Besluitenlijst 05 januari 2021

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 5 januari 2021

Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders, T. Dijkstra - secretaris
Afwezig: -

Openbare bespreekstukken
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 15 december 2020.     Wordt vastgesteld.
02 Concept advies Transitievisie Warmte. (BB/538) Kennis nemen van bijgaand conceptadvies voor de Transitievisie Warmte en deze te bespreken met de raad tijdens de consulterende raadsbijeenkomst van 14 januari 2021.

In het Klimaatakkoord en het Interbestuurlijk Programma (IBP) is afgesproken dat alle gemeenten uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte opstellen. Deze visie geeft de kaders en het tijdspad weer waarop de verschillende wijken in Assen aardgasvrij worden tot 2050. Voor de wijken die voor 2030 van het aardgas af gaan geeft de visie ook aan welke alternatieven er voor aardgas in beeld zijn en welke koppelkansen er liggen. De visie wordt vervolgens per wijk samen met betrokkenen uitgewerkt in wijkuitvoeringsplannen. 
In september 2019 heeft de gemeenteraad de Startnotitie Transitievisie Warmte vastgesteld. Nu ligt er een conceptadvies voor de globale route voor 2050 en een strategie voor 2030. Hierover gaan we graag met de raad consulterend in gesprek. 

Conform met redactionele wijzigingen. 
03 Omgevingsvergunning gezinshuis Anreep 16. (Z33764-2020) 1.1    De ontvangen brief te beantwoorden conform bijgaande 'Reactienota' en deze nota toezenden aan de reclamant.
1.2    De omgevingsvergunning voor de vestiging van een gezinshuis in de panden op het perceel Anreep 16 in Assen te verlenen.    Er heeft vanaf  2 september 2020 een ontwerpomgevingsvergunning ter inzage gelegen om een gezinshuis op het perceel Anreep 16 in Assen mogelijk te maken.
In het gezinshuis komen 6 kinderen te wonen, daarnaast zijn er nog 3 appartementen voor begeleid wonen en crisisplaatsingen. Het gezinshuis is al actief, de omgevingsvergunning is erop gericht om dit gebruik te legaliseren. Er is buiten de termijn een brief van een omwonende binnengekomen over de plannen voor het gezinshuis. Hoewel de brief geen formele zienswijze is, merken we deze uit zorgvuldigheidsoogpunt aan als een zienswijze en hebben we deze van een reactie voorzien. De zienswijze geeft geen aanleiding om niet mee te werken aan het plan voor een gezinshuis.  
 
Conform. 

Vastgesteld in de vergadering van 12 januari 2021.
, burgemeester
, secretaris

OPENBARE CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 11 t/m 30 december 2020)
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting
04 Beantwoording schriftelijke vragen PvdA kunstgrasveld de hoogte. (Z141949-2020) De schriftelijke vragen van PvdA d.m.v. bijgevoegde conceptbrief te beantwoorden. De fractie PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld over het kunstgrasveld op sportpark De Hoogte. Met de bijgevoegde conceptbrief worden deze beantwoord.
 
05 Voortzetting Spoedpoli verwarde personen. (BB/534) 1.1    Samen met de overige Drentse gemeenten bijgaande ‘Overeenkomst van Opdracht Spoedpoli 2021’ te sluiten met GGZ Drenthe.
1.2    Volmacht te verlenen aan het College van Burgemeester en Wethouders van Emmen om de overeenkomst te sluiten.
De ministers van VWS en VenJ en de VNG streven ernaar dat alle gemeenten en regio’s beschikken over een goed werkende sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. Onderdeel van een sluitende aanpak is volgens de drie partijen een geschikte 24/7 opvang-/ beoordelingslocatie.
We hebben in Drenthe gekozen voor één centrale 24/7 opvang-/beoordelings-locatie op het GGZ-terrein in Assen. Deze zogenoemde ‘spoedpoli’ is sinds 1 maart 2017 operationeel. Mensen met verward gedrag worden vervoerd met een speciale ambulance: de psycholance.
De huidige overeenkomst tussen de Drentse gemeenten en GGZ Drenthe over de spoedpoli loopt eind 2020 af.
06 Ontwerpbestemmingsplan Aldi Groningerstraat 340. (Z118902-2020) 1.1    Het ontwerpbestemmingsplan Aldi Groningerstraat 340 te Assen conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht zes weken ter inzage te leggen.
1.2    Geen milieueffectrapport op te laten stellen.
1.3    De raad over dit besluit te informeren met bijgevoegde raadsbrief.
De directe aanleiding van dit bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van de uitbreidingsplannen (190 m²) van de Aldi aan de Groningerstraat 340 te Assen aan het oostelijke deel van het bestaande gebouw. In 2019 hebben wij voor de uitbreiding van het bestaande pand aan de oost- en zuidkant van het gebouw een vergunning verleend, omdat de uitbreiding buiten het bouwvlak viel. Aldi is van plan om het pand ook in de toekomst ten behoeve van winkelcomfort uit te breiden en die uitbreidingsmogelijkheid wil hij alvast vastgelegd hebben in een bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan nemen wij ook de bestaande planologische situatie van Aldi op deze locatie mee. Op deze manier geldt voor deze locatie 1 planologisch regiem waarin alle geldende rechten en plichten zijn geregeld.
07 Verklaring van geen bedenkingen uitbreiding activiteiten RCM Assen. (BB/539)

De raad voor te stellen:
•    Conform het voorstel van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) reageren op de ingediende zienswijze.

•    De verklaring van geen bedenkingen voor de uitbreiding van de activiteiten van de RCM Assen (modelvliegclub), op het perceel Vriezerhoek 1 te Ubbena, af te geven.

Voor de activiteiten van de RCM Assen (Radio Controlled Modelvliegclub) is bij Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag is in behandeling bij de RUD, die belast is met de uitvoering van de vergunningstaken voor de provincie. Voorwaarde om de vergunning te kunnen verlenen, is dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor het project afgeeft. 
De raad heeft in haar vergadering van 10 oktober 2019 een voorlopige verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven voor de uitbreiding van activiteiten van de RCM Assen (modelvliegclub), Vriezerhoek 1 te Ubbena.
Tijdens de terinzagelegging van de ontwerpvergunning is er door één omwonende een zienswijze ingediend. Daarom moet de raad definitief besluiten over de afgifte van de verklaring van geen bedenkingen.