Besluitenlijst 01 juni 2021

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 1 juni 2021

Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester, H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders, T. Dijkstra - secretaris
Afwezig: -    

Openbare bespreekstukken
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 25 mei 2021.     Vastgesteld.
02 Aanvulling subsidie Garage TDI. (Z108379-2020) De subsidie aan Garage TDI voor 2021 te verhogen met € 50.000 tot een totaalbedrag van 
€ 110.000.
Garage TDI is voor Assen een belangrijke speler op het gebied van cultuur als het gaat om jeugdtheater, talentontwikkeling en cultuurparticipatie. Dat vindt ook de Raad voor Cultuur die positief is over de artistieke plannen, de volwassen ingerichte organisatie en het ondernemersplan. Met een verhoging van de subsidie aan Garage TDI ondersteunt de gemeente de verdere ontwikkeling en professionalisering van de organisatie. De activiteiten en plannen van Garage TDI passen goed bij de ambities van de kadernota Cultuur die de gemeenteraad in mei 2020 vaststelde. Conform.
03 Verstrekking persoonsgegevens inwoners Assen. (BB/240) 1. Persoonsgegevens van vijfduizend inwoners uit Assen ten behoeve van het Drents Panel aan de Provinciale Staten van Drenthe te verstrekken.
2.  Inwoners met een verstrekkingsbeperking niet in de steekproef mee te nemen.
De Provinciale Staten van Drenthe wil in samenwerking met het Trendbureau Drenthe het Drents Panel doorontwikkelen. Daarvoor is het nodig dat het huidige panel wordt uitgebreid van 1.600 naar 9.000 leden. Enerzijds om de betrouwbaarheid van het panel te vergroten en anderzijds om op gemeenteniveau onderzoek te kunnen doen naar ontwikkelingen en vraagstukken. De Provinciale Staten van Drenthe verzoeken de gemeente Assen om medewerking te verlenen aan de werving van nieuwe panelleden door het leveren van een steekproef uit de Basisregistratie Personen (hierna: BRP) van de gemeente 
Assen.
Conform.
04 Schriftelijke vragen Stimuleren van gezonde leefstijl door groene buitenlokalen. (Z57263-2021)  De raadsvragen van D66 over stimuleren van gezonde leefstijl door groene buitenlokalen te beantwoorden met bijgevoegde conceptbrief.  Door de raadsleden van D66, de heren Remi Moes en Dennis Klingenberg zijn o.g.v. artikel 44 van het Reglement van Orde schriftelijke vragen aan uw college gesteld over het stimuleren van gezonde leefstijl door groene buitenlokalen. Conform.
05 Raadsvragen Groen Links over slimme straatverlichting. (Z51162-2021) In te stemmen met bijgevoegde beantwoording van de raadsvragen van de fractie van Groen Links over slimme straatverlichting. Op 22 april jl. heeft de raadsfractie van Groen Links schriftelijke vragen gesteld aan het college over merken en type toepassing van slimme duurzame armaturen voor openbare verlichting in Assen. De Groenlinks fractie stelt vragen over een specifiek merk (Sustainer) armatuur voor de openbare verlichting in Assen. Hoe en waar precies deze armaturen worden toegepast.
Door de details van deze vragen koste de beantwoording ons meer tijd dan normaal. Omdat de vragen zeer gedetailleerd waren en aannames in de vraagstelling niet altijd de juiste waren. Is er op ambtelijk niveau een afspraak ter plekke geweest met de vragensteller. Dit om de verdere details uit te leggen. 
 Conform.
06 Wob-verzoek namens Duurzaam Kloosterveen. (Z44336-2021) Kennisnemen van en besluiten op het Wob-verzoek conform bijgevoegd conceptbesluit. Op 8 april jl. hebben wij een Wob-verzoek ontvangen. Betrokkene vertegenwoordigt met dit verzoek de Werkgroep Duurzaam Kloosterveen.
Met het verzoek beoogt betrokkene alle informatie op te vragen met betrekking tot:
-    de wijkuitvoeringsplannen voor de energietransitie vanaf januari 2018 tot heden;
-    alle plannen van aanpak te ontvangen die betrekking hebben op de energietransitie voor inwoners in Assen vanaf januari 2018 tot heden;
-    indien aanwezig (concept) stappenplan participatie zoals 18 maart 2021 in de besluitvormende raad is toegezegd.    
Gewijzigd vastgesteld.
07 Vaststellen jaarverslag/-rekening 2020 en aanbieden aan de gemeenteraad. (BB/244) 1.1    Bespreken en vaststellen jaarverslag/-rekening 2020 met inbegrip van resultaatbestemming.
1.2    Kennisnemen van het Accountantsverslag 2020.
1.3    Instemmen met de conceptbrief aan de raad als reactie op het Accountantsverslag 2020.
1.4    Jaarverslag/-rekening en accountantsverslag incl. reactie aanbieden aan de raad.
1.5    Kennisnemen van bijlage jaarrekening 2020 Grondbedrijf.  
 De uitvoering van de begroting 2020 is afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van € 0,1 mln.
De jaarrekening 2020 is gecontroleerd door de accountant van BDO. De accountant is voornemens een goedkeurende verklaring af te geven ten aanzien van getrouwheid en een afkeurende verklaring ten aanzien van rechtmatigheid. Het op een onjuiste wijze toepassen van de EU-aanbestedingsregels ligt ten grondslag aan deze afkeurende verklaring.
Het jaarverslag/-rekening 2020 kan nu definitief worden vastgesteld (inclusief bestemming van het resultaat) en worden toegezonden aan de raad.
Conform met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Pauwels.
 
