Besluitenlijst 5 april 2022

Openbare besluitenlijst

Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester, H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders, T. Dijkstra - secretaris
Afwezig:

OPENBARE BESPREEKSTUKKEN

O1 Onderwerp Vaststellen van het verslag van de vergadering van 29 maart 2022.
Besluit Vastgesteld.

O2 Onderwerp Dekking Sociaal krediet voor energiearmoede. (BB/124)
Voorstel
1.1 Een bedrag van € 29.000 ter beschikking te stellen voor de dekking van een sociaal krediet om financieringen van investeringen in verduurzaming van de eigen woning mogelijk te maken voor minderdraagkrachtige woningbezitters.
1.2 De benodigde middelen vrij te geven uit de resterende steunmiddelen 2021 van het Rijk voor de gevolgen van corona.
Beknopte toelichting Eind vorig jaar is het Plan van aanpak Energiearmoede opgesteld (vastgesteld in collegevergadering d.d. 26 oktober 2021).
Met de voorgestelde aanpak starten we nu met inzet van buurtwerkers van Vaart Welzijn met ondersteuning van een eerste groep minderdraagkrachtige huishoudens in Assen, zodat zij hun woning kunnen verduurzamen. Dit moet voor deze huishoudens leiden tot verlaging van de energierekening en een betere energetische kwaliteit van hun woning. We lopen daarmee vooruit op de landelijke voorbereiding van een regeling die ondersteuning biedt aan inwoners die onvoldoende middelen hebben (en/of niet in staat zijn een lening af te sluiten) om te verduurzamen.
Besluit Conform.

O3 Onderwerp Doorontwikkeling Kloosterveen. (BB/130)
Voorstel
1.1 De raad voor te stellen een voorbereidingskrediet van
€ 350.000 beschikbaar te stellen, voor het opstellen van een ontwikkelstrategie om te komen tot een doorontwikkeling van Kloosterveen.
1.2 De raad voor te stellen het krediet te dekken uit het ‘grondcomplex Kloosterveen 3’.

Beknopte toelichting De gemeenteraad heeft gevraagd om een versnelling van het bouwen in Kloosterveen. Voor de verdere uitbreiding van Kloosterveen dient een ontwikkelstrategie te worden opgesteld. In de Structuurvisie Kloosterveen 2017-2035 is het eerste deelgebied, zijnde Kloosterakker, bepaald. Nadere besluitvorming is nodig over welk deelgebied hierna ontwikkeld wordt.
Besluit Conform.

O4 Onderwerp Herstelagenda ‘Assen na Corona’: reactivatie binnenstad. (Z42612-2022)
Voorstel
1.1 Het reactivatieplan voor de binnenstad uit te laten voeren.
1.2 Hiervoor een subsidie te verlenen van € 433.000 voor de uitvoering van het reactivatieplan door ViA; dit bedrag te dekken uit de middelen van de coronaherstelagenda.
Beknopte toelichting De afgelopen twee jaar hebben de lockdowns en andere beperkende coronamaatregelen een grote impact gehad op Asser ondernemers, met name de retailsector, cultuur en horeca.
Omzetverlies en minder bezoekers leidden bij veel ondernemers tot (financiële) onzekerheid over het voortbestaan van de onderneming. Het herstel gaat langzaam. Ondanks het verdwijnen van coronamaatregelen, trekt de binnenstad minder bezoekers dan voor corona.
Besluit Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Pauwels.

O5 Onderwerp Integrale Verkenning Assen Energie, landschap en klimaat. (BB/125)
Voorstel
1.1 Kennis te nemen van de Integrale Verkenning Assen Energie, landschap en klimaat.
1.2 Deze ter informatie aan de raad te sturen.
Beknopte toelichting Het afgelopen jaar is gewerkt aan een Integrale verkenning Assen Energie, landschap en klimaat. In de collegevergadering van 16 juni 2020 heeft uw college ingestemd met het uitvoeren van deze verkenning. De verkenning maakt nog geen keuze. Daarvoor zijn vervolgstappen nodig, die we samen met bewoners, partners en buurgemeenten willen onderzoeken.
Besluit Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouders Bergsma en Dekker.

