Besluitenlijst 11 mei 2021

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 11 mei 2021

Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester, H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders, T. Dijkstra    - secretaris
Afwezig: -        

Openbare bespreekstukken
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 27 april 2021.     Vastgesteld.
02 Provinciale Investeringsagenda 
2020-2023.(BB/207)
De raad te informeren over de Asser voorstellen voor de Provinciale Investeringsagenda 2020-2023. Op 11 november 2020 heeft Provincie Staten ingestemd met de provinciale investeringsagenda. Aansluitend heeft Gedeputeerde Staten het verzoek van het college gehonoreerd om de Asser voorstellen voor deze investeringsagenda te bespreken. De Asser voorstellen zijn gebaseerd om de nog vast te stellen Omgevingsvisie, het bestuursakkoord, lopende ontwikkelingen in de stad en toekomstige ontwikkelingen. Na deze gesprekken zijn de onderwerpen verder verkend en uitgewerkt en daarmee is het tijd om ook de raad te informeren over dit traject.  Conform, met
redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Pauwels.
03 Herstelagenda Economie en Werk. (BB/209) 1.1    Het Herstelplan Economie & Werk vast te stellen.
1.2    De voorgestelde maatregelen voor te leggen aan de raad, voordat ze definitief door het college worden vastgesteld en uitgevoerd.
1.3    Voor het herstel en de doorontwikkeling van economie, werk, sport en cultuur het komende jaar € 1,0 miljoen beschikbaar te stellen en deze te dekken uit de niet bestede ambitiemiddelen van het bestuursakkoord binnen de algemene reserve.
De Covid-19 pandemie raakt de gehele samenleving, instellingen, ondernemers en bedrijven. Ondernemers en bedrijven zijn zwaar getroffen door de ingestelde maatregelen als gevolg van de pandemie. Het college, gesteund door de gemeenteraad, wil graag de economie van Assen stimuleren daar waar mogelijk en binnen de invloed van de gemeente ligt. Op 20 april heeft het college de concept Herstelagenda Economie en Werk aangeboden aan de raad. Op donderdag 22 april is de raad geïnformeerd over het tussenresultaat. Fracties zijn uitgenodigd suggesties en ideeën in te brengen. De uitkomsten zijn besproken met vertegenwoordigers van ondernemers. Conform, met
redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Pauwels.
04 Perspectiefplan Drenthe VDG. (BB/205) 1.1    Op verzoek van het Algemeen Bestuur van de VDG, kennis te nemen van het perspectiefplan Drenthe.
1.2    De advisering van de portefeuillehouders in de VDG-portefeuillehoudersoverleggen via de reguliere overleggen te laten verlopen.
1.3    Als functionaris voor de gemeente Assen, de projectleider van de Taskforce Corona, aan te wijzen als contactpersoon voor Assen.
Het vertrekpunt voor de regionale samenwerking is: lokaal wat lokaal kan, regionaal wat meerwaarde oplevert of moet. De reguliere en bestaande structuren worden gebruikt en verantwoordelijkheden zijn daar belegd, waar ze horen. 
In opdracht van het Algemeen Bestuur en in afstemming met de provincie, het Regionaal Beleidsteam en de crisismanagementorganisatie is het Perspectiefplan Drenthe opgesteld. CMO Stamm heeft de procesbegeleiding opgepakt en heeft inhoudelijk een bijdrage geleverd. Het plan moet nu verder uitgewerkt worden.
Conform.
05 Naamgeving wegen, fietspaden en autobruggen in nieuwbouwplan Kloosterakker. Naamgeving fietssnelweg Assen-Groningen. (BB/206) 1.1 Aan de nieuwe wegen, fietspaden en autobruggen in het plan Kloosterakker de volgende namen toe te kennen:
Wegen: Akkerland, Aletta Jacobsweg, Dorser, Dorsvlegel, Frees, Gaffel, Graanland, Hakselaar, Hooiland, Kipper, Maaier, Ploeg, Rosa Spierweg, Spade, Strooier, Tractor, Wagen, Wals, Weidesleep, Zaailand, Zeis.
Fietspaden: Bouwlandpad, Eggepad, Graanlandpad, Harkpad, Planterpad, Ploegpad, Rooipad, Schoffelpad, Tractorpad
Bruggen: Akkerlandbrug, Graanlandbrug, Hooilandbrug, Kloosterakkerbrug
Tekening NG-21-02.
1.2 De huidige Kanaaldijk te Assen en te Loon te wijzigen in Kanaaldijkpad te Assen en te Loon, daar waar de huidige Kanaaldijk slechts als fietspad wordt aangelegd. 
Tekening NG-21-01.

