Besluitenlijst 10 maart 2020

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 10 en 11 maart 2020

Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders, T. Dijkstra - secretaris

Afwezig: H. Vlieg-Kempe

OPENBARE  BESPREEKSTUKKEN

Nr. Onderwerp Voorstel Bekopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 3 maart 2020.     Wordt vastgesteld
02 Beantwoording vragen SP-fractie inzake sociale problematiek in Asser wijken. (Z19820-2020) In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van vragen van de SP-fractie. Voordat de raad in januari jl. een besluit had genomen over het actualiseren van de wijkvisie Lariks en het opstellen van een wijkvernieuwingsplan Lariks heeft de SP-fractie een aantal vragen gesteld. Deze vragen zijn beantwoord, zie bijlage. De SP-fractie heeft nu aanvullende vragen gesteld over de sociale problematiek in de Asser wijken.  Conform met redactionele wijzigingen.
03 Regioplan Beschermd Wonen en Maat-schappelijke Opvang. (BB/77) 1. Het Regioplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang vast te stellen, inclusief de werkagenda en de bijhorende planning.
2. Het Regioplan ter kennisname aan te bieden aan het ministerie van VWS.
 

Er is door het ministerie van VWS een ‘Versnellingsplan meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang’ opgesteld. Een on-derdeel van deze meerjaren-agenda is dat alle regio’s af-spraken vastleggen over de voorbereiding op de decentra-lisatie en de samenwerking na 2022. Dit in de context van nog veel landelijke onduide-lijkheden, zoals het effect van de uitname WLZ. Het Regio-plan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang van de regio’s NMD en ZWD legt de afspraken en acties vast voor onze voorbereiding op de decentralisatie.
Conform.
04 Wmo-hulpmiddelen (BB/78)
Met Welzorg Nederland B.V. een contract aan te gaan van 1 maart 2020 tot 1 januari 2021 als tweede aanbieder van Wmo-hulpmiddelen.
 Hulpmiddelencentrum (HMC) voert vanaf 2018 voor de ge-meenten in Noord- en Midden Drenthe de overeenkomst Wmo-hulpmiddelen uit. Na een aanvankelijk aarzelende start in 2018 leek de dienstver-lening van HMC begin 2019 redelijk op orde. Na een groot-scheepse interne reorganisatie ontstonden binnen het bedrijf opnieuw problemen en consta-teerden de NMD-gemeenten rond de zomer 2019 grote ontevredenheid over de oplo-pende levertijden en het ach-terwege blijven van behoorlijk onderhoud aan en reparatie van het bestaande park.
Op 18 november 2019 is door de NMD-gemeenten een brief gestuurd waarin de NMD-gemeenten hebben geconsta-teerd dat de dienstverlening van HMC niet is verbeterd en aangegeven is dat de NMD-gemeenten sancties overwe-gen.
Het bestuurlijk overleg NMD besloten om haast te maken met het maken van afspraken voor één of twee nieuwe con-tracten.
Van de drie benaderde leve-ranciers heeft de firma Wel-zorg als enige verklaard alle gevraagde hulpmiddelen aan de NMD-gemeenten te kunnen leveren.
 
Conform.
05
Service Level Agreement Vaart in Assen. (BB/71)
1.1 Een service level agreement met Vaart in Assen aan te gaan voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.
1.2 Kennis te nemen van het proces met betrekking tot de dekking van het uitvoeringsteam van Vaart in Assen vanaf 2021.

 

In het najaar van 2018 zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente en Vaart in Assen over de oprichting, organisatie en financiële dekking van het uitvoeringsteam. Uw college heeft deze afspraken vastge-steld op 25 september 2018. Met dit voorstel willen we de gemaakte afspraken vastleg-gen in een ‘service level agreement’.
Sinds 1 januari 2019 wordt al samengewerkt met Vaart in Assen op basis van het collegebesluit van 25 september 2018. Sindsdien hebben we gewerkt aan de nadere uitwerking van de afspraken. Door wisselingen in de personele bezetting en het college, heeft dit meer tijd gekost dan verwacht. Boven-dien lag de focus op het op-bouwen van de uitvoeringsor-ganisatie en het voorbereiden en uitvoeren van concrete projecten. Nu hebben we overeenstemming met Vaart in Assen over de Service Level Agreement en kunnen we de afspraken formaliseren.
Conform.

