Besluitenlijst 3 oktober 2023

Openbare Besluitenlijst

Voorzitter M. Out
Aanwezigen J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 26 september 2023
Besluit: Vastgesteld.

2 Beantwoording schriftelijke vragen VVD Klimaatroute (94832-2023)
De fractie van de VVD heeft vragen ingediend over de gemeentelijke samenwerking met Klimaatroute in 2021-2022. De beantwoording van de vragen ligt ter besluitvorming voor. Na vaststelling wordt de beantwoording aan de gemeenteraad gestuurd.
Besluit:
1.1 De schriftelijke vragen van de VVD fractie over Klimaatroute te beantwoorden.

3 Gemeentelijke bijdrage LEADER (94757-2023)
LEADER is een Europese subsidie voor plattelandsontwikkeling met cofinanciering van provincie en gemeenten. Dit jaar start er een nieuwe LEADER periode (2023 - 2027). Voor het eerst zit ook het buitengebied van Assen in het gebied waar subsidies kunnen worden
aangevraagd. Dit betekent dat er ook een bijdrage van Assen wordt gevraagd. De subsidie richt zich op: Toekomstgerichte economie; samenleven en wonen; versterken biodiversiteit en landschapskwaliteit en klimaatadaptatie en duurzaamheid.
Besluit:
1.1 Voor 2023 €20.000 bij te dragen aan de cofinanciering van het LEADER programma voor Drenthe te dekken uit de post onvoorzien.

4 Herijking mobiliteitsbeleid (94910-2023)
Het huidige mobiliteitsbeleid en de visie mobiliteit 2017 sluit onvoldoende aan op het perspectief Assen 2040 dat is geschetst in de omgevingsvisie "Assen nog mooier", de binnenstadvisie, de ruimtelijk economische visie, de Groenvisie en de visie Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten. Actualisatie van de visie mobiliteit en aanpassing van het beleid is nodig om vanuit het domein mobiliteit een bijdrage te leveren aan het perspectief van Assen 2040: ontspannen stedelijkheid in een groene, gezonde, dynamische en verbonden stad. Vanuit mobiliteit kan hieraan met het aangepast beleid een grotere bijdrage aan worden geleverd.
Besluit:
1.1 Het projectplan voor herijking van de visie mobiliteit vast te stellen en de ambtelijke werkgroep opdracht te geven voor uitvoering van het projectplan.
1.2 Een budget van €60.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van dit project.
1.3 Kennis te nemen van het procesmemo voor het presidium.

5 Verantwoording Regiostedenfonds (94749-2023)
Op 2 december 2021 heeft de provincie Drenthe een subsidie uit het Regiostedenfonds toegekend aan de gemeente Assen. De subsidie bedraagt€ 4,55 miljoen en de subsidietermijn loopt tot en met 31 december 2025. Jaarlijks rapporteren wij over de voortgang van de bestedingen van het Regiostedenfonds. Vorig jaar – in 2022 – hebben wij mondeling gerapporteerd, omdat wij nog geen uitgaven hadden gedaan uit het Regiostedenfonds en omdat wij nog geen nadere specificatie van de bestedingen konden presenteren. Dit jaar rapporteren wij meer uitgebreid over de voortgang.
Besluit:
1.1 De verantwoordingsrapportage van het Regiostedenfonds vast te stellen en toe te zenden aan de provincie.

6 Benoemen lid Raad van Toezicht Plateau (94774-2023)
In artikel 11.1 van de statuten van de Stichting Plateau openbaar onderwijs Assen (nader genoemd Plateau) is bepaald dat de Raad van Toezicht van de Stichting uit minimaal vijf en maximaal zeven natuurlijke personen bestaat. De Raad van Toezicht van Plateau heeft op dit moment 6 leden. Met de voordracht van bovengenoemde kandidaat is de Raad van Toezicht weer op sterkte.
De voordracht is unaniem uitgebracht door de Benoemingsadviescommissie. in deze commissie zaten twee leden van de Raad van Toezicht, vier leden van de Centrale Plateau Raad (CPR) waarvan twee leden van de oudergeleding (één onderwijs en één kinderopvang) en twee leden uit de personeelsgeleding (één onderwijs en één kinderopvang) en de directeur-bestuurder van Plateau.
Besluit:
1.1 Mevrouw C. Kanning ter benoeming als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Plateau openbaar onderwijs Assen voor te dragen aan de gemeenteraad.

