Besluitenlijst 31 mei 2022

Openbare besluitenlijst

Voorzitter    M. Out
Aanwezigen    B. Bergsma, J. Broekema, K. Dekker, T. Dijkstra, M Out, M. Pauwels en H Vlieg

BESPREEKSTUKKEN OPENBAAR

1 Vaststellen van het verslag van de vergadering d.d. 24 mei 2022
Besluit: Vastgesteld.

2 Vaststellen jaarverslag/-rekening 2021 en aanbieden aan de gemeenteraad  (73141-2022)
De accountantscontrole 2021 is nog niet volledig afgerond. De controle zit in een afrondende fase. Om die reden is er nog geen controleverklaring bij de jaarrekening 2021 afgegeven. Wel ligt er een concept accountantsverslag. Hieruit komen geen bevindingen naar voren die nog in de concept jaarstukken 2021 verwerkt moeten worden. De accountant is voornemens om een afkeurende verklaring voor rechtmatigheid en een goedkeurende verklaring voor getrouwheid af te geven. Het op een onjuiste wijze toepassen van de EU-aanbestedingsregels en onrechtmatig verstrekte subsidies liggen ten grondslag aan deze afkeurende verklaring.
Voorgesteld besluit:
1.1 Definitief vaststellen jaarverslag/-rekening 2021 met inbegrip van resultaatbestemming
1.2 Kennisnemen van het concept Accountantsverslag 2021
1.3 Instemmen met de conceptbrief aan de raad als reactie op het Accountantsverslag 2021
1.4 Jaarverslag/-rekening 2021 en concept accountantsverslag incl. reactie aanbieden aan de raad
Besluit: Aangehouden, besluitvorming via schriftelijke ronde.

3 Aanwijzingsbesluit lachgas Baggelhuizerplas (73039-2022)
Maatregelen te treffen doormiddel van aanwijzingsbesluiten waarbij de veiligheid van (dag)recreanten tijdens hun bezoek aan de Baggelhuizerplas zoveel mogelijk te waarborgen.
Voorgesteld besluit:
1.1 Vast te stellen het aanwijzingsbesluit verbod lachgas Baggelhuizerplas.
1.2 Kennis te nemen van het door de burgemeester voorgenomen aanwijzingsbesluit:
1.2.1. Aanwijzingsbesluit glasverbod Baggelhuizerplas.
Besluit: Conform, met redactionele wijzigingen.

4 Uitgangspunten Grondbedrijf begroting 2023 (73059-2022)
De voorbereiding van de begroting 2023 wordt opgestart, waaronder ook de begroting voor het gemeentelijk grondbedrijf. Daartoe worden alle vastgestelde grondexploitaties geactualiseerd. Vervolgens ontstaat een totaalbeeld (consolidatie) en wordt een meerjarenperspectief opgesteld. De relevante (reken-)uitgangspunten zijn opgenomen in bijgaande bijlage.
Voorgesteld besluit:
1.  De uitgangspunten grondbedrijf 2023 vast te stellen.
Besluit: Conform.

5 Bestuurlijk standpunt resultaatgericht indiceren (73071-2022)
De gemeente Assen heeft medio 2019 samen met de gemeenten Aa&Hunze en Tynaarlo een aanbestedingsprocedure gehouden voor een ‘schoon en leefbaar huis’ in het kader van de Wmo.
Om het resultaatgericht indiceren tot de volgende aanbesteding (1-1-24) beter in te bedden in de werkprocessen is naast het bestuurlijk standpunt een Plan van Aanpak opgesteld met 5 verbeterpunten in de toegang en contractmanagement. Dit wordt momenteel uitgerold om de periode tot de nieuwe inkoop ter overbruggen.
Voorgesteld besluit:
1.1 Akkoord gaan met het standpunt resultaatgericht indiceren voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding, zoals geformuleerd in de bijlage.
Besluit: Conform.

Vastgesteld in de vergadering van 7 juni 2022.
, burgemeester
, secretaris

CONFORMSTUKKEN OPENBAAR

6 Begroting 2022 Plateau (72971-2022)
Op 24 maart 2022 hebben wij de begroting voor 2022 van Plateau Integrale Kindcentra Assen (hierna: Plateau) ontvangen (zie bijlage 1). De Raad van Toezicht is conform de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur het orgaan dat de begroting goedkeurt alvorens de directeur/bestuurder deze vaststelt. Conform artikel 10b onder a van de Statuten van Stichting Plateau ontvangt de gemeenteraad de begroting van de Plateau.
Voorgesteld besluit:
1.1 De gemeenteraad met bijgaande brief te informeren over de begroting 2022 van Plateau Integrale Kindcentra Assen.
Besluit: Conform.

7 Jaarverslag Meldpunt Discriminatie Drenthe 2021 (72880-2022)
29 maart 2022 heeft de gemeente het jaarverslag van het Meldpunt Discriminatie Drenthe (MDD) ontvangen. In de bijlage het verslag ter kennisname. CMO Stamm faciliteert sinds 2011 voor o.a. de gemeente Assen het MDD. De gemeente neemt bij CMO Stamm het zogeheten ‘pluspakket’ af: naast het ondersteunen van het (wettelijke verplichte) meldpunt, verzorgt het MDD jaarlijks een aantal voorlichtingen op basisscholen in de gemeente.
Voorgesteld besluit:
1.1 Kennis te nemen van het Jaarverslag Meldpunt Discriminatie Drenthe 2021.
1.2 Het jaarverslag te delen met de gemeenteraad met bijgevoegde brief.
Besluit: Conform.

8 Overeenkomst finale kwijting compensatie meerkosten WMO Jeugd (73107-2022)
In navolging van het besluit in april 2020 (BB000135/P126567) willen de colleges van de inkoopsamenwerking NMD, de zorgorganisaties de mogelijkheid bieden om meerkosten als gevolg van Covid-19 te compenseren.
Voorgesteld besluit:
1.1 Akkoord te gaan met de in de bijlage opgenomen meerkosten voor zorgaanbieders in verband met corona en deze definitief toe te kennen om met de betreffende zorgaanbieders te komen tot een finale afrekening.
1.2 Kennis te nemen van de Overeenkomst finale kwijting compensatie meerkosten.
1.3 De effecten van dit besluit te verwerken in de jaarrekening 2021.
Besluit: Conform.