Besluitenlijst 7 februari 2023

Voorzitter    M. Out
Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

Bespreekstukken Openbaar

1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 31 januari 2023
Besluit:
Vastgesteld.
2 Voortgangsrapportage proeftuin Lariks-Beek e.o. (14001-2023)
De gemeente Assen werkt binnen het Nationaal Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) aan de proeftuin aardgasvrije wijk Beek en omgeving. Lariks-West in Assen is één van de inmiddels 66 landelijke proeftuinen in Nederland. De proeftuinen zijn bedoeld om te experimenteren en kunnen leren voor de toekomst, wanneer alle woningen in Nederland van het aardgas af gaan. Afgesproken is dat we binnen dit project elk half jaar een voortgangsrapportage aan u en de gemeenteraad overleggen. Hierin beschrijven we de stand van zaken van het afgelopen half jaar en welke resultaten we hebben geboekt. Daarnaast gaan we in op de aanpak om te komen tot een aardgasvrije wijk en wat er geleerd wordt in dit proces.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de voortgangsrapportage (januari 2023) proeftuin Lariks-Beek e.o. en deze ter informatie met de gemeenteraad te delen, inclusief een begeleidende raadsbrief.
3 Incidentele financiële bijdrage 2023 voor stichting DNK (11470-2023) *Aangehouden 31 januari 2023
Zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn met de directie en de Raad van Toezicht van DNK in de periode oktober-december 2022 gesprekken gevoerd over het oplossen van het tekort in de Begroting 2023. Het tekort is ontstaan door enerzijds minder inkomsten als gevolg van corona en de hoge inflatie, waardoor er minder bezoekers komen. Anderzijds heeft stichting DNK te maken met hogere kosten door onder andere de hoge inflatie, energiecrisis en personeelstekort. Het tekort was door DNK aanvankelijk begroot op € 1,8 miljoen. Door nog eens goed naar een aantal begrotingsposten te kijken, is dit teruggebracht tot € 1,4 miljoen. Middels het toepassen van de compensatiemaatregelen voor de cultuursector, inzet van corona steunmiddelen Kunst en Cultuur 2022 en het toestaan van een eenmalige extra uitname uit de Volumereserve, kan het tekort verder worden teruggebracht met € 549.000. Daarmee resteert uiteindelijk een tekort van € 858.000. Afgesproken is dat gemeente en DNK elk de helft van dit bedrag voor hun rekening nemen en dat directie en RvT van DNK een meerjarige beleidsplan businesscase opstellen dat ingaat op de financiële toekomst van theater, bioscoop en bibliotheek. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat ook de zakelijke verhuur hiervan onderdeel uitmaakt, net als inkomsten uit subsidies, werving sponsors en fondsen.

Besluit:
Aangehouden.
4 Herijking Masterplan Klimaatneutraal Gemeentelijk Vastgoed 2040 en ledverlichting (13922-2023)
Op 17 december 2020 heeft de Raad het Masterplan Klimaatneutraal Gemeentelijk Vastgoed vastgesteld en ingestemd met een voorbereidingskrediet voor het Uitvoeringsplan 2021-2023. In het Masterplan is de visie en aanpak voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed tot aan 2040 beschreven. Het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed is een onderdeel van de pijler ‘eigen organisatie’ van het Programma Energietransitie. De raad heeft als ambitie gesteld om in 2040 een klimaat neutrale vastgoedportefeuille te hebben en in 2050 als gemeente geheel CO2neutraal te zijn met als tussendoel de CO2-uitstoot van het eigen vastgoed met 40% te reduceren tussen 2020-2030.Vanwege de lange doorlooptijd van het Masterplan wordt deze ten minste elke 2 jaar herijkt. De herijking bevat ten minste de bijstelling van de investeringsraming op het actuele prijspeil evenals de bijstelling van de prognose op de reductie van de CO2-uitstoot van het gemeentelijk vastgoed en de vervolgstappen voor de komende jaren.Uit het Masterplan volgen Uitvoeringsplannen waarin wij deze maatregelen verder uitwerken en tot uitvoering brengen. We zijn met het eerste Uitvoeringsplan gestart met 5 verschillende maatregelen: ledverlichting, zonnepanelen, verbeteren van de instellingen van bestaande installaties, monitoring van energiegebruik en bewustwording.
Voor de ledverlichting bij 29 gebouwen is een aanbesteding gehouden en een voorlopige gunning gegeven. De vervanging van de verlichting door ledverlichting draagt bij aan de energiebesparing en daarmee aan de reductie op de CO2-uitstoot van het gemeentelijk vastgoed.
In de afgelopen periode zijn er ook enkele maatregelen eerder dan gepland uitgevoerd. Deze maatregelen zijn vooralsnog gedekt uit de begrotingspost ‘Verduurzamen gemeentelijke panden’.
Besluit:
De raad voorstellen om:
1.1 de herijking van het Masterplan Klimaatneutraal Gemeentelijk Vastgoed d.d. 19 januari 2023, om te komen tot de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed in 2040, vast te stellen;
1.2 de toekomstige kredieten via de P&C producten vast te stellen en te verantwoorden;
1.3 de beschikbare dekkingen uit de posten voor het regulier onderhoud en de energielasten die vrijvallen  door het nemen van de maatregelen terug te laten vloeien naar de begrotingspost ‘Verduurzamen gemeentelijke panden;
1.4 Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 55.000 excl. btw beschikbaar te stellen in 2023 ten behoeve van het vervolg van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed;
1.5 het voorbereidingskrediet van € 55.000 te dekken uit de begrotingspost ‘Verduurzamen gemeentelijke panden’;
1.6 een uitvoeringskrediet van € 1.530.000 excl. btw beschikbaar te stellen voor het het aanbrengen van ledverlichting bij 29 gebouwen;
1.7 De kapitaallast die volgt uit het uitvoeringskrediet van € 1.530.000 te dekken uit de begrotingspost ‘Verduurzamen gemeentelijke panden’ en onder te brengen bij de gebouwen.

