Besluitenlijst 4 juli 2023

Voorzitter    M. Out
Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 27 juni 2023
Besluit:
Vastgesteld.
2 Afwijken van huurverhoging o.b.v. CPI index (64167-2023)
De gemeente verhuurt (bedrijfs)panden aan verschillende partijen. In de huurovereenkomsten zijn afspraken gemaakt omtrent de jaarlijkse huurverhoging. Voor een deel van de panden wordt de huur jaarlijks per 1 januari verhoogd en voor een ander deel wordt de huur jaarlijks per 1 juli verhoogd. Het percentage waarmee de huur jaarlijks stijgt, is gekoppeld aan de CPI,de consumentenprijsindex (CPI) en wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Besluit:
1.1 In te stemmen met het toepassen van een kerninflatiepercentage in plaats van het percentage zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek voor de huurprijswijziging van de huurders zoals in dit voorstel benoemd.
1.2 De doorwerking van de huurverlaging te betrekken bij de begroting 2024 en verder.
3 Beantwoording schriftelijke vragen over gids- en geleide lijnen PvdA en GroenLinks  (64238-2023)
De raadsfracties van PvdA en GroenLinks hebben op 26 mei 2023 schriftelijke vragen gesteld op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde. De vragen hebben betrekking op het vrijhouden van gids- en geleidelijnen op het Koopmansplein in Assen. De beantwoording is afgestemd met ambtenaren betrokken bij de taakvelden verkeer, juridische zaken, inclusie, handhaving, projecten en beleid.
Besluit:
1.1 De schriftelijke vragen van de raadsfracties PvdA en GroenLinks d.d. 26 mei 2023 over het vrijhouden van gids- en geleidelijnen op het Koopmansplein in Assen te beantwoorden.
4 Onderwijs-zorgarrangement Aventurijn (64279-2023)
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Passend onderwijs biedt een breed aanbod voor veel kinderen, maar voor een aantal kinderen is er meer ondersteuning nodig om onderwijs passend te maken. Dit gaat om kinderen die momenteel thuis zitten (al dan niet met een vrijstelling van leerplicht), of die dreigen uit te vallen doordat er meer en/of andere ondersteuning nodig is dan het Speciaal Onderwijs kan bieden. En voor die ondersteuning staat de gemeente aan de lat. Om tot passende ondersteuning te komen is het belangrijk dat het onderwijs en de gemeenten nauw met elkaar samenwerken. Onderwijs- zorgarrangementen voor groepen kinderen kan hierin voorzien, waaronder de SO+ klas van de Aventurijn. Van de gemeente Assen, Tynaarlo, Midden-Drenthe en Aa en Hunze wordt een financiële bijdrage gevraagd voor de ondersteuning in de klas. Deze ondersteuning wordt geboden door Yorneo. Het projectvoorstel SO+ klas Aventurijn en de financiële verdeelsleutel voor de NMD-gemeenten is besproken tijdens het ambtelijk en bestuurlijk overleg Jongeren in Kwetsbare posities (In het bestuurlijk overleg hebben de aanwezige wethouders uitgesproken dit onderwijs-zorgarrangement voor te leggen in de colleges (zie ook bijlage 1,2 en 3)
Besluit:
1.1 Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van maximaal 2 x € 92.500 voor het onderwijs-zorgarrangement SO+ Aventurijn voor de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025 en dit te dekken uit het Preventiefonds.
1.2 In te stemmen met de inkoop van Yorneo voor dit onderwijs-zorgarrangement en dit te organiseren vanuit de NMD-samenwerking.
5 Samenwerkingsovereenkomst Flexteam Warmtetransitie Drenthe (64200-2023)
Op 28 maart 2023 heeft u het besluit genomen om het Flexteam Warmtetransitie Drenthe op te richten voor de periode 2023 t/m 2025 en om het uitvoeringsplan Flexteam Warmtetransitie Drenthe goed te keuren. U heeft daarbij ook ingestemd met de begroting en de gemeentelijke bijdrage van Assen aan het flexteam: € 47.989,71 in 2023 en jaarlijks € 93.052,91 in de jaren 2024, 2025. Ten slotte, heeft u besloten de jaarlijkse bijdrage van Assen te dekken vanuit de beschikbare middelen ten behoeve van de energietransitie. Bij dit besluit heeft u eveneens ingestemd met het vervolgproces en het voorstel om de samenwerkingsovereenkomst (inclusief juridische randvoorwaarden) te behandelen na bespreking in het VDG portefeuillehoudersoverleg Energie, Klimaat en Milieu van 1 juni 2023. Ten tijde van dit besluit lagen er namelijk nog een aantal voornamelijk juridische vragen voor die enige tijd vroegen om goed uit te zoeken. De belangrijkste daarvan was de mogelijk aanbestedingsplicht voor het flexteam. Naast dit belangrijke punt waren er diverse vragen over formuleringen in de samenwerkingsovereenkomst. Die gingen vooral over de rechten en plichten van de deelnemende partijen en over de manier waarop deze het best kunnen worden vastgelegd. Een klein team van juristen van de gemeenten en de provincie hebben deze vragen en opmerkingen namens alle partijen verwerkt in de nu voorliggende overeenkomst.
Besluit:
1.1 De “Samenwerkingsovereenkomst Flexteam Warmtetransitie Drenthe” gedateerd 14 juni 2023 vast te stellen;
1.2 De burgemeester te verzoeken om de portefeuillehouder VDG EKM (wethouder Rasker) volmacht te verlenen om de Samenwerkingsovereenkomst Flexteam Warmtetransitie Drenthe namens de gemeente te ondertekenen.
