Besluitenlijst 7 maart 2023

Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

Bespreekstukken openbaar

1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 21 februari 2023
Besluit:
Vastgesteld.
2 Beantwoording schriftelijke vragen Assen Centraal preventie met GALA (20422-2023)
De fractie Assen Centraal heeft schriftelijke vragen gesteld over het GALA, de brede SPUK en de relatie met de ambities van het college op het gebied van preventie. Met bijgevoegde concept brief worden deze beantwoord.
Besluit:
1.1 De schriftelijke vragen van de raadsfractie Assen Centraal over preventie met GALA te beantwoorden middels bijgevoegde concept beantwoording.
3 Beantwoording raadsvragen Maatschappelijke Diensttijd (20547-2023)
De fracties van ChristenUnie en Assen Centraal hebben raadsvragen gesteld over het aanvragen van een subsidie bij ZonMW voor een project met maatschappelijke diensttijd kort. Het college ziet voordelen van een maatschappelijke diensttijd kort, maar wil eerst de ontwikkeling van het jongerenbeleid en een aantal lopende initiatieven voor jongeren afwachten.
Besluit:
1.1 In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van ChristenUnie en Assen Centraal over de maatschappelijke diensttijd.
4 Volwassenenfonds Sport en Cultuur (20766-2023)
In de zomer van 2021 nam de Gemeenteraad een motie aan om volwassen inwoners met een laag inkomen deel te laten nemen aan sport en cultuur. Dit is in eerste instantie vertaald in een pilot met een regeling voor één jaar. Na evaluatie zou dit al dan niet na aanpassingen een structureler karakter kunnen krijgen. Uit de evaluatie komt naar voren dat de regeling aan de behoefte van inwoners voldoet. Wel is er de wens om het aanbod te verbreden en verbeteringen aan te brengen in de aanvraagprocedure voor inwoners en aanbieders. Deze conclusies uit de evaluatie zijn meegenomen in de vergelijking van de huidige aanbieder en het Volwassenfonds Sport en Cultuur.
Besluit:
1.1 Opdracht te verstrekken aan het Volwassenfonds Sport en Cultuur (VFSC) om inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm in staat te stellen via contributie of abonnement deel te nemen aan sport- en cultuuractiviteiten.
1.2 Een regeling voor tegoedbonnen te starten voor eenmalige activiteiten op het gebied van sport en cultuur.
1.3 Bijgevoegde brief aan de raad te versturen.

