Besluitenlijst 7 november 2023

Voorzitter M. Out
Aanwezigen J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

Bespreekstukken openbaar

1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 31 oktober 2023
Besluit: Vastgesteld

2 Aanbiedingsbrief Groenvisie Assen 2040 (99715-2023) *Aangehouden 17 oktober 2023
De Groenvisie Assen 2040 is voor het zomerreces aan de gemeenteraad aangeboden en op 14 september 2023 consulterend behandeld. In de consulterende vergadering ontstond onduidelijkheid over de reikwijdte van de Groenvisie, de financiële impact en de relatie tussen de visie en het uitvoeringsplan dat de gemeenteraad op een later moment ontvangt. Om de onduidelijkheden voor de besluitvormende raadsvergadering te tackelen heeft het presidium het college gevraagd om extra informatie.
Besluit:
1.1 Met bijgaande brief de Groenvisie Assen 2040 opnieuw aan de raad aanbieden ter bespreking in de consulterende raadsvergadering van d.d. 16 november 2023.

3 Aankoop 96 flexwoningen (106136-2023)
Na de presentatie van het schetsontwerp voor flexproject Groene Dijk op 6 september 2023 was het de bedoeling om het plan zo snel mogelijk verder uit te werken en in een voorstel aan de raad ter besluitvorming voor te leggen. Dit proces staat onder druk vanwege deadlines vanuit het Rijk voor de besluitvorming over zowel de financiering als de aanschaf van een deel van de woningen in het project. Voor de technische, financiële en planologische uitwerking, moeten zowel aan de kant van de gemeente als bij Actium nog enige stappen gezet worden. Hoewel de urgentie onverminderd groot blijft, nemen we iets meer tijd voor een zorgvuldige uitwerking door de besluitvorming nu in twee fasen te knippen.
Besluit:
1.1 Een Bestuursovereenkomst aan te gaan met het COA voor het verkrijgen van een financiële bijdrage voor de aanschaf van 96 woningen uit het inkooptraject van het Rijksvastgoedbedrijf.
1.2 De burgemeester te verzoeken om wethouder Staal volmacht te verlenen deze bestuursovereenkomst met het COA namens de gemeente te ondertekenen.
1.3 De raad voor te stellen goedkeuring te verlenen aan deze bestuursovereenkomst.
1.4 De raad voor te stellen 96 flexwoningen te reserveren bij het Rijksvastgoedbedrijf.
1.5 De raad te verzoeken een investeringskrediet van € 12.480.000 voor de aanschaf van deze 96 flexwoningen beschikbaar te stellen en de hier uit voortvloeiende kapitaallasten 
van€ 1.123.000 en een bedrag van € 125.000 op te nemen ten behoeve van de nog op te stellen exploitatieopzet. Het totaal van € 1.248.000 aan lasten te dekken uit de afgesproken jaarlijkse bijdrage van het COA.
1.6 De raad voor te stellen de Begroting 2023 te wijzigen met de 20ste wijziging.

4 Adviescommissie voor omgevingskwaliteit Drentse gemeenten (106474-2023)
De gemeente Assen heeft als enige Drentse gemeente nog een eigen 
welstandscommissie, de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). De gemeenten Aa en Hunze, Borger Odoorn, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo zijn aangesloten bij de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit voor Drentse gemeenten. Deze commissie wordt gefaciliteerd door Libau. De gemeenten Meppel en Coevorden hebben zich aangesloten bij Het Oversticht (vergelijkbaar met Libau maar dan voor de regio Overijssel). Leden worden benoemd voor een termijn van maximaal 3 jaar en kunnen eenmalig voor een termijn van 3 jaar worden herbenoemd. De huidige situatie binnen de CRK is dat 4 commissieleden niet meer verlengd kunnen worden vanaf 1 januari 2024 (het betreft de voorzitter, 2 burgerleden en de monumentendeskundige). Het is nu dan ook een natuurlijk moment om te overwegen of de gemeente Assen de huidige constructie met een eigen commissie wil voortzetten (en dus nieuwe commissieleden wil gaan werven) of dat we de welstandsadvisering op een andere wijze gaan organiseren per 1 januari 2024.
Besluit:
1.1 De raad voorstellen om de verordening voor Omgevingskwaliteit gemeente Assen 2024 vast te stellen.
1.2 De raad voorstellen om de leden van de adviescommissie voor Omgevingskwaliteit Drentse gemeenten te benoemen per 1 januari 2024 voor de duur van 4 jaar tot 1 januari 2028 (conform bijlage 2).
1.3 De raad voor te stellen om de huidige adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit niet voort te zetten, de commissieleden te bedanken en te ontslaan van hun werkzaamheden per 1 januari 2024.

