Besluitenlijst 06 april 2021

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 6 april 2021

Aanwezig:    

M.L.J. Out    - burgemeester
H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema    - wethouders
T. Dijkstra    - secretaris

Afwezig:        
 

OPENBARE BESPREEKSTUKKEN
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 30 maart 2021.     Vastgesteld.
02 Visie op Inwonersparticipatie en realisatieplan. (BB/151) 1.1    De visie op inwonersparticipatie en het realisatieplan (inclusief alle bijlagen) vast te stellen.
1.2    De raad, conform bijgaand raadsvoorstel, voor te stellen om de visie op inwonersparticipatie vast te stellen.
1.3    De raad voor te stellen bij de Kaderbrief voor 2022 €189.000 en voor 2023 €78.500 op te nemen in de begroting ten laste van de Algemene Reserve ten behoeve van de realisatie van de visie op inwonersparticipatie en dit te dekken uit de algemene reserve.
 
Medio 2020 heeft uw college opdracht gegeven een visie op inwonersparticipatie en een bijbehorende routewijzer op te stellen. Er is een projectgroep samengesteld, die hiermee aan de slag is gegaan. Aan het begin van het proces is ook een klankbordgroep samengesteld met vertegenwoordigers uit diverse teams in de organisatie, de participatie- en cliëntenraad en een aantal inwoners. Ze keken regelmatig mee met de projectgroep, zodat de projectgroep kon checken of ze op de goede weg zaten. 
Op 17 november 2020 is de concept visie op participatie gepresenteerd aan uw college. Op 8 december 2020 is de concept visie in een werksessie gepresenteerd aan en besproken in uw raad. In die bijeenkomst zijn ook uw reacties opgehaald. Met behulp van uw reacties is de visie verder vormgegeven.
Conform, met wijziging besluitpunt 1.3 en redactionele aanpassing.
03 Ontwikkelingen huisvesting Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM). (BB/156) De raad informeren over de recente ontwikkelingen door middel van bijgevoegde conceptbrief. Onlangs heeft er een bestuurlijk gesprek met de NAM plaats gevonden, waarbij de directie van de NAM heeft aangegeven dat het huidige kantoor veel te groot wordt en het bedrijf een programma van eisen gaat opstellen voor andere huisvesting. Tevens wil het bedrijf graag in gesprek met de gemeente over de mogelijkheden voor herontwikkeling van de locatie van het huidige hoofdkantoor. Conform, met redactionele aanpassing.
04 Binnenstadsvisie Assen 2030 d.d. 1 april 2021. (BB/159) 1.    Kennisnemen van het verslag van de participatie met betrekking tot de ontwerp binnenstadsvisie.
2.    Instemmen met de Binnenstadsvisie Assen 2030 d.d. 1 april 2021 en aan de raad voorstellen om deze vast te stellen.
Assen heeft van oudsher een aantrekkelijke en goed bezochte binnenstad. De laatste jaren is de vanzelfsprekende positie van de binnenstad -met name in middelgrote steden zoals Assen- snel veranderd. De vraag naar winkelruimte neemt af en delen van ons publiekshart zijn op leeftijd geraakt. Daarom heeft de binnenstad nu onze aandacht nodig. 
We hebben ons de vraag gesteld hoe de binnenstad van Assen er in 2030 uit zou kunnen en moeten zien. En we hebben een route uitgestippeld om dat toekomstbeeld te realiseren. Veel ondernemers, vastgoedeigenaren, culturele instellingen en inwoners hebben hierover meegedacht, hun mening gegeven en kritische vragen gesteld. Het resultaat van de analyse, de denkrichtingen en de participatie is de Binnenstadsvisie Assen 2030.
 
Conform, met redactionele aanpassing.

Vastgesteld in de vergadering van 13 april  2021.

                       , burgemeester

                       , secretaris
 

OPENBARE CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 26 maart t/m 1 april 2021)
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting
05 Subsidie Vluchtelingenwerk Noord Nederland 2021. (Z45296-2020) 1.1    In te stemmen met het subsidiëren van Vluchtelingenwerk Noord Nederland in 2021 ter ondersteuning van de nieuwkomers in Assen.
1.2    Hiervoor een bedrag van maximaal € 98.174 beschikbaar te stellen.
 
Vluchtelingenwerk Noord Nederland verzorgt op verzoek van de gemeente de maatschappelijke begeleiding van de nieuwkomers die in Assen gehuisvest worden. Deze maatschappelijke begeleiding is een wettelijke taak die de gemeente verplicht is uit te voeren. Het Rijk stelt hiervoor financiële middelen ter beschikking: € 2.370 per gehuisveste nieuwkomer van 18 jaar en ouder.
06 Ontwerp bestemmingsplan Grondgebruik/snippergroen 2021. (Z40698-2021) 1.1    In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de ingekomen overlegreacties zoals opgenomen in de ‘Reactienota vooroverleg’.
1.2    Het ontwerpbestemmingsplan ‘Grondgebruik/snippergroen 2021’ conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht zes weken ter inzage te leggen.
1.3    De raad over dit besluit te informeren met bijgevoegde raadsbrief.
In 2015 is het project Grondgebruik van start gegaan waarbinnen sindsdien honderden stroken gemeentegrond (‘snippergroen’) aan particulieren zijn verkocht. Door projectmatig grond te verkopen, in bruikleen te geven of te ontruimen is het gebruik van gemeentegrond door particulieren gelegaliseerd. Ook is er in een aantal gevallen actief gemeentegrond aangeboden bij inwoners. Op 20 september 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Grondgebruik/snippergroen 2017’ vastgesteld. Dat bestemmingsplan is opgesteld om voor 73 percelen de bestemming van verkochte groenstroken in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie. Het bestemmingsplan dat nu voor ligt regelt hetzelfde voor de volgende 281 percelen.
07 Toezending en registratie GR VRD. (BB/145) 1.1    De laatste versie van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe toe te zenden aan het college van Gedeputeerde Staten in Drenthe via bijgevoegde brief.
1.2    De regeling in alle deelnemende gemeenten bekend te maken door kennisgeving van de inhoud daarvan in de Staatscourant.
Op 1 juli 2020 is de laatste versie van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe vastgesteld. Onder de slotbepalingen is in artikel 38 opgenomen dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen zorgdraagt voor de toezending aan het college van Gedeputeerde Staten en kennisgeving van de inhoud van de regeling in de Staatscourant.
08 Raadsbrief TONK. (BB/150) Bijgaande brief over de beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) ter informatie te versturen aan de gemeenteraad. Op 9 maart jl. heeft het college de beleidsregels voor de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) vastgesteld. In deze beleidsregels zijn de kaders vastgelegd voor de uitvoering van de TONK, die voor de gemeente Assen wordt uitgevoerd door Werkplein Drentsche Aa. Via bijvoegde brief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over dit besluit.
09 Jaarverslag leerplicht 2019-2020. (BB/148) 1.1    Het jaarverslag vast te stellen.
1.2    Het jaarverslag ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad d.m.v. bijgevoegde brief.
Elk jaar dient de gemeenteraad door het college van burgemeester en wethouders geïnformeerd te worden over het in het laatst afgesloten schooljaar gevoerde beleid inzake de handhaving van de leerplicht en de kwalificatieplicht en de resultaten daarvan.