Besluitenlijst 5 september 2023

Voorzitter    M. Out
Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal
    
1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 11 juli 2023
Besluit:
Vastgesteld.

2 Beantwoording schriftelijke vragen van de raadsfractie Lijst de Rijke over shared space (70306-2023)
De raadsfractie van Lijst de Rijke heeft op 28 juni 2023 schriftelijke vragen gesteld op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde. De vragen hebben betrekking op de shared space inrichting van de winkelstraten in de binnenstad.
Besluit:
1.1 De schriftelijke vragen van de raadsfractie Lijst de Rijke d.d. 28 juni 2023 over de shared space inrichting in de binnenstad te beantwoorden.

3 Extra culturele activiteiten voor jongeren (70476-2023)
In 2022 kondigde staatssecretaris Uslu van cultuur aan middelen beschikbaar te stellen aan de G40 gemeenten voor extra culturele activiteiten voor jongeren. Omdat zij in coronatijd veel hebben moeten missen, wil zij een impuls wil geven aan jongeren en cultuur. Vorig jaar heeft dit in Assen geleid tot diverse culturele activiteiten die in 2023 zijn en worden uitgevoerd. Voor 2023 en 2024 stelt de staatssecretaris per jaar 294.000 euro hiervoor beschikbaar. Met een deel van de subsidie voor 2023 stelt de gemeente culturele organisaties in staat om voort te bouwen op de eerste resultaten en gestarte activiteiten verder te versterken. Ook kunnen ze zo meer jongeren bereiken en betrekken bij het bedenken en uitvoeren van culturele activiteiten. Daarnaast is er ruimte voor nieuwe initiatieven en mogen jongeren mede in het kader van jongerenparticipatie mee beslissen over de inzet van 50.000 euro voor jongerenactiviteiten vanuit deze rijksmiddelen. Deze aanpak sluit aan bij het beleid voor jongeren en het versterken van jongerenparticipatie zoals omschreven in de startnotitie die de gemeenteraad na de zomer bespreekt.
Besluit:
1.1 Subsidies voor in totaal € 211.500 te verlenen aan de volgende organisaties om extra activiteiten voor jongeren te organiseren: Podium Zuidhaege, IFA, DNK, Garage TDI, Danshuis Noord, Hellenthal Studio.
1.2 Bedrag van € 50.000 in te zetten als budget voor culturele activiteiten waarover jongeren zelf een beslissing mogen nemen.

4 Huisvesting ISK (schooljaar 2023/2024) (70143-2023)
Sinds mei 2022 wordt door het Dr. Nassaucollege onderwijs aangeboden voor ontheemden in de leeftijd van de VO-leerlingen. Door de voortdurende toename van ontheemden uit Oekraïne is daarnaast een 2e en zelfs een 3e locatie in gebruik genomen.
Aangezien de oorlog in Oekraïne (helaas) nog steeds voortduurt is het ook in het nieuwe schooljaar noodzakelijk dat onderwijs voor deze groep leerlingen van 12 tot ongeveer 18 jaar aangeboden blijft.
Voorgesteld wordt om het gebouw aan de Industrieweg 14-16, dat nu ook voor het ISK-onderwijs wordt ingezet, ook in het komende schooljaar (2023/2024) te blijven huren. Het gebouw kan het komende schooljaar dan weer gebruikt worden voor deze groep leerlingen.
Besluit:
1.1 In te stemmen met de huur van Industrieweg 14-16 voor het schooljaar 2023-2024 met daarbij de mogelijkheid van verlenging.
1.2 De locatie beschikbaar te stellen t.b.v. het onderwijs van de Internationale Schakelklas (ISK)
1.3 De kosten van de huur voor het schooljaar 2023-2024 ad € 194.400 (€ 180.000 contractueel verhoogd met 8%) inclusief BTW ten laste te brengen van het budget kosten opvang Oekraïne 2023.

5 Opdracht aan WPDA voor budgetbeheer statushouders (70116-2023)
In de Wet inburgering 2021 is bepaald dat gemeenten verplicht zijn om statushouders gedurende het eerste half jaar na huisvesting financieel te ontzorgen. We hebben WPDA opdracht gegeven dit voor ons uit te voeren. De bijstandsuitkering is veelal niet de enige bron van inkomsten voor de statushouders (denk aan toeslagen Belastingdienst, inkomsten uit werk of andere uitkeringen) en deze uitkering alleen is onvoldoende om alle vaste lasten door te betalen. De enige manier waarop dit wel mogelijk is, is als alle inkomsten bij WPDA binnenkomen. Dit valt onder budgetbeheer. Voor dit onderdeel moet in verband met de AVG een aparte opdracht aan WPDA worden verstrekt, waarin exact staat aangegeven welke lasten WPDA in beheer kan nemen.
Besluit:
1.1 WPDA opdracht te verstrekken voor budgetbeheer bij statushouders middels bijgevoegde opdrachtbrief.