Vastgesteld in de vergadering van 17 maart 2020.

burgemeester
secretaris

OPENBARE  CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 28 februari t/m 5 maart 2020)

Nr. onderwerp Voorstel Beknopte toelichting
06 Deelname gemeente Assen aan Fossielvrije Weken 2020. (BB/75) 1.1 Als gemeente actief deel te nemen aan de Fossielvrije Weken Noord-Nederland 2020. 
1.2 In de gemeentelijke organisatie één of meer activiteiten te gaan organiseren.
1.3 Met samenwerkingspartners op zoek te gaan naar ‘natuurlijke’ momenten en events die in deze periode kunnen plaatsvinden.
1.4 Burgemeester en wethouders als ambassadeurs op te laten treden rondom dit event.
 
In het Samenwerkingsverband Noord-Nederland hebben de bestuurders de ambities uitgesproken om randvoorwaardelijk de voorzieningen op orde te hebben voor emissieloos verkeer en vervoer.
Van 1 tot en met 13 juni a.s. worden in Noord-Nederland de Fossielvrije Weken georganiseerd (FVW2020). De Fossielvrije Weken zijn een samenwerking tussen de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Het duurzame evenement is de opvolger van de Elfwegentocht 2018.
 
07

Verzamelbesluit beschikbaar stellen budgetten voor uitvoering van wet-telijke en niet wet-telijke taken in het kader van preven-tief toezicht (BB/70)

1.1 Als gemeente actief deel te nemen aan de Fossielvrije Weken Noord-Nederland 2020.
1.2 In de gemeentelijke organisatie één of meer activiteiten te gaan organiseren.
1.3 Met samenwerkingspartners op zoek te gaan naar ‘natuurlijke’ momenten en events die in deze periode kunnen plaatsvinden.
1.4 Burgemeester en wethouders als ambassadeurs op te laten treden rondom dit event.
1.1 De raad voor te stellen de hieronder genoemde budgetten beschikbaar te stellen voor de uitvoering van wet en regelgeving, niet wettelijke onontkoombare taken en wettelijke en niet wettelijke taken die wij in samenwerkingsverband uitvoeren;
1.1.1 Wet en regelgeving
A. Onderwijsachterstandenbeleid € 335.000 structureel m.i.v. 2020.
B. Wet verplichte GGZ € 70.000 structureel m.i.v. 2020.
C. Investeringsbudget Digitaal Stelsel Omgevingswet € 1,0 miljoen. Structurele last met ingang van 2021 € 200.000.
D. Wijzigingen tarieven gecertificeerde instellingen structureel € 200.000 m.i.v. 2020.
1.1.2 Niet wettelijke onontkoombare taken
A. Preventiefonds € 250.000 incidenteel voor 2020.
B. Klimaatmiddelen € 660.000 incidenteel voor 2020. En € 264.000 incidenteel  voor 2020 ten behoeve van de uitvoering van het programma energietransitie.


1.1.3 Wettelijk en niet wettelijke taken die wij in samenwerkingsverband uitvoeren
A. Recreatieschap Drenthe voor 2020 € 14.000 en € 16.000 met ingang van 2021 en verder.
B. Zorg en veiligheidshuis Drenthe structureel € 12.000 m.i.v. 2020.
C. Procesondersteuner Beschermd wonen € 80.000 incidenteel voor 2020.
1.2 De hierboven genoemde budgetten te betrekken bij de samenstelling van het herstelplan en daarin van structurele dan wel incidentele dekking te voorzien.

 In het kader van het preventief toezicht moet de gemeente As-sen college- en raadsbesluiten met financiële consequenties, en die niet passen binnen de 6/12 van de begroting 2019 ter goedkeuring voorleggen aan de toezichthouder.
De afgelopen periode zijn voorstellen in uw college vastgesteld die ter goedkeuring aan de provincie moeten worden voorgelegd. Het proces van goedkeuring verloopt, gezien het budgetrecht, via de lijn college – raad – provincie. We moeten nu dus zaken ter goedkeuring aan de raad voorleg-gen, waar dat normaliter niet het geval zou zijn.
Daarnaast zijn er ontwikkelin-gen die niet specifiek het gevolg zijn van college- en/of raadsbesluiten. Deze ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld het gevolg van invoering van nieuwe of aanvullende wet- en regelgeving. Uitvoering kan daarom niet worden uitgesteld en de daartoe benodigde uit-voeringsbudgetten zullen beschikbaar moeten worden gesteld.