Besluitenlijst 28 maart 2023

Voorzitter: M. Out
Aanwezigen: J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

Bespreekstukken openbaar

1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 21 maart 2023
Besluit: Vastgesteld.
2 Aanvraag ondersteuning Ondernemend Assen voor de realisatie van een toekomstbestendige organisatie (30301-2023)
Uit het bestuursakkoord volgt dat ondernemen belangrijk is voor de gemeente Assen. Voor de realisatie van de Economische Agenda Assen 2020-2025 werken wij nauw samen met partners in de stad. Door onze krachten en kwaliteiten te bundelen, benutten we kansen beter. Wij doen het slim, samen en uitnodigend, passend bij de netwerkorganisatie die we zijn.
Besluit:
1.1 Ondernemend Assen een subsidie te verstrekken van € 50.000 in 2023 en € 50.000,- in 2024 ter ondersteuning van de realisatie van een toekomst bestendige organisatie.
3 Beantwoording schriftelijke vragen continuïteit zorg 18+/18- (29973-2023)
De fractie van Groen Links heeft schriftelijke vragen gesteld betreft continuïteit zorg 18+/18- naar aanleiding van de campagne betreft dit onderwerp van Stichting Het Vergeten Kind. Beantwoording van deze vragen staan in bijgevoegd sjabloon.
Besluit:
1.1 De schriftelijke vragen van de fractie van Groen Links over continuïteit zorg 18+/18- conform bijgevoegd sjabloon te beantwoorden.
4 Raadsvragen SP – kwijtschelding – normen gemeentelijke belastingen (29998-2023)
Op 25 januari jl. heeft de raadsfractie van de SP schriftelijke vragen gesteld aan het college. Via dit voorstel worden deze vragen beantwoord.
Besluit: Aangehouden.
5 Samenwerking Energietransitie, onderdeel Flexteam Warmtetransitie Drenthe (30066-2023)
Het voorstel is uitgewerkt in nauwe samenwerking met de inhoudelijk betrokken beleidsadviseurs van de Drentse gemeenten en de provincie Drenthe. Gedurende dit proces is het voorstel (naast gesprekken met de individuele gemeenten) meerdere keren besproken in het DEKO (Drents Energie en Klimaat Overleg), de ambtskring van gemeentesecretarissen en het PHO EKM. Daarnaast zijn de HRM-adviseurs betrokken en geconsulteerd. Op 24 februari jl. hebben de gemeentesecretarissen positief geadviseerd om deze samenwerking aan te gaan. Dit voorstel is op 9 maart jl. besproken in het PHO EKM. 
Tijdens dit overleg hebben de Drentse bestuurders ingestemd met de inhoudelijke stukken en worden de colleges gevraagd een eerste besluit te nemen over het inhoudelijk voorstel. Als vervolgstap wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst, welke wordt geagendeerd in het PHO EKM van 1 juni en vervolgens ter instemming aan de colleges wordt voorgelegd.
Besluit:
1.1 In te stemmen met de inrichting van het Flexteam Warmte voor de periode 2023 t/m 2025 en het uitvoeringsplan Flexteam Warmtetransitie Drenthe.
1.2 In te stemmen met de begroting en de gemeentelijke bijdrage van Assen aan het flexteam: € 47.989,71 in 2023 en jaarlijks € 93.052,91 in de jaren 2024, 2025.
1.3 De jaarlijkse bijdrage van Assen te dekken vanuit de beschikbare middelen ten behoeve van de energietransitie.
1.4 In te stemmen met het vervolgproces en het voorstel voor de samenwerkingsovereenkomst (inclusief juridische randvoorwaarden) te behandelen na bespreking in het VDG portefeuillehoudersoverleg Energie, Klimaat en Milieu van 1 juni 2023.
6 Beantwoorden raadsvragen PvdA (30299-2023)
De PvdA fractie stelt het college een aantal vragen over de opvangcrisis en de noodopvang in de Expohal. Deze vragen worden middels bijgevoegde reactie beantwoord.
Besluit:
1.1 Middels bijgevoegde brief de schriftelijke vragen van de PvdA fractie over de opvangcrisis te beantwoorden.
Vastgesteld in de vergadering van 4 april 2023.
                                        
, burgemeester
, secretaris

Conformstukken openbaar

7 Verlenging vervoersovereenkomst Publiek Vervoer (30010-2023)
In het besluit ten aanzien van de eerste verlenging van de vervoersovereenkomst heeft het college ook besloten om in het eerste kwartaal van 2023 te besluiten over een eventuele tweede en laatste verlenging van de vervoersovereenkomst. Deze laatste verlengingsmogelijkheid loopt van 31 juli 2024 tot 31 juli 2026. Gezien het feit dat een aanbestedingsprocedure een lange doorlooptijd heeft is het zaak om hierover nu al een besluit te nemen. Indien er gemeenten zijn die niet wensen te verlengen zal immers een aanbesteding moeten worden ingericht. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer adviseert gemeenten om de vervoersovereenkomst te verlengen.
Besluit:
1.1 De vervoersovereenkomst publiek vervoer op grond van artikel 2.2 van de vervoersovereenkomst nogmaals te verlengen voor een periode van twee aaneengesloten jaren. De periode van verlenging is van 31 juli 2024 tot 1 augustus 2026.
8 Verruiming openingstijden maatschappelijke opvang 2023 - 2026 (30038-2023)
In november 2022 heeft u het besluit genomen om de openingstijden voor de inloopvoorziening en nachtopvang voor dak- en thuislozen, gedurende de winterperiode te verruimen. Op basis van de evaluatie die is uitgevoerd zien we dat dit positieve effecten heeft op de doelgroep. Als voordeel wordt gezien dat er meer grip is op de hulpvragen van cliënten omdat zij beter in beeld zijn bij de begeleiding. Cliënten ervaren meer rust, blijven meer binnen en er zijn minder escalaties in en rondom de opvanglocatie. De kwaliteit van leven is verbeterd. Door medewerkers van Handhaving wordt aangegeven dat er minder overlast wordt ervaren van rondhangende dak- en thuislozen in de stad en bij de opvanglocatie van de Havenkade.
Besluit:
1.1 De maatschappelijke opvang voor dak en thuislozen gedurende het hele jaar 24/7 open te stellen.
1.2 Deze afspraken te maken met het Leger des Heils en WerkPro tot 1 januari 2026 met een mogelijkheid voor verlenging.
1.3 De raad informeren via bijgaande raadsbrief.
9 Verlengen CNO Graswijk tot 1-1-2024 (31041-2023)
Sinds 1 oktober 2022 worden in het pand aan de Graswijk 23 in het kader van crisisnoodopvang 50 asielzoekers opgevangen. Eind november heeft het college ingestemd met een opvangperiode tot 1 april 2023 (161760-2022). De doorstroom van asielzoekers staat echter nog altijd onder grote druk. Het Rijk is er nog niet in geslaagd om voldoende opvangplekken te vinden voor alle asielzoekers vanaf 1 april. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft gemeenten daarom verzocht om de crisisnoodopvang locaties langer open te houden.
Besluit:
1.1 De crisisnoodopvang (CNO) van asielzoekers aan de Graswijk 23 te verlengen van 1 april 2023 tot 1 januari 2024.
1.2 Omwonenden te informeren over de verlenging door bijgevoegde brief te versturen en de media, via bijgevoegd persbericht.
1.3 De gemeenteraad hierover op de gebruikelijke wijze te informeren.