Besluitenlijst 5 juli 2022

Openbare besluitenlijst

Voorzitter: M. Out
Aanwezigen: J. Broekema, T. Dijkstra, B. J. ten Oever, M. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

Bespreekstukken openbaar

1 Vaststellen van het verslag van de vergadering d.d. 27 juni 2022
Besluit: Vastgesteld.

2 Beantwoording ingekomen brieven tijdens formatie (92045-2022)
De formateur en de formerende partijen hebben van Ondernemend Assen/Vaart in Assen, het Asser Sportakkoord en de Energiecoöperatie duurzaam Assen brieven ontvangen. In de brieven hebben de organisaties hun overwegingen mee willen geven aan de formerende partijen. Tijdens de formatiegesprekken is afgesproken dat de brieven na de presentatie van het bestuursakkoord beantwoord zouden worden.

Voorgesteld besluit:
1. De brief van Vaart in Assen en Ondernemend Assen met bijgevoegde concept brief te beantwoorden
2. De brief van Assen Sportakkoord met bijgevoegde concept brief te beantwoorden
3. De brief van Energiecoöperatie duurzaam Assen met bijgevoegde concept brief te beantwoorden

Besluit:
Conform, met redactionele wijzigingen.

3 Herziening wijk- en buurtindeling (91968-2022)
2.1 Alle gemeenten in Nederland zijn ingedeeld in wijken en buurten. Deze wijk- en buurtindeling is een voor gemeenten belangrijke indeling, die bepalend is voor bijvoorbeeld bestaande en nieuwe monitors.  In 2008 is de wijk- en buurtindeling van de gemeente Assen voor het laatst vastgesteld. Deze is inmiddels aan een herziening toe, vooral door de geplande bouw van Kloosterakker. 
Dit geeft ook de mogelijkheid om wijk- en buurtgrenzen te verbeteren en namen eventueel aan te passen.

Voorgesteld besluit:
1.1 De herziene wijk- en buurtindeling van de gemeente Assen vast te stellen.
Besluit: Conform.

4 Subsidies evenementen en incidentele activiteiten kunst en cultuur (88328-2022) * Aangehouden 27 juni 2022.
Voor de subsidieronde januari t/m april 2022 voor incidentele evenementen en de activiteiten kunst en cultuur zijn respectievelijk elf en acht voorstellen ingediend. De evenementen die subsidie krijgen, hebben volgens de commissie toegevoegde waarde voor het aanbod in Assen.
Voor de subsidieaanvragen onder de subsidieregel Activiteiten kunst en cultuur brengt de commissie een positief advies uit voor: Kunst en Klassiek aan de Vaart, Summerswing Konmakandra, het Asser Mannen Koor en het TT Pop Up Museum. In afwijking op het advies worden ook de subsidieaanvragen van Museum Van Loon en de Huus van de Toal gehonoreerd.

Voorgesteld besluit:
1.1. Subsidie te verlenen aan: Winters Assen, 4 Mijl festival, Gluren bij de Buren, het Tivoli Zomerprogramma en het WK Horizon en in totaal hiervoor €31.690 beschikbaar te stellen, en daarmee de adviezen over de evenementen van de commissie evenementen gedeeltelijk over te nemen.
1.2. Subsidie te verlenen voor: Kunst en Klassiek aan de Vaart, Summerswing Konmakandra, het AsserMannenKoor, TT Pop Up Museum, het Van Loon Museum en Huus van de Toal en in totaal hiervoor €26.000 beschikbaar te stellen en daarmee de adviezen voor de incidentele activiteiten kunst en cultuur van de commissie evenementen gedeeltelijk over te nemen.
1.3. Bij de subsidieaanvragen van het Huus van de Toal en de Asser Mannenkoor gebruik te maken van de hardheidsclausule.

Besluit: Conform.

Vastgesteld in de vergadering van 12 juli 2022.
, burgemeester
, secretaris

Conformstukken openbaar

5 Benoeming leden marktcommissie (91606-2022)
In Assen is een marktcommissie ingesteld. Deze commissie adviseert het college gevraagd en ongevraagd over de warenmarkten. Samenstelling en werkwijze van de commissie zijn vastgelegd in het "Reglement voor de samenstelling en werkwijze van de marktcommissie". Conform deze regeling worden de leden benoemd voor een periode van vier jaar, die samenvalt met de zittingsduur van de gemeenteraad. Op 24 maart is de nieuwe gemeenteraad benoemd. Voor de komende vier jaar wordt er ook een nieuwe marktcommissie benoemd.