5 Bijzondere Regeling KNIL-graven Assen en Midden-Drenthe (21589-2023)
Het kabinet heeft aangegeven dat de grafrechten van de KNIL-graven en hun partner een aangelegenheid is van de begraafplaatsen zelf. Veelal zijn lokale Molukse gemeenschappen hierover vervolgens met de eigen gemeente in gesprek gegaan. Zo ook in Assen en Midden-Drenthe waar we vanaf eind 2020 met een lokale Molukse werkgroep - bestaande uit inwoners uit Assen en Midden-Drenthe - in gesprek zijn over het toekennen van een bijzondere status voor de graven van KNIL-veteranen en hun partner op begraafplaats De Boskamp in Assen en de begraafplaats in Bovensmilde en Hooghalen in Midden-Drenthe.
Besluit:
1.1 De raad voorstellen akkoord te gaan met de Bijzondere Regeling KNIL-graven Assen en Midden-Drenthe;
1.2 De raad voorstellen de Wijzigingsverordening lijkbezorgingsrechten 2023 vast te stellen;
1.3 De raad voorstellen de in het tweede beslispunt genoemde Wijzigingsverordening met terugwerkende kracht toe te passen op de jaren 2020, 2021 en 2022;
1.4 De raad voorstellen de lagere opbrengst grafrechten voor 2023 te betrekken bij de samenstelling van de voortgangsrapportage 2023 en voor 2024 en verder dit te betrekken bij de samenstelling van de begroting 2024 en verder;
1.5 De raad voorstellen de door rechthebbenden op graven van KNIL-veteranen na 1 januari 2020 aangegane verlengingen van grafrechten terug te betalen voor in totaal €55.000 en dit te dekken uit de algemene reserve;
1.6 De raad voorstellen een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen om de oprichting van een Molukse stichting te faciliteren, voor de uiteindelijke invulling van de wijze waarop op de begraafplaatsen aandacht wordt besteed aan het verhaal van de Molukkers in Nederland en het ontwerp, aanschaf en plaatsen van insignes en dit te dekken uit de algemene reserve.
6 Ontwerpbestemmingsplan speelveld Schoolstraat (20609-2023)
Dit bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van het legaliseren van een al bestaand speelveld in de wijk Kloosterveen. In 2012 hebben wij op initiatief van de scholen en in samenspraak met bewoners een speelveld met voetbalkooi aangelegd aan de Schoolstraat (ring Kloosterveste). Later zijn hier woningen omheen gebouwd. Het afgelopen jaar (2022) is intern de vraag gesteld of het gebruik als speelveld ter plaatse wel in overeenstemming is met de ter plaatse geldende woonbestemming. Dit vanwege een aantal meldingen over geluidsoverlast. Vanwege deze melding hebben wij als gemeente het hekwerk rondom het speelveld verwijderd. Uw college heeft aangegeven het wenselijk te vinden om het speelveld te behouden.
Besluit:
1.1 Het ontwerpbestemmingsplan ‘speelveld Schoolstraat’ conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht zes weken ter inzage te leggen;
1.2 Geen milieueffectrapport te laten opstellen;
1.3 De raad over dit besluit te informeren met bijgevoegde raadsbrief.
7 Plan van Aanpak proeftuin Lariks-Beek e.o. (20803-2023)
Uiterlijk in 2050 dienen alle gebouwen en woningen in Nederland aardgasvrij te zijn, met als tussenstap 1,5 miljoen woningen en gebouwen aardgasvrij in 2030. 
De gemeente heeft hierbij de regierol in de warmtetransitie en in onze Transitievisie Warmte is een routekaart opgenomen met technieken per wijk, waarbij voor de Lariks een collectief warmtesysteem benoemd is als voorkeursalternatief. Vanuit het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) werken we in Assen vanaf 2018 aan een aardgasvrije wijk Lariks-Beek e.o., een gebied bestaande uit 428 woningen. 
We zijn nu op een punt aangekomen waarbij keuzes moeten worden gemaakt binnen het project, zodat er richting, focus en duidelijkheid ontstaat.
Daartoe hebben we nu een plan van aanpak opgesteld voor het vervolg met een twee-sporen aanpak, gericht op de korte -en lange termijn.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van het Plan van Aanpak proeftuin Lariks-Beek e.o. en deze ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad middels begeleidend raadsvoorstel.
8 Visie op het netwerk van openbare laadpalen 2023-2027 (20659-2023)
Het wegverkeer in Assen is goed voor ongeveer 34% van de totale CO2 uitstoot van Assen. Doel is de CO2 uitstoot te verminderen. Dat kan onder andere door auto’s op fossiele brandstoffen te vervangen door elektrische auto’s.
De laadvisie geeft aan hoe de gemeente Assen in de periode 2023 – 2027, gaat voorzien in behoefte van bewoners en bezoekers om hun elektrische auto op te laden in de (semi) openbare ruimte.
Besluit:
1.1 In te stemmen met de visie op openbare laadpalen 2023 - 2027.
1.2 Deze visie, middels bijgaand raadsvoorstel, ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
9 Uitbreiden duurzaamheidseducatie naar voortgezet onderwijs (21676-2023)
In het bestuursakkoord 2022-2026 is beschreven dat het huidige aanbod van duurzaamheidsonderwijs wordt uitgebreid naar het voortgezet onderwijs: “Via de onderwijsprogramma's van ons Duurzaamheidscentrum maken leerlingen van onze basisscholen al vroeg kennis met duurzaamheid. Dit zetten we voort en breiden we uit naar het voortgezet onderwijs.” Voor de uitvoering van deze extra taken is uitbreiding van uren nodig van de betreffende educatiemedewerkers bij het Duurzaamheidscentrum. Ook zijn extra financiële middelen nodig voor de ontwikkeling van lessen en onderhoud en uitvoering.
Besluit:
1.1 Het huidige aanbod duurzaamheidseducatie vanuit het Duurzaamheidscentrum Assen voor het primair onderwijs uitbreiden naar een structurele doorlopende leerlijn voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
1.2 Het beschikbaar stellen van een structureel budget jaarlijks €47.000 voor loonkosten en €5.000 lesmateriaal kosten.
1.3 Eenmalig €10.000 beschikbaar stellen voor de ontwikkel- en materiaal kosten.
1.4 De dekking voor de eenmalige uitzetting van €41.000 voor 2023 te betrekken bij de voortgangsrapportage 2023.
1.5 De dekking voor de structurele uitzetting van €52.000 voor 2024 en verder te betrekken bij de bestuurlijke afwegingen over de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.
Vastgesteld in de vergadering van 14 maart 2023.
, burgemeester
, secretaris

Conformstukken openbaar

10 Schriftelijke vragen Stadspartij Plop over brief van Dorpsbelangen Loon (Roeken) (21032-2023) * Vastgesteld in schriftelijke ronde 23 februari jl.
Om de ernstige overlast van roeken in Marsdijk aan te kunnen pakken is een roekenbeheerplan gemaakt. Op basis van dat beheerplan heeft de provincie de gemeente ontheffing verleend voor de aanpak. De roekenpopulatie moet in stand gehouden worden.
Besluit:
1.1 De schriftelijke vragen te beantwoorden van de fractie van Stadspartij PLOP over roekenbeleid n.a.v. de brief van Dorpsbelangen Loon met bijgevoegde (concept)beantwoording.