Besluitenlijst 9 mei

Voorzitter    M. Out
Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal
    
1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 25 april 2023
Besluit:
Vastgesteld.
2 Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Recreatieschap Drenthe (44197-2023)
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de ontwerpbegroting 2024 van het Recreatieschap Drenthe voorgelegd aan de gemeenteraden waarbij zij, binnen 8 weken, een zienswijze naar voren kunnen brengen. Het is gebruikelijk om de ontwerpbegroting gelijktijdig met de jaarstukken in te dienen. De jaarstukken bieden een goed inzicht in de activiteiten die het Recreatieschap Drenthe heeft uitgevoerd. De begroting biedt het financiële kader voor 2024. Concept begroting en jaarstukken zijn op 13 april door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Drenthe vastgesteld.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024 van het Recreatieschap Drenthe
1.2 De gemeenteraad met bijgaand raadsvoorstel te adviseren geen zienswijze in de dienen over de begroting 2024 van het Recreatieschap Drenthe
3 Beantwoording schriftelijke vragen Assen Centraal - Bomenkap Kloosterlanen (43792-2023)
Op 17 April heeft de Raadsfractie van Assen Centraal schriftelijke vragen gesteld over de bomenkap en herplant in Kloosterveen.
Besluit:
1.1 De schriftelijke vragen van de fractie van Assen Centraal over de bomenkap in Kloosterveen conform het bijgevoegde sjabloon te beantwoorden.
4 Energietoeslag (34882-2023) * Aangehouden 11 april 2023
In 2022 heeft de gemeente Assen van het Rijk middelen ontvangen voor het verstrekken van een eenmalige energietoeslag van € 1.300 aan inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Het college heeft hier invulling aan gegeven door middel van de Beleidsregel Eenmalige Energietoeslag Gemeente Assen 2022. Daarnaast heeft het college het ook mogelijk gemaakt voor de groep inwoners met een inkomen tussen 120 en 130% van de bijstandsnorm om een eenmalige energietoeslag van € 750 aan te vragen.
Besluit:
1.1 De Gewijzigde Beleidsregel Energietoeslag gemeente Assen 2023 vast te stellen;
1.2 De beleidsregel Energietoeslag gemeente Assen 2023, zoals door het college vastgesteld op 20 december 2022, in te trekken;
1.3 In het voorjaar 2023 een voorschot op de Energietoeslag 2023 á € 500 te verstrekken aan Asser huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.
1.4 In het voorjaar 2023 een nabetaling op de Energietoeslag 2022 á € 500 te verstrekken aan Asser huishoudens met een inkomen tussen 120% en 130% van de bijstandsnorm, die in 2022 de Energietoeslag hebben ontvangen.
1.5 De raad te informeren hierover met bijgaande brief.
5 Jaarstukken 2022 en concept begroting 2024 gemeenschappelijke regeling GKB (43584-2023)
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de conceptbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Kredietbank Drenthe (GKB) voorgelegd aan de gemeenteraden waarbij zij, binnen 8 weken, een zienswijze naar voren kunnen brengen. De zienswijze wordt met de conceptbegroting voorgelegd aan het Algemeen Bestuur dat de begroting vaststelt. Voor 1 augustus moet het Dagelijks Bestuur de begroting aan Gedeputeerde Staten zenden. De jaarstukken worden ook jaarlijks aangeboden aan de gemeenteraden. De jaarrekening moet door het Dagelijks Bestuur voor 15 juli aan Gedeputeerde Staten worden verzonden. Het is gebruikelijk om de conceptbegroting gelijktijdig met de jaarstukken in te dienen. Op 15 juni is de conceptbegroting 2024 geagendeerd in de raad om te bespreken.
Besluit:
1.1 Kennisnemen van de jaarstukken 2022 en de conceptbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Kredietbank Drenthe
1.2 De raad adviseren geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2024
6 Jaarstukken 2022 en conceptbegroting 2024 gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa (WPDA) (43738-2023)
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de conceptbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa (WPDA) voorgelegd aan de gemeenteraden waarbij zij, binnen 8 weken, een zienswijze naar voren kunnen brengen. De zienswijze wordt met de conceptbegroting voorgelegd aan het Algemeen Bestuur dat de begroting vaststelt. Voor 1 augustus moet het Dagelijks Bestuur de begroting aan Gedeputeerde Staten zenden. De jaarstukken worden ook jaarlijks aangeboden aan de gemeenteraden. De jaarrekening moet door het Dagelijks Bestuur voor 15 juli aan Gedeputeerde Staten worden verzonden. Het is gebruikelijk om de conceptbegroting gelijktijdig met de jaarstukken in te dienen.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 en de conceptbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa (WPDA).