Voorgesteld besluit:
1.1 De volgende personen te benoemen tot lid van de marktcommissie:
a) namens de standplaatshouders van de Asser weekmarkt: mevrouw K. Dekker en de heer L. de Graaf;
b) op voordracht van het afdelingsbestuur van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel: de heren E.Posthumus en R.Meyering;
c) op voordracht van de MKB retail Assen: de heer J. Vanderveen;
d) namens uw college de heer Bert Jan ten Oever (tevens voorzitter)

Besluit: Conform.

6 Omgevingsvergunning Zwarteweg 2 (91957-2022)
Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend om de functie te wijzigingen van een (voormalig) agrarisch bedrijf naar een woning, waarbij er onder de noemer van ‘inwoning’ sprake zal zijn van bewoning door 2 huishoudens. Hierbij gaat het om een interne verbouwing van de voormalige bedrijfswoning. Bij inwoning gaat het om een zelfstandig woongedeelte binnen een woning met het oog op (toekomstige) mantelzorg; bijvoorbeeld ouder(s) die bij een kind (met hun gezin) gaan wonen of volwassen kinderen die (met hun gezin) bij hun ouders gaan wonen. Hierbij is er geen sprake van een huurverhouding. In dit geval zal de woning worden bewoond door twee gezinnen met een familiaire band, om in de loop van de tijd zorg aan de ouders te kunnen verlenen. Er vindt geen formele splitsing van de woning plaats. Zodra de inwoonsituatie eindigt vervalt de inwoning en verliest de afwijking haar rechtskracht. Na beëindiging van de inwoonsituatie moeten de inwoningsverblijven bij de oorspronkelijke woning worden aangetrokken.

Voorgesteld besluit:
1.1 Via een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Herziening artikel 30 WRO’;
1.2 De ontwerp-omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van een gebouw aan de Zwarteweg 2 in Zeijerveen conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht zes weken ter inzage te leggen;
1.3 Wanneer er geen zienswijzen zijn ingediend de onder 1.1 genoemde vergunning definitief te verlenen;

Besluit: Conform.

7 Subsidies COC en St. Ara Regenboogstad Assen (91961-2022)
Assen is sinds 2014 Regenboogstad. De gemeente ontvangt een incidentele rijksbijdrage van € 20.000 per jaar om LHBTI emancipatiebeleid te ontwikkelen. Het doel hiervan is om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van de LHBTI gemeenschap in de gemeente te bevorderen.
Stichting Ara is in 2019 opgericht met als doel de sociale en maatschappelijke acceptatie van seksuele diversiteit en genderidentiteit te bevorderen. Stichting Ara wil op 8 oktober 2022 een symposium organiseren getiteld ‘De veilige kleedkamer’. Het doel van dit symposium is om de veiligheid en acceptatie van LHBTI in de sport te bevorderen.
COC Groningen en Drenthe voert verschillende activiteiten uit die erop zijn gericht om de zichtbaarheid en daarmee de sociale acceptatie van de LHBTI gemeenschap te bevorderen. Het organiseren van een veilige omgeving, waarin LHBTI-ers elkaar kunnen ontmoeten, staat daarbij centraal. Het COC organiseert ontmoetingsdagen voor o.a. ouderen, jongeren en asielzoekers, geeft voorlichting op middelbare scholen en is aanwezig bij bijvoorbeeld 4 en 5 mei, IDAHOT (17 mei) en Coming Out Day (11 oktober).

Voorgesteld besluit:
1.1 In te stemmen met het verstrekken van een subsidie van € 10.000 aan Stichting Ara voor het organiseren van een symposium over LHBTI en sport op 11 oktober 2022.
1.2 In te stemmen met het verstrekken van een subsidie van € 10.000 aan COC Groningen en Drenthe voor het uitvoeren van verschillende activiteiten in 2023.
1.3 Hiervoor een totaalbedrag beschikbaar te stellen van € 20.000 uit de daarvoor bestemde Regenbooggelden voor 2022 en 2023 (budget 6500101 Minderhedenbeleid).

Besluit: Conform.