Besluitenlijst 6 september 2022

Openbare besluitenlijst

Voorzitter: M. Out
Aanwezigen: J. Broekema, T. Dijkstra, B. J. ten Oever, M Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

Bespreekstukken openbaar

Vaststellen van het verslag van de vergadering d.d. 30 augustus 2022
Besluit: Vastgesteld.

1 Raadsinformatiebrief GKB (123948-2022)
Op 26 januari 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Kredietbank Drenthe (GKB) het voorgenomen besluit genomen over te gaan tot vervreemding van de GKB. In een brief van het college aan uw raad van 31 januari 2022 bent u over dit voorgenomen besluit geïnformeerd. Via bijgevoegde brief willen wij de raad informeren over de huidige stand van zaken rond de gemeenschappelijke regeling GKB en het vervolg van dit proces.

Voorgesteld besluit:
1.1 Bijgevoegde informatiebrief over de stand van zaken rond de gemeenschappelijke regeling GKB aan de raad te verzenden.

Besluit: Conform.

2 Verlaging inzamelfrequentie GFT wintermaanden (124080-2022)
De verhoging van de inzamelfrequentie van GFT van eenmaal per 4 weken naar eenmaal per 2 weken per januari 2020 was bedoeld om te onderzoeken of er significant meer GFT zou worden ingezameld ten opzichte van eerdere vergelijkbare periodes. De in de wintermaanden ingezamelde hoeveelheid GFT is inderdaad toegenomen met 103 ton per maand, van gemiddeld 324 naar gemiddeld 427 ton per maand. Na 2 winters concluderen we dat de ingezamelde hoeveelheid GFT weliswaar is toegenomen maar dat deze toename het niet rechtvaardigt om de hoge inzamelfrequentie te handhaven. Ter vergelijk: in het voorjaar wordt er circa 1.000 ton GFT per maand ingezameld. 
Om deze reden stellen we voor de inzamelfrequentie in de wintermaanden weer terug te brengen naar eenmaal per 4 weken.

Voorgesteld besluit:
1.1 De inzamelfrequentie GFT te verlagen van twee naar vier weken in de wintermaanden december, januari en februari met ingang van 1 januari 2023.
1.2 De raad hierover te informeren met bijgaande raadsbrief.

Besluit: Conform.

Vastgesteld in de vergadering van 12 september 2022.

, burgemeester
, secretaris

Conformstukken openbaar

3 Mandaatbesluit milieutaken directeur RUD Drenthe (123540-2022)
De (aanstaande) inwerkingtreding van de Omgevingswet vraagt om een aanpassing van het mandaatbesluit waarmee gemeentelijke taken en bevoegdheden aan de directeur van de RUD Drenthe zijn gemandateerd. Het mandaatbesluit “gaat beleidsneutraal over” en er worden technisch noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd. Daarom wordt het Mandaatbesluit directeur RUD Drenthe (hierna: mandaatbesluit) aan u voorgelegd en wordt u gevraagd in te stemmen met de inhoud en het voorgaande mandaatbesluit in te trekken.

Voorgesteld besluit:
1.1 In te stemmen met het Mandaatbesluit directeur RUD-Drenthe volgens Bijlage I.
1.2 Het Mandaatbesluit Milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, vastgesteld 22 november 2013, daarna meerdere malen gewijzigd, wordt ingetrokken per 1 januari 2023.

Besluit: Conform.