O6 Onderwerp Subsidies Frisse Doorstart Vrijwilligers & Buurthuizen. (BB/128)
Voorstel1.1 De subsidieregeling Frisse start vrijwilligers te verlengen van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 en hiervoor een budget van € 84.863 beschikbaar te stellen:
a. hiervan € 68.863 te dekken uit de beschikbare subsidie van Provincie Drenthe;
b. € 16.000 dekken uit de toevoeging aan de herstelagenda van niet benutte corona compensatiemiddelen 2021;
c. het totale bedrag van € 84.863 vast te stellen als subsidieplafond gedurende het tijdvak 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023;
d. het aanvraagformulier “Subsidie Frisse Start vrijwilligers” vast te stellen.
1.2 Financiële compensatie voor buurthuizen aan te bieden en hiervoor een budget van € 48.322 beschikbaar te stellen.
1.2.1Een eenmalige financiële compensatie van € 1000 in verband met de gevolgen van corona aanbieden aan 9 buurthuizen in Assen:
a. Deze kosten te dekken uit de toevoeging aan de herstelagenda van niet benutte corona compensatiemiddelen 2021;
b. hiervoor het aanvraagformulier “Compensatie buurthuizen” vaststellen.
1.2.2 Buurthuizen met een compensatietekort over 2021 naar rato te compenseren en hiervoor een budget van € 39.322 beschikbaar te stellen: a. deze kosten te dekken uit de toevoeging aan de herstelagenda van niet benutte corona compensatiemiddelen 2021; b. hiervoor de uitnodigingsbrief “Compensatie exploitatietekort buurthuizen” vast te stellen.
1.3 De raad te informeren met bijgaande raadsbrief.

Beknopte toelichting Op 11 november 2020 is de motie "Frisse start na corona" aangenomen door de Provinciale Staten van Drenthe. Dit heeft
het afgelopen jaar geresulteerd in ruim 75 toekenningen van aanvragen voor vrijwilligersorganisaties die actief zijn in Assen. Op 8 februari 2022 hebben de Gedeputeerde Staten de regeling “Frisse Doorstart na Corona” vastgesteld. Ook dit jaar is de herhaling van de regeling gefocust op snelle en laagdrempelige financiële ondersteuning voor een frisse doorstart met activiteiten van vrijwilligersorganisaties tijdens en na corona. Het gaat om vrijwilligersorganisaties inclusief buurt- en wijk centra, maar het kan ook gaan om organisaties als de scouting, fanfareclubs en sportverenigingen. Op 14 maart wordt de regeling opengesteld voor gemeenten, waarbij voor Assen € 68.863 beschikbaar is. Daarnaast wordt een incidentele regeling voor buurthuizen voorgesteld bestaande uit twee delen. Enerzijds stelt de provincie € 9.000 beschikbaar voor negen buurthuizen in Assen. Aan de andere kant stellen we voor de buurthuizen met exploitatietekorten over het jaar 2021 naar rato te compenseren. Met deze eenmalige subsidies worden de buurthuizen gecompenseerd in de voortdurende gevolgen van corona.

Besluit Conform.

Vastgesteld in de vergadering van 12 april 2022.
, burgemeester
, secretaris gemeente Assen

OPENBARE CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 25 t/m 31 maart 2022)

O7 Onderwerp Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer. (BB/129)
Voorstel
De ‘Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer gemeente Assen 2022’ vast te stellen.
Beknopte toelichting De gemeenteraad heeft de wettelijke plicht een regeling vast te stellen voor de bekostiging van het leerlingenvervoer. 
Op 24 maart 2022 heeft de gemeenteraad de ‘Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Assen 2022’ (hierna: Verordening) vastgesteld. Ten behoeve van
de praktische uitvoering van de Verordening wordt nu de beleidsregels aan het college van B&W aangeboden.

O8 Onderwerp Brief PAW aan ministerie van BZK. (BB/127)
Voorstel
In te stemmen met het verzenden van bijgaande brief inzake het inzetten van de PAW-subsidie aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Beknopte toelichting In de proeftuin aardgasvrije wijk De Lariks/Beek en omgeving verkennen we de mogelijkheden van een collectief warmtenet met aquathermie als bron, om zodoende de woningen in het plangebied
aardgasvrij te maken.  De gemeente Assen heeft hiervoor subsidie gekregen van het ministerie van BZK. De gemeenteraad heeft gevraagd om te verkennen bij het ministerie of de PAW gelden ook ingezet
kunnen worden voor het nemen van geen spijt maatregelen. We hebben daartoe een overleg aangevraagd bij het ministerie.
Het ministerie heeft aangegeven deze vraag graag per formele brief te willen ontvangen.