Besluitenlijst 31 november 2023

Voorzitter M. Out
Aanwezigen J. Broekema, T. Dijkstra, B.J, ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 14 november 2023
Besluit: Vastgesteld.

2 Raadsbrief onderzoeken warmtetransitie (110473-2023)
Om de warmtetransitie verder te concretiseren zijn meerdere onderzoekstrajecten gestart. Met deze raadsbrief willen we de gemeenteraad informeren over de eerste uitkomsten. Een quick scan en toetsing door een externe consultant waren aanleiding restwarmte afkomstig van afvalverwerker Attero verder te onderzoeken. Dit doen we samen met de provincie Drenthe, Attero, de gemeenten Hoogeveen en Midden-Drenthe. Het vervolgonderzoek is bijna afgerond. Als gemeente Assen geven we een vervolg aan de verkenning naar geothermie. Hierbij kijken we ook tegelijk naar alternatieve bronnen en het voorkeursenergiesysteem om de warmte in de woningen en bedrijven te brengen.
Besluit:
1.1 De raad te informeren met bijgaande raadsbrief over de voortgang en resultaten van de onderzoeken restwarmte uit afval van Attero, vervolgonderzoek geothermie en alternatieve duurzame bronnen en scenario’s.

3 Bijdrage bezoekerscentrum Huis van de Drentsche Aa (110681-2023)
Twee ondernemers hebben in 2022 het voormalige café-restaurant De Aanleg in Deurze (gemeente Aa & Hunze) gekocht. Zij ontwikkelen het pand tot een restaurant met gastenkamers. Beide ondernemers en de directie van het Nationaal Park Drentsche Aa (NPDA) zijn sinds de aankoop al met elkaar in gesprek over de koppeling met een bezoekerscentrum, dit onder de noemer van Huis van de Drentsche Aa. Het bezoekerscentrum wordt het vertrek- en oriëntatiepunt voor de beleving van Nationaal Park Drentsche Aa. Onderdeel van het bezoekersgedeelte zijn een expositieruimte, werkschuur, speelplek en observatiehut. Daarnaast komen er werkplekken voor IVN, dat het dagelijks beheer en het activiteitenprogramma organiseert. Assen is één van de gebiedspartijen in het nationaal park en vanaf het begin betrokken bij de planvorming.
Besluit:
Aangehouden.

4 Slotwijziging 2023 (21e begrotingswijziging) (111384-2023)
Voor u ligt de Slotwijziging 2023:
https://assen.publicaties.app/pub/slotwijziging2023/1/p1-homepage
Sinds de vaststelling van de Voortgangsrapportage 2023 hebben zich een aantal 
ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot de slotwijziging van de begroting 2023. Conform de op 25 mei 2023 vastgestelde financiële verordening maken ook de voorgestelde budgetoverhevelingen naar 2024 onderdeel uit van deze slotwijziging.
Besluit:
1.1 De raad voor te stellen de Slotwijziging 2023 (21e en laatste begrotingswijziging) vast te stellen;
1.2 De raad voor te stellen de vorming van de amortisatiereserve DNK vast te stellen en de storting van € 9.496.000 in deze reserve en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve De Nieuwe Kolk;
1.3 De raad voor te stellen de middelen van de (tijdelijke) Reserve Groot onderhoud ad. € 14.839.991 vrij te laten vallen ten gunste van het resultaat en deze reserve op te heffen;
1.4 De raad voor te stellen de vorming van de Reserve jaarovergang 2023-2024 vast te stellen en de storting van € 1.080.666 in deze reserve en dit bedrag te onttrekken aan het resultaat van 2023.

5 Collectieve zorgverzekering minima (106469-2023)
Wij kennen al lange tijd het instrument collectieve zorgverzekering voor minima binnen ons armoedebeleid. Het Werkplein Drentsche Aa heeft als uitvoerder van deze regeling een overeenkomst afgesloten met zorgverzekeraar Univé. Deze overeenkomst loopt af op 1 januari 2024. Met dit voorstel adviseren we het college om het Werkplein Drentsche Aa de opdracht te geven om een nieuwe overeenkomst met Univé af te sluiten voor de periode van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025.
Besluit:
1.1 Opdracht te verlenen aan het Werkplein Drentsche Aa om een collectieve 
ziekteverzekering voor minima in te kopen bij verzekeraar Univé voor de periode van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025.