6 Voorstel traject milieubeleid (70167-2023)
Op 4 juli 2023 heeft het college een presentatie gehad van de actuele stand van zaken met betrekking tot het milieubeleid en wat er op ons af komt onder de Omgevingswet. De presentatie (bijlage 1) en het bijbehorende onderzoeksrapport (bijlage 2) zijn bijgevoegd. Het college heeft naar aanleiding van deze presentatie gevraagd om een voorstel, met daarin een advies over het op te stellen beleid. Dit voorstel voorziet daarin.
Besluit:
1.1 Een paragraaf milieu en gezonde leefomgeving op te stellen voor de omgevingsvisie Assen nog Mooier.
1.2 Een vooronderzoek voor de Kadernota milieu uit te voeren, met name het omschrijven van de minimale wettelijke verplichtingen en verbinding met ander beleid.

7 Voortgangsrapportage 2023 (70285-2023)
De voortgangsrapportage is een van de onderdelen van de planning- en control cyclus voor de raad. U informeert de raad hiermee over de uitvoering van de lopende begroting. Het geeft inzicht in en een toelichting op de voorziene beleids- en financiële afwijkingen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de risico’s en knelpunten die het realiseren van de programmadoelen mogelijk nadelig kunnen beïnvloeden.
Besluit:
1.1 De voortgangsrapportage met inbegrip van de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging op de begroting 2023 vast te stellen en aan te bieden aan de raad;
1.2 Kennis te nemen van het geprognosticeerd rekeningresultaat.

8 Wijkagenda Pittelo 2035 (70000-2023)
In het bestuursakkoord ‘Dichtbij en Daadkrachtig’ (2022-2026) van de gemeente Assen wordt ingezet op een wijkgerichte aanpak. De ambitie is om tot een methodiek voor wijkaanpakken in Assen te komen waarbij op een datagedreven en integrale manier gewerkt wordt. Pittelo en Lariks zijn als pilotwijken aangewezen waarin gestart is met dit proces. De wijkaanpak bestaat uit vier fasen: een wijkbeeld, een wijkanalyse, een wijkagenda en een wijkuitvoeringsplan. Aan de wijkaanpak wordt gewerkt onder leiding van een omgevingsregisseur van de gemeente Assen in nauwe samenwerking met partners Actium en Vaart Welzijn, (wijk)professionals en bewoners. De wijkagenda Pittelo 2035 wordt nu ter besluitvorming aangeboden om als visiedocument vast te stellen voor de wijk Pittelo.
Besluit:
1.1. De Wijkagenda Pittelo 2035 vast te stellen
1.2. De raad daarover te informeren met bijgaande (concept).

9 Beantwoording schriftelijke vragen Vredeveldseweg (70839-2023)
De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld over de Vredeveldseweg, tussen de kruising met de Herodotuslaan/Bremstraat en Platolaan/Brunelstraat (in het kader van art.45 reglement van orde). Deze vragen zijn gerouteerd naar Team Ruimte/Cluster Verkeer en vervoer. We hebben uitgezocht wat de maximumsnelheden zijn zoals beschikbaar in de digitale snelheidsdata van verschillende bronnen. Daarnaast hebben we uitgezocht of er groot onderhoud op de planning staat.
Besluit:
1.1 Akkoord gaan met de beantwoording zoals in de bijlage te lezen.

10 Gemeenteraad informeren businesscase stichting DNK (70182-2023)
Tijdens de raadsvergadering van 23 maart 2023 heeft de gemeenteraad besloten een eenmalige, incidentele subsidie van €429.000 voor 2023 beschikbaar te stellen voor de stichting De Nieuwe Kolk (DNK). Door de PH is afgesproken dat de gemeenteraad op de hoogte wordt gehouden van de Businesscase 2024 – 2028 (BC) die de stichting DNK aanlevert en dat na het zomerreces de raad wordt geïnformeerd over de diverse aspecten rondom DNK (vastgoed, financiën en beleid).
Besluit:
1.1 Gemeenteraad te informeren met een brief over de stand van zaken businesscase DNK.

