Besluitenlijst 31 oktober 2023

Voorzitter M. Out
Aanwezigen J. Broekema, T. Dijkstra, B.J, ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A Smit en C. Staal


1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 17 oktober 2023
Besluit: Vastgesteld.

2 Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp 2024 (103810-2023)
De nieuwe inkoop voor hulp bij het huishouden, de indexering van pgb-tarieven en het Wmo-abonnementstarief, een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en ervaringen uit de praktijk leiden ertoe dat de huidige verordening maatschappelijke 
ondersteuning en jeugdhulp 2016 aangepast moet worden.
Besluit:
1.1 In te stemmen met de wijzigingen in de concept verordening maatschappelijke 
ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen 2024.
1.2 De concept verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen 2024 ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
1.3 Door middel van bijgevoegde conceptbrief te reageren op het advies van de Raad voor Cliëntenparticipatie Assen.

3 Programmaplan arbeidsmarktregio Werk in Zicht (101871-2023)
In de arbeidsmarktregio Werk in Zicht werken we in Groningen en Noord-Drenthe samen aan verschillende vraagstukken op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. De partners van de arbeidsmarktregio zijn de gemeenten, het UWV en de provincies. Er zijn belangrijke maatschappelijke opgaven (energietransitie, woningbouw en zorg), personeelskrapte én 
de beschikbaarheid van “ongekend talent”. In de afgelopen periode hebben we als arbeidsmarktregio stilgestaan bij wat we de komende jaren met elkaar willen bereiken en kunnen bijdragen aan een goed werkende arbeidsmarkt. Dit heeft geleid tot een programmaplan, zie bijlage 1, dat door alle gemeenten in de regio aan hun colleges ter instemming wordt voorgelegd.
Besluit:
1.1. In te stemmen met het Programmaplan arbeidsmarktregio Werk in Zicht.
1.2. Het programmaplan met een begeleidende brief ter kennisgeving te sturen naar de raad.

4 Subsidietoekenning DNK, Asser bibliotheek op school (Abos) VO light (104208-2023)
Stichting DNK (De Nieuwe Kolk) gaat uitvoering geven aan het door hen gemaakte plan voor de aangenomen Motie Laaggeletterdheid 2022. Dit plan heet Abos VO light (Asser Bibliotheek Op School Voortgezet Onderwijs light), een doorgaande lijn op Abos PO (Primair Onderwijs). Hiermee pakt DNK het speerpunt 1 op, uit het Plan van Aanpak dat CMO Stamm heeft opgeleverd in augustus 2022. Het Activiteitenplan Abos VO light en Plan van Aanpak CMO Stamm zijn als bijlagen toegevoegd.
Besluit: 
1.1 Subsidie van maximaal €99.900 per jaar, gedurende vier schooljaar verstrekken aan stichting DNK. Ten behoeve van het ontwikkelde nieuwe programma 'Abos VO light'.
1.2 De kosten dekken vanuit het budget ‘Lokaal onderwijsbeleid (6340102)’ waar de middelen voor de 'Motie laaggeletterdheid 2022' onder vallen.

5 Doorontwikkeling locatie DAC de Vermeer (104222-2023)
Dit jaar heeft GGZ Drenthe besloten om te stoppen met de dagbesteding op de locatie DAC de Vermeer. Op 1 september 2023 heeft Werkpro de dagbesteding die gegeven wordt op deze locatie overgenomen van GGZ Drenthe (inclusief personeel en cliënten).In april hebben gemeente Assen en WerkPro verkend of er naast de klassieke dagbesteding op deze locatie ook mogelijkheden zijn voor een algemene of collectieve voorziening. WerkPro heeft ervaring met het opzetten en uitvoeren van algemene voorzieningen in de wijken in de stad Groningen, in Kollum en in Leeuwarden. Zowel de gemeente Assen als WerkPro zien mogelijkheden om op de locatie DAC de Vermeer in de wijk Assen Oost naast 
dagbesteding ook collectieve activiteiten te ontplooien en te komen tot een geïntegreerde aanpak. In afstemming tussen gemeente, actieve partijen in Assen Oost, welzijnspartijen en wijkbewoners is het voorstel om vanaf oktober 2023 een algemene voorziening te ontwikkelen in de DAC de Vermeer. De kwartiermaker zal deze algemene inloopvoorziening ontwikkelen en vormgeven.
Besluit:
1.1 De geïndiceerde dagbesteding WMO afbouwen naar nul binnen de locatie DAC de Vermeer, uiterlijk op 1 januari 2025.
1.2 Een kwartiermaker in te zetten (16 uren per week) voor de periode september 2023 tot en met december 2024 voor de ontwikkeling van een algemene inloopvoorziening en hiervoor een bijdrage van € 82.000 beschikbaar te stellen uit het preventiefonds van 2023 en 2024 (respectievelijk € 20.500 en € 61.500).