7 Informerende raadsbrief VFP en LED-OP (94868-2023)
Het afgelopen jaar zijn gesprekken geweest met Provincie, OM, Nationale Politie over de mogelijkheid tot plaatsen van een flitspaal en/of vaste flexibele flitspaal (‘VFP’). Dit heeft zich geuit in het plaatsen van een VFP op de Groningerstraat.
Daarnaast gaan we een pilotproject uitvoeren op het Stationsplein om de verkeersveiligheid te verbeteren. Omdat we hier geen verkeersdrempels kunnen toepassen i.v.m. afspraken met OV Bureau hierover gebruiken we een innovatie uit de markt. In samenwerking met BAM Infratechniek leggen we LED-OP aan op de fiets/voetgangersoversteekplaats bij het hoofdstation. Ook gaat een onafhankelijk verkeersadviesbureau hier diverse malen verkeersveiligheidsonderzoeken uitvoeren.
BAM LED-OP is een waarschuwingssysteem dat aangelegd wordt in de weg zelf. Het bestaat uit detectiecamera’s en LED-haaientanden. Als deze uitstaan ziet de weggebruiker de normale haaientanden. Wordt een fietser en/of voetganger gedetecteerd die wil oversteken dan lichten de haaientanden op om zo extra aandacht te vragen van de bestuurder.
Besluit:
1.1 Door middel van bijgevoegde raadsbrief de gemeenteraad te informeren over de plaatsing van een vaste flexibele flitspaal op de Groningerstraat en het pilotproject LED-OP op het Stationsplein.

8 Voortgangsrapportage proeftuin Lariks-Beek e.o. (94908-2023)
De gemeente Assen werkt binnen het Nationaal Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) aan de proeftuin aardgasvrije wijk Beek en omgeving. Lariks-West in Assen is één van de inmiddels 66 landelijke proeftuinen in Nederland. De proeftuinen zijn bedoeld om te experimenteren en kunnen leren voor de toekomst, wanneer alle woningen in Nederland van het aardgas af gaan. Afgesproken is dat we binnen dit project elk half jaar een voortgangsrapportage aan u en de gemeenteraad overleggen. Hierin beschrijven we de stand van zaken van het afgelopen half jaar en welke resultaten we hebben geboekt.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de voortgangsrapportage proeftuin Lariks-Beek e.o. en deze ter informatie met de raad te delen, inclusief een begeleidende raadsbrief.

9 Woningmarktmonitor Assen 2022 (94894-2023)
In de nieuwe Woonvisie Assen ‘Van binnenuit beter’ (2021) is als actiepunt opgenomen dat de planvorming, realisatie en effecten op de woningmarkt jaarlijks worden gemonitord. In het kader van de Meerjarige prestatieafspraken Assen 2022-2025 met woningcorporaties is afgesproken dat de ontwikkelingen op de Asser woningmarkt en de voortgang van de woningbouw twee keer per jaar worden gemonitord. De monitor over het eerste halfjaar 2022 kon vorig jaar niet worden uitgebracht in verband met andere prioriteiten en beschikbare capaciteit. Daarom wordt in voorliggende monitor teruggeblikt op de ontwikkelingen in geheel 2022. De monitoring is onderdeel van de beleidscyclus gemeentelijk woonbeleid en speelt een rol in de informatie-uitwisseling met onze stakeholders.
Besluit:
1.1 De Woningmarktmonitor Assen 2022 vast te stellen en vrij te geven voor publicatie.
1.2 De Woningmarktmonitor Assen 2022 met de begeleidende raadsbrief aan te bieden aan de raad.