1.2 De raad adviseren geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024.
7 Jaarstukken 2022 en ontwerpbegroting 2024 GR Veiligheidsregio Drenthe (43561-2023)
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de ontwerpbegroting voor het volgende jaar voorgelegd aan de gemeenteraden waarbij zij, binnen 8 weken, een zienswijze naar voren kunnen brengen. De zienswijze wordt met de ontwerpbegroting voorgelegd aan het Algemeen Bestuur dat de begroting vaststelt. Voor 1 augustus moet het Dagelijks Bestuur de begroting aan Gedeputeerde Staten zenden. De jaarstukken worden ook jaarlijks aangeboden aan de gemeenteraden. De jaarrekening moet door het Dagelijks Bestuur voor 15 juli aan Gedeputeerde Staten worden verzonden. Het is gebruikelijk om de ontwerpbegroting gelijktijdig met de jaarstukken in te dienen.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe
1.2 De raad te adviseren geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024
8 Jaarverslag en -rekening 2022, Ontwerpbegrotingswijziging 2023 en Ontwerpbegroting 2024 RUDD (43709-2023)
In 2014 is vanuit de twaalf Drentse gemeenten en de provincie Drenthe de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe) gevormd. De RUD Drenthe voert voor de deelnemers de milieutaken handhaving, toezicht en vergunningverlening uit en adviseert de deelnemers met betrekking tot de milieu gerelateerde onderwerpen binnen de Ruimtelijke ordening. De RUDD voert deze werkzaamheden uit gebaseerd op wet- en regelgeving en eerder vastgesteld beleid.
Besluit:
1.1 Kennisnemen van de aanbiedingsbrief en de Jaarstukken 2022 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe).
1.2 Geen zienswijze in te dienen op het plan van aanpak ter dekking van het (beperkt) negatief exploitatiesaldo.
1.3 Kennisnemen van de aanbiedingsbrief en Ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de Ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe).
1.4 De raad adviseren geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp begrotingswijziging 2023 RUD Drenthe.
1.5 De raad adviseren een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2024 2023 RUD Drenthe.
9 Jaarstukken 2022 en conceptbegroting gemeenschappelijke regeling GGD (43852-2023)
Met de jaarstukken over 2022 informeert de gemeenschappelijke regeling GGD het college en raad over de uitvoering van haar taken, extra opdrachten en financiële afwikkeling.
Ook in 2022 heeft de GGD te maken gehad met een extra opdracht in het kader van de bestrijding van Corona. Ondanks dat is de GGD net als in voorgaande jaren in staat gebleken ook te blijven werken aan haar basis en wettelijke taken in het beschermen, bevorderen en bewaken van de publiek gezondheid. Ook haar taken bij jeugd is de GGD zover als mogelijk tijdens Corona blijven uitvoeren. De GGD verdient de complimenten voor deze flexibiliteit en de enorme inzet van het al het personeel. In 2023 krijgt ook de GGD te maken met de gevolgen van de gestegen inflatie waardoor de prijzen en lonen extra stijgen. Door de vluchtelingenstroom vanuit met name de Oekraïne ziet de GGD extra kinderen. Ook krijgt de GGD te maken met nieuwe taken in het kader van de Wet op de Open Overheid. Dat zorgt voor een onvoorziene uitzetting van de begroting over 2023. Het college stelt voor deze begrotingswijziging zonder zienswijze vast te stellen.
De begroting voor 2024 is vergelijkbaar met de gewijzigde begroting voor 2023, de (binnen de normen van de VDG) vastgestelde loon- en prijsstijgingen zijn hierin inmiddels opgenomen. Het college stelt voor om de begroting voor 2024 ook zonder zienswijze vast te stellen.
Besluit
1.1 Kennisnemen van de jaarstukken 2022 en de concept-begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling GGD.
1.2 Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging voor 2023 en de financiële consequentie hiervan te betrekken bij de voortgangsrapportage over 2023.
1.3 Geen zienswijze in te dienen op de begroting voor 2024.
10 Jaarstukken 2023 Regio Groningen-Assen (43575-2023)
De jaarrekening 2022 en de begroting 2024 van de Regio Groningen-Assen zijn in concept vastgesteld door de stuurgroep en voldoen aan de vereisten.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 en de concept-begroting 2024, inclusief begrotingswijzigingen 2023 van de Regio Groningen-Assen
1.2 De raad te adviseren geen zienswijze in te dienen op de concept-begroting.
11 Schriftelijke vragen van de fractie van D66 over terrassenbeleid (43770-2023)
D66 heeft vragen gesteld over de voortgang van het opstellen van het terrassenbeleid. In bijgevoegd format hebben wij deze vragen beantwoord.
Besluit:
1.1 De raadsvragen over de voortgang van het opstellen van het nieuwe terrassenbeleid middels bijgevoegd format te beantwoorden.
12 Wijzigen uitvoeringsovereenkomst Stila Preventiefonds Vrijwilligers (43993-2023)
Sinds de start in 2019 is Stila gemandateerd voor de uitvoering van de subsidieregeling Preventiefonds voor Vrijwilligers. Stila heeft zich een zeer gewaardeerde uitvoeringspartner getoond en consciëntieus de uitvoeringstaken volgens de uitvoeringsovereenkomst op zich genomen.
Besluit:
1.1 Zowel de mandatering aan als de looptijd van uitvoeringsovereenkomst met Stichting Leefbaar Assen (Stila) jaarlijks stilzwijgend te verlengen voor uitvoering van de subsidieregeling Preventiefonds Vrijwilligers.