6 Subsidie Uitstapprogramma's prostitués (101776-2023)
De regeling uitstapprogramma's voor prostituees is een subsidie die sinds 2013 door het Rijk wordt verstrekt. Hulpverleningsorganisaties konden tot 2019 rechtstreeks een aanvraag bij het Rijk doen voor subsidies. Vanaf 2021 is de financiële structuur omgezet 
van een subsidie naar een decentrale uitkering vanuit het gemeentefonds. Assen is aangemerkt als centrumgemeente en heeft hiermee de coördinatie op de 
uitstapprogramma's in de 12 Drentse gemeenten.
Besluit:
1.1 De subsidie ten aanzien van de landelijke voorziening Uitstapprogramma's voor sekswerkers opnieuw te verlenen.
1.2 Het door Stichting Terwille en Het Leger des Heils gevraagde subsidiebedrag van in totaal €184.470,- te verlenen. Stichting Terwille € 85.965,-- en Het Leger des Heils € 98.505,-.

7 Subsidieregeling versterking kwaliteit voorschoolse educatie (103785-2023)
Gemeenten hebben al jaren een regierol en wettelijke verplichtingen als het gaat om het bestrijden van onderwijsachterstanden bij (met name jonge) kinderen. In Assen staat dit nader uitgewerkt in de beleidsnotitie onderwijsachterstanden. De gemeente Assen ontvangt ook al jaren een doeluitkering onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Aan deze uitkering zijn doelen verbonden en is dus niet geheel vrij te besteden. We hebben in de afgelopen jaren telkens voldaan aan onze wettelijke verplichtingen als het gaat om OAB. 
En daar hebben we minder budget voor nodig gehad dan het Rijk ons gaf. In de afgelopen jaren waren de uitgaven namelijk telkens minder dan het budget wat naar ons toekwam. Oorzaken zijn tweeledig: de doeluitkering die we krijgen is elk jaar anders (in ons geval: meer) waardoor het lastig is om daar een meerjarenbegroting aan te hangen. Ten tweede zijn de uitgaven die we deden verminderd, dit is te wijten aan de corona-pandemie: de subsidiebedragen voor peuteropvang en VVE daalden doordat ouders er minder gebruik 
van hebben gemaakt, er hebben minder activiteiten plaatsgevonden en er was minder ruimte (tijd) om samen met het werkveld nieuwe plannen te ontwikkelen.
Besluit:
1.1 De subsidieregeling versterking voorschoolse educatie gemeente Assen vast te stellen.

8 Herstel Raadsvoorstel Renovatie en uitbreiding Kindcentrum Emmaschool 86005-2023 
(101617-2023) * Vastgesteld in schriftelijke ronde op 18 oktober 2023
In de aanloop naar deze behandeling is er door raadsfracties, in elk geval de fractie van de SP, aangegeven dat zij het dictum graag anders geformuleerd zouden zien. Namelijk, het samenvoegen van beide beslispunten tot één beslispunt.
Besluit:
1.1 Het dictum van het raadsvoorstel Renovatie en uitbreiding Kindcentrum Emmaschool als volgt aan te passen:
Huidige dictum:
1.1 In te stemmen met de renovatie en uitbreiding van het Kindcentrum Emmaschool.
1.2 Daarvoor een krediet beschikbaar stellen van € 10.000.000,-.
Voorgestelde dictum:
1.1 Een krediet beschikbaar stellen van € 10.000.000,-. voor de renovatie en uitbreiding van het Kindcentrum Emmaschool.

Vastgesteld in de vergadering van 7 november 2023.

 , burgemeester
, secretaris