Besluitenlijst 29 november 2022

Openbare besluitenlijst

Voorzitter: M. Out
Aanwezigen: J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

BESPREEKSTUKKEN OPENBAAR

1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 22 november 2022
Besluit: Vastgesteld.

2 Visie klimaatadaptatie  (146965-2022)  * Aangehouden 25 oktober 2022
Voorgesteld besluit:
1.1 De Visie klimaatadaptatie vrijgeven voor een informerende sessie met de gemeenteraad.
Besluit: Conform.

3 Uitwerking flexwonen Assen (159865-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Opdracht te geven voor uitwerking van vijf opties voor flexwonen.
1.2 Een krediet van € 70.000,- beschikbaar te stellen voor de uitwerking, deze kosten te dekken uit de post onvoorzien 2023.
Besluit: Conform.

4 Startnotitie straatintimidatie (159811-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Kennis te nemen van de startnotitie straatintimidatie;
1.2 In te stemmen met de voorgestelde punten in de startnotitie voor verdere uitwerking.
1.3 De raad te informeren met bijgaande conceptbrief.
Besluit: Conform.

5 Project ‘Ask for Angela’, een project tegen ongewenst gedrag (159816-2022) * Onderdeel van Startnotitie Straatintimidatie: 159811-2022
Voorgesteld besluit:
1.1 Het pilot-project ‘Ask for Angela’ met zes horecabedrijven uit te voeren.
Besluit: Conform.

6 SOK Noaber (159710-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Naober;
1.2 De samenwerkingsovereenkomst Naober door de burgemeester te laten ondertekenen.
Besluit: Conform.

7 Europastrategie 2023-2027 (159537-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 De Europastrategie 2023-2027 vast te stellen;
1.2 De opdracht te geven aan het CMT om de daarvoor beschreven interne organisatie in te richten;
1.3 De benodigde kosten, die geraamd worden op € 50.000, te dekken uit het budget bestuurlijke samenwerking;
Besluit: Conform.

8 NAZENDING:  maatregelenpakket hoge energieprijzen: huurindexatie en energielasten culturele sector (160484-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 In te stemmen met het terugdraaien van de huurindexatie conform CPI (14,5%) voor de culturele sector in 2023 en hiervoor in de plaats eenmalig de kerninflatie-index (5%) toe te passen voor geheel het jaar 2023.
1.2 In te stemmen met de uit dit voorstel voorkomende extra lasten van de gederfde huur structureel á €72.000. Dit voor 2023 te dekken uit de stelpost boven trendmatige loon-en prijsontwikkeling en voor de dekking vanaf 2024 mee te nemen in de begrotingsbehandeling voor structurele dekking.
1.3 Culturele organisatie die bij ons huren in 2023 een vergoeding te geven voor de hoge energielasten op basis van prijspeil 1 januari 2022. De extra lasten voor 2023, ingeschat op €140.000 te dekken uit de stelpost boven tredmatige loon- en prijsontwikkeling.
1.4 Culturele organisaties die een eigen energiecontract hebben of meelifters of niet bij ons huren een vergoeding geven voor de hoge energielasten op basis van prijspeil 1 januari 2022. Hierbij geldt de vergoeding pas vanaf het plafond dat door het Rijk wordt vergoed en eventuele andere compensatiemaatregelen vanuit het Rijk of andere overheden.
1.5 Aan de raad voor te stellen de extra lasten die voortkomen uit besluitpunt 1.4 ingeschat op circa €40.000 voor 2022 te dekken uit de algemene reserve.
1.6 De extra lasten die voortkomen uit besluitpunt 1.4 ingeschat op circa €40.000 voor 2023 te dekken uit stelpost boven tredmatige loon- en prijsontwikkeling.
1.7 De raad te informeren over de maatregelen middels bijgevoegde raadsbrief.
Besluit: Gewijzigd vastgesteld.

Besluitpunt invoegen bij raadsvoorstel:
(zo nodig) de gemeentebegroting overeenkomstig te wijzigen door het vaststellen van de dertiende begrotingswijziging van de begroting 2022.

9 NAZENDING: College reactie op brief PVV Statenfractie (160930-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 De brief, die de PVV-Statenfractie op 28 oktober jl. gestuurd heeft aan het gemeentebestuur en de gemeenteraad van Assen, te beantwoorden met bijgaande brief.

Besluit: Conform.

Vastgesteld in de vergadering van  6 december 2022.
, burgemeester , secretaris

CONFORMSTUKKEN OPENBAAR

10 Precarioheffing op het gebruik van terrassen (159448-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Geen precariobelasting te heffen voor het hebben of gebruik van terrassen voor het eerste kwartaal van 2022 op grond van artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen jo. 231, tweede lid, aanhef en onder a, van de Gemeentewet en Onderdeel I Precariobelasting, lid 1 sub c van de Tarieventabel behorende bij belastingen, heffingen en rechten 2022.
1.2 Geen precariobelasting te heffen voor de tijdelijk extra terras ruimte op grond van artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen jo. 231, tweede lid, aanhef en onder a, van de Gemeentewet en Onderdeel I Precariobelasting lid 1, sub c van de Tarieventabel behorende bij belastingen, heffingen en rechten 2022.
1.3 Aan de raad bij de vaststelling van de verordeningen en tarieven voor te leggen om vanaf 2023 precariobelasting te laten heffen over de tijdelijk extra terras ruimte.
Besluit: Aangehouden.