Besluitenlijst 5 september 2023

Voorzitter    M. Out
Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 18 juli 2023
Besluit:
Vastgesteld.

2 Subsidie voor realisatie Moluks monument (86778-2023)
In 2021 is de werkgroep Baru 21 opgericht, omdat zij aandacht wil besteden aan het feit dat de Molukkers in dat jaar 70 jaar in Nederland wonen. De werkgroep heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de realisatie van een Moluks Kunstwerk Monument. (in het vervolg wordt gesproken over kunstwerk). De realisatie van het kunstwerk laat langer op zich wachten dan is voorzien: als gevolg van Corona zijn de werkzaamheden vertraagd en het vinden van een passende locatie kost veel tijd.
De werkgroep Baru 21 draagt twee opties aan voor plaatsing van het kunstwerk:
1. De trappen bij De Nieuwe Kolk;
2. Drostenlaan (kant Gouverneurstuin)
Op dit moment is er nog geen defintieve keuze gemaakt voor een locatie. De werkgroep is nu bezig met het uitzoeken van technische informatie over de plaatsing van het kunstwerk op de trappen van De Nieuwe Kolk.
Besluit:
1.1 Een subsidie te verlenen van maximaal €47.000 om een Moluks Kunstwerk Monument te realiseren in de stad Assen;
1.2 De gemeenteraad voor te stellen de benodigde middelen uit de bestemmingsreserve Beeldende Kunst beschikbaar te stellen.
1.3 Een voorkeur uit te spreken voor de realisatie van het kunstwerk op de trappen van De Nieuwe Kolk.

3 Gebiedsontwikkeling Burgemeester de Dreuplein (86452-2023)
Vanuit de Binnenstadvisie is de omgeving van de Burgemeester de Dreuplein aangemerkt als potentiële woningbouw locatie. Het ontwikkelen van deze locatie is in een stroomversnelling gekomen doordat Actium de locatie van de voormalige Lidl heeft gekocht van Vastgoed Groningen. Vervolgens heeft de gemeente in gezamenlijkheid met Actium verkend op welke manier er in dit gebied kwalitatief hoogwaardige (sociale huur) woningen gerealiseerd kunnen worden.
Besluit:
1.1 De integrale stedenbouwkundige visie voor het Burgemeester de Dreuplein e.o. vast te stellen.
1.2 De bouwenvelop voor de voormalige Lidl locatie vast te stellen.
1.3 De anterieure overeenkomst voor de voormalige Lidl locatie tussen de gemeente en Actium vast te stellen.
1.4 De gemeenteraad vragen om het voorbereidings- en / of uitvoeringskrediet van de openbare inrichting van circa €500.000 beschikbaar te stellen.

4 Ontwikkelstrategie doorontwikkeling Kloosterveen 2030/2035 (86681-2023)
Op 19 mei 2022 heeft de gemeenteraad het college de opdracht gegeven voor het opstellen van een ontwikkelstrategie voor Kloosterveen. Doel van deze ontwikkelstrategie is vast te leggen hoe en op welke wijze een gefaseerde doorontwikkeling van de wijk Kloosterveen kan bijdragen tot een volwaardig en gemengd gebied met een (sociaal) woonprogramma passend bij de actuele marktomstandigheden.
De ligging nabij Natura 2000-gebied vergt juiste keuzes op het gebied van mobiliteit en de werkzaamheden gedurende de bouw- en woonrijpfase in relatie tot de stikstofproblematiek. Dit alles maakt het belangrijk goed na te denken over de manier waarop de gemeente regie houdt over de gewenste ontwikkeling van het gebied: de ontwikkelstrategie.
Besluit:
1.1 De raad voor te stellen om de “Ontwikkelstrategie doorontwikkeling Kloosterveen 2030/2035” vast te stellen en daarmee de planinhoudelijke kaders en uitgangspunten te hanteren als randvoorwaarden voor het opstellen van een Omgevingsplan;
1.2 De raad voor te stellen een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 1,8 mln. voor het opstellen van een omgevingsplan met bijbehorende onderzoeken, beeldkwaliteitsplan en grondexploitatie en dit voorbereidingskrediet te dekken vanuit de reserve grondbedrijf.

