Besluitenlijst 31 januari 2023

Voorzitter: M. Out
Aanwezigen: J. Broekema, T. Dijkstra, B.J, ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A Smit en C. Staal

Bespreekstukken openbaar

1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 24 januari 2023
Besluit: Vastgesteld.

2 Evaluatie sport en cultuurvouchers (8968-2023)
In de zomer van 2021 heeft de raad een motie aangenomen om volwassen inwoners met een laag inkomen in staat te stellen deel te nemen aan sport en cultuur. In maart 2022 is hiervoor een experimentele voucherregeling opengegaan die loopt tot 31 januari 2023. Uit de tussentijdse evaluatie van de regeling blijkt dat bijna 2.000 inwoners hiervan hebben gebruikgemaakt. Met name sportscholen, DNK en de Bonte Wever waren populair. Inwoners geven aan tevreden te zijn met de regeling. Wel zijn er verbeteringen aan te brengen in de wijze van werven en aanvragen. Voor aanbieders zoals verenigingen en zzp’ers zou het makkelijker moeten zijn om hun aanbod beschikbaar te maken voor inwoners. Verder blijkt dat de bijdrage van € 150 niet voldoende is om een jaar te kunnen sporten of aan cultuur deel te nemen. De uitkomsten van de evaluatie worden benut voor het inrichten van een vervolg op de eerste experimentele voucherregeling.

Besluit:
1.1 De conclusies en aanbevelingen van de evaluatie van de sport- en cultuurvouchers over te nemen.
1.2 Bijgaande raadsbrief met informatie over de evaluatie sport- en cultuurvouchers aan de gemeenteraad te versturen.

3 Huur accommodatie bewegingsonderwijs Lichtbaak (11481-2023)
Door de komst van kinderen in de basisschool leeftijd uit Oekraïne, groeit het aantal leerlingen van de CBS De Lichtbaak. Voor deze leerlingen kan in het gebouw van De Lichtbaak (vooralsnog) voldoende ruimte worden gevonden.
Voor de lessen bewegingsonderwijs (per week 2 lessen van 45 minuten) is deze ruimte niet voldoende beschikbaar: de gymzalen zijn volledig vol geroosterd, zodat gezocht moet worden naar andere mogelijkheden.
Samen met de school is gezocht naar een passende oplossing. Deze kan worden gevonden door voor een deel van de lessen bewegingsonderwijs “natte gymnastiek” aan te bieden. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de accommodatie van Rob Sport in Assen. De leerlingen krijgen per week dan 1 les bewegingsonderwijs in een gymzaal en de 2e les wordt dan in de zwem-accommodatie verzorgd.
Op deze manier kan voldaan worden aan de verplichting om binnen het totaal van het lessenaanbod ook aandacht te hebben voor voldoende bewegingsonderwijs.
Besluit:
1.1 Het college besluit om t.b.v. het bewegingsonderwijs aan de leerlingen van De Lichtbaak de accommodatie van Rob Sport van januari 2023 tot december 2023 te huren.
1.2 De kosten van deze huur ten laste te brengen van het GOO-opvang budget “onderwijshuisvesting ontheemden” boekingsnummer 7440064.

4 Opbrengsten ronde tafelsessies Omgevingsplan (11223-2023)
Op 1 december 2022 heeft het projectteam Omgevingsplan ronde tafelsessies georganiseerd voor de gemeenteraad. Tijdens deze bijeenkomst zijn de raadsleden met elkaar in gesprek gegaan over drie onderwerpen die met het omgevingsplan te maken hebben: open en gesloten normen, participatie, en de wijze van regelen van activiteiten.
Bij de bijeenkomst hebben we de toezegging gedaan om de opbrengsten van de sessies met de raad te delen. Bijgevoegde raadsbrief voorziet in deze toezegging. In de notitie in de bijlage zijn op de eerste pagina’s de belangrijkste conclusies opgeschreven, en in de tabellen daarna is de ‘ruwe data’ die we opgehaald hebben tijdens de gesprekken te vinden.
Besluit:
1.1 De raad te informeren over de opbrengsten van de ronde tafelsessies omgevingsplan via bijgevoegde raadsbrief.

