Besluitenlijst 5 juni 2023

Voorzitter: M. Out
Aanwezigen: J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 30 mei 2023
Besluit: Vastgesteld.
2 Vaststellen van voortgangsrapportage Participatie (53453-2023)
Bij het vaststellen van de doorontwikkeling van de visie heeft het college aan de raad toegezegd om elke vier maanden een tussenrapportage te maken. De eerste voortgangsrapportage is in januari 2023 vastgesteld. Deze voortgangsrapportage is de tweede editie en doet verslag van wat het Ontwikkelteam Participatie in de periode van februari tot en met mei 2023 heeft ondernomen om het plan van aanpak uit te voeren.
Besluit:
1.1 De tweede voortgangsrapportage Participatie vast te stellen.
1.2 De raadsleden middels de brief aan de raad en de voortgangsrapportage te informeren over de voortgang op participatie.
3 Vervallen grafrechten op begraafplaats De Boskamp (53708-2023)
De grafrechten op begraafplaats De Boskamp worden initieel uitgegeven voor 20 jaar. Daarna kan worden verlengd met perioden van 5, 10, 15, 20 of 50 jaar. De gemeente vraagt rechthebbenden minimaal een jaar voor afloop van de grafrechttermijn of zij de rechten willen verlengen. Als een rechthebbende hierop niet reageert, het adres van de rechthebbende niet kan worden achterhaald of als de rechthebbende is overleden worden er mededelingen bij het graf, de ingang van de begraafplaats en op internet geplaatst met het verzoek aan rechthebbende dan wel belanghebbenden om zich bij de gemeente te melden. Op bijgaande lijst staan de graven waarvoor zich na bovenstaande acties geen (nieuwe) rechthebbenden hebben gemeld. De rechten op deze graven kunnen vervallen worden verklaard.
Besluit:
1.1 Grafrechten vervallen verklaren van graven op bijgevoegde lijst (einddatum graftermijn 2022).
4 Benoeming lid Raad voor de Cliënten Participatie Assen (53428-2023)
In de verordening voor de adviesraden in het sociaal domein is het volgende artikel opgenomen; Het college benoemt op voordracht van de raden de voorzitter en leden. Het college kan alleen om zwaarwegende redenen afwijken van de voordracht van de desbetreffende raad.
De Raad voor de Cliënten Participatie Assen draagt de heer Jan Bruno René Hedemann voor als nieuw lid.
Besluit:
1.1 Bekrachtigen van de benoeming van een nieuw lid van de Raad voor de Cliënte Participatie Assen door het versturen van bijgaande brief.

5 Jaarverslag Ombudscommissie 2022 (53443-2023)
Jaarlijks brengt de Ombudscommissie verslag uit aan uw college en aan de gemeenteraad. In dit jaarverslag wordt een weergave gegeven van de verrichte werkzaamheden van de Ombudscommissie in 2022. Het jaarverslag is al ter kennisname aangeboden aan de raad.
Besluit:
1.1 Kennisnemen van het jaarverslag van de Ombudscommissie.
1.2 Kennisnemen van de aanbiedingsbrief van het jaarverslag 2021 door de Ombudscommissie aan de gemeenteraad.
6 Actualisering raadsvoorstel concessie Omroep Assen (54578-2023)
Op 30 mei maakte staatssecretaris Uslu haar plannen bekend voor de vorming van streekomroepen. In het raadsvoorstel waarover het college die dag besloot stond in de inleiding informatie die doordoor niet meer accuraat was. In de aangepaste inleiding wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de geplande ingangsdatum en de betrokkenheid van gemeenten bij de concessieverlening.
Besluit:
1.1. De inleiding van het raadsvoorstel te actualiseren op basis van recente informatie over de vorming van streekomroepen.
Vastgesteld in de vergadering van 12 juni 2023.