Besluitenlijst 08 mei 2020

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 8 mei 2020

Aanwezig: 
M.L.J. Out - burgemeester
H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders
T. Dijkstra - secretaris
Afwezig:  -

OPENBARE BESPREEKSTUKKEN
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 28 april 2020.
 
  Wordt vastgesteld.
02 Verlenging Platform Informele Zorg. (BB/173) 1. De opdracht voor het beheer en onderhoud van het digitale platform  www.informelezorgassen.nl voor de periode van 3,5 jaar aan de huidige leverancier, Met Gezond Boerenverstand, te verlengen.
2. De totale kosten ad € 123.480 (jaarlijks ad € 35.280) te dekken uit het Wmo budget – mantelzorg.
3. Bijgevoegde informerende brief aan de raad te versturen.
Het platform www.informelezorgassen.nl voorziet in een belangrijke behoefte aan steun, informatie en advies voor vele mantelzorgers. De huidige uitvoering van de mantelzorgwaardering gebeurt middels deze website. Deze gemeentelijke taak, verankerd in de Wmo, wordt sinds 2016 uitgevoerd door Met Gezond Boerenverstand in nauwe samenwerking met Vaart Welzijn. Mantelzorgers verzilveren € 100 bij lokale ondernemers of kiezen een geldbedrag. Met de experimenteermiddelen van de afge-lopen jaren is de site van een webshop doorontwikkeld naar een digitaal platform. Conform.
03 Realisatie aanleg pumptrack Assen-Oost. (BB/178) 1.1 De raad volgens bijgevoegde brief te informeren over de aanleg van een pumptrackbaan in Assen-Oost, waarmee tegelijkertijd de vragen van de fracties van de ChristenUnie en D66 zijn beantwoord.
1.2 Voor de aanleg van de pumptrackbaan maximaal € 48.000 beschikbaar te stellen uit middelen voor Ontmoeten en Spelen.
In Assen-Oost zijn de afgelopen jaren speelterreinen/ontmoetingsplekken (verhard en gras) verdwenen door de realisatie van nieuwbouw op (her-) ontwikkellocaties. In augustus 2018 is een buurtinitiatief ingediend voor de aanleg van een pumptrackbaan in de wijk, om op deze manier een voorziening terug te geven aan kinderen en jeugd. In de brief worden de raadsleden meegenomen in de keuze van de locatie, het draagvlak, de financiële haalbaarheid en de planologische haalbaarheid als onderdeel van het proces om te komen tot de aanleg van een pumptrack. Conform met redactionele aanpassingen in de raads-brief.

Vastgesteld in de vergadering van 12 mei 2020.

 , burgemeester
 , secretaris

OPENBARE CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 24 t/m 30 april 2020)
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting
04 Schone Lucht Akkoord. (BB/165) 1.1 Ons aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord.
1.2 De  kosten voor extra inzet voor bijvoorbeeld educatie, coördinatie en rapportage te dekken uit  het budget duurzaamheid, programma wonen voor een bedrag van maximaal € 7.500.
 
Minister Van Veldhoven heeft onlangs met 49 gemeenten en provincies een Schone Lucht Akkoord gesloten en vraagt meer gemeenten om deel te nemen. Het akkoord bevat een pakket aan maatregelen om de lucht in Nederland schoner en gezonder te maken.
Om een actieve bijdrage te leveren aan het Schone Lucht Akkoord zullen extra inspanningen nodig zijn rond coördinatie, rapportages en extra inzet op communicatie, bijvoorbeeld over het stoken van hout. Voor wat betreft een schoner wagenpark wordt er al aan een voorstel gewerkt.
 
05 Beleidsregel gevonden voorwerpen. (BB/171) 1. De beleidsregel gevonden voorwerpen gemeente Assen 2020 vast te stellen, waardoor:
2. zaken met een waarde tot € 50,00 worden geschonken aan een goed doel of een kringloopwinkel;
3. zaken met een waarde van € 50,00 of meer worden verkocht aan een opkoper;
4. verzend- en bovenmatige opslagkosten worden doorberekend aan de burger.
 
Op grond van het Burgerlijk Wetboek is de gemeente Assen verantwoordelijk voor de registratie, opslag en afgifte van gevonden en verloren voorwerpen. De gemeente Assen is beschikkingsbevoegd over de in bewaring gegeven goederen na verstrijking van de wettelijke bewaartermijn. Deze bewaartermijn betreft drie maanden voor nietkostbare zaken tot een waarde van € 450,00 en één jaar voor kostbare zaken met een waarde van € 450,00 of meer. Het doel is de (waardevolle) goederen zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan de inwoners van Assen en het beheer van de voorwerpen op een zorgvuldige, transparante en duurzame wijze te laten plaatsvinden. Dit door middel van een beleidsregel omtrent de registratie, opslag en afgifte van de gevonden en verloren voorwerpen.
06 Ontheffing woonplaatsbeginsel wethouder Pauwels. (BB/172) De raad voor te stellen wethouder Pauwels ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor de duur van een jaar. De gemeenteraad heeft bij de benoeming van wethouder Pauwels op 11 juli 2019 haar ontheffing verleend van het vereiste van ingezetenschap voor de duur van een jaar. De raad wordt voorgesteld deze ontheffing met een jaar te verlengen.
07 Wijziging Mandaatbesluit gemeente Assen 2019. (BB/176) De wijziging van het Mandaatbesluit gemeente Assen 2019 vast te stellen conform bijlage In dit voorstel gaat het om een viertal aanpassingen van het Mandaatbesluit gemeente Assen.
Een tweetal aanvullingen en wijzigingen komt voort uit interne controle door de teams en uit interne audit. Daaruit kwam naar voren dat het wenselijk is aanvullingen en verbeteringen in het mandaat door te voeren en zo het mandaatbesluit aan te passen bij de bestaande praktijk.
Een andere wijziging komt voort uit het aanstellen van zgn. financiële regisseurs. Zij zijn onlangs aan de slag gegaan in het sociaal domein en hiervoor is mandaat wenselijk zodat zij rechtmatig besluiten nemen namens uw college.
De onlangs vastgestelde bepaling in de APV en onderliggende regelgeving m.b.t. lachgas in openbaar gebied is nieuw voor Assen. T.b.v. de handhaving van deze bepalingen zijn in dit voorstel mandaten opgenomen die het opleggen van een last onder dwangsom door de teamleider Strategie en advies mogelijk maken.