6 Verbetering afhandeling klachten en meldingen (64266-2023)
Op 8 april 2022 ontving de raad van het college een brief over het verbeteren van de afhandeling van meldingen en klachten in onze organisatie. Het rapport ‘Van klacht naar compliment’ van de Rekenkamercommissie gaf ons aanknopingspunten om onderdelen te verbeteren en te inventariseren waar extra aandacht nodig is. Daarbij droeg de raad het college op 14 april 2022 aan de hand van een motie op om jaarlijks te rapporteren over de afhandeling van klachten en meldingen. In de brief informeert het college de raad over de resultaten van een verbetering van dienstverlening voor de inwoners van Assen. De verbeteringen sluiten aan op de aanbevelingen die gedaan zijn door de Rekenkamercommissie. De bijlage bij deze brief bevat een overzicht van het aantal klachten in 2022 en de manier waarop deze zijn behandeld.
Besluit:
1.1 De raad per brief te informeren over de verbeteringen in de afhandeling van klachten en meldingen.
7 Vervolg pilot Tiny Houses  (64492-2023)
Het vorige college en raad hebben een bestuurlijke opdracht gegeven voor het starten van een pilot tiny houses.[1] De doelstelling die destijds is geformuleerd door de gemeente is als volgt: Aan de hand van concrete locaties en door middel van co-creatie komen tot een voorstel voor de realisatie van tiny houses. De gemeente is hierbij de initiatiefnemer en deelnemers van de pilot zijn participanten.
Besluit:
1.1 In te stemmen met het verder uitwerken van de pilot tiny houses en daarbij de volgende onderdelen als uitgangspunt te hanteren:
- Het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp met bijbehorend kavelpaspoort
- De financiële constructie
- De juridische constructie
De invulling van het co-creatieproces
1.2 De raad voor te stellen een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 77.000, - voor de uitvoering en dit te verwerken in de begroting 2023.
1.3 Geheimhouding op te leggen op bijlage 2, op grond van artikel 87 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1, tweede lid onderdeel b. van de Wet open overheid.
8 Mandatering collectieve inkoop gas en elektriciteit (64666-2023)
De gemeente Emmen wordt daarbij gemandateerd tot de voorbereiding van de inkoop en is van kracht tot en met het besluit tot aangaan en ondertekenen van de overeenkomst voor de levering van aardgas en elektriciteit. De provincie Drenthe, de veiligheidsregio Drenthe en de gemeenten Assen, De Wolden-Hoogeveen, Emmen en Midden Drenthe zijn voor de periode 2021-2024 overgegaan tot gezamenlijke inkoop van elektra en aardgas. De leverancier van elektra, De Vrije Energie Producent, heeft het contract opgezegd per 1-1-2024. Voor aardgas eindigt het contract per 1-1-2025, er zijn geen verlengingsmogelijkheden. Dientengevolge zal er een nieuwe Europese aanbesteding en inkoop plaats moeten vinden voor de levering van elektra per 1-1-2024 en en aardgas per 1-1-2025. De huidige partners hebben uitgesproken dat ook voor de komende periode 2024 -2027 tot gezamenlijke inkoop van elektra en aardgas over te willen gaan voor 24 maanden vast met een mogelijkheid tot verlenging van tweemaal met 12 maanden. Ook deze keer zal er een Europese aanbesteding moeten plaats vinden volgens EMVI en de deelnemers hebben uitgesproken voor de periode 1-1-2024 tot 31-12-2027 (= vier jaar)te willen gaan.
Besluit:
1.1 De gemeente Emmen te mandateren gedurende het inkooptraject, voor het voorbereiden van de inkoop tot en met het besluit tot het aangaan van de overeenkomsten inzake het gezamenlijk inkopen van gas en elektriciteit conform het bijgevoegde mandaatbesluit.
1.2 De burgemeester te verzoeken om de burgemeester van de gemeente Emmen, de heer H.F. van Oosterhout, volmacht te verlenen om de overeenkomst inzake de inkoop van gas namens de gemeente conform het bijgevoegde mandaatbesluit namens de gemeente Assen te ondertekenen.
9 Jaarrapportage Mijn Buurt Assen 2022  (64248-2023)
De jaarrapportage Mijn Buurt Assen 2022 heeft Samen maken we de buurt als titel meegekregen. U kunt hierin lezen hoe Mijn Buurt Assen zich samen met inwoners en netwerkpartners in 2022 heeft ingezet voor een fijne en sociale buurt. De Stuurgroep MBA heeft de jaarrapportage vastgesteld op 7 juni jl.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de Jaarrapportage Mijn Buurt Assen 2022.
1.2 De gemeenteraad te informeren over de Jaarrapportage Mijn Buurt Assen 2022 door middel van de bijgevoegde brief.
10 Samenwerkingsovereenkomst Mijn Buurt Assen (64268-2023)
In het kader van Mijn Buurt Assenwerken gemeente, Actium en Tinten Welzijnsgroep/Vaart Welzijn samen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de Asser wijken. Deze samenwerking was vastgelegd in een overeenkomst die liep tot 31 december 2022. De voorgestelde nieuwe overeenkomst bekrachtigt de samenwerking voor onbepaalde tijd.
Besluit:
1.1 Instemmen met bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst Mijn Buurt Assen (MBA).
1.2 De burgemeester te verzoeken om wethouder Broekema volmacht te verlenen om de samenwerkingsovereenkomst Mijn Buurt Assen namens de gemeente te ondertekenen.
Vastgesteld in de vergadering van 11 juli 2023.