Besluitenlijst 30 augustus 2022

Openbare besluitenlijst

Voorzitter: M. Out
Aanwezigen: J. Broekema, T. Dijkstra, B. J. ten Oever, M. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal
Toelichting:
- Presentatie (raad) Omgevingswet om 11.30-12.30. Thomas en Henk
- Periodiek gesprek met het CMT 13.00-14.00.

Bespreekstukken openbaar

1 Vaststellen van het verslag van de vergadering d.d. 23 augustus 2022

Besluit: Vastgesteld.

2 Voortgangsrapportage proeftuin Lariks-Beek e.o. (117448-2022) *Aangehouden in de vergadering van 23 augustus 2022
De gemeente Assen werkt aan een aardgasvrije wijk Lariks. Elk half jaar maken we een voortgangsrapportage. Hierin beschrijven we de stand van zaken van de aanpak om te komen tot een aardgasvrije wijk en wat er geleerd wordt in dit proces.

Voorgesteld besluit:
1.1 Kennisnemen van de voortgangsrapportage proeftuin Lariks-Beek e.o. en deze ter informatie met de raad delen met de begeleidende brief.

Besluit: Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Rasker.

3 Brief informatie contourennota nieuwe financieringsmethodiek medeoverheden en nieuwe stelpost jeugd (120545-2022)
U heeft tijdens de behandeling van de Kaderbrief 2023 toegezegd de raad middels een brief te informeren indien er ontwikkelingen zijn met betrekking tot de nieuwe financieringsmethodiek voor medeoverheden en de stelpost jeugd. Tijdens uw reces is een contourennota over de nieuwe financieringsmethodiek medeoverheden aan de Tweede Kamer verzonden en informatie ontvangen over de vorming van een nieuwe stelpost jeugd.

Voorgesteld besluit:
1.1    Bijgevoegde brief contourennota nieuwe financieringsmethodiek medeoverheden en nieuwe stelpost jeugd inclusief bijlage te verzenden aan de raad;

Besluit: Conform.

4 NAZENDING Roekenbeheer (121820-2022)
Roeken nestelen al meerdere jaren op diverse locaties in de gemeente. De afgelopen 3 jaar zijn er roekenkolonies in Marsdijk, Assen Oost en Noorderpark. Roekenkolonies kenmerken zich met veel lawaai gedurende avondverzamelingen en gedurende de nesteltijd. De overlast door het lawaai bestaat eruit dat bewoners gestrest raken en slecht kunnen slapen. Die overlast is ernstig en kan als bedreiging van de volksgezondheid worden gezien. Dit erkent de gemeente en de provincie, die het bevoegd gezag heeft in de Wet natuurbescherming. Voor de gemeente is dit de aanleiding om de roeken te gaan beheren met als doel de overlast te beperken, zonder de populatie in het voortbestaan te bedreigen.

Voorgesteld besluit:
1.1 In te stemmen met het beheer van roeken als beschreven in het roekenbeheerplan (bijlage).
1.2 Een ontheffingsaanvraag in te dienen bij de provincie Drenthe (concept in bijlage).
1.3 In te stemmen met het opnemen van extra middelen in de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 ( 2023 €63.000, 2024 € 58.000 en 2025 €41.000).

Besluit:
Conform, met redactionele wijzigingen.

Vastgesteld in de vergadering van 6 september 2022.

, burgemeester
, secretaris

Conformstukken openbaar

Geen openbare conformstukken.