Besluitenlijst 06 juli 2021

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 6 juli 2021

Aanwezig:    

M.L.J. Out    - burgemeester
H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema    - wethouders
T. Dijkstra    - secretaris

Afwezig: 

OPENBARE BESPREEKSTUKKEN
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 29 juni 2021.     Vastgesteld.
02 Aanvullende subsidie Odensehuis  2021 t/m 2023. (Z-128125-2020) 1.    De subsidie voor het Odensehuis voor de periode 2021 t/m 2023 jaarlijks verhogen met € 40.000 (jaarlijks een € 40.000 extra in aanvulling op huidige subsidie van € 20.000).
2.    Deze extra lasten dekken uit de resterende gelden STILA boekjaar 2020 en betrekken bij de Voortgangsrapportage 2021 en de Begroting 2022-2025.
Het Odensehuis Assen geeft invulling aan een samenleving, waarin mensen met ontwikkelende dementie een waardevolle plaats innemen en zolang mogelijk thuis wonen. Dit realiseert het Odensehuis door het bieden van een inloophuis van, voor en door mensen met geheugenverlies en dementie. Het is in 2017 vanuit een pilot ontstaan  en is een burgerinitiatief van mensen die ervaren hebben dat er grote behoefte bestaat aan een laagdrempelig inloophuis voor mensen met beginnende dementie. Conform.
03 Opdracht voor het opstellen van de groenvisie. (BB/312) 1.1    Akkoord te gaan met bijgevoegde opdrachtbeschrijving voor het opstellen van de Asser Groenvisie als uitwerking van de Omgevingsvisie.
1.2    Strootman Landschapsarchitecten te benaderen voor het opstellen van de Asser Groenvisie.
De Omgevingsvisie ‘Assen nog mooier’ beschrijft op hoofdlijnen wat Assen wil zijn in 2040 en wat we moeten gaan doen om dat voor elkaar te krijgen. Hoofdambitie is `ontspannen stedelijkheid’. In de kern betekent dit dat Assen – na een periode van groei – de focus legt op het aantrekkelijker maken van de bestaande stad. In de omgevingsvisie wordt ‘ontspannen stedelijkheid’ uitgewerkt in drie leidende principes:  ‘dynamische hoofdstad’, ‘verbonden stad’ en ‘groene stad van het noorden’. Dit laatste leidende principe moet verder worden uitgewerkt in een nieuwe Asser Groenvisie. Conform.
04 Raadsbrief ontwikkelingen Sociaal Domein. (BB/314) Instemmen met de brief aan de raad. Sinds het najaar van 2020 is duidelijk dat het Sociaal Domein te maken heeft met vertraging in het verwerken van Wmo-aanvragen. Met deze brief informeren we de raad over de betreffende voortgang van de achterstanden en het Programma Sociaal Domein. Conform, met redactionele wijzigingen, onder redactie van wethouder Vlieg.
05 Brief raad stand van zaken uitvoeringsplan 2021 – 2023 verduurzamen gemeentelijk vastgoed. (BB/320) Brief aan de raad te versturen over de stand van zaken van het uitvoeringsplan 2021-2023 verduurzamen gemeentelijk vastgoed. Op 17 december 2020 heeft de raad het Masterplan Klimaat neutraal gemeentelijk vastgoed vastgesteld en ingestemd met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor het uitvoeringsplan 2021-2023 verduurzamen gemeentelijk vastgoed. Conform, met redactionele wijzigingen, onder redactie van wethouder Pauwels.
06 Sturingsmogelijkheden m.b.t. de vestiging van zorgaanbieders (Wmo, BW, Jeugd-wet, Wlz en Zvw). (BB/322) In te stemmen met de opdracht Sturingsmogelijkheden m.b.t. de vestiging van zorgaanbieders. Afgelopen jaar zijn er al stappen gezet en is er meer integraal samengewerkt vanuit verschillende beleidsvelden om vestiging van zorgaanbieders te stroomlijnen. De opdracht die nu voorligt is een verdieping op de handelingsmogelijkheden van de gemeente Assen ten aanzien van de zorgaanbieders en brengt deze sturingsmogelijkheden samen in een voorstel aan het college van B&W. Conform.
07 Raadsbrief aanpak energiearmoede en actualisatie visie energietransitie. (BB00326) De raad te informeren over de voortgang van de ‘Aanpak energiearmoede’ en van de ‘actualisatie visie energietransitie’ middels bijgevoegde brief. Met bijgevoegde brief wordt de raad geïnformeerd over het verschuiven van de planning voor de ‘Aanpak energie-armoede’ en de afronding van de actualisatie visie energietransitie. Voor beide onderdelen is enige extra tijd nodig vanwege het voeren van gesprekken met stakeholders en andere participatieactiviteiten. Conform.
08 Toezegging raad activiteiten RGA rond COVID. (BB/319) In te stemmen met bijgevoegde informerende raadsbrief over de activiteiten van de Regio Groningen Assen rond corona. In de raad is gevraagd wat de Regio Groningen Assen aan activiteiten heeft ontplooid rond corona. Conform, met redactionele wijziging.

       

Vastgesteld in de vergadering van 13 juli 2021.

                       , burgemeester

                       , secretaris

OPENBARE CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 25 juni t/m 1 juli 2021)
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting
09 Convenanten hulpmiddelen Wmo. (BB/313) Met bijgevoegde convenanten in te stemmen en deze te ondertekenen en de gemaakte afspraken in de uitvoeringpraktijk over te nemen. Vanuit het project Verbeteragenda toegang hulpmiddelen zijn twee convenanten opgeleverd om als gemeente in de uitvoeringspraktijk over te nemen. Het ene convenant bevat afspraken over hoe te handelen wanneer een cliënt verhuist en zijn hulpmiddel wil meenemen.  Het andere convenant bevat afspraken hoe partijen moeten handelen bij een complexe hulpmiddelenaanvraag.
10 Verlenging vervoersovereenkomst Publiek Vervoer. (BB/316) 1.1    De vervoerovereenkomsten Publiek Vervoer op grond van artikel 2.2 te verlengen voor een periode van twee aaneengesloten jaren. De periode van verlenging is van 1 augustus 2022 tot en met 31 juli 2024.
1.2    In het 1e kwartaal van 2023 de afweging te maken of de overeenkomsten nogmaals voor een periode van twee aaneengesloten jaren wordt verlengd of dat wordt gestart met de voorbereiding van een nieuwe aanbesteding.
1.3    De opdrachtnemers schriftelijk in kennis te stellen van het genomen besluit.
De huidige vervoerovereenkomsten tussen de verschillende gemeenten, het OV-bureau en de vier vervoerders Connexxion, UVO, Taxi Nuis en DVG eindigen met ingang van 31 juli 2022. In het bestuur van Publiek Vervoer van 25 maart 2021 is een principebesluit genomen om op grond van artikel 2.2 de vervoerovereenkomst met een aaneengesloten periode van twee jaar te verlengen. Het definitieve besluit is een bevoegdheid van de formele opdrachtgevers zijnde de colleges van de gemeenten.
11 Aanwijzing eendaagse buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs). (BB/317) Mevrouw --- aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een dag.
Hiertoe het bijgaande concept aanwijsbesluit te ondertekenen.
Het aanstaande bruidspaar --- heeft verzocht hun huwelijk op 27 augustus 2021 te laten sluiten door mevrouw ---.