5 Incidentele financiële bijdrage 2023 voor stichting DNK (11470-2023) *Aangehouden 31 januari 2023
Zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn met de directie en de Raad van Toezicht van DNK in de periode oktober-december 2022 gesprekken gevoerd over het oplossen van het tekort in de Begroting 2023. Het tekort is ontstaan door enerzijds minder inkomsten als gevolg van corona en de hoge inflatie, waardoor er minder bezoekers komen. Anderzijds heeft stichting DNK te maken met hogere kosten door onder andere de hoge inflatie, energiecrisis en personeelstekort. Het tekort was door DNK aanvankelijk begroot op € 1,8 miljoen. Door nog eens goed naar een aantal begrotingsposten te kijken, is dit teruggebracht tot € 1,4 miljoen. Middels het toepassen van de compensatiemaatregelen voor de cultuursector, inzet van corona steunmiddelen Kunst en Cultuur 2022 en het toestaan van een eenmalige extra uitname uit de Volumereserve, kan het tekort verder worden teruggebracht met € 549.000. Daarmee resteert uiteindelijk een tekort van € 858.000. Afgesproken is dat gemeente en DNK elk de helft van dit bedrag voor hun rekening nemen en dat directie en RvT van DNK een meerjarige beleidsplan businesscase opstellen dat ingaat op de financiële toekomst van theater, bioscoop en bibliotheek. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat ook de zakelijke verhuur hiervan onderdeel uitmaakt, net als inkomsten uit subsidies, werving sponsors en fondsen.
Besluit: Aangehouden.

6 Beantwoording vragen Fractie Groen Links over laadpalen (11707-2023)
De fractie van Groen Links heeft een aantal vragen gesteld ten aanzien van de plaatsing van laadpalen voor elektrische auto's.
Het college beantwoordt deze vragen op basis van het vigerende beleid.
Besluit:
1.1 De vragen van de Groen Links fractie aangaande laadpalen voor elektrische auto’s te beantwoorden met bijgaande concept-beantwoording.
Vastgesteld in de vergadering van 7 februari 2023.

, burgemeester
, secretaris

CONFORMSTUKKEN OPENBAAR

7 Ondertekening overeenkomst met waterschap Drents Overijsselse Delta (11457-2023)
WDO-Delta en gemeente Assen willen de gemaakte afspraken over het uitvoeren van het onderhoud van de A- en B-watergangen (respectievelijk hoofdwatergangen en gemeentelijke schouwsloten), het peilbeheer en de waterkwaliteit in het stedelijk gebied van Kloosterveen vast leggen in een overeenkomst. Alleen beide afwateringsgebieden in Kloosterveen (ten noorden èn ten zuiden van de Drentse Hoofdvaart) liggen binnen het beheergebied van WDO-Delta (voorheen Reest en Wieden). Het resterend stedelijk gebied van Assen ligt in het beheergebied van waterschap Hunze en Aa's, op wiens initiatief we al in 2016 een bestaande overeenkomst hebben geactualiseerd. De overeenkomst is een gevolg van de Waterwet van 2009, waarin genoemde taken in het stedelijk gebied zijn toebedeeld aan de waterschappen.
Besluit:
1.1 In te stemmen met de ondertekening van de Overeenkomst betreffende overdracht beheer en onderhoud van de A- en B-watergangen en het peilbeheer in Kloosterveen met waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO-Delta).
1.2 De kosten van dit besluit te dekken uit de grondexploitatie (€80.000 en €25.000) en het Rioleringsfonds (€50.000). Voor deze kosten is dekking binnen de huidige begroting.
1.3 De burgemeester te verzoeken wethouder B.J. ten Oever volmacht te verlenen om de Overeenkomst betreffende overdracht beheer en onderhoud van de A- en B-watergangen en het peilbeheer in Kloosterveen namens de gemeente te ondertekenen.

8 Nieuwe kostprijs peuteropvang 2023 (11203-2023)
Jaarlijks stelt het college de kostprijs van peuteropvang vast en voor 2023 is dit door het college gebeurt op 4 oktober 2022. Vanwege de hoge inflatie in 2022 heeft het rijk in december 2022 het uurtarief kinderopvang verhoogd met 15 cent. De gemeentelijke kostprijs voor de subsidie peuteropvang is gebaseerd op dit tarief van het rijk. Voorgesteld wordt om de stijging van 15 cent per uur ook door te voeren in de gemeentelijke kostprijs.
Besluit:
1.1 De bijlage ‘Opbouw kostprijs peuteropvang 2023’ vast te stellen, waarbij de gemeentelijke kostprijs per uur wordt vastgesteld op €10,44.