5 Doe-Het-Zelf(DHZ) subsidieregeling in PAW Lariks (86473-2023)
Graag zouden wij in de proeftuin een pilot doen met een subsidie voor doe-het-zelvers in 2023.
Het idee is ontstaan vanuit de meedenkgroep van PAW Lariks-Beek e.o. In de wijk zijn namelijk doe-het-zelvers actief die aangeven bij subsidies vaak achter het net te vissen. In het verleden konden zij alleen subsidie krijgen als ze een factuur van een bedrijf (ingeschreven in KVK) konden aanleveren, meerdere maatregelen namen en voldeden aan een aantal minimale meters qua bijv. isolatie. We zien dat de doe-het-zelvers vaak één maatregel tegelijk nemen, die zelf uitvoeren en dan niet voldoen aan de minimale meters. Doordat de DHZ’er alleen materiaal (en geen arbeidskosten) betaalt, is de investering lager en de terugverdientijd korter en geen sprake van wachttijden
Besluit:
1.1 In te stemmen met deze nieuwe subsidieregeling voor doe-het-zelvers op het gebied van verduurzaming van de woning.

6 Uitgangspuntennotitie wijzigingsbesluit omgevingsplan Marsdijk (86058-2023)
In haar vergadering van 15 juni 2023 heeft de gemeenteraad de ‘Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan Assen’ vastgesteld. De in die Nota vastgelegde ontwerpkeuzes gelden voor elke wijziging van het omgevingsplan. Verder is hierin vastgelegd dat we per wijziging omgevingsplan een separate en concretere Uitgangspuntennotitie aan de raad gaan voorleggen.
De wijk Marsdijk is het eerste gebied waarvoor we een wijziging van het omgevingsplan voorbereiden. In deze ‘Uitgangspuntennotitie wijzigingsbesluit omgevingsplan Marsdijk’ leggen wij een aantal concrete ontwerpkeuzes en een participatiestrategie aan de raad voor. Deze geven ons richting bij het verder opstellen van juridische regels voor Marsdijk in het omgevingsplan.
Besluit:
1.1 De Raad voor te stellen om de Uitgangspuntennotitie wijzigingsbesluit omgevingsplan Marsdijk vast te stellen.

7 Uitnodiging College GS voor kennismaking (86028-2023)
In januari 2023 hebben wij de provincie bedankt voor de samenwerking van de afgelopen vier jaren. Dit met het oog op de Statenverkiezingen van 2023. In april hebben wij de formerende partijen en de formateurs onderwerpen meegegeven voor het coalitieakkoord. Voor de vakantie hebben wij het coalitieakkoord geanalyseerd in de vorm van een gespreksnotitie. Dit is een uitnodiging voor een kennismaking en een eerste verkenning van de gezamenlijke thema’s. De analyse/gespreksnotitie over het coalitieakkoord is daarvoor de basis. Het is nog niet duidelijk of (en in welke vorm) een provinciale investeringsagenda wordt ingericht. Zodra dat duidelijk is, kunnen we concreter invulling geven aan een propositie
Besluit:
1.1 De bijgaande uitnodiging versturen aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe.

8 Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2021-2022 (85871-2023)
Sinds 2011 heeft de commissie geen jaarverslag uitgebracht. Met deze uitgave brengt de commissie daar verandering in. Op grond van de Woningwet is het een plicht om verslaglegging te doen en openheid te geven over hoe de commissie adviezen heeft gegeven. Een tweede reden is dat er zich binnen het werkveld ontwikkelingen voordoen die de ruimtelijke kwaliteit van Assen mogelijk onder druk zetten en waar (nog) geen adequaat antwoord op is. Zoals bijvoorbeeld het omzetten van winkelstraten en kantoorgebouwen naar woongebieden. Daarvoor vraagt de commissie aandacht. Een derde reden is dat de commissie meer bekendheid aan hun adviezen wil geven, juist nu de gemeente zich voorbereidt op de omgevingswet.
Besluit:
1.1 Kennisnemen van het jaarverslag van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2021-2022;
1.2 Instemmen met de aanbiedingsbrief en het jaarverslag ter informatie versturen naar de raad.

