Besluitenlijst 03 december 2019

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 3 december 2019

Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester
 H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker en M.S. Pauwels - wethouders
 T. Dijkstra - secretaris
Afwezig:  

OPENBARE  BESPREEKSTUKKEN

Openbare bespreekstukken
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 26 november 2019.     Wordt vastgesteld
02 Verkenning 5G. (BB/500) 1. Een verkenning uit te laten voeren naar het onderwerp 5G.
2. Wethouder Karin Dekker aan te wijzen als bestuurlijk opdrachtgever.
3. De inwoners actief te betrekken bij de verkenning.
4. De raad d.m.v. bijgaande brief op de hoogte te stellen.
Terwijl er geen noodzaak werd beleefd om actief te handelen bij de overstap naar 4G, vraagt de komst van de 5G technologie nu wel om verdere beleidskeuzes. Deze nieuwe generatie mobiele netwerken heeft onder andere meer capaciteit en is veel sneller. Het biedt kansen door maatschappelijke en economische innovaties mogelijk te maken, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Zo hebben verschillende inwoners van Assen hun grote zorgen rondom deze ontwikkeling al gedeeld met de gemeente. Naar aanleiding van deze constateringen, wordt u gevraagd een verkenning uit te laten voeren om te bepalen wat het handelingsperspectief is voor de gemeente Assen bij de uitrol van 5G.
 
Conform.
03 Omgevingswet: samenwerking in Drenthe. (BB/515) Kennisnemen van de opzet Drentse samenwerking op het gebied van de invoering van de Omgevingswet. Op 23 mei 2019 is een vernieuwde provinciebrede samenwerking op het gebied van de invoering Omgevingswet van start gegaan. Conform.
04 Stimuleringsregeling Binnenstad Assen. (BB/516) 1. De raad te informeren over de ervaringen met de Stimuleringsregeling tot nu toe.
2. De raad voorstellen een krediet van € 350.000 beschikbaar te stellen.
3. De gewijzigde Stimuleringsregeling Binnenstad Assen voor de gevelverbetering- en verplaatsingssubsidie vast te stellen op grond van artikel 6 van de Algemene subsidieverordening, inclusief de bijlagen 1a “Gebieden stimuleringsregeling” en 1b “Kwaliteitstoets Stimuleringsregeling Binnenstad Assen”.
4. Het subsidieplafond voor de onderdelen gevelverbetering- en verplaatsingssubsidie te verhogen met ieder € 150.000.

Op 17 april jl. is de Stimuleringsregeling Binnenstad Assen, die is opgericht om de leegstand in de binnenstad van Assen verder terug te dringen, in werking getreden.
De regeling bestaat een half jaar en er zijn veel aanvragen, waardoor het subsidieplafond voor de onderdelen gevelverbetering en verplaatsing spoedig wordt bereikt. Dit heeft de evaluatie van de regeling versneld.
Aan de raad zal worden voorgesteld om versneld een krediet beschikbaar te stellen voor het verhogen van de subsidieplafonds.

 

Conform.
05 Extra eenmalige subsidie wijkgebouw ’t Markehuus. (BB/518) 1. Een extra eenmalige subsidie van € 20.000 te verstrekken aan wijkgebouw ’t Markehuus.
2. Deze eenmalige kosten te dekken uit het Budget Wijkgebouwen.
3. Geheimhouding te leggen op de bijlagen bij dit voorstel op grond van art. 55 lid 1 van de Gemeentewet jo art. 10 lid 2 aanhef en onder sub b van de Wet Openbaarheid van Bestuur.
Sinds 2013 hebben vrijwillige wijkbesturen van de wijkgebouwen de opdracht om meer eigen inkomsten te genereren ten behoeve van de exploitatie. In 2017 heeft het Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed aanbevolen niet verder te bezuinigen maar dit financiële niveau te stabiliseren. De vorige exploitant kon het ondanks deze bijstelling toch niet bolwerken. Daarop is een nieuw bestuur met een nieuwe visie  in juli 2018 gestart met de exploitatie van ’t Markehuus. Er is een manager aangenomen en de combinatie met een laagdrempelige inloopvoorziening (Odensehuis) heeft in korte tijd geleid tot een bloeiend wijkcentrum in Peelo. Het aantal activiteiten is gestegen en de bezoekersaantallen zijn toegenomen. Maar eind 2018 blijkt er toch een tekort te zijn. Conform.
06 Bodemkwaliteitskaart PFAS. (BB/520) 1.1 De bodemkwaliteitskaart PFAS vast te stellen.
1.2 De raad te informeren middels bijgevoegde brief.
 
