Besluitenlijst 5 december 2023

Voorzitter M. Out
Aanwezigen J. Broekema, T. Dijkstra, B.J, ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 29 november 2023
Besluit: Vastgesteld.

2 Startnotitie inkoop Wmo en Jeugd (115418-2023)
De inkoop van maatwerkvoorzieningen jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning wordt uitgevoerd door NMD-samenwerking. Hiervoor zijn samenwerkingsafspraken gemaakt en vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst Gemeenschappelijke regeling zonder meer, art. 1 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, Noord midden-Drentse samenwerking geldend vanaf 1 januari 2022.

Besluit:
1.1 De uitgangspunten en beleidskaders voor de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning vast te stellen.
1.2 De gemeenteraad te informeren via de bijgevoegde raadsbrief.

3 Begroting Stedennetwerk G40 2024 (115610-2023)
Het Dagelijks Bestuur van het Stedennetwerk G40 heeft de leden de begroting van 2024 aangeboden, met het verzoek om er mee in te stemmen. In de G40 werken gezamenlijk aan stedelijke opgaven, zetten volop in op lobby om onze stedelijke belangen te behartigen en ontmoeten elkaar op regelmatige basis om van elkaar te leren en elkaar te versterken.

Besluit:
1.1 In te stemmen met de begroting 2024 van het Stedennetwerk G40.

4 Management Letter 2023 en college reactie (116005-2023)
Onze huisaccountant BDO heeft de interim controle afgesloten en haar bevindingen in de Management Letter 2023 gerapporteerd. Tijdens de interim controle worden de voor de accountantscontrole relevante processen voor de jaarrekening beoordeeld.

Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de Management Letter 2023
1.2 De college reactie op de Management Letter 2023 vast te stellen en deze aan te bieden aan de accountantscommissie

5 Vervolg witgoedwissel (115396-2023)
In april 2023 zijn we gestart met de pilot witgoedwissel voor minderdraagkrachtige inwoners. De witgoedwissel is een energiebesparende maatregel voor de vervanging van energieslurpende witgoedapparaten in huis. De maatregel is bedoeld voor zowel huurders als woningeigenaren en is een tijdelijke maatregel als aanvulling op de aanpak energiearmoede. Inmiddels heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden. Conclusie van deze tussenevaluatie is dat de witgoedwissel als maatregel erg in trek is en ook echt terechtkomt bij de doelgroep minderdraagkrachtige inwoners. Mede door de aanpak energiearmoede en de rol die energiebesparingsadviseurs van Actium hebben bij de uitvoering van de witgoedwissel. Naast de vervanging van energieslurpende apparaten zien we nog een belangrijk voordeel in de witgoedwissel. Bij volgende acties zullen we gemakkelijker achter de voordeur komen en inwoners kunnen 
motiveren voor verdere verduurzaming. Op basis van de tussenevaluatie leggen we nu een voorstel voor vervolg van deze actie aan het college voor.

Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de tussenevaluatie van de pilot witgoedwissel.
1.2 Op dezelfde manier door te gaan met de witgoedwissel.
1.3 En om geen aanbesteding te starten voor de witgoedleveranciers en daarmee af te wijken van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid en de Europese aanbestedingsregels.

6 Subsidieregeling Ondersteuning Lokale Energie-initiatieven (115548-2023)
Binnen het plan van aanpak altijd-goed maatregelen dat de raad in juni 2022 heeft vastgesteld, hebben we aangegeven lokale energie-initiatieven te gaan ondersteunen. Op dit moment doen we dit in de vorm van pilots. Wij willen de ondersteuning formaliseren, verbeteren en uitbreiden. Lokale energie-initiatieven zijn groepen bewoners, maatschappelijke organisaties of bedrijven die samen energie besparen, hernieuwbare energie opwekken en stappen zetten 
in het verduurzamen van de eigen woningen en/of gebouwen. Deze initiatieven beginnen vanuit een intrinsieke motivatie en lokaal enthousiasme en variëren sterk in vorm en organisatiegraad.

Besluit:
1.1 De notitie Ondersteuning Lokale Energie-initiatieven vast te stellen.
1.2 De Subsidieregeling Ondersteuning Lokale Energie-initiatieven vast te stellen.
1.3 Op jaarbasis een budget van €60.000,- beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van lokale energie-initiatieven tot en met 31 december 2025.

7 Meldpunt 'Ongewenst verhuurgedrag gemeente Assen' (115534-2023)
Met ingang van 01.07.2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. De wet 
introduceert een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap in de vorm van zeven algemene regels. Iedere verhuurder moet hieraan voldoen. Gemeenten hebben de verplichting om per 01.01.2024 een laagdrempelig en kosteloos meldpunt in te richten waar inwoners signalen en klachten over ongewenst gedrag van verhuurders en verhuurbemiddelaars kunnen melden. Bovendien dienen gemeenten vanaf 01.07.2023 te handhaven op de zeven algemene regels voor goed verhuurderschap. Het meldpunt is een belangrijke basis voor de gemeentelijke handhaving op de landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap (zie bijlage 1 voor achtergrondinformatie).

Besluit:
1.1 Het meldpunt ‘ongewenst verhuurgedrag in de gemeente Assen’ formeel in te stellen.
1.2 De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde raadsbrief.
1.3 Mandaat te verlenen aan de teammanager Bouwen Wonen en Ondernemen om beslissingen ten aanzien van handhaving van de Wet Goed Verhuurderschap op grond van artikel 17, 18, 19 en 20 van deze wet te nemen.
1.4 Het Aanwijsbesluit toezichthouder Wet goed verhuurderschap vast te stellen.

Vastgesteld in de vergadering van 12 december 2023.
 
, burgemeester
, secretaris