Besluitenlijst 9 januari 2024

Openbare Besluitenlijst

Voorzitter M. Out
Aanwezigen J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal


1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 19 december 2023
Besluit: Vastgesteld.

2 Zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe (122125-2023)
Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Deze wijziging vraagt ook om een wijziging van de gemeenschappelijke regeling (GR). Waarbij de raden  (vooraf) op een aantal onderdelen moeten aangeven welke wensen zij hebben ten aanzien van hun eigen rol richting de GR. Op basis van artikel 1 van de Wgr kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij de colleges van burgemeester en wethouders van hun gemeente hun zienswijze over het ontwerp van de regeling naar voren brengen. Indien de raden geen zienswijze naar voren wensen te brengen stellen zij de colleges van burgemeester en wethouders en de 
burgemeesters hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte.
Besluit:
1.1 De wijziging gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe middels bijgaand raadsvoorstel aan te bieden aan de gemeenteraad.
1.2 De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

3 Zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe (121822-2023)
Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Deze wijziging vraagt ook om een wijziging van de gemeenschappelijke regeling (GR). Waarbij de raden (vooraf) op een aantal onderdelen moeten aangeven welke wensen zij hebben ten aanzien 
van hun eigen rol richting de GR. Op basis van artikel 1 van de Wgr kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij de 
colleges van burgemeester en wethouders van hun gemeente hun zienswijze over het ontwerp van de regeling naar voren brengen. Indien de raden geen zienswijze naar voren wensen te brengen stellen zij de colleges van burgemeester en wethouders en de 
burgemeesters hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte.
Besluit:
1.1 De wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe middels bijgaand raadsvoorstel aan te bieden aan de gemeenteraad.
1.2 De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

4 Wijzigingsbesluit en uitbreiding gemeenschappelijke regeling Drents Archief (121861-2023)
De gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vraagt om een wijziging van de gemeenschappelijke regeling (GR). Waarbij de raden moeten aangeven welke wensen zij hebben ten aanzien van hun eigen rol richting de GR. De gemeenteraad kan een zienswijze indienen wanneer ze het niet eens zijn met de nieuwe regeling. Hiervoor is geen aanleiding. Voor het Drents Archief geldt dat tegelijkertijd met deze wijziging de GR uitbreidt met één nieuwe deelnemer het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Met deze uitbreiding reageert het Drents Archief op de aangekondigde uittreding van het Rijk per 1 januari 2025. De uitbreiding is verwerkt in de gemeenschappelijke regeling. Met het raadsvoorstel vraagt het college de raad toestemming te geven om in te stemmen met de uitbreiding.
Besluit:
1.1 De wijziging van de gemeenschappelijke regeling Drents Archief met bijgaand voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen met het advies geen zienswijze in te dienen.
1.2 Na toestemming van de gemeenteraad akkoord te gaan met de uitbreiding van de GR met het Waterschap Drents Overijsselse Delta.
Vastgesteld in de vergadering van 16 januari 2024.