11 Jaarrapportage gemeentearchivaris en managementrapportage informatiehuishouding 2022 (70190-2023)
De gemeentearchivaris rapporteert jaarlijks aan de gemeente Assen over de kwaliteit van het archief- en informatiebeheer en de mate waarin de gemeente Assen voldoet aan de Archiefwet.
De provincie wil dat de gemeente jaarlijks zelf ook een eigen oordeel geeft over de stand van haar informatiehuishouding en welke beheersmaatregelen nodig zijn. Dit is beschreven in de managementrapportage KPI 2022. De provincie beoordeelt aan het einde van het jaar de kwaliteit van het archief- en informatiebeheer op basis van het resultaat van de uitgevoerde acties van de gemeente Assen.
Besluit:
1.1 De jaarrapportage van de gemeentearchivaris over 2022 en de managementrapportage kwaliteit archief- en informatiebeheer / KPI 2022 voor kennisgeving aan te nemen.
1.2 De raad over de stand van zaken met betrekking tot de informatiehuishouding te informeren met bijgaande brief en de jaarrapportage van de gemeentearchivaris over 2022.

12 Project TechHub Human Capital in de techniek (70156-2023)
TechHub Assen is een samenhangend programma om (vraaggericht) kennis te ontwikkelen met als doel het innoverend vermogen te vergroten. Dit doet de TechHub rondom twee pijlers: technologisch en human capital. Er is een aantal (techniek) bedrijven in Assen met stevige groeiambities. Het grote vraagstuk van de techniekbedrijven in de regio cq. in het Noorden is al langer: Hoe kom ik als ondernemer op tijd aan de juiste mensen om de ambities van mijn bedrijf te realiseren? Het vraagstuk wordt steeds meer een probleem. Met het projectvoorstel ‘Human Capital in de techniek’ neemt TechHub Assen het initiatief om hierop een aanpak uit te werken. Dit doet de TechHub Assen samen met de stichting Techniek Academie Assen, bedrijven in de regio, de Provincie Drenthe en het werkplein Drentse Aa. In de aanpak staat de vraagstelling van enkele bedrijven hierbij centraal. Eén van de bedrijven waarvoor dit project is bedoeld, is Resato, specialist in hogedruk-oplossingen zoals waterstoftankstations en waterstraalsnijders. Resato heeft de ambitie uitgesproken een wereldspeler te worden op het gebied van waterstof-tankstations. Daarvoor moet het bedrijf (en haar toeleverende bedrijven) hard groeien en verwachten zij tot 2030 950 nieuwe medewerkers nodig te hebben. Hoe gaat dit georganiseerd worden? Met dit besluit kan de TechHub het project verder met de relevante bedrijven en andere partijen uitwerken tot een uitgewerkt projectplan en een of meerdere subsidie-aanvragen om de uitvoering te financieren.
Besluit:
1.1 Een cofinancieringsbijdrage van €10.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het projectvoorstel Human Capital in de techniek door TechHub Assen.

13 Startnotitie beleid voor en door jongeren (70338-2023)
Binnen college en gemeenteraad bestaat de wens om deze bestuursperiode extra aandacht aan jongeren in Assen te besteden. Om tegemoet te komen aan deze ambities wordt een integrale aanpak uitgewerkt. Deze aanpak verbindt de verschillende beleidsterreinen die van belang zijn voor jongeren. Essentieel onderdeel van deze integrale aanpak is de inbreng van jongeren zelf. Waar mogelijk denken, praten en beslissen zij mee over beleid dat hen raakt en de inzet van middelen. Voor een groot aantal beleidsonderwerpen is in kaart gebracht wat de effecten voor jongeren zijn en in hoeverre betrokkenheid van jongeren kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het specifieke beleidsonderwerp. Deze startnotitie legt de gezamenlijke kaders en uitgangspunten voor jongerenparticipatie vast.
Besluit:
1.1 De raad voor te stellen de uitgangspunten voor jongerenparticipatie en de verdeling van de middelen, zoals beschreven in de Startnotitie beleid voor en door jongeren, vast te stellen.

14 Verslag Leerplicht 2021-2022 (70634-2023)
Elk jaar dient de gemeenteraad door het college van burgemeester en wethouders geïnformeerd te worden over het in het laatst afgesloten schooljaar gevoerde beleid inzake de handhaving van de leerplicht en de kwalificatieplicht en de resultaten daarvan.

Besluit:
1.1 Het Jaarverslag Leerplicht 2021-2022 vast te stellen.
1.2 Het Jaarverslag ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen.

15 Voorjaarsrapportage 2023 gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (70109-2023)
De voorjaarsrapportage geeft de deelnemende overheden inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen over het eerste kwartaal van 2023 binnen de RUD Drenthe. De rapportage bevat onder andere een toelichting op de bedrijfsvoering en de financiën. De voorjaarsrapportage geeft volgens de RUDD geen aanleiding om het jaarprogramma aan te passen.
De rapportage is beknopter en voorzien van een gewijzigde opmaak. Dit bevordert de leesbaarheid (t.o.v. eerdere jaren).
Bij de 8-maandsrapportage wordt een meer nauwkeurige eindejaarsprognose gegeven. Inclusief inzicht in de deelnemersbijdrage van Assen voor 2023.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2023 van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD)
1.2 Voorjaarsrapportage 2023 van de RUD Drenthe met de begeleidende brief van de RUDD ter informatie toe te zenden aan de gemeenteraad.