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 8 juli 2019 een tijdelijk handelingskader PFAS ingesteld. Met dit tijdelijk handelingskader wil de staatssecretaris grondverzet, dat was vastgelopen in het westen van Nederland, weer op gang brengen.
In opdracht van provincie Drenthe is er onderzoek gedaan naar het voorkomen van PFAS in Drenthe en is er een bodemkwaliteitskaart voor PFAS opgesteld. De gemiddelde waarden PFAS in Drenthe zijn lager of gelijk aan de door het Rijk op 1 december 2019 vastgestelde tijdelijke achtergrondwaarden.
Op 1 december 2019 heeft de Staatssecretaris een tijdelijke achtergrondwaarde vastgesteld.
 
Conform met redactionele wijzigingen in de brief.
07 Advies RCPA gewijzigde verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2016. (BB/521) De reactie van het college op het advies van de RCPA vrij te geven aan de leden van de gemeenteraad. Het college heeft op 29 oktober jl.  ingestemd om de gewijzigde conceptverordening Wmo en Jeugdhulp  2016 op 19 december ter besluitvorming voor te leggen aan de leden van de gemeenteraad.
De adviesraden, RCPA en Participatieraad, zijn geïnformeerd over de voorgenomen wijzigingen en hen is gevraagd om advies uit te brengen.
De RCPA heeft een advies uitgebracht, zie bijlage 1. Deze wordt verstrekt aan de leden van de gemeenteraad.  In bijlage 2 treft u de voorgestelde reactie aan.
 
Conform.
08 Wijzigingen diverse commissieverordeningen gemeente Assen. (BB510)

1.1 De raad voor te stellen de Wijzigingsverordening commissieverordeningen gemeente Assen vast te stellen.

1.2 De raad voor te stellen de Verordening gemeentelijke ombudscommissie gemeente Assen 2020 en de Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften gemeente Assen 2020 vast te stellen.

Medio 2019 heeft de raad de (herziene) Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Assen 2019 vastgesteld. Hiermee is de grondslag voor de betaling van een vergoeding aan diverse commissies, zoals bijvoorbeeld de Ombudscommissie, de Adviescommissies bezwaarschriften en de Commissie ruimtelijke kwaliteit, komen te vervallen. De betaling heeft overigens gewoon plaatsgevonden. Met dit voorstel worden deze leemtes in de regelgeving hersteld. 
Het aantal wijzigingen in de  verordeningen voor de behandeling van bezwaarschriften en de ombudscommissie rechtvaardigen voor de leesbaarheid een nieuwe (herziene) verordening.
Daarnaast is de Wet normalisering rechtspositie ambtena-ren (WNRA) vanaf 1 januari 2020 van kracht. Daarmee is de huidige commissie rechtspositionele aangelegenheden overbodig geworden. Over de nieuwe vorm van rechtsbescherming van medewerkers in het kader van de WNRA wordt uw college apart geïnformeerd. Met de nieuwe verordening is de intrekking van de instelling en functioneren van de adviescommissie rechtspositionele aangelegenheden geregeld.
 
Conform met redactionele wijzigingen in het raadsvoorstel.

Vastgesteld in de vergadering van 10 december 2019.

 , burgemeester

 , secretaris

OPENBARE  CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 22 t/m 28 novem-ber 2019)