6 Prestatieafspraken 2024 met woningcorporaties en huurdersorganisaties (110854-2023)
Er zijn 4 woningcorporaties actief in Assen. De woningwet verplicht corporaties, hun huurdersorganisaties en gemeenten prestatieafspraken te maken. De corporaties moeten de Prestatieafspraken 2024 uiterlijk 15 december op hun website publiceren. Met de 4 corporaties en hun huurdersorganisaties is de afgelopen maanden overleg gevoerd en is een akkoord bereikt over de voorliggende Prestatieafspraken.
Besluit:
1.1 Het bijgevoegde Jaarplan 2024 met de woningcorporaties Actium en Woonservice en huurdersorganisaties MEVM en Samen Sterk vast te stellen;
1.2 De bijgevoegde Prestatieafspraken voor 2024 met woningcorporatie Omnia Wonen en Stichting Huurdersbelangen Omnia Wonen vast te stellen;
1.3 De bijgevoegde Aanvulling op de “Prestatieafspraken gemeente Assen, Woonzorg Nederland en Bewonerscommissie Ankerhof 2023-2025” vast te stellen;
1.4 De Burgemeester te verzoeken wethouder Staal volmacht te verlenen voor het ondertekenen van de Prestatieafspraken;
1.5 De raad te informeren over de Prestatieafspraken 2024 middels bijgevoegde 
raadsbrief.

7 Raadsbrief bij subsidietoekenning DNK, Asser bibliotheek op school (Abos) VO light (110493-2023)
Bij het besluit van het college om in te stemmen met het collegevoorstel 
'Subsidietoekenning DNK, Asser bibliotheek op school (Abos) VO light' informeren wij graag de raad over deze mooie ontwikkeling.
Besluit:
1.1 De raad te informeren over ‘subsidietoekenning DNK, Asser bibliotheek op school (Abos) VO light’.

8 Toezegging raad; lobbyactiviteiten gemeente Assen (110484-20232)
Vorig jaar is het Rapport “De lobbykracht van Drentse gemeenten’ verschenen. Een publicatie van zeven Drentse Rekenkamercommissies, waaronder de 
Rekenkamercommissie van Assen. Bij de behandeling van het rapport in de raad van 24 november 2022, heeft het college toegezegd de raad te informeren over wat de Asser lobbyinspanningen opleveren.
Besluit:
1.1 De raad schriftelijk te informeren over de resultaten van de Asser lobby activiteiten.

9 Najaarsrapportage 2023 RUD Drenthe (110641-2023)
In het kader van de P&C cyclus is door het dagelijks bestuur van de RUD Drenthe de Najaarsrapportage van de RUD Drenthe aan het college aangeboden. De 
najaarsrapportage geeft de deelnemende overheden inzicht in de belangrijkste 
ontwikkelingen over het jaar 2023 binnen de RUD Drenthe. De rapportage bevat onder andere een toelichting op de financiën en de bedrijfsvoering.
Besluit:
1.1 De Najaarsrapportage 2023 van de RUD Drenthe met een begeleidende brief naar de gemeenteraad te versturen.

10 Verordening Uitvoering en Handhaving (omgevingsrecht) gemeente Assen 2024 (110694-2023)
In 2016 is de 'Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving 
omgevingsrecht gemeente Assen' vastgesteld. Deze verordening is vastgesteld om de kwaliteit van de uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verbeteren. Per 1 januari 2024 vervalt de Wabo en treedt de Omgevingswet in werking. Met deze verordening wordt de kwaliteit van de uitvoering van de Omgevingswet taken gemonitord en waar nodig verbeterd.
Besluit:
1.1 De raad voorstellen om de verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Assen 2024 vast te stellen.

