Besluitenlijst 07 september 2021

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 7 september 2021

Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester, H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders, T. Dijkstra - secretaris
Afwezig:  -      

Openbare bespreekstukken
Nr. Onderwerp Voorstel  Beknopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 31 augustus 2021.     Vastgesteld
02 Raadsbrief uitwerking 3x lokaal. (BB/380) De raad te informeren over de uitwerking van het principe 3x lokaal bij de ontwikkeling van zonneparken d.m.v. bijgevoegde brief. Op 11 november 2020 is de raad schriftelijk geïnformeerd over de uitwerking van lokaal eigenaarschap en het beleidsprincipe 3x lokaal bij de opwek van duurzame energie. Aan de raad is de toezegging gedaan hen aanvullend te informeren over de uitwerking hiervan in Assen (toezegging 21.06). In bijgaande brief is dit uitgewerkt. Daarbij wordt ook ingegaan op de aanvullende vraag naar 4x lokaal, die aan de orde kwam tijdens de vaststelling van de RES-Drenthe 1.0 (17 juni 2021). Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Dekker.
03 Verstedelijkingsstrategie Regio Groningen-Assen. (BB/381)  1.1    De Verstedelijkingsstrategie Regio Groningen-Assen (RGA) voor kennisgeving aan te nemen.
1.2    De Verstedelijkingsstrategie Regio Groningen-Assen te benutten bij de lopende gesprekken tussen Rijk en regio om te komen tot een Verstedelijkingsakkoord om de woningbouw te versnellen.
De komende jaren wordt in zes gebieden in Nederland waar de woningkrapte het grootst is het woningtekort versneld aangepakt. De Regio Groningen-Assen  is een van deze zes gebieden. De Verstedelijkingsstrategie geeft aan hoe en volgens welke principes de woningbouw bij voorkeur gaat plaatsvinden.
De Verstedelijkingsstrategie  is de basis voor zowel het maken van concrete vervolgafspraken over de uitvoeringsstrategie en daartoe in te zetten middelen, als ook voor het uitwerken en vertalen in eigen gemeentelijke, provinciale en rijksbeleidsinstrumenten.
Conform.
04 Beantwoording raadsvragen fractie 50+ over zandpad achter nieuwe vissteigers Havenkanaal. (Z114809-2021) Met de bijgevoegde beantwoording van de raadsvragen van de fractie 50+ over het zandpad achter de nieuwe vissteigers langs het Havenkanaal instemmen. Het maken van nieuwe vissteigers langs het Havenkanaal was één van de eerste acties in de realisatie van het Asser deel van de doorfietsroute Assen - Groningen. De aanleg van de nieuwe vissteigers was in het najaar van 2020. De weersomstandigheden waren destijds niet gunstig. Het zandpad achter de nieuwe vissteigers heeft te lijden gehad van de aanleg. Het is altijd de bedoeling geweest om dit zandpad op een later moment te egaliseren en te voorzien van een mengsel zodat de toplaag een grotere draagkracht krijgt. Deze werkzaamheden zullen in september 2021 plaatsvinden. Conform.
05 Beantwoording raadsvragen 50+ over deelscooters Go Sharing. (Z109929-2021)  Met de bijgevoegde beantwoording van de raadsvragen van de fractie 50+ over de elektrische deelscooters van Go Sharing instemmen. Sinds eind januari 2021 rijden er in Assen elektrische deelscooters van Go Sharing rond. Naast voordelen van de deelscooters zijn er klachten. Eind mei is er een evaluatiegesprek met Go Sharing geweest. In dit gesprek is een aantal afspraken gemaakt om de overlast en klachten te verminderen. De raad is eind juni met een raadsbrief hierover geïnformeerd. Conform, met redactionele wijziging.
06 Beantwoording raadsvragen fractie GroenLinks over laadpalen. (Z102551-2021)  Met de bijgevoegde beantwoording van de raadsvragen van de fractie GroenLinks over laadpalen instemmen. Sinds 2019 werken nagenoeg alle Groninger en Drentse gemeenten samen aan de realisatie van het zogenaamde 1.000 laadpalenplan. Hiermee kunnen eigenaren van een elektrische auto zonder eigen oprit of parkeerplaats een openbare laadpaal in de directe woonomgeving aanvragen. Daarnaast kunnen gemeenten tegen beperkte kosten zogenaamde strategische laadpalen plaatsen.  Uit het 1.000 laadpalenplan kunnen naar inschatting ongeveer 70 laadpalen in Assen geplaatst  worden. Intussen staan uit het 1.000 laadpalenplan bijna 40 openbare laadpalen in Assen waarvan ruim de helft een strategische laadpaal. We werken gestaag door aan het realiseren van strategische laadpalen waarbij we ruimte willen overhouden voor aanvragen van inwoners met een elektrische auto. Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Vlieg.
07 Evaluatie verduurzaming 1- jarige pacht. (BB/372) 1.1.    In te stemmen met de evaluatie verduurzaming 1-jarige pacht en het overnemen van de aanbevelingen uit deze evaluatie.
1.2.    In te stemmen met bijgevoegde brief aan de raad.
Met de invoering van een duurzamer 1-jarig pachtbeleid heeft de raad gevraagd om dit beleid in september 2021 te evalueren. Deze evaluatie is uitgevoerd en er zijn enkele aanbevelingen gedaan. Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Pauwels.
08 Planning bestemmingsplan Acmesa. (Z39529-2021)  De bijgevoegde brief over uitstel van de planning van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘Voormalig Acmesa-terrein’ te versturen naar de raad.   De intentie van het college was het ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘Voormalig
Acmesa-terrein’ voor de zomer van 2021 ter inzage te leggen, met als doel het voor de raadsvergadering van 7 oktober 2021 bestemmingsplan ter vaststelling aan te bieden. Mede door onzekerheden over het woningbouwprogramma in het plan, is meer tijd nodig geweest voor het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan.
Op 6 juli 2021 heeft Wethouder Dekker het college hiervan op de hoogte gebracht.
Wij verwachten binnen enkele weken voldoende zekerheid te hebben over de samenstelling van het woningbouwprogramma en de financiële uitvoerbaarheid van het plan, zodat het ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan in september kunnen worden afgerond. Naar verwachting kunnen deze dan in oktober als ontwerp ter inzage worden gelegd. Ook zullen BEMOG en Actium gevraagd worden de buurt bij te praten over de woningbouwplannen.
Wij streven voor de raadsvergadering van januari 2022 een voorstel ter vaststelling van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan aan te bieden.
 Conform, met redactionele wijzigingen.