1.2 Artikel 4.5 van de uitvoeringsovereenkomst te wijzigen door middel van bijgevoegd addendum.
13 Benoemen leden Raad van Toezicht Plateau (43546-2023)
In artikel 11.1 van de statuten van de Stichting Plateau openbaar onderwijs Assen (nader genoemd Plateau) is bepaald dat de Raad van Toezicht van de Stichting uit minimaal vijf en maximaal zeven natuurlijke personen bestaat. De Raad van Toezicht van Plateau heeft op dit moment vier leden. Met de voordracht van bovengenoemde kandidaten is de Raad van Toezicht weer op sterkte.
De voordracht is unaniem uitgebracht door de Benoemingsadviescommissie. in deze commissie zaten twee leden van de Raad van Toezicht, vier leden van de Centrale Plateau Raad (CPR) waarvan twee leden van de oudergeleding (één onderwijs en één kinderopvang) en twee leden uit de personeelsgeleding (één onderwijs en één kinderopvang) en de directeur-bestuurder van Plateau.
Tenminste een derde gedeelte, maar niet meer dan de helft, van de leden vand e Raad van Toezicht moet worden benoemd op bindende voordracht van de ouders. Met de voordracht van deze kandidaten wordt hieraan voldaan.
Besluit:
1.1 Mevrouw Y. Boxem-Klein en de heer H. Veenstra ter benoeming als leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Plateau openbaar onderwijs Assen voor te dragen aan de gemeenteraad.
14 Naamgeving uitbreiding Prins Hendrikstraat (43824-2023)
Het voormalige Acmesa terrein wordt momenteel bouwrijp gemaakt. Onderdeel van het plan is het realiseren van een nieuwe openbare ruimte. De situatie is besproken in de vergadering van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimten (CNOR) op 30-3-2023. De commissie is van mening dat deze nieuw te realiseren openbare ruimte een uitbreiding is van de Prins Hendrikstraat en adviseert om aan dit gedeelte ook de naamgeving Prins Hendrikstraat toe te kennen.
Besluit:
1.1 In te stemmen met de uitbreiding van de openbare ruimte Prins Hendrikstraat in de woonplaats Assen, conform bijlage.
15 Schriftelijke vragen fractie Assen Centraal over fraude met energie labels (42057-2023) * Vastgesteld in schriftelijke ronde op 26 april 2023
Sikkom heeft een artikel geschreven over fraude met energielabels in Groningen. De groep vastgoedinvesteerders die in dat artikel wordt genoemd is ook in Assen actief. Naar aanleiding van het artikel heeft de fractie van Assen Centraal gevraagd of er ook in Assen fraude met energielabels wordt gepleegd.
Gelet op het tijdsverloop stellen we voor om de vragen te beantwoorden met de kennis die wij nu hebben. Mochten we nadien nog nieuwe informatie ontvangen, dan informeren we de raad hier alsnog over.
Besluit:
1.1 De raadsvragen over fraude met energielabels middels bijgevoegd format te beantwoorden.
16 Aanwijzingsbesluiten tijdens TT festival 2023 (44264-2023)
De gemeente Assen heeft de ambitie om evenementen, zoals het TT-festival, steeds veiliger te maken. De afgelopen jaren zijn al diverse maatregelen genomen. Ook dit jaar worden maatregelen genomen om de veiligheid te bevorderen.
Glas en blik
In 2017 zijn er twee aanvullende bepalingen in de APV opgenomen die betrekking hebben op glas en blik. De burgemeester heeft hiermee de bevoegdheid gekregen om een gebied aan te wijzen waar beperkingen worden opgelegd voor het meenemen van glazen drinkgerei en de verkoop van verpakkingen van glas en blik. Tijdens voorgaande jaren heeft de burgemeester succesvol van deze bevoegdheid gebruik gemaakt en een aanwijzingsbesluit genomen waarbij een glasverbod gold tijdens het TT-festival. In 2022 is ook het aanwijzingsbesluit aangaande het verkoopverbod van glas en blik ingesteld. Voor editie 2023 zal de burgemeester opnieuw gebruik maken van deze bevoegdheid.
Cameratoezicht
Om ook dit jaar weer tijdelijk extra cameratoezicht mogelijk te maken, is het nodig dat er een aanwijzingsbesluit cameratoezicht wordt genomen. Inhoudelijk is deze grotendeels in lijn met het cameratoezicht dat de voorgaande jaren is gehanteerd.
Besluit:
Kennis te nemen van de door de burgemeester voorgenomen aanwijzingsbesluiten:
1.1 Aanwijzingsbesluit verkoopverbod glas en blik winkelbedrijf of slijtersbedrijf TT-festival 2023;
1.2 Aanwijzingsbesluit glasverbod TT-festival 2023;
1.3 Aanwijzingsbesluit cameratoezicht binnenstad Assen TT-festival 2023;
Vastgesteld in de vergadering van 16 mei 2023.
Burgemeester, secretaris