5 Vaststellen van voortgangsrapportage Participatie (13915-2023)
Bij het vaststellen van de doorontwikkeling van de visie heeft het college aan de raad toegezegd om elke vier maanden een tussenrapportage te maken. Deze voortgangsrapportage is daarvan de eerste editie en doet verslag van wat het Ontwikkelteam Participatie in de periode van september tot en met december 2022 heeft ondernomen om het plan van aanpak uit te voeren.
Besluit:
1.1 De eerste voortgangsrapportage Participatie vast te stellen.
1.2 De raadsleden middels de brief aan de raad en de voortgangsrapportage te informeren over de voortgang op participatie.

Vastgesteld in de vergadering van 14 februari 2023.
, burgemeester
, secretaris

CONFORMSTUKKEN OPENBAAR

6 Intentieverklaring programma Regenboogsteden 2023-2026 (14303-2023)
Assen heeft de afgelopen jaren als Regenboogstad LHBTI emancipatiebeleid ontwikkeld om de weerbaarheid, veiligheid en sociale acceptatie van de LHBTI gemeenschap in de gemeente te bevorderen. We doen dit in samenwerking  met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Voor de periode 2023-2026 wil het ministerie de samenwerking voort zetten. Gemeenten worden gevraagd hiertoe een intentieverklaring te ondertekenen. Voor deelname aan het programma ontvangt de gemeente jaarlijks (2023-2026) een bijdrage van € 20.000 van het Rijk.
Besluit:
1.1 De samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op het gebied van regenboogbeleid de komende vier jaren voort te zetten.
1.2 De burgemeester verzoeken wethouder Broekema volmacht te verlenen voor het ondertekenen van de intentieverklaring hiertoe.
7 Raadsbrief Basisbanen (13800-2023)
Op 20 december heeft het college besloten om:
1. De Basisbaan in Assen structureel onderdeel te maken van het palet instrumenten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
2. hierbij te kiezen voor de variant, waarbij de deelnemers met een Basisbaan in dienst komen bij de gemeente Assen en een koppeling wordt gemaakt tussen het instrument Basisbaan en de Participatiewet.
Door deze keuze van het college kan de Basisbaan in Assen structureel worden. De gemeente Assen neemt daarbij zijn verantwoordelijkheid als werkgever en bovendien probeert het college meer aansluiting te creëren tussen de Basisbaan en de Participatiewet. Op die manier wil de gemeente Assen het instrument Basisbaan laten groeien, zodat er in de komende periode meer inwoners een Basisbaan kunnen krijgen.
Door middel van bijgevoegde brief informeert het college de gemeenteraad over dit besluit.
Besluit:
1.1 Bijgevoegde informatiebrief over de Basisbaan in Assen aan de raad te verzenden.
8 Voordracht Wethouder Staal VNG Commissie Asiel en Migratie (13900-2023)
Op 26 januari jl. heeft de VNG bekend gemaakt dat wethouder Staal is voorgedragen voor de tijdelijke VNG Commissie Asiel en Migratie. Het is een goed gebruik om raadsleden hier actief over te informeren.
Besluit:
1.1 De raad schriftelijk te informeren over de voordracht van Wethouder Staal voor de tijdelijke VNG Commissie Asiel en Migratie.
9 Uitvoerings- en Handhavingsstrategie Drenthe 2022-2026 (8883-2023) *Aangehouden 24 januari 2023
De Uitvoerings- en handhavingsstrategie van Drenthe 2022-2026 (hierna: UHD 2022-2026) omvat de uitvoeringstaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) die de Drentse gemeenten en de provincie Drenthe verplicht en facultatief hebben overgedragen aan de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (hierna: RUD Drenthe). De UHD 2022-2026 is tot stand gekomen met inbreng van alle Drentse gemeenten, de provincie Drenthe én de RUD Drenthe. De UHD 2022-2026 is opgesteld op basis van de huidige werkafspraken en beleid.
Besluit:
1.1 De concept Uitvoerings- en Handhavingsstrategie Drenthe 2022-2026 met Bijlagen Uitvoerings- en Handhavingsstrategie Drenthe vast te stellen.
1.2 Deze ter informatie met bijgaande brief aan de raad aan te bieden.
10 Raadsbrief Uitstel Omgevingswet en WKB naar 1 januari 2024 (13990-2023)
Op 26 januari heeft de minister beide kamers geïnformeerd dat de nieuwe datum van inwerkingtreding 1 januari 2024 wordt. Via de begeleidende brief stellen we de Raad op de hoogte van dit uitstel en wat dit betekent voor gemeente Assen.
Besluit:
1.1 De raad per brief te informeren over het uitstel van de Omgevingswet en de WKB naar 1 januari 2024.