OPENBARE COMFORMSTUKKEN
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting
09 Grondprijzenbrief 2020. (BB/506) De nieuwe grondprijzen voor woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en overige bouwkavels vast te stellen, zoals vermeld in de bijgevoegde grondprijzenbrief 2020. De uitgifteprijzen van de gemeente Assen worden jaarlijks openbaar gemaakt in de grondprijzenbrief.
010 Ontslag voorzitter, benoeming leden en benoeming voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Gemeentelijke Ombudscommissie. (BB/509) De raad voorstellen:
1.1 de heer M. van Egdom per 1 januari 2020 te ontslaan als voorzitter van de Gemeentelijke Ombudscommissie;
1.2 mevrouw J. Wiersma-Veenhoven per 1 januari 2020 te ontslaan als lid van de Gemeentelijke Ombudscommissie;
1.3 mevrouw P.H.C. van der Made per 1 januari 2020 te benoemen als voorzitter van de Gemeentelijke Ombudscommissie;
1.4 mevrouw E.M. Perk per 1 januari 2020 her te benoemen als lid en plaatsvervangend voorzitter van de Gemeentelijke Ombudscommissie voor de rest van haar zittingsperiode;
1.5 de heer C. E. Meijer per 1 januari 2020 her te benoemen als lid van de Gemeentelijke Ombudscommissie voor de rest van zijn zittingsperiode.
 
De heer Van Egdom heeft aangegeven zijn zittingsperiode van zes jaar als voorzitter niet volledig te willen benutten. Hij verzoekt de gemeenteraad hem per 1 januari 2020 als voorzitter te ontslaan. Mevrouw J. Wiersma heeft per 1 januari 2020 een dienstbetrekking aanvaard waarmee haar werkzaamheden voor de commissie  zich niet laten combineren. Zij verzoekt de gemeenteraad haar per 1 januari 2020 als lid te ontslaan. Ontslag en benoeming kan op grond van artikel 81p, lid 3 slechts per 1 januari van enig jaar.
Op 11 april 2019 heeft de gemeenteraad mevrouw Perk en de heer Meijer benoemd als plaatsvervangend lid. Door het vertrek van de heer Van Egdom en mevrouw Wiersma is benoeming van mevrouw Perk en  de heer Meijer als lid van de Gemeentelijke Ombudscommissie een logische stap.
Op grond van artikel 81w, lid 3 dient de gemeenteraad uit de leden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter van de Gemeentelijke Ombudscommissie te benoemen. Mevrouw Van der Made en mevrouw Perk hebben aangegeven respectievelijk als voorzitter en plaatsvervangend voorzitter te willen optreden. Op grond van hun ervaring is deze verdeling een logische keuze.
 
011 Beleidsregel Nadeelcompensatie kabels en leidingen. (BB/501) 1.1 De beleidsregel Nadeelcompensatie kabels en leidingen vast te stellen volgens bijlage.
1.2 De vergoedingsregelingen van 4 juli 1983 voor het verleggen van kabels en leidingen door de netbeheerders vervallen te verklaren.
 
In verband met de aanleg van wegen, riolering, inrichting  van de openbare ruimte of bouwactiviteiten op gemeentegrond is het in bepaalde situaties noodzakelijk om kabels en leidingen van de netbeheerders op verzoek van de gemeente aan te passen, ook wel ‘verleggen’ genoemd.
Onder bepaalde voorwaarden ontvangen de netbeheerders een (gedeeltelijke) vergoeding voor de kosten die met het verleggen gepaard gaan. Het gaat om een reële vergoeding van de kosten, die o.a. wordt bepaald aan de hand van de mate van voorzienbaarheid van de gewenste aanpassingen en de afschrijvingstermijnen van kabels en leidingen. Of er een schadevergoeding wordt toegekend en de hoogte ervan wordt tot nu toe bepaald aan de hand van drie verschillende 'verlegregelingen' voor de netbeheerders van gas- water- en elektriciteitsleidingen uit 1983.  De nieuwe Beleidsregel nadeelcompensatie kabels en leidingen vervangt deze oude regelingen.
 
012 Personeelshandboek. (BB/513) 1.1 Het personeelshandboek vaststellen.
1.2 De huidige aanvullende regelingen intrekken.
 
Per 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking. Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat voor gemeenteambtenaren het private arbeidsrecht gaat gelden. De landelijke afspraken (CAR/UWO) en de lokale regelingen (CAR/RLA) dienen in overeenstemming te worden gebracht met het Burgerlijk Wetboek. De CAR-UWO wordt vervangen door de cao gemeenten per 1 januari 2020. Daarnaast kan een personeelshandboek worden opgesteld voor aanvullende lokale regelingen (het voormalige CAR/RLA).