11 Grondprijzen 2024 (110748-2023)
Sinds enige jaren worden wij geconfronteerd met een grillige (vastgoed)markt met zeer uiteen liggende stijgingen van inflatie, kerninflatie, woningprijzen, bouwkosten en huren. 
Dit jaar is de markt wat gestabiliseerd en liggen de eerder gehanteerde stijgingen niet zover uiteen. De inflatie lijkt wat te stabiliseren, maar is nog bovengemiddeld hoog. De energieprijzen hebben nog steeds een grote invloed op het reguliere 
consumentenprijsindexcijfer.
Vanwege het grillige effect van de energieprijzen op het inflatiecijfer, heeft u er vorig jaar voor gekozen om voor de bedrijfskavels aan te sluiten bij het kerninflatie-cijfer[1] in de 
vorm van het CPI SA20 cijfer van het CBS. Bij dit cijfer worden een aantal sterk 
schommelende productgroepen (voedsel, alcohol, tabak en energie en brandstof) buiten het consumentenindexcijfer gehouden, waardoor er een stabieler inflatiecijfer ontstaat. Het kerninflatiecijfer is een niet eenduidig gedefinieerd cijfer. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert daarom niet de term kerninflatie, maar publiceert wel bepaalde cijfers die in de buurt komen bij wat buiten het CBS als kerninflatie wordt gebruikt. Een van 
deze cijfers van het CBS is het CPI SA20. Dit cijfer wordt daarom gehanteerd voor de indexatie van de grondprijzen in de grondprijsbrief.
Besluit:
1.1 De uitgifteprijzen voor (sociale-)woningbouw, bedrijven en overige categorieën vast te stellen, zoals vermeld in de bijgevoegde Openbare grondprijzenbrief 2024.
1.2 Het voortaan toepassen van het kerninflatie-cijfer, in de vorm van het indexcijfer “CPISA20” van het CBS, bij de indexatie van de grondprijzen in de grondprijzenbrief.

12 Nota Voorkomen van Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O beleid) (110779-2023)
Waar voorheen BDO een oordeel vormde over de rechtmatigheid en hierover verslag uitbracht, moet het college met ingang van verslagjaar 2023 zelf een 
rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening.
In het Plan van Aanpak Invoering Rechtmatigheidsverantwoording (21 december 2022 in CMT behandeld) is een aantal uit te voeren activiteiten opgenomen ter voorbereiding op deze invoering. Deze activiteiten zijn:
a) Normenkader vaststellen door de Raad
b) De financiële verordening aanpassen (en vaststellen) met daarin de verantwoordings- en rapportage grenzen
c) M&O beleid bepalen en vaststellen
d) Inventarisatie Verbonden Partijen en uitlijnen richting eigen verantwoording
e) Idem voor de uitbestede activiteiten
f) Opnemen van het standaardformat in het Jaarverslag en de ontwikkelingen rondom
g) Onrechtmatigheden opnemen in de § bedrijfsvoering.
h) Het komen tot een oordeel en de transparante onderbouwing daarvan.
Een aantal van de hierboven genoemde activiteiten is inmiddels afgerond. Het 
Normenkader staat op de raadsagenda van 23 november voor besluitvorming. De financiële en controleverordeningen zijn geactualiseerd en in mei 2023 door de raad vastgesteld. De activiteiten d) t/m f) zijn onderhanden. En de activiteiten g) en h) worden uitgevoerd ten tijde van het jaarrekeningproces.
Besluit:
1.1 In te stemmen met de nota Voorkomen van Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O beleid).
1.2 Deze door te geleiden naar de accountantscommissie voor verdere bespreking.
1.3 Na bespreking in de accountantscommissie aan de raad voor te stellen de nota Voorkomen van Misbruik en Oneigenlijk gebruik vast te stellen.
1.4 Onze partnergemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo op te roepen ook een M&O beleid vast te stellen.

Vastgesteld in de vergadering van 29 november 2023.
 
, burgemeester
, secretaris