Besluitenlijst 6 december 2022

Voorzitter    M. Out
Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

BESPREEKSTUKKEN OPENBAAR

1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 29 november 2022
Besluit: Vastgesteld.
2 Incidentele subsidie Stichting Present Klets & Koek 2023 (161901-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Een incidentele subsidie te verstrekken aan Stichting Present voor het uitvoeren van Klets & Koek in 2023.
1.2 Het subsidieverzoek voor een uitbreiding in 2024 van Klets & Koek af te wijzen.
1.3 Voor de subsidie in 2023 een bedrag van maximaal € 10.700 beschikbaar te stellen.
Besluit: Conform.
3 Evaluatie verhoogd tarief toeristenbelasting (161786-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Kennis te nemen van de evaluatie van het verhoogde tarief toeristenbelasting en de raad met bijgevoegde brief over de evaluatie te informeren.
Besluit: Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Rasker.
4 Culturele activiteiten voor jongeren (161918-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Subsidie te verlenen aan Podium Zuidhaege, DNK, IFA, Garage TDI, Vaart in Assen, Writers Block, Loods 13 en Vaart Welzijn voor extra culturele activiteiten voor jongeren en de hiervoor ontvangen €310.000 aan rijksmiddelen in te zetten.
1.2 De gemeenteraad te informeren over de extra activiteiten met bijgaande brief.
Besluit: Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Ten Oever.
5 Nazending: Maatregelenpakket hoge energieprijzen: Energielasten culturele sector (160484-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 In te stemmen met het terugdraaien van de huurindexatie conform CPI (14,5%) voor de culturele sector in 2023 en hiervoor in de plaats eenmalig de kerninflatie-index (5%) toe te passen voor geheel het jaar 2023.
1.2 In te stemmen met de uit dit voorstel voorkomende extra lasten van de gederfde huur structureel á €72.000. Dit voor 2023 te dekken uit de stelpost boven trendmatige loon-en prijsontwikkeling en voor de dekking vanaf 2024 mee te nemen in de begrotingsbehandeling voor structurele dekking.
1.3 Culturele organisatie die bij ons huren in 2023 een vergoeding te geven voor de hoge energielasten op basis van prijspeil 1 januari 2022. De extra lasten voor 2023, ingeschat op €140.000 te dekken uit de stelpost boven tredmatige loon- en prijsontwikkeling.
1.4 Culturele organisaties die een eigen energiecontract hebben of meelifters of niet bij ons huren een vergoeding geven voor de hoge energielasten op basis van prijspeil 1 januari 2022. Hierbij geldt de vergoeding pas vanaf het plafond dat door het Rijk wordt vergoed en eventuele andere compensatiemaatregelen vanuit het Rijk of andere overheden.
1.5 Aan de raad voor te stellen de extra lasten die voortkomen uit besluitpunt 1.4 ingeschat op circa €40.000 voor 2022 te dekken uit de algemene reserve.
1.6 De extra lasten die voortkomen uit besluitpunt 1.4 ingeschat op circa €40.000 voor 2023 te dekken uit stelpost boven tredmatige loon- en prijsontwikkeling.
1.7 De raad te informeren over de maatregelen middels bijgevoegde raadsbrief.
Besluit: Conform.
Vastgesteld in de vergadering van  13 december 2022.
, burgemeester
, secretaris

CONFORMSTUKKEN OPENBAAR

6 Verplaatsen komgrens uitbreiding Kloosterveen en Werklandschap Assen Zuid (161791-2022)
Voorgesteld besluit:
De raad adviseren om in het kader van de Wegenverkeerswet de bebouwde komgrens te wijzigen op:
1.1 Domeinweg: kombord in westelijke richting naar het kruispunt met de toekomstige 3de hoofdontsluiting te verplaatsen;
1.2 Graswijk: kombord in zuidelijke richting (ter hoogte van huisnummers 14 en 15) te verplaatsen;
1.3 Burgemeester Grollemanweg: kombord (nieuw) aan de zuidzijde vanaf het kruispunt met Burgemeester Masmanweg te plaatsen.
Besluit: Conform.
7 Verlengen crisisnoodopvang (CNO) Graswijk (161760-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 De crisisnoodopvang (CNO) van asielzoekers aan de Graswijk 23 te verlengen van 1 januari tot in ieder geval 1 april 2023.
1.2 Omwonenden te informeren over de verlenging door bijgevoegde brief te versturen en de media, via bijgevoegd persbericht.
1.3 De gemeenteraad te informeren over de verlenging middels bijgevoegde brief.
Besluit: Conform.
8 Precarioheffing op het gebruik van terrassen (159448-2022) * Aangehouden 29 november 2022
Voorgesteld besluit:
1.1 Geen precariobelasting te heffen voor het hebben of gebruik van terrassen voor het eerste kwartaal van 2022 op grond van artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen jo. 231, tweede lid, aanhef en onder a, van de Gemeentewet en Onderdeel I Precariobelasting, lid 1 sub c van de Tarieventabel behorende bij belastingen, heffingen en rechten 2022.
1.2 Geen precariobelasting te heffen voor de tijdelijk extra terras ruimte op grond van artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen jo. 231, tweede lid, aanhef en onder a, van de Gemeentewet en Onderdeel I Precariobelasting lid 1, sub c van de Tarieventabel behorende bij belastingen, heffingen en rechten 2022.
1.3 Vanaf 2023 precariobelasting te laten heffen over de tijdelijk extra terras ruimte.
1.4 De raad hierover te informeren met bijgaande raadsbrief.
Besluit: Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Oever.
9 Najaarsrapportage 2022 RUD Drenthe (161744-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 De Najaarsrapportage 2022 van de RUD Drenthe met een begeleidende brief naar de gemeenteraad te versturen.
Besluit: Conform, redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Ten Oever.
10 Intrekken verouderd beleid en gebiedsvisies (161810-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 De raad voor te stellen om de verouderde beleidsstukken en gebiedsvisies, zoals weergegeven in bijlage 1,in te trekken.
Besluit: Conform.
11 Begroting Stedennetwerk G40 2023 (161753-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 In te stemmen met de begroting 2023 van het Stedennetwerk G40
Besluit: Conform.
12 Addendum Bestuursovereenkomst zandgronden Noord Nederland (161808-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Kennis nemen van het addendum behorend bij bestuursovereenkomst zandgronden Noord Nederland en deze te onderschrijven.
1.2 De burgemeester te verzoeken wethouder Rasker volmacht te verlenen voor het ondertekenen van het addendum addendum behorend bij bestuursovereenkomst zandgronden Noord Nederland.
Besluit: Conform
13 Nazending: Verlenging convenant Dementievriendelijk Drenthe (163899-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Het convenant Dementievriendelijk Drenthe te verlengen;
1.2 De burgemeester te verzoeken om wethouder Broekema volmacht te verlenen om Het convenant Dementievriendelijk Drenthe namens de gemeente te ondertekenen.
Besluit:
Conform.