9 Jaarverslag Doorstroompunt (RMC) Noord Midden Drenthe 2021-2022 (86199-2023)
‘Doorstroompunt’ is sinds 1 mei de nieuwe, landelijke naam voor het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC). Het Doorstroompunt monitort en begeleidt jongeren zonder startkwalificatie en jongeren in kwetsbare positie. Assen voert het Doorstroompunt uit voor regio Noord Midden Drenthe en rapporteert jaarlijks met een jaarverslag aan de colleges van B&W en de samenwerkingspartners in de regio.
Besluit:
1.1 Het jaarverslag Doorstroompunt (RMC) Noord Midden Drenthe 2021-2022 vast te stellen;
1.2 Het jaarverslag Doorstroompunt (RMC) Noord Midden Drenthe 2021-2022 ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad middels bijgevoegde brief.

10 Subsidie Begeleide OmgangsRegeling (BOR) Humanitas Noord 2023 en 2024 (86340-2023)
Vrijwilligers van de BOR (Begeleide Omgangregeling) Humanitas helpen ouders in scheiding die er niet in slagen om zelf tot een goede omgangsregeling te komen tussen het kind (of de kinderen) en de uitwonende ouder. BOR Humanitas biedt ook steun als de omgangsregeling is vastgelopen, zodat kinderen na de (echt)scheiding met beide ouders in contact kunnen blijven. De BOR wordt in Drenthe sinds vele jaren uitgevoerd door Humanitas District Noord.
Humanitas zorgt ook voor de coördinatie en selectie, training en begeleiding van de vrijwilligers.
Besluit:
1.1 Een eenmalige subsidie van € 30.000 ( 2 x € 15.000) te verlenen aan Humanitas Noord voor de Begeleide OmgangsRegeling (BOR) voor 2023 en 2024.

11 NNL verkiezinginzet 2023 (74305-2023) * Vastgesteld op 20 juli 2023
Naar aanleiding van de val van het kabinet en de verkiezingen die om die reden op 22 november 2023 gehouden zullen worden, is er vanuit SNN gewerkt aan brief/document ten behoeve van de verschillende verkiezingsprogramma’s met daarin de belangrijkste speerpunten voor Noord Nederland. Deze wordt uit naam van alle leden van SNN verzonden door de voorzitter van SNN aan de verkiezingscommissies (programma en kandidatenlijst) van de verschillende partijen.
Besluit:
1.1 In te stemmen met het document Noord Nederlandse Verkiezingsinzet 2023 dat door de voorzitter van SNN uit naam van alle leden van SNN verzonden zal worden aan de deelnemende politieke partijen.

12 Raadsbrief uitstel Energietoeslag (73702-2023) * Vastgesteld op 20 juli 2023
Eind december 2022 heeft het Rijk het conceptwetsvoorstel Energietoeslag 2023 gepubliceerd en voor advies aangeboden aan de Raad van State. De verwachte ingangsdatum van de energietoeslag 2023 werd voorzien in juni 2023.
Overbruggingsperiode
Eerder dit jaar is besloten om vooruitlopend op de besluitvorming van het Rijk tot juli 2023 € 500,- te verstrekken aan inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Hiermee heeft deze groep inwoners alvast een gedeeltelijke compensatie van de energiekosten ontvangen om de periode te kunnen overbruggen. Het doel was om in juli te starten met het volledig uitvoeren van de wet Energietoeslag 2023.
Besluit:
1.1 Het uitkeren van de eenmalige Energietoeslag 2023 uit te stellen.
1.2 De raad per raadsbrief te informeren.
Vastgesteld in de vergadering van 12 september 2023.

, burgemeester
, secretaris