Het nieuwbouwplan Kloosterakker is qua matenplan definitief. Binnenkort zal met de aanleg worden gestart en al snel daarna komen de eerste vergunning aanvragen. Daarbij is een adres noodzakelijk. Reden om dan namen van wegen, paden en bruggen officieel bekend te hebben. Dit voorstel is vooraf gedeeld met de projectgroep Kloosterveen. 
In de gemeente Assen krijgen fietspaden een eigen naam, veelal met de toevoeging pad. De route waar langs de fiets snelweg gaat komen heet thans in zijn geheel Kanaaldijk. Om onderscheid te maken in de delen waar auto verkeer wel of niet “te gast” is, wordt een onderscheid in respectievelijk Kanaaldijk  en Kanaaldijkpad voorgesteld.

Gewijzigd vastgesteld:
Tractor wordt veranderd in Kilver.
06 Jaarstukken Regio Groningen Assen 2021. (BB/200)         Instemmen het bijgevoegd raadsvoorstel over de jaarstukken van de Regio Groningen-Assen. De jaarrekening 2020 en de begroting 2022 van de Regio Groningen-Assen zijn in concept vastgesteld door de stuurgroep en moeten nu ter kennisname naar de gemeenteraad.     Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Vlieg.

Vastgesteld in de vergadering van 18 mei  2021.
, burgemeester
, secretaris

OPENBARE CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 23 april t/m 6 mei 2021)
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting
07 Beantwoording schriftelijke vragen stadspartij PLOP inzake achterstanden indicatiestelling WMO. (Z54663-2021) Instemmen met de beantwoording van de raadsvragen.

Deze informatie is op 30 april jl. aan vragenstellers schriftelijk verstrekt en op 
3 mei jl. is de beantwoording van de vragen naar de raad verstuurd.

08 Aanwijzing ééndaagse BABS. (BB/204) 
 
 1.1    Mevrouw Antje Annie Jacoba Wierda (e.v. van Dalen) aan te wijzen  als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag.
1.2    Hiertoe het bijgaande aanwijsbesluit te ondertekenen.
Het aanstaande bruidspaar Fabian Feijen en Jenny Veenendaal heeft verzocht hun huwelijk op 11 juni 2021 te laten sluiten door mevrouw van Dalen-Wierda.
09 Verdeling coronanoodsteun cultuursector. (BB/179) 1.1    De van het Rijk ontvangen € 1,132.386 miljoen coronanoodsteun volledig in te zetten voor culturele instellingen, zzp’ers en amateurorganisaties om de geleden schade zo veel mogelijk te beperken en een herstart van de cultuursector mogelijk te maken.
1.2    De onderstaande bedragen per instelling en subsector toe te wijzen;
Drents Museum € 310.000, Stichting De Nieuwe Kolk *€ 523.766, Stichting Podium Zuidhaege € 85.320, Garage TDI € 32.000, ZZP € 150.000, Amateurkunst € 25.000, IFA € 3.300, Kostuumcentrale € 3.000.
Uit het tweede noodsteunpakket voor de cultuursector van de rijksoverheid heeft de gemeente Assen een bedrag van 
€ 1,132 miljoen ontvangen voor de eerste helft van 2021. Anders dan bij het eerste steunpakket voor de tweede helft van 2020 dat het Rijk beschikbaar stelde is het bedrag niet voldoende om alle geleden schade te compenseren. De beschikbare middelen zijn bedoeld voor het overeind houden van de lokale culturele sector. Het grootste deel van de middelen is bestemd voor het behoud van onze kernvoorzieningen, de grotere instellingen in Assen, die substantiële schade lijden door de coronacrisis.
 
010 Toeristenbelasting tijdens TT-week 2021. (BB/201) 1.1 De tijdelijke verhoging van het tarief toeristenbelasting (verhoging naar € 3,00) tijdens de TT-week in 2021 te laten vervallen.
1.2 De raad voor te stellen om het ‘Tarief TT week’ zoals benoemd in de tarieventabel, door middel van een wijzigingsverordening te laten vervallen, middels bijgevoegde raadsbesluit.
Op 19 november 2020 heeft de gemeenteraad de tarieventabel 2021 met daarin de verschillende  tarieven toeristenbelasting vastgesteld. In de tarieventabel is naast het reguliere tarief van € 1,40 ook  een verhoogd tarief toeristenbelasting tijdens de TT week opgenomen. Vanwege de extra voorzieningen en werkzaamheden die de gemeente tijdens de TT uitvoert kan deze tijdelijke belasting worden gerechtvaardigd. Vanwege de coronacrisis is er dit jaar ten tijde van de TT week geen ruimte voor de opening van de tijdelijke TT-campings. Daarom wordt voorgesteld om de tijdelijke verhoging van € 3,-- te laten vervallen. Dit besluit is vorig jaar ook genomen met dezelfde argumentatie,
011 Bestemmingsplan Asserstraat 114. 
(Z14909-2021) 
 