08 Bijlage 7 bij de RES 1.0: Advies constructieve haalbaarheid voor zon-op-dak.  (BB/245) Kennis te nemen van het advies over de constructieve haalbaarheid van zon-op-dak en deze,
met bijgaande begeleidende brief, toe te voegen aan de raadstukken van de RES Drenthe 1.0.
Op 25 mei heeft uw college ingestemd met het aanbieden van de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0
regio Drenthe ter vaststelling aan de Raad. Bijlage 7, verkenning zon-op-dak inzake gebouwsterkte,
ontbrak nog.

Conform, met redactionele opmerkingen onder redactie van wethouder Dekker.

09 Reactie n.a.v. rapportage en consultatieronde door VDG en Griffierskring. (BB/246) Instemmen met reactiebrief n.a.v. consultatieronde door werkgroep VDG en Griffierskring. Een door Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) en Drentse Griffierskring gevormde werkgroep heeft
onlangs een consultatiebrief aan de Drentse colleges en gemeentesecretarissen gestuurd. De brief en
rapportage zijn als bijlagen bij dit collegevoorstel gevoegd.
Conform, met redactionele opmerkingen onder redactie van wethouders Vlieg en  Broekema en burgemeester Out.


Vastgesteld in de vergadering van 8 juni

, burgemeester
, secretaris

OPENBARE CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 21 t/m 27 mei 2021)
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting
010 Jaarverantwoording kwaliteit uitvoering en toezicht en handhaving kinderopvang. (BB/241) 1.1    Kennisnemen en vaststellen Jaarverantwoording Kinderopvang 2020.
1.2    Verslag aanleveren aan de inspectie van het onderwijs via hun website.
1.3    De Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 via bijgaande brief aan de raad beschikbaar stellen.
In juni 2009 zijn de gemeentelijke beleidsregels handhaving Wet kinderopvang vastgesteld. Deze zijn verschillende keren geactualiseerd. De laatste keer was dat op 5 maart 2018. Daarmee is vastgelegd hoe de gemeente Assen toezicht houdt op de kwaliteit van de kinderopvang en hoe we omgaan met overtredingen van deze kwaliteitseisen. Met als doel te waarborgen dat er in de gemeente Assen verantwoorde kinderopvang wordt aangeboden.
Bijgevoegde jaarverantwoording moet voor 1 juli 2021 via de website van de Inspectie van het Onderwijs worden aangeleverd.