5 Gemeentelijke Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen (106084-2023)
In het plan van aanpak altijd-goed maatregelen is opgenomen dat we een isolatiegift willen ontwikkelen. Dit instrument is deels ingevuld via de Drentse isolatiesubsidie die in oktober 2022 door de provincie Drenthe is geopend. Op 17 januari 2023 heeft u ingestemd met een voorstel om deze provinciale regeling in samenwerking met andere Drentse gemeenten verder uit te breiden, zodat minderdraagkrachtige woningbezitters hun woning verdergaand kunnen verduurzamen. U heeft toen besloten € 750.000,- aan SPUK-middelen energiearmoede in te zetten op deze aanvullende regeling. Inmiddels is 
deze subsidieregeling samen met alle andere Drentse gemeenten uitgewerkt en ligt deze uniform voor bij alle colleges. De opzet van de gemeentelijke regeling is gewijzigd ten opzichte van het voorstel dat u op 17 januari 2023 heeft goedgekeurd. Dit is het gevolg van wijzigingen die de provincie Drenthe gaat aanbrengen in het vervolg van de provinciale regeling (Drentse isolatiesubsidie 2.0) die naar verwachting in februari 2024 zal openen. Concreet betekent dit dat de volgende zaken zijn gewijzigd ten opzichte van het collegevoorstel dat u heeft goedgekeurd op 17 januari jl.:
- Het maximum subsidiebedrag per aanvrager is € 2.500,- in plaats van € 3.500,-.
- De inkomensgrens is in de gemeentelijke regeling gesteld op € 34.100,- (voor zowel één als tweeverdieners en voor zowel alleenstaanden als mensen met inwonende partners). Dit staat ongeveer gelijk aan 150% van het sociaal minimum in plaats van de eerder voorgestelde 130% van het sociaal minimum.
- Voorstel is om € 500.000,- in plaats van € 750.000,- beschikbaar te stellen voor deze regeling, waarbij het subsidieplafond voor Assen € 450.000,- wordt.
Nadere onderbouwing van deze wijzigingen en andere keuzes die zijn gemaakt maakt bij inrichting van deze regeling treft u aan in de bijgevoegde notitie.
Besluit:
1.1 De Gemeentelijke Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen vast te stellen.
1.2 € 500.000,- aan SPUK-middelen energiearmoede beschikbaar te stellen voor deze regeling en € 450.000,- via het Gemeenteblad bekend te maken als het subsidieplafond.

6 Openbaar toilet Noordersingel svz (106029-2023)
In de raadsvergadering van 15 juni is een motie aangenomen om te zorgen voor een tijdelijke voorziening totdat een permanente voorziening gereed is. Een tijdelijke unit huren bleek geen optie. Er is met meerdere verhuurbedrijven contact gezocht en zij gaven onafhankelijk van elkaar aan dat ze dit niet als een reële mogelijkheid zien. Om uitvoering te kunnen geven aan de motie is gekeken naar een andere oplossing. De leverancier die betrokken is bij het vervangen van het openbare toilet heeft hiervoor een mogelijkheid geboden door een standaard unit die voldoet aan de voorwaarden rondom inclusie en toegankelijkheid te plaatsen totdat er een definitief ontwerp is. Hierover is de raad per brief door u geïnformeerd. De verwachting die toen is uitgesproken was dat het toilet geplaatst kon worden in de maand oktober, op basis van een toezegging van de 
inkoopafdeling van Sanotronics. De productieafdeling heeft echter recent aangegeven dat de levering in oktober niet haalbaar was en heeft nu de levering voor december bevestigd.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de stand van zaken van het openbare toilet Noordersingel.
1.2 De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken via bijgevoegde brief 
(bijlage).

