Besluitenlijst 29 november 2023

Openbare Besluitenlijst

Voorzitter M. Out
Aanwezigen J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 21 november 2023
Besluit: Vastgesteld.
2 Raadsbrief over fiets parkeren n.a.v. de motie van 50+ en Stadspartij PLOP (103382-2023)
*Teruggenomen 31 oktober 2023 50Plus en Stadspartij PLOP hebben op 6 juli 2023 een motie ingediend over het fiets parkeren op het Koopmansplein. Als reactie op deze motie is aangegeven dat er wordt gewerkt aan een voorstel met daarin een uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen verspreid over de binnenstad. Middels een raadsbrief willen wij de Raad zoals toegezegd informeren.
Besluit:
1.1 De toezegging naar aanleiding van de motie van 50Plus en Stadspartij PLOP over het fiets parkeren in de binnenstad met bijgevoegde Raadsbrief te beantwoorden.
3 Omgevingsvergunning voor de bouw van een woonzorgvoorziening aan Terreplein (113170-2023)
Stichting Vanboeijen heeft een aanvraag ingediend voor het realiseren van een
woonzorgvoorziening. Het gebouw wordt op het braakliggende stuk perceel gebouwd waar Vanboeijen op het naastgelegen terrein al gevestigd is. De doelgroep betreft ouderen in de gehandicaptenzorg. In het gebouw worden naast woonvoorzieningen, algemene ruimten zoals een huiskamer, keuken en ruimte voor dagbesteding gerealiseerd. De realisatie van het woonzorggebouw biedt ouder wordende cliënten met psychische of somatische beperkingen een passende voorziening.
Besluit:
1.1 Via een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van het bestemmingsplan 'Kloosterveen 2012' voor de bouw van een woonzorgvoorziening aan Terreplein;
1.2 In te stemmen met bijgaande anterieure overeenkomst tussen Stichting Vanboeijen en de gemeente om een woonzorgvoorziening mogelijk te maken.
1.3 Geheimhouding op te leggen op de anterieure overeenkomst Terreplein, op grond van artikel 87 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1, lid 2, onder b. van de Wet open overheid.
1.4 Te besluiten dat voor deze activiteit geen bijzondere omstandigheden aanwezig zijn waarvoor een milieueffectrapport (MER) behoeft te worden opgesteld;
1.5 De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht te publiceren en gedurende 6 weken ter inzage te leggen.
1.6 Het onder 1.1 genoemde besluit als definitief besluit aanmerken wanneer er geen zienswijzen zijn ingediend.
4 Randvoorwaarden en uitvoering jongerenbudget (113348-2023)
Binnen college en gemeenteraad bestaat de wens om deze bestuursperiode extra
aandacht aan jongeren in Assen te besteden. Om tegemoet te komen aan deze ambities is een integrale aanpak uitgewerkt. Deze aanpak verbindt de verschillende beleidsterreinen die van belang zijn voor jongeren. Essentieel is de inbreng van jongeren zelf. Waar mogelijk denken, praten en beslissen zij mee over beleid dat hen raakt en de inzet van middelen. Voor een groot aantal beleidsonderwerpen is in kaart gebracht wat de effecten voor jongeren zijn en in hoeverre betrokkenheid van jongeren kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het specifieke beleidsonderwerp.
Met de voorgestelde werkwijze bij het jongerenbudget geven we jongeren de regie over
de uitvoering en verdeling van middelen voor hun eigen ideeën over ontmoeten, kunst &
cultuur en sport.
Besluit:
1.1 De spelregels vast te stellen voor het jongerenbudget van € 100.000,- voor ontmoeten, kunst & cultuur en sport.
1.2 De verdeling van het budget te delegeren aan jongeren via de Gelijke Aandelen
Methode.
1.3 Een ondersteuningsstructuur bij Vaart Welzijn in te richten voor jongeren om hen te helpen bij de uitwerking van een idee naar uitvoering en hiervoor € 52.000,- beschikbaar te stellen.