16 Modelkeuze Schildersbuurt (70796-2023)
Momenteel wordt door de gemeente en Actium volop gewerkt aan de sloop en vervangende nieuwbouwplannen door Actium voor de Schildersbuurt. Eén van de stappen die hierin moet worden genomen is een modelkeuze van de toekomstige inrichting. In overleg en afstemming met Actium zijn wij samen tot voorliggend advies voor de modelkeuze gekomen. De voorliggende modelkeuze is het gevolg van het feit dat Actium de bewoners vroegtijdig heeft geraadpleegd over de destijds nog onderhanden zijnde stedenbouwkundige varianten. Vanwege de onvrede vanuit de bewoners is er vanuit de Raad gevraagd wanneer de gemeente tot haar stedenbouwkundige modelkeuze zou komen zodat het project verder kon. Daarop is door wethouder Staal aangegeven dat Gemeente en Actium in deze zomer samen tot een besluit (modelkeuze) zullen komen. Met het collegebesluit wordt invulling gegeven aan de gewenste duidelijkheid voor Actium en de bewoners.
Besluit:
1.1 Voor de toekomstige inrichting voor de Schildersbuurt de keuze te maken voor het model ‘Groene Vingers’ zoals genoemd in het Werkboek SBKP Schildersbuurt (bladzijde 50 ten met 58)

17 Beheerregeling Informatiebeheer 2023 gemeente Assen (70810-2023)
Op grond van artikel 1, eerste lid, van de Archiefverordening gemeente Assen 2023 dient de gemeente voorschriften vast te stellen met betrekking tot het beheer van informatie. Het betreft hier voorschriften over het beheer van informatie die nog niet is overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Op basis van veranderende wetgeving heeft de VNG het model van de beheerregeling informatiebeheer geactualiseerd. Op basis daarvan is deze beheerregeling opgesteld.
Het Besluit Informatiebeheer uit 2016 is verouderd en wordt hiermee vervangen.

Besluit:
1.1 De Beheerregeling Informatiebeheer gemeente Assen 2023 vast te stellen.
1.2 Het Besluit Informatiebeheer gemeente Assen 2016 in te trekken.

18 Opdracht uitwerken locaties t.b.v. mogelijk strategisch aankoopfonds (70566-2023)
In het Bestuursakkoord is opgenomen dat het college de mogelijkheden voor het instellen van een strategisch aankoopfonds om woningbouw te versnellen wil onderzoeken. Een strategisch aankoopfonds zou een middel kunnen zijn om op bepaalde locaties en/of ten behoeve van bepaalde doelen actief grondbeleid te voeren.
Op 27 juni is het college middels een presentatie mee genomen in de ambities uit de woonvisie, de financiële positie van het grondbedrijf en een advies om voor een aantal kansrijke locaties uit te werken of een actievere grondpolitiek tot versnelling van de woningbouwopgave én realisatie van de overige ambities uit de woonvisie zou kunnen leiden.
Naderhand is op verzoek van het college met de portefeuillehouders besproken of er een keuze gemaakt kon worden in de uit te werken locaties. Een advies daarover ligt nu voor.
Besluit:
1.1 Als onderdeel van het onderzoek naar een strategisch aankoopfonds de mogelijkheden van actief grondbeleid voor de volgende locaties: V&D en Forum, Vervolgfase Havenkwartier, Achterkant Hema en Rolderstraat 8-12 te verkennen.
1.2 De in het MPG genoemde projecten handhaven.

19 Raadsbrief Roeken juli 2023 (71339-2023)
In Marsdijk wordt veel overlast ervaren door roeken.
De vogels zijn beschermd en met een ontheffing van de provincie mag de gemeente maatregelen nemen om de roeken te verjagen (buiten het broedseizoen).
Dit najaar gaat de gemeente het beheer intensiveren en mag de Beekdalhoeve, waar een grote roekenkolonie huist, ook worden opgeruimd.
Dit betekent het verwijderen van nesten na de zomervakantie, gericht snoeien van bomen en inzet van verstorende maatregelen (licht en geluid).
Omdat het een belangrijk onderwerp is informeren we de raad over de acties.
Besluit:
1.1 de gemeenteraad te informeren over het bestrijden van de roekenoverlast via deze raadsbrief.

Vastgesteld in de vergadering van 5 september 2023.
, burgemeester
, secretaris