Vastgesteld in de vergadering van 14 september 2021.
, burgemeester
, secretaris
 

OPENBARE CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 27 augustus t/m 2 september 2021)
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting
09 Aanwijzing eendaagse buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs). (BB/379) Betrokkene aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag.
Hiertoe het bijgaande concept aanwijsbesluit te ondertekenen. 
Het aanstaande bruidspaar heeft verzocht hun huwelijk op 22 oktober 2021 te laten sluiten door betrokkene.
010 Bijdrage Oktobermaand Kindermaand. (Z114674-2021)   Een bijdrage van € 2.000 beschikbaar te stellen voor de jubileumeditie van Oktobermaand Kindermaand. In 2021 bestaat Oktobermaand Kindermaand 20 jaar. Deze editie bestaat daarom naast een cultuureducatieprogramma voor kinderen en hun (groot)ouders uit de uitgave van een cultureel ‘doe-boek’ voor kinderen. Hiermee kunnen kinderen een heel jaar cultuur, literatuur en natuur in Drenthe beleven.
011 Verlenging maatregelen tijdelijke wet Covid-19. (BB/382) De zoektermijn voor jongeren in het kader van de Wet Werk en Bijstand op te schorten en de vrijlating van inkomsten/vergoeding vrijwilligerswerk voor jongeren te verlengen tot 1 oktober 2021.    In samenhang met het verlengen van de steunmaatregelen voor bestrijding van de inkomenseffecten van de Covid pandemie voor jongeren heeft het kabinet tevens t.a.v. de Wet Werk en Bijstand (WWB) besloten de gemeenten de mogelijkheid te bieden een tweetal maatregelen te verlengen tot 1 oktober 2021. 
Het betreft het opschorten van de zoektermijn voor jongeren en de vrijlating van inkomsten/vergoeding vrijwilligerswerk voor jongeren.
Het Dagelijks Bestuur WPDA heeft de optie tot verlenging besproken en besloten is dat de colleges van de drie deelnemende gemeenten voorgesteld wordt om deze verlenging te formaliseren.