Besluitenlijst 29 maart 2022

Openbare besluitenlijst

Aanwezig:    
M.L.J. Out - burgemeester
H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema- wethouders
T. Dijkstra - secretaris
Afwezig:        

OPENBARE BESPREEKSTUKKEN

01 Onderwerp: Vaststellen van het verslag van de vergadering van 22 maart 2022

Besluit: Vastgesteld.

02 Onderwerp: Inzet corona rijksmiddelen voor ondersteuning culturele sector 2022. (BB/113)

Voorstel   
1.1    Een bedrag van € 260.500 in te zetten voor de ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur.
1.2    Een bedrag van € 175.000 te reserveren voor het dekken van extra tekorten in de culturele sector.
1.3    Beide bedragen te dekken uit de reeds ontvangen (corona) rijksmiddelen voor het ondersteunen van de lokale culturele sector.

Beknopte toelichting 
Van de steunpakketten van de rijksoverheid voor de cultuur sector voor de eerste en tweede helft van 2021 is nog een bedrag van € 435.798 beschikbaar.  Pas eind 2021 was duidelijk hoe hoog de bedragen waren die het Rijk beschikbaar stelde voor coronasteun in de tweede helft van 2021. Daarom besloot het college om in de loop van 2022 hiervoor de bestemming te bepalen.  Met culturele instellingen is hierover overleg geweest.

Besluit 
Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Bergsma.

03 Onderwerp: Raadsbrief rapport Rekenkamercommissie "Van klacht naar compliment". (BB/106)

Voorstel: 
De raad informeren met bijgaande brief over uw reactie op de uitkomsten van het onderzoek dat de Rekenkamercommissie deed naar de afhandeling klachten en meldingen.   

Beknopte toelichting:
De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de afhandeling van klachten en meldingen. Op 25 januari 2022 is het definitieve rapport naar de raad gestuurd. De verwachting is dat de raad op 14 april 2022 besluitvormend zal spreken over het rapport.

Besluit:
Conform, met redactionele wijzigingen. 

04 Onderwerp: Schriftelijke vragen Stadspartij Plop over het wielercomplex. (Z35763-2022)

Voorstel:
De raadsvragen van Stadspartij Plop over “De lotgevallen van een Wielercomplex” te beantwoorden via bijgevoegd beantwoordingssjabloon.

Beknopte toelichting: 
Stadspartij Plop heeft vragen gesteld over herstelonderhoud aan de BMX baan en daaruit voortvloeiend groot en achterstallige onderhoudskosten. Met bijgevoegde concept brief worden deze beantwoord.

Besluit: 
Conform.

05 Onderwerp: Tussen evaluatie preventiefonds. (BB/108)

Voorstel:
1.1    Kennis te nemen van de tussenevaluatie van het preventiefonds.
1.2    De gemeenteraad te informeren over de tussenevaluatie van het preventiefonds door het versturen van bijgaande brief.

Beknopte toelichting:
In juli 2019 is de gemeente Assen gestart met het Preventiefonds. Na ruim 2,5 jaar  is het tijd voor een tussenstand zowel op proces als op inhoud. Graag informeren wij u met het bijgaande evaluatie-rapport over het resultaat tot nu toe.

Besluit:  
Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Broekema.

06 Onderwerp: Uitvoeringskrediet uitbreiden RREW-activiteiten. (BB/109)

Voorstel:   
1.1    De activiteiten in het kader van de 'regeling reductie energiegebruik woningen' (RREW) uit te breiden met 2500 adviezen.
1.2    De raad voor te stellen in te stemmen met een uitvoeringskrediet van €225.000, - ten behoeve van de uitbreiding van de RREW-activiteiten.
1.3    De raad voor te stellen in te stemmen het uitvoeringskrediet te dekken uit de algemene reserve.

Beknopte toelichting:
Tijdens het debat over een ingediende motie in de raadsvergadering van 16 december 2021, heeft uw college aan de raad toegezegd de RREW-activiteiten uit te breiden om zo meer huishoudens te helpen met het verlagen van de energierekening. Het betreft het uitbreiden van een lopend project.

Besluit:
Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Dekker.

Vastgesteld in de vergadering van 5 april 2022.

                       , burgemeester

                       , secretaris

OPENBARE  CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 18 t/m 24 maart 2022)

07 Onderwerp: Aanwijzing ééndaagse buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs). (BB/107)

Voorstel:
Betrokkene aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag. Hiertoe het bijgaande concept-aanwijsbesluit te ondertekenen.

Beknopte toelichting:
Het aanstaande bruidspaar heeft verzocht hun huwelijk op 2 september 2022 te laten sluiten door betrokkene.

08 Onderwerp: Bijdrage wandelknooppuntennetwerk in Assen. (BB/112)

Voorstel:   
1.1    In te stemmen met de aanleg van een wandelknooppuntennetwerk in de gemeente Assen door Recreatieschap Drenthe.
1.2    Voor de realisatie van het netwerk een eenmalige bijdrage te leveren van € 65.000 excl. BTW.
1.3    Na oplevering een jaarlijkse bijdrage van € 8.000 excl. BTW te leveren voor beheer en onderhoud.
1.4    De kosten te dekken uit het budget behorende bij de Agenda Vrijetijdseconomie 2022-2027.

Beknopte toelichting:
Recreatieschap Drenthe heeft de gemeente Assen in 2021 benaderd om deel te nemen aan het Drentse wandelnetwerk. Doel van dat netwerk is om Drenthe niet alleen als fietsprovincie, maar ook als wandelprovincie te promoten. Een wandelknooppuntennetwerk is daarvoor cruciaal.