9 Subsidie voor aanschaf sporthulpmiddel (106130-2023)
In het najaar van 2022 heeft de gemeente Assen besloten zich, net als de andere Drentse gemeenten, aan te sluiten bij de landelijke organisatie Uniek Sporten. Uniek Sporten maakt het mogelijk dat inwoners met een fysieke beperking gedurende vier maanden gratis gebruik kunnen maken van een sporthulpmiddel. Zo kunnen zij proberen welke sport er bij hen past. Hiervoor betaalt de gemeente een vast bedrag per inwoner. Voor Assen bedraagt dit ruim € 900,- per jaar. Als na vier maanden blijkt dat het hulpmiddel bevalt, bemiddelt Uniek Sporten desgewenst bij de aanschaf van het sporthulpmiddel. Daarbij wordt regelmatig een beroep gedaan op de Wmo van de gemeente waar de persoon in kwestie woont. De Wmo biedt hiervoor echter maar zeer beperkte mogelijkheden. Het is daarom dat nu de eerste gemeenten in het land hiervoor een subsidieregeling optuigen. Assen kan zich daarbij voegen als het college akkoord gaat 
met dit voorstel.
Besluit:
1.1 Per 1 januari 2024 een subsidiemogelijkheid in te stellen voor het aanschaffen van een sporthulpmiddel;
1.2 De concept subsidieregeling (bijlage 1) vast te stellen en daarin op te nemen dat een aanvrager 100% van de subsidiabele kosten kan aanvragen, met een maximum tot € 10.000,-.
1.3 Een subsidie plafond in te stellen voor 2024 en 2025 van € 50.000,- per jaar.

10 Wijkagenda Lariks 2035 (106355-2023)
In het bestuursakkoord ‘Dichtbij en Daadkrachtig’ (2022-2026) van de gemeente Assen wordt ingezet op een wijkgerichte aanpak. De ambitie is om tot een methodiek voor wijkaanpakken in Assen te komen, waarbij op een datagedreven en integrale manier wordt gewerkt. Pittelo en Lariks zijn als pilotwijken aangewezen om te starten met dit proces. De wijkaanpak bestaat uit vier fasen: een wijkbeeld, wijkanalyse, wijkagenda en wijkuitvoeringsplan. Aan de wijkaanpak Lariks wordt gewerkt onder leiding van de 
omgevingsregisseur van de gemeente Assen in nauwe samenwerking met de partners Actium, Vaart Welzijn, Interzorg, (wijk)professionals en bewoners. De Wijkagenda Lariks 2035, met als bijlagen het Wijkbeeld Lariks en de Wijkanalyse Lariks, wordt nu ter besluitvorming aangeboden.
Besluit:
1.1 Vaststellen van de Wijkagenda Lariks 2035, met de bijlagen Wijkbeeld Lariks en Wijkanalyse Lariks;
1.2 De Wijkagenda ter informatie naar de gemeenteraad sturen.