1.1 Het ontwerpbestemmingsplan ‘Asserstraat 114’ incl. het ontwerpbesluit hogere grenswaarden conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht zes weken ter inzage te leggen.
1.2 De raad over dit besluit te informeren met bijgevoegde raadsbrief.
Het verwijderen van landschapontsierende bebouwing op het perceel Asserstraat 114 in Ubbena en de bouw van twee woningen ten noorden en zuiden van dat perceel.
012 Uitvoeringsplan Werk in Zicht 2021. (BB/202) 1.1 Bijgevoegd ‘Uitvoeringsplan Werk in Zicht 2021” vaststellen.
1.2 De Arbeidsmarktregio van dit besluit op de hoogte stellen.
1.3 Het ‘Uitvoeringsplan Werk in Zicht 2021’ ter informatie aan de gemeenteraad sturen.
In de arbeidsmarktregio wordt op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt samengewerkt tussen gemeenten, UWV en provincie. De arbeidsmarktregio waarin de gemeente Assen samenwerkt bestaat uit de provincie Groningen en Noord-Drenthe. Deze samenwerking noemen we “Werk in Zicht” (WIZ). Dat uitvoeringsplan moet door de colleges van alle gemeenten in de regio worden vastgesteld. Daarom wordt de bijgevoegde notitie “Uitvoeringsplan Werk in Zicht 2021” ter vaststelling aangeboden. Het uitvoeringsplan is een beschrijving van de activiteiten die plaats vinden in 2021 en de ambities voor dit jaar.
013 Beantwoording schriftelijke vragen 50+ fractie WMO letselschade. (Z45602-2021) De beantwoording van de raadsvragen van de fractie 50+ uiterlijk 7 april te verzenden
naar de Raad.
Naar aanleiding van een onderzoek dat RTL Nieuws publiceerde op 3 april jl. heeft de fractie 50+   raadsvragen gesteld aan het college. De 50+ fractie uit haar zorg dat verzekeraars gemeenten laten opdraaien voor kosten die ze eigenlijk zelf zouden moeten betalen. En dat slachtoffers van ongelukken, voor de letselschade van het kastje naar de muur worden gestuurd.  Het gaat om kosten die ze maken voor bijvoorbeeld hulp in huis bij mensen die gehandicapt zijn geraakt door een ongeluk.
014 Jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 GGD, GKB, WPDA en Publiek Vervoer. (BB211) 1.1 De raad te adviseren geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 van GGD.
1.2 De raad te adviseren geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 van GKB.
1.3 De raad te adviseren geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 van WPDA.
1.4 De raad te adviseren geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 van Publiek Vervoer.
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de ontwerpbegroting voor het volgende jaar voorgelegd aan de gemeenteraden waarbij zij, binnen 8 weken, een zienswijze naar voren kunnen brengen. De zienswijze wordt met de ontwerpbegroting voorgelegd aan het Algemeen Bestuur dat de begroting vaststelt. Voor 1 augustus moet het Dagelijks Bestuur de begroting aan Gedeputeerde Staten zenden.
De jaarstukken worden ook jaarlijks aangeboden aan de gemeenteraden. De jaarrekening moet door het Dagelijks Bestuur voor 15 juli aan Gedeputeerde Staten worden verzonden. Het is gebruikelijk om de ontwerpbegroting gelijktijdig met de jaarstukken in te dienen.
015 Nazending jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 RUDD,VRD, Drents Archief en Recreatieschap Drenthe. (BB213) 1.1    De raad te adviseren geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 van Veiligheidsregio Drenthe.
1.2    De raad te adviseren geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 van Recreatieschap Drenthe.
1.3    De raad te adviseren geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 van Drents Archief.
1.4    Kennis nemen van het afwijkende tijdspad dat de ontwerpbegroting voor 2020 van RUD Drenthe volgt.
1.5    De RUD Drenthe een extra bijdrage, ad € 4.922, toe te kennen om het negatieve rekeningresultaat over 2020 te dekken en dit ten laste van de begroting van Assen over 2020 te brengen.
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de ontwerpbegroting voor het volgende jaar voorgelegd aan de gemeenteraden waarbij zij, binnen 8 weken, een zienswijze naar voren kunnen brengen. De zienswijze wordt met de ontwerpbegroting voorgelegd aan het Algemeen Bestuur dat de begroting vaststelt. Voor 1 augustus moet het Dagelijks Bestuur de begroting aan Gedeputeerde Staten zenden.
De jaarstukken worden ook jaarlijks aangeboden aan de gemeenteraden. De jaarrekening moet door het Dagelijks Bestuur voor 15 juli aan Gedeputeerde Staten worden verzonden. Het is gebruikelijk om de ontwerpbegroting gelijktijdig met de jaarstukken in te dienen.