.
Voorgesteld besluit:
1.1 In te stemmen met de concept wijzigingsverordening Wmo en Jeugdhulp gemeente Assen.
1.2 De concept wijzigingsverordening WMO en Jeugdhulp gemeente Assen ter advisering voorleggen aan de Participatieraad en de RCPA.
1.3 De indexatie van de pgb tarieven jaarlijks te verhogen met de indexering ZIN van het voorafgaande jaar.
Besluit: Conform.

9 Wijzigingen APV Omgevingswet (134137-2022)
De wettelijke grondslagen en formele verwijzingen zijn geactualiseerd, zodat vanaf het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet doorgewerkt kan worden met deze verordening. Verder is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele artikelen aan te passen en te verduidelijken.
Voorgesteld besluit:
1.1 In te stemmen met de concept Wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
1.2 De raad voor te stellen de concept Wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vast te stellen.
Besluit: Aangehouden.