12 Aanbiedingsbrief Gedeputeerde Staten van Drenthe Programmabegroting 2024 
(106241-2023)
De gemeente is overeenkomstig artikel 191 van de gemeentewet verplicht om de 
programmabegroting te verzenden aan Gedeputeerde Staten. Voor de 
programmabegroting 2024 moet dit voor 15 november 2023. Het is gebruikelijk een aanbiedingsbrief bij te voegen waarin mogelijk ook het effect van aangenomen amendementen op de programmabegroting is opgenomen en een korte algemene toelichting over de begroting.
Besluit:
1.1 De aanbiedingsbrief Programmabegroting 2024 vast te stellen, onder voorbehoud van vaststelling van de begroting 2024 door de gemeenteraad;
1.2 Deze na behandeling en onder voorbehoud van vaststelling van de 
programmabegroting 2024 in de raad van 6 en 9 november 2023 aan Gedeputeerde Staten van Drenthe te sturen.

12 Beantwoording vervolgvragen Smart City (106150-2023)
Op 26 mei 2023 heeft het college een inwonersbrief ontvangen waarin een aantal vragen worden gesteld over de stand van zaken m.b.t. Smart City in Assen.
Dezelfde brief is ook ontvangen door de gemeenteraad en behandeld tijdens de 
raadsvergadering op 15 juni jl. Op 28 juni 2023 heeft het college een schriftelijke reactie verzonden aan de indiener, de gemeenteraad heeft hiervan gelijktijdig een afschrift ontvangen.
Op 29 juni 2023 hebben college en gemeenteraad opnieuw een brief ontvangen van dezelfde indiener. Hierin worden een aantal vervolgvragen gesteld over Smart City in Assen naar aanleiding van de beantwoording door het college op 28 juni 2023. Met bijgaande antwoordbrief 2 voldoen wij aan het verzoek van indiener, de gemeenteraad zal worden geïnformeerd door het versturen van een afschrift van de reactie.
Besluit:
1.1 Bijgaande antwoordbrief aan de heer J. Vissers te verzenden en de brief in afschrift aan de gemeenteraad te sturen.

13 Kwaliteitskader peuteropvang Assen (106125-2023)
Op 10 oktober 2023 heeft het college de kostprijs van peuteropvang vastgesteld. In het bijbehorende collegevoorstel is bij Vervolg aangekondigd dat het kwaliteitskader peuteropvang Assen nog wordt aangepast en op een later moment ter vaststelling wordt voorgelegd aan het college. Dat moment is nu aangebroken.
Besluit:
1. Het kwaliteitskader peuteropvang Assen (bijlage 1) vast te stellen.
2. Het vorige kwaliteitskader peuteropvang Assen, vastgesteld op 8 oktober 2019, in te trekken.

14 Ontwikkelperspectief NOVEX-gebied Regio Groningen-Assen (106482-2023)
Het ontwikkelperspectief, dat een gezamenlijk product is van regio en Rijkt, vormt een vervolg op de Verstedelijkingsstrategie uit 2021. Na de vaststelling van deze strategie is de RGA aangewezen als een van de 16 NOVEX-gebieden. Met het krijgen van deze status moest de Verstedelijkingsstrategie worden omgezet in een ontwikkelperspectief. De uitgangspunten, o.a. over het aantal nieuw te bouwen woningen, uit de strategie zijn gehandhaafd. Er zijn echter wat nieuwe elementen toegevoegd, zo zijn er hoofdstukken toegevoegd over groen en energie. Daarnaast wordt er ingegaan op de wisselwerking tussen thema's en worden knelpunten benoemd waar we in de regio tegenaanlopen. Tot slot zijn de gebiedsbeschrijvingen geactualiseerd en zijn de nieuwe ontwikkelingen na 
2021 meegenomen. Zo wordt er in de tekst over Assen ingegaan op ZO-Assen en de kazerne en zijn de woningbouwaantallen in Kloosterveen aangepast. Ook wordt al geanticipeerd op de Asser Ambitie Agenda (deze tekst zit nog niet in deze versie en wordt in de volgende versie toegevoegd).
Besluit:
1.1 Kennisnemen van het Ontwikkelperspectief NOVEX-gebied Regio Groningen-Drenthe.

Vastgesteld in de vergadering van 14 november 2023.
 
, burgemeester
, secretaris