1.4 De raad hierover te informeren via bijgaande brief.
5 Bijdrage bezoekerscentrum Huis van de Drentsche Aa (110681-2023) *Aangehouden 21 november 2023
Twee ondernemers hebben in 2022 het voormalige café-restaurant De Aanleg in Deurze (gemeente Aa & Hunze) gekocht. Zij ontwikkelen het pand tot een restaurant met gastenkamers. Beide ondernemers en de directie van het Nationaal Park Drentsche Aa
(NPDA) zijn sinds de aankoop al met elkaar in gesprek over de koppeling met een
bezoekerscentrum, dit onder de noemer van Huis van de Drentsche Aa.
Het bezoekerscentrum wordt het vertrek- en oriëntatiepunt voor de beleving van
Nationaal Park Drentsche Aa. Onderdeel van het bezoekersgedeelte zijn een
expositieruimte, werkschuur, speelplek en observatiehut. Daarnaast komen er
werkplekken voor IVN, dat het dagelijks beheer en het activiteitenprogramma organiseert. Assen is één van de gebiedspartijen in het nationaal park en vanaf het begin betrokken bij de planvorming.
Besluit:
1.1 Een eenmalige subsidie van € 25.000 toe te kennen als investeringsbijdrage voor het
bezoekersgedeelte Huis van de Drentsche Aa;
1.2 Deze bijdrage te dekken uit de post onvoorzien 2023. Op dit moment bedraagt de ruimte in de post onvoorzien en incidentele uitgaven € 823.504 (peildatum 23 november). Na aftrek van deze bijdrage resteert € 798.504 voor verdere onvoorziene/incidentele uitgaven in 2023;
6 Zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Drenthe 2024
(113250-2023)
Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Deze wijziging vraagt ook om een wijziging van de gemeenschappelijke regeling. De Griffierskring Drenthe is begin 2023 samen met de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) en de GR-en een proces gestart om de wijziging van de Wgr te implementeren. Uitgangspunt hierbij was dat zoveel mogelijk bij de nota “Samen werken voor Drenthe” werd aangesloten. In de periode juni t/m september zijn de gezamenlijke wensen van de raden/staten geïnventariseerd en gebundeld door de griffiers. Deze wensen en de overige wijzigingen die voortkomen uit de
wetswijziging zijn zo veel mogelijk verwerkt in de ontwerpregeling. In de ontwerpregeling
is ook de naamswijziging van de RUDD opgenomen. Volgens de landelijke lijn wordt voorgesteld om de naam van de RUD Drenthe te wijzigingen in Omgevingsdienst Drenthe. Het AB-RUDD vergadering van 30 oktober 2023 ingestemd met de voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling. De colleges worden verzocht, conform de planning van de Griffierskring en de VDG, om de ontwerpregeling voor zienswijze voor te leggen aan de raden/staten. Verzocht is om binnen 8 weken de zienswijzen van de raden en staten te
zenden naar de Omgevingsdienst Drenthe.
Besluit:
1.1 De wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Drenthe 2024 middels de bijgaande raadsvoorstel aan te bieden aan de gemeenteraad.
7 Verlengen tijdelijke gemeentelijke opvang locatie Graswijk (113149-2023)
Sinds 1 oktober 2022 worden in het pand aan de Graswijk 23 in de tijdelijke gemeentelijke opvang locatie, voorheen crisisnoodopvang, 50 asielzoekers opgevangen. Op 25 september 2023 ontving het college het verzoek van het COA om deze locatie in 2024 open te houden, vanwege het nog steeds dreigende tekort aan opvangplaatsen. In het kader van de gebiedsontwikkelingen in Assen Zuid staat het pand op de nominatie om gesloopt te worden. Dit zal plaatsvinden in april 2024, tenzij ecologisch onderzoek uitwijst dat er beschermde diersoorten aanwezig zijn in het pand. In dat geval kan het pand pas gesloopt worden in 2025. Verlenging van de tijdelijke gemeentelijke opvang locatie vormt derhalve geen belemmering voor de gebiedsontwikkeling.
Besluit:
1.1 De tijdelijke gemeentelijke opvang locatie (voorheen crisisnoodopvang) voor
asielzoekers aan de Graswijk 23 te verlengen tot 1 januari 2025.
1.2 De Raad, het COA en omwonenden te informeren over de verlenging door bijgevoegde brieven te versturen en de media via bijgevoegd persbericht.
Vastgesteld in de vergadering van 5 december 